Stalwarts Say

সিরিল রামাপোশা, খা অফ্রিকাগী রাস্ত্রপতি, মে ২৬, ২০১৯
সিরিল রামাপোশা, খা অফ্রিকাগী রাস্ত্রপতি, মে ২৬, ২০১৯
May 26, 2019

খা অফ্রিকানা প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অমসুং বি.জে.পি.গী পার্তীদা চাউনা মাই পাক্লকপগীদমক থমোই শেংনা নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। অনিরকশুবা ওইনা অদোম্না হল্লকপা অসিদা ঐখোয়না য়াইফ-পাউজেল পীজরি অমসুং ঐখোয়গী লৈবাক অনিগী অফবা মরী অসি মখা তানা চেৎসিলহন্নবগীদমক ঐখোয় শেম শাদুনা লৈরি।

Share
দা. মহাথীর মোহমদ, মলেসিয়াগী প্রধান মন্ত্রী, মে ২৫, ২০১৯
দা. মহাথীর মোহমদ, মলেসিয়াগী প্রধান মন্ত্রী, মে ২৫, ২০১৯
May 25, 2019

ভারতকী মীখলদা অদোম্না ময়েক শেংনা মাই পাক্লকপগীদমক নরেন্দ্র মোদী নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। ঐখোয়না ঐখোয়গী মরী মরু ওইনা ত্রেদ অমসুং ইন্দস্ত্রী অসি মপাঙ্গল কলহন্নবগীদমক মিৎয়েং থম্লি।

Share
শাহ রুখ খান, বোল্লীৱুদকী এক্তর, মে ২৪, ২০১৯
শাহ রুখ খান, বোল্লীৱুদকী এক্তর, মে ২৪, ২০১৯
May 24, 2019

ঐখোয়, চাউথোকচরবা ভারত মচা অমা ওইনা – য়াম্না ময়েক শেংনা শেমগৎ-শাগৎপগী মশক ওইরবা অমা খঞ্জরে অমসুং হৌজিক্তি ঐখোয় অনীংবা অপাম্বশিং মপুং ফাহন্নবগীদমক মহাক্কী মতুং ইনবা অমদি মহাক্কা লোইননা থবক তৌমীন্নবগী মথৌ তাই। মীখলগী য়াথং অমসুং দেমোক্রেসী অসি মাই পাকপা অমনি। প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজী, বি.জে.পি. অমসুং মসিগী লুচিংবশিংগী মফমদা হায়নীংঙাই লৈতনা নুংঙাইবা ফোংদোকচরি।

Share
বিল গেৎস, বিল অমসুং মেলিন্দা গেৎস ফাউন্দেসনগী চেয়রমেন, মে ২৪, ২০১৯
বিল গেৎস, বিল অমসুং মেলিন্দা গেৎস ফাউন্দেসনগী চেয়রমেন, মে ২৪, ২০১৯
May 24, 2019

ভারতকী মীখলদা মশক থোক্না মাই পাক্লকপগীদমক নরেন্দ্র মোদী নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। হকশেল, মচি ওইবা চিঞ্জাক অমসুং চাউখৎ-থৌরাংদা অদোম্না মখা তানা থাজবা থম্বীখিবা অদুনা মীওই কয়াগী পুন্সিদা ময়েক শেংনা ফগৎহল্লগনি।

Share
বিরাৎ কোহলী, ভারতকী ক্রিকেৎ তীমগী কেপ্তেন, মে ২৪, ২০১৯
বিরাৎ কোহলী, ভারতকী ক্রিকেৎ তীমগী কেপ্তেন, মে ২৪, ২০১৯
May 24, 2019

নরেন্দ্র মোদীজী নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। ঐখোয়না থাজৈ মদুদি ভারত অসি অদোমগী মিৎয়েংগা লোইননা হেন্না ৱাংবা মফম অদু য়ৌবা ঙম্লগনি। জয় হিন্দ।

Share
হিজ এক্সিলেন্সী শৈখ মোহম্মদ বিন রশিদ, য়ু.এ.ই.গী উপ-রাস্ত্রপতি, মে ২৪, ২০১৯
হিজ এক্সিলেন্সী শৈখ মোহম্মদ বিন রশিদ, য়ু.এ.ই.গী উপ-রাস্ত্রপতি, মে ২৪, ২০১৯
May 24, 2019

অদোম্না মীখলদা মাই পাক্লকপদা নরেন্দ্র মোদী অমসুং ভারতকী মীয়ামদা নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। ঐখোয়না স্ত্রাতেজিক বাইলেতরেল রিলেসনশিং অসি খুমাং চাউশিলহন্নবা অমদি ঐখোয়গী মীয়ামগীদমক চাউখৎপা অমদি ৱাৎত-পাদবা পুরক্নবা পুন্না থবক তৌমীন্নবদা মিৎয়েং থম্লি।

Share
মাইক পেঞ্চ, য়ুনাইতেদ অমেরিকাগী উপ রাস্ত্রপতি, মে ২৩, ২০১৯
মাইক পেঞ্চ, য়ুনাইতেদ অমেরিকাগী উপ রাস্ত্রপতি, মে ২৩, ২০১৯
May 23, 2019

ভারতকী পর্লিয়ামেন্তকী মীখলদা মহাক্কী পার্তীনা মাই পাক্লকপদা অমেরিকাগী মপাং অমসুং মরূপলোই প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীদা নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। মসি ভারতকী মীয়াম্না দেমোক্রেসীদা থাজবা থম্বা অদুগী অচৌবা মফোংদোক অমনি! ঐখোয়না মনীং তম্বা, শোইদ-ঙামদবা, অমসুং হেন্না চাউখৎপা লমদম অমা ওইহন্নবগীদমক ভারতকা লোইননা মখা তানা থবক তৌমীন্নবা পাম্মি।

Share
ইম্মানুএল মেক্রোন, ফ্রান্সকী রাস্ত্রপতি, মে ২৩, ২০১৯
ইম্মানুএল মেক্রোন, ফ্রান্সকী রাস্ত্রপতি, মে ২৩, ২০১৯
May 23, 2019

মালেমগী খ্বাইদগী চাউবা দেমোক্রেসীদা ভোৎ তৌখ্রে। ঐনা প্রধান মন্ত্রী মোদীবু থমোই শেংনা নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। ঐনা মহাক্কা অথুবা মতমদা উননবা অমসুং ভারত-ফ্রান্স স্ত্রাতেজিক্কী মরি অসি চেৎশিলহন্নবা ঙাইরি।

Share
জস্তিন ত্রুদীয়ু, কনাদাগী প্রধান মন্ত্রী, মে ২৩, ২০১৯
জস্তিন ত্রুদীয়ু, কনাদাগী প্রধান মন্ত্রী, মে ২৩, ২০১৯
May 23, 2019

ভারতকী প্রধান মন্ত্রী ওইনা অমুক হন্না খল্লকপদা নরেন্দ্র মোদীদা নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। মহৈ-মশিং অমসুং ইন্নোবেসন, ত্রেদতা ইনভেস্তিং, অমসুং ক্লাইমেৎ চেঞ্জ মায়োক্নবগা লোইননা কনাদিয়ন অমসুং ভারতকী মীয়ামগী পুন্সি মহিং ফগৎনবগীদমক ঐখোয় মখা তানা পুন্না থবক তৌমীন্নগনি।

Share
পাউল কগামে, রৱন্দাগী রাস্ত্রপতি, মে ২৩, ২০১৯
পাউল কগামে, রৱন্দাগী রাস্ত্রপতি, মে ২৩, ২০১৯
May 23, 2019

অদোম্বু অমুক হন্না খল্লকপা অমসুং ভারতকী মীয়াম্না অদোমগী মফমদা থাজবা থম্লিবা অসিগীদমক প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীদা নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। অদোম অমদি ভারতকী মাই পাক্নবগীদমক্তা ঐনা য়াইফ-পাউজেল পীজরি। ঐখোয়না ঐখোয়গী লৈবাক অনিগী মরক্তা লৈনরিবা শাহৌ লৈবা মরি অসিগীদমক্তা মতম পুম্নমক্তা অচেৎপা ৱাফম ফোংদোক্নরি।

Share
চুক রোব্বিন্স, কিস্কোগী চেয়রমেন অমসুং সি.ই.ও., মে ২৩, ২০১৯
চুক রোব্বিন্স, কিস্কোগী চেয়রমেন অমসুং সি.ই.ও., মে ২৩, ২০১৯
May 23, 2019

নুংঙাইবা ফোংদোকচরি, প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজী! মসি অদোমগী তুং কোইনা উবা ঙম্বা লুচিং অদুগী উইল অমনি অমসুং ভারতনা অপুনবা, দিজিতেল-ফার্স্ত ইকোনোমী অমগী মাইকৈদা খুমাং চাউশিল্লি। ভারতকী দিজিতেলগী খোংচৎ অসিদা কিস্কো অমদি ঐনা অদোমগা মখা তানা মপাং ওইমিন্ননবা মিৎয়েং থম্লি।

Share
মুন জে-ইন, খা কোরিয়াগী রাস্ত্রপতি, মে ২৩, ২০১৯
মুন জে-ইন, খা কোরিয়াগী রাস্ত্রপতি, মে ২৩, ২০১৯
May 23, 2019

প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীবু খল্লকপগীদমক্তা ঐনা ভারতকী মীয়ামদা ইকাই খুম্নবা উৎচরি। মহাক অসি মঙোন্দা ভোৎ পীখিবশিং অদুগীদমক্তা নত্তনা ভারতকী মীপুম খুদিংমক্কী অফবা মপাং অমা ওইগনি।

Share