പങ്കിടുക
 
Comments

"പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് അത് തുടരും. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത നിലനിർത്താനും നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാമ്പത്തിക വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാനുമുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്”" ~ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി 

സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പരിഷ്കരണ നടപടികളിലൂടെ വളർച്ചക്ക് ആക്കം നൽകുന്നതിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സർക്കാർ പ്രധാനമായി  ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഊർജ്ജം നല്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ വികസന പരിപാടികൾ  ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉത്പാദന മേഖല - സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ മുഖ്യനിയന്ത്രകൻ 

25 മേഖലകലെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി ഇന്ത്യയെ ഒരു ഉൽപാദന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നു 

മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ മൂലം, ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാതാവാണ്. 2014ൽ  2 മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാണശാലകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2018 ൽ ഇതിനെ  120 മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളായി ഉയർത്തി. ഒറ്റ യൂണിറ്റിൽ ഏറ്റവും അധികം തൊഴിലാളികളുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൊബൈൽ ഫാക്ടറി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടുത്തിടെയാണ് നോയ്‌ഡയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.

മൊബൈൽ ഹാൻഡ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ, നിർമ്മാണരംഗം വൻ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് - 2014 ൽ ഇന്ത്യയിൽ 6 കൊടി മൊബൈലുകളാണ് നിർമിച്ചിരുന്നത്, 2017 - 18ൽ 22.5 കോടി മൊബൈലുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് വൻ കുതിപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2017-18ൽ ഇന്ത്യ 1.32 ലക്ഷം കോടിയുടെ മൊബൈലുകൾ നിർമ്മിച്ചു, 2014 ലെ 18,992 കോടിയിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. 

മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ മൂലം, തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും വിദേശ പ്രത്യക്ഷ നിക്ഷേപത്തിൽ  റെക്കോർഡ് വളർച്ച കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു. 2017-18 കാലയളവിൽ എഫ്ഡിഐ 61.96 ബില്യൺ ഡോളറായി വർദ്ധിച്ചു. കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങളും ഉയർന്ന വളർച്ചയുമാണ് വർദ്ധിച്ച നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ അർത്ഥം.

എം.എസ്.എം.ഇ.കൾക്ക്  കൈത്താങ്ങ് 

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുകയും ഇനിയും കൂടുതൽ പേർക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകാൻ ശേഷിയുമുള്ള എം.എസ്.എം.ഇ. മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് എൻഡിഎ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

 എം.എസ്.എം.ഇയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും മുദ്ര യോജന എങ്ങനെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നതിനെ  കുറിച്ചും  പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സംസാരിച്ചപ്പോൾ - 

"മുദ്ര യോജനയിലൂടെ, സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾക്ക്  വളരെയധികം ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ പരിവർത്തനത്തിനായി നിർണായകമായ  മേഖലയാണ് എം.എസ്.എം.ഇ., ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പരിഷ്കാരങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ  ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് " 

2015 ൽ ആരംഭിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന (പി.എം.എം.വൈ) ഈടില്ലാത്ത വായ്പകൾ നൽകികൊണ്ട് സംരംഭകരെ  (കൂടുതലും എം.എസ്.എം.ഇ.കൾ ) ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. 

മുദ്ര യോജനയുടെ കീഴിൽ നിലവിൽ 13 കോടിയിലധികം വരുന്ന ചെറിയ മുദ്ര സംരംഭകർക്ക്   6.2 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മൂലധനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 3.49 കോടി പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചു. കൂടാതെ, മുദ്രയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 70 ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ്. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തിന് ലക്ഷ്യമിടുന്ന, മുദ്ര യോജനയിലെ  50 ശതമാനം ഗുണഭോക്താക്കൾ സമൂഹത്തിലെ പട്ടികജാതി /വർഗ്ഗ / ഒ ബി സി വിഭാഗങ്ങളിൽ  നിന്നുള്ളവരാണ്. 

ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ വളർച്ച മുന്നിൽകണ്ടുകൊണ്ട്, 50 കോടിക്കും 250 കോടിക്കും ഇടയിൽ വാർഷിക വിറ്റുവരവ് ഉള്ള കമ്പനികൾക്ക്, ഇപ്പോൾ 25 ശതമാനം കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി നൽകിയാൽ മതി. മുമ്പ് ഇത് 30 ശതമാനമായിരുന്നു.  

എൻഡിഎ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ 

എൻഡിഎ സർക്കാരിന്റെ പരിഷ്കാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം  രാജ്യത്തൊട്ടാകെയുള്ള മേഖലകളിൽ  ഒരു മാറ്റത്തിന് ഇടയാക്കി. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിൽ, ബാങ്കിങ് പരിഷ്കരണം, നികുതി പരിഷ്കരണം, പ്രത്യേക മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, സാധാരണക്കാരന് ജീവിതം ലളിതമാക്കുന്നതിനുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു.

 ബാങ്കിങ് പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ 

വർധിച്ചികൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിട്ടാക്കടം പോലുള്ള പാരമ്പര്യ വിഷയങ്ങങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ  എൻഡിഎ സർക്കാർ ഇൻസോൾവെൻസി, പാപ്പർ നിയമം (ഐബിസി) നടപ്പിലാക്കി. ഐ.ബി.സി, കിട്ടാക്കടത്തിൽ നിന്ന് ബാങ്കിങ് മേഖലയെ മുക്തമാക്കുകയും, അങ്ങനെ ബാങ്കുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 

വായ്പാവളർച്ചയ്ക്കും തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ 2,11,000 കോടി രൂപ പുനർമൂലധനനിക്ഷേപം നടത്തിയത്, എൻഡിഎ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന ബാങ്കിംഗ് പരിഷ്കരണമാണ്. 

കൂടുതൽ ശാക്തീകരണത്തിനായി വിവിധ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ ലയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പാതയും എൻഡിഎ ഗവൺമെൻറ് ഒരുക്കി.

നികുതി പരിഷ്കരണങ്ങൾ

ഗുഡ്സ്  ആൻഡ് സർവീസ് ആക്ട് (ജിഎസ്ടി) എൻഡിഎ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയ ചരിത്രപരമായ ഒരു നികുതി പരിഷ്‌കാരമാണ്. സർക്കാർ ജി.എസ്.ടി.ക്ക് സമവായമുണ്ടാക്കി, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാർജ്ജിച്ച്, 2017ൽ ജിഎസ്ടി പാസ്സാക്കി. ഇത്  രാജ്യത്തുടനീളം വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ജി.എസ്.ടിയുടെ നിലവിൽ വന്നതോടെ -

നിരവധി  നികുതികൾ വെട്ടിക്കുറച്ചതോടെ ചെറുകിട വ്യാപാരികളുൾക്കും  ഉപഭോക്താക്കൾക്കും  പ്രയോജനം ചെയ്തു. ഗതാഗത ചെലവ് കുറഞ്ഞതോടെ, ആത്യന്തികമായി ഉപഭോക്താവിന് വിലക്കുറവ് ലഭിക്കും.

എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രധാന ഊന്നൽ നികുതി അനുവർത്തനം വർധിപ്പിക്കുകയും നികുതി അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം  ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള  ഐ.ടി.ആർ. കളുടെ എണ്ണം കണക്കിൽ എടുത്താൽ 2013-14 ലെ 3.79 കോടിയിൽ നിന്ന് 80.5 ശതമാനം വർധിച്ച് 2017-18 ൽ 6.84 കോടിയായി എന്ന് കാണാൻ കഴിയും.

നിർദ്ദിഷ്ട മേഖലയിലുള്ള  പരിഷ്കരണങ്ങൾ

ബാങ്കിങ്, ടാക്സ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുപുറമേ, സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുള്ള പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ ആനൂകൂല്യങ്ങൾ  പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി  നിൽക്കാതെ, സമ്പദ്ഘടനയിലെ പല മേഖലകളിലും പ്രഭാവമുണ്ടാക്കും.

കൽക്കരി ഖനനം സ്വകാര്യകമ്പനികൾക്കായി  തുറന്നു കൊടുത്തു. സുതാര്യമായ വിഭവവിതരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഏകദേശം 89 കൽക്കരി ഖനികൾ  സ്വകാര്യകമ്പനികൾക്കായി അനുവദിച്ചു. 89 കൽക്കരി ഖനികളിൽ 31 എണ്ണം ഇ-ലേലത്തിലൂടെയാണ് അനുവദിച്ചത്. 58 എണ്ണം സർക്കാർ കമ്പനികൾക്കും  അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആർ.ഇ.ആർ.എ - റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് (റെഗുലേഷൻ ആന്റ് ഡവലപ്മെന്റ്) നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതോടെ ഇനി മുതൽ വീട്  വാങ്ങുന്നവർക്ക്   ഡെവലപ്പർമാരുടെ ഇരകളാകേണ്ടി വരില്ല. കൂടാതെ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തൊഴിൽ  പരിഷ്കരണങ്ങൾ

എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റിന്റെ കഴിഞ്ഞ  4 വർഷങ്ങളിൽ അനവധി തൊഴിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് രാജ്യത്താകമാനമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ജീവിതം ലളിതവും  സങ്കീർണ്ണതയില്ലാത്തതും ആക്കുന്നു.

യു.എ.എൻ  (യൂണിവേഴ്സൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ) അനുവദിച്ചതോടെ,  വിവിധ കമ്പനികളിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ പോലും ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ പിഎഫ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നില്ല.

ശ്രമ  സുധിധ  പോർട്ടലും, വേതന നിയമം (2017 )ലെ സ്വീകാര്യദ്യോതകമായ ഭേദഗതി യഥാക്രമം തൊഴിലാളി മേഖലയെ  ഔപചാരികമാക്കുകയും തൊഴിലാളികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട കുറഞ്ഞ വേതനം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.

ശക്തമായ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയും അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരവും

കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങളിൽ  നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേത്രത്വത്തിലുള്ള  എൻഡിഎ. സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ  ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടന ശക്തമായ വളർച്ചയുടെ പാതയിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര റാങ്കിങ്ങുകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനവും  കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്.

2005 ൽ ലോക ജിഡിപിയുടെ 1.75 ശതമാനമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക്. എട്ട് വർഷത്തിൽ, അതായത് 2013 ൽ അത് 2.43 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള നാല് വർഷം കൊണ്ട് അതായത് 2017ൽ ഈ പങ്ക്, ഏതാണ്ട് അതേ അളവിൽ വർദ്ധിച്ച് 3.08 ശതമാന ആയി.

സാമ്പത്തിക വർഷം 2018-19 ന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ  ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി 8.2% വളർന്നു. ചൈനയെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഇന്ത്യ വളരുന്നുവെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണയനിക്ഷേപവും വർദ്ധിക്കുകയാണ്.

ശക്തമായ സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം ഇന്ത്യ പല നാഴികക്കല്ലുകളഉം  കൈവരിച്ചു. പതിനാലു വർഷത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായി Baa3 ൽ നിന്ന് Baa2 ലേക്ക് മൂഡിസ് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ്  ഉയർത്തി. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇൻഡെക്സ് റാങ്കിങ്-2017ൽ, 2014ലെ 142ാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യ 100ാം റാങ്കിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നു. ഗവൺമെന്റിന്റെ തുടർച്ചയായ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിലുള്ള ഉയർന്ന വളർച്ച മൂലം, ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യ പ്രകാശബിന്ദുവായി തുടരും.

.

സംഭാവന
Explore More
നടന്നു പോയിക്കോളും എന്ന മനോഭാവം മാറ്റാനുള്ള സമയമാണിത്, മാറ്റം വരുത്താനാവും എന്ന് ചിന്തിക്കുക: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

നടന്നു പോയിക്കോളും എന്ന മനോഭാവം മാറ്റാനുള്ള സമയമാണിത്, മാറ്റം വരുത്താനാവും എന്ന് ചിന്തിക്കുക: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
‘Modi Should Retain Power, Or Things Would Nosedive’: L&T Chairman Describes 2019 Election As Modi Vs All

Media Coverage

‘Modi Should Retain Power, Or Things Would Nosedive’: L&T Chairman Describes 2019 Election As Modi Vs All
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
പങ്കിടുക
 
Comments

അടിസ്ഥാനസൗകര്യവും കണക്ടിവിറ്റിയും ഏതു രാജ്യത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും വളർച്ചയുടെയും  ധമനികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ കീഴിൽ എൻ.ഡി.എ സർക്കാർ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിന് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്.   ന്യൂ ഇന്ത്യ എന്ന സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്, എൻഡിഎ സർക്കാർ റെയിൽവേ, റോഡുകൾ, ജലാശയങ്ങൾ, വ്യോമ ഗതാഗതം, താങ്ങാവുന്ന ഭവനം എന്നിവയുടെ വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുകയാണ്.

റെയിൽവേ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവെ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽ ശൃംഖല. ട്രാക്ക് പുതുക്കലിന്റെ  വേഗത, ആളില്ലാത്ത ലെവൽ ക്രോസ്സിംഗുകൾ ഒഴിവാക്കൽ, ബ്രോഡ് ഗേജ് ലൈനുകൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യൽ  തുടങ്ങിയവ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കീഴിൽ എൻഡിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഗണ്യമായി  മെച്ചപ്പെട്ടു.

ഒരു വർഷത്തിൽ 100 ൽ താഴെ അപകടങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തികൊണ്ട്  2017-18 കാലഘട്ടത്തിൽ റെയിൽവേ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സുരക്ഷ റെക്കോഡ് കൈവരിച്ചു. 2013-14 ൽ റെയിൽവേ 118 അപകടങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് 2017-18ൽ 73 ആയി കുറഞ്ഞുവെന്ന് വിവരങ്ങൾ  വെളിപ്പടുത്തുന്നു. 2009-14 കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 20% അധികം വേഗതയിൽ 5,469 ആളില്ലാ ലെവൽ ക്രോസ്സിംഗുകൾ ഇല്ലാതാക്കി. മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷയ്ക്കായി 2020 ഓടെ ബ്രോഡ് ഗെയ്ജ് റൂട്ടുകളിൽ ആളില്ലാത്ത എല്ലാ ലെവൽ ക്രോസ്സിങ്ങുകളും ഒഴിവാക്കും.

2013-14 ലെ 2,926 കിലോമീറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് 2017-18 ൽ 4,405 കിലോമീറ്റർ ട്രാക്കുകൾ പുതിക്കികൊണ്ട്, ട്രാക്ക് നവീകരണത്തിൽ 50 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവിലൂടെ റെയിൽവേയെ വികസനത്തിൻ്റെ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ കീഴിൽ എൻ.ഡി.എ സർക്കാരിന്റെ 4 വർഷത്തെ കാലയളവിൽ 9,528 കിലോമീറ്റർ  ബ്രോഡ് ഗേജ് ട്രാക്കുകൾ കമ്മിഷൻ ചെയ്തു, ഇത് 2009-14 കാലയളവിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള 7,600 കിലോമീറ്ററിനേക്കാൾ ഏറെ കൂടുതലാണ്.

മുഴുവൻ ശൃംഖലയെയും ബ്രോഡ് ഗേജ് ആക്കിമാറ്റിയതോടെ, ആദ്യമായി വടക്കുകിഴക്കൻമേഖല ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് 70 വർഷത്തിന് ശേഷം, മേഘാലയ, ത്രിപുര, മിസോറാം എന്നിവിടങ്ങൾ റെയിൽവേയുടെ  ഭൂപടത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു.

ന്യൂ ഇന്ത്യ  വികസനത്തിന്, നമുക്ക് നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയും ആവശ്യമാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ, യാത്രാസമയം 8 മണിക്കൂറിൽ  നിന്ന് 2 മണിക്കൂർ ആക്കി കുറയ്ക്കും.

വ്യോമയാനം

 

വ്യോമയാന മേഖലയും വളരെ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും 2014-നും ഇടയിൽ 75 വിമാനത്താവളങ്ങൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ, ഉഡാൻ പദ്ധതിയുടെ (ഉഡേ  ദേശ് കാ ആം നാഗരിക്) കീഴിൽ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 24 എയർപോർട്ടുകൾ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. മണിക്കൂറിന് 2,500 രൂപ എന്ന സബ്സിഡി നിരക്കിൽ, പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞതും പ്രവർത്തിക്കാത്തതുമായ   വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് തുടങ്ങിയ വ്യോമയാന ബന്ധം നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റാൻ സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ, ആദ്യമായി എസി ട്രെയിനുകളിലേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ വിമാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തു.

 

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ, 18 മുതൽ 20 ശതമാനം നിരക്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടൂള്ള യാത്രക്കാരുടെ വർദ്ധനവ്, ഇന്ത്യയെ  ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ വ്യോമയാന വിപണിയാക്കി മാറ്റി.

ഷിപ്പിംഗ്

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ഷിപ്പിംഗ് മേഖലയിലും  ഇന്ത്യ അതിവേഗ ചുവടുകളോടെ മുന്നേറുകയാണ്. തുറമുഖങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തികൊണ്ട്, പ്രധാന  തുറമുഖങ്ങളിലെ ‘ടേൺ എറൗണ്ട് ടൈം’ മൂന്നിൽ ഒന്നായി കുറഞ്ഞു. 2013-14 ലെ 94 മണിക്കൂറിനെ അപേക്ഷിച്ച്, 2017-18 ൽ ഇത് 64 മണീക്കൂറായി കുറഞ്ഞു.

പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളിലെ  കാർഗോ ട്രാഫിക്ക് നോക്കിയാൽ, അത് 2010-11 ലെ  570.32 മില്ല്യൻ ടണ്ണിൽ നിന്ന് 2012-13 ൽ 545.79 മില്യൻ ടൺ ആയി കുറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, എൻഡിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത്, 2017-18 ൽ  ഇത് 679.367 മില്യൻ ടൺ ആയി ഉയർന്നു, അങ്ങനെ 100 മില്യൻ ടണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വർദ്ധന കൈവരിച്ചു!

ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതമാർഗ്ഗം, കാർബൺ ഉദ്വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിന് പുറമേ ഗതാഗതച്ചെലവുകൾ ഗണ്യമായി കുറക്കുകയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിൽ 5 ദേശീയ  ജലപാതകൾ ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്, കഴിഞ്ഞ വെറും നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 106 ജലപാതകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

റോഡ് വികസനം

വിപ്ലവകരമായ ഭാരത് മാല പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ബഹുമുഖ സംയോജനത്തോടെ ദേശീയപാതകൾ വികസിപ്പിച്ചു. ദേശീയപാത ശൃംഖല 2013-14ലെ  92,851 കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് 2017-18 ൽ  1,20,543 കിലോമീറ്ററായി വിപുലീകരിച്ചു.

ദേശിയപാതകളിലെ എല്ലാ റെയിൽവേ ലെവൽ ക്രോസിങ്ങുകളും ഇല്ലാതാക്കാൻ മൊത്തം 20,800 കോടി രൂപ ചെലവിൽ, സുരക്ഷിതമായ റോഡുകൾക്കായുള്ള  സേതു ഭാരതം പദ്ധതിയിലൂടെ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളും അടിപ്പാതകളും നിർമ്മിക്കും.

റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ വേഗത ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയായി. 2013-14 കാലയളവിൽ ദേശീയപാത നിർമാണത്തിന്റെ പ്രതിദിന വേഗത 12 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നത്, 2017-18 കാലയളവിൽ 27 കിലോമീറ്ററായി ഉയർന്നു.

 

ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തുരങ്ക നിർമ്മാണം, ജമ്മുവിലെ ചെനാനി-നഷ്റി, അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയിലെ  ഏറ്റവും നീളംകൂടിയ പാലമായ ധോള-സദിയ പാലം മുതലായവ  ഇതുവരെ എത്താത്ത മേഖലകളിലേക്ക്  വികസനം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ സാക്ഷ്യമാണ്. ഭറൂച്ചിൽ നർമ്മദക്ക് കുറുകെയും, കോട്ടയിൽ ചമ്പലിന് കുറുകെയും നിർമ്മിച്ച പാലങ്ങൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡ്  ഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമീണ വികസനത്തിന് റോഡുകൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട്, 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏകദേശം 1.69 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു. റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ശരാശരി വേഗത 2013-14 ലെ ദിവസേന 69 കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് 2017-18 കാലയളവിൽ 134 കിലോമീറ്റർ ആയി മെച്ചപ്പെട്ടു. ഗ്രാമങ്ങളെ ഇന്ത്യയുടെ വികസനയാത്രയുടെ ഭാഗമാക്കിയതിനെ തുടർന്ന്, ഇപ്പോൾ ഗ്രാമീണ റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി 82 ശതമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. 2014 ൽ ഇത് 56 ശതമാനമായിരുന്നു.

വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരാളം സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ പുരോഗതിക്കൊപ്പം തീര്‍ത്ഥാടന യാത്രകൾ വികസിപ്പിക്കുവാൻ  ചർ ധാം മഹാമാർഗ് വികാസ് പരിയോജന ആരംഭിച്ചു. ഇത് യാത്രയെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും, വേഗത്തിലും, സൗകര്യപ്രദവുമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ഇതിലൂടെ ഏകദേശം 12,000 കോടി രൂപയുടെ  ചെലവിൽ ഇത് ഏകദേശം 900 കിലോമീറ്റർ ദേശീയപാത വികസിപ്പിക്കും

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം മൂലം ചരക്കുഗതാഗതം വർദ്ധിച്ചു, ഇത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥക്ക് ശക്തി പകരുകയും ചെയ്തു. എൻഡിഎ ഗവൺമെന്റിന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ മൂലം (1,160 മില്യൻ ടണ്ണിന്റെ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചരക്കുഗതാഗതം 2017-18 വർഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി.

നഗര പരിവർത്തനം

സ്മാർട്ട് സിറ്റികളിലൂടെയുള്ള നഗര പരിവർത്തനത്തിനായി, മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സ്ഥായിയായ നഗരാസൂത്രണത്തിനും വികസനത്തിനുമായി നൂറോളം നഗര കേന്ദ്രങ്ങൾ  തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നഗരങ്ങളിലെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾ ഏകദേശം 10 കോടി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഗുണകരമാകും. 2,01,979 കോടി രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതികളുടെ ചെലവ്.

പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയുടെ കീഴിൽ, ഗ്രാമീണ-നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ താങ്ങാവുന്ന 1 കോടി വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു. മദ്ധ്യവർഗ്ഗത്തിനും നവമദ്ധ്യവർഗ്ഗത്തിനുമായി 9 ലക്ഷം വരെയും 12 ലക്ഷം വരെയുമുള്ള ഭവനവായ്പകൾക്ക് 4%ത്തിൻ്റെയും 3%ത്തിൻ്റെയും പലിശയിളവ് നൽകുന്നു.