പങ്കിടുക
 
Comments

15-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ശേഷിക്കുന്ന നാലുവർഷത്തിൽ (2022-23 മുതൽ 2025-26 വരെ) പുതിയ പദ്ധതിയായ ‘വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയ്ക്കായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വികസനസംരംഭ’(പിഎം-ഡിവൈൻ)ത്തിനു കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്നുചേർന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭായോഗമാണു പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരമേകിയത്.  പുതിയ പദ്ധതി പിഎം-ഡിവൈൻ 100% കേന്ദ്രധനസഹായത്തോടെയുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതിയാണ്.  വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലാ വികസനമന്ത്രാലയ(DoNER)മാണു പദ്ധത‌ി നടപ്പിലാക്കുക. 

പിഎം-ഡിവൈൻ പദ്ധതിക്ക് 2022-23 മുതൽ 2025-26 വരെയുള്ള നാലുവർഷത്തേക്ക് (15-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ കാലയളവിൽ ശേഷിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ) 6,600 കോടി രൂപ അടങ്കൽ ഉണ്ടാകും. 

ഈ കാലയളവിനപ്പുറം ഏറ്റെടുക്കത്തക്ക ബാധ്യതകളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായി 2025-26 ഓടെ പിഎം-ഡിവൈൻ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതു പ്രാഥമികമായി 2022-23, 2023-24 വർഷങ്ങളിലെ പദ്ധതി‌ക്കുകീഴിൽ അനുപാതരഹിതമായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട ചെലവുകളിൽ യുക്തിസഹമായ ഇടപെടലിനുതകും. 2024-25, 2025-26 വർഷങ്ങളിൽ വിനിയോഗം തുടരുമെങ്കിലും, അനുവദിച്ച പിഎം-ഡിവൈൻ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലാകും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. 

അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വ്യവസായങ്ങൾക്കു പിന്തുണയേകുന്നതിനും സാമൂഹ്യവികസനപദ്ധതികൾക്കും പിഎം-ഡിവൈൻ സഹായിക്കും. യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങളൊരുക്കുന്നതിനും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കും.
 

വടക്കുകിഴക്കൻ സമിതിയോ കേന്ദ്രമന്ത്രാലയങ്ങൾ/ഏജൻസികൾ വഴിയോ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലാവികസനമന്ത്രാലയം പിഎം-ഡിവൈൻ നടപ്പാക്കും. പിഎം-ഡിവൈനുകീഴിൽ അനുവദിച്ച പദ്ധതികളുടെ മതിയായ പ്രവർത്തനവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. അത്തരത്തിൽ അവ സുസ്ഥിരമാകും. സമയവും ചെലവും അധികരിച്ചുള്ള നിർമാണ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്, ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതികളിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തി സാധ്യമാകുന്നിടത്തോളം എൻജിനിയറിങ്-സംഭരണ-നിർമാണ (ഇപിസി) അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കും.
 

പിഎം-ഡിവൈന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നു:

 

a)    പിഎം ഗതി ശക്തിയുടെ മനോഭാവത്തോടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചു ധനസഹായമൊരുക്കുക;

b)    വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാമൂഹ്യ വികസനപദ്ധതികൾ പിന്തുണയ്ക്കുക;

c)    യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കുക;

d)    വിവിധ മേഖലകളിലെ വികസനമുരടിപ്പു പരിഹരിക്കുക.

 

വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനു മറ്റ് എംഡോണർ (MDoNER) സ്കീമുകളുമുണ്ട്. അവയ്ക്കു കീഴിലുള്ള പദ്ധതികളുടെ ശരാശരി വ്യാപ്തി ഏകദേശം 12 കോടിരൂപ മാത്രമാണ്. അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യ വികസനപദ്ധതികൾക്കും പിഎം-ഡിവൈൻ പിന്തുണയേകും. അവയുടെ വ്യാപ്തിയും വലുതായിരിക്കും. കൂടാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട പദ്ധതികൾക്കുപകരം ആദ്യാവസാനം വികസനപ്രതിവിധികൾ ഒരുക്കുകയുംചെയ്യും. എംഡോണറിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതു മന്ത്രാലയത്തിന്റെയോ/വകുപ്പിന്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്കീമുകൾക്കു പിഎം-ഡിവൈനുകീഴിൽ പദ്ധതിസഹായത്തിന്റെ തനിപ്പകർപ്പ് ഇല്ലെന്നുമുറപ്പാക്കും.
 

വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ (എൻഇആർ) വികസനമുരടിപ്പു പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 2022-23 ലെ കേന്ദ്രബജറ്റിലാണു പിഎം-ഡിവൈൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിഎം-ഡിവൈന്റെ പ്രഖ്യാപനം വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനു ഗവണ്മെന്റ് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തിന്റെ മറ്റൊരുദാഹരണമാണ്.
 

വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലാവികസനത്തിനു ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളുടെ അളവിനൊരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണു പിഎം-ഡിവൈൻ. നിലവിലുള്ള കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾക്ക് ഇതു പകരമാകില്ല. 

പിഎം-ഡിവൈനുകീഴിൽ 2022-23ൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ചില പ്രോജക്റ്റുകൾ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിലും, പൊതുജനങ്ങൾക്കു ഗണ്യമായ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക സ്വാധീനമോ സുസ്ഥിരമായ ഉപജീവനസാധ്യതകളോ ഉള്ള പദ്ധതികൾ (ഉദാഹരത്തിന് എല്ലാ പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലെയും അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ, ഗവണ്മെന്റ് പ്രൈമറി-സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ സമഗ്രമായ സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ) ഭാവിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. 

അടിസ്ഥാനതലത്തിലുള്ള അവശ്യം വേണ്ട സേവനങ്ങളിൽ (ബിഎംഎസ്) വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നില ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ താഴെയാണ്. നിതി ആയോഗ്, യുഎൻഡിപി, എംഡോണർ എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയ ബിഇആർ ജില്ലാ സുസ്ഥിര വികസനലക്ഷ്യ(എസ്ഡിജി)സൂചിക 2021-22 പ്രകാരം നിർണായകമായ വികസനന്യൂനതകളുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു പിഎം-ഡിവൈൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.  ഈ ബിഎംഎസ് പോരായ്മകളും വികസനന്യൂനതയും പുതിയ പദ്ധതിയായ പ‌ിഎം-ഡിവൈൻ പരിഹരിക്കും.

 

Explore More
76-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ചുവപ്പു കോട്ടയുടെ കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

76-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ചുവപ്പു കോട്ടയുടെ കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം
How MISHTI plans to conserve mangroves

Media Coverage

How MISHTI plans to conserve mangroves
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
സോഷ്യൽ മീഡിയ കോർണർ 2023 മാർച്ച് 21
March 21, 2023
പങ്കിടുക
 
Comments

PM Modi's Dynamic Foreign Policy – A New Chapter in India-Japan Friendship

New India Acknowledges the Nation’s Rise with PM Modi's Visionary Leadership