ട്രെൻഡിംഗ് വാർത്തകൾ

  • PM Narendra Modi
  • പുതിയ വാർത്തകൾ വിഭാഗത്തിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വാർത്തകൾ അറിയുക. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളെക്കുറിച്ചും മറ്റും വായിക്കുക.

    പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ വായിക്കുകയും പങ്കിടുകയും ചെയ്യുക, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദൈനംദിന പരിപാടികൾ പിന്തുടരുക, പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ വായിക്കുക. നിരവധി രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുമായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ, വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര സന്ദർശനങ്ങൾ, ഉച്ചകോടികൾ എന്നിവയുടെയും മറ്റും വിശദാംശങ്ങൾ അറിയുക.

    കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളെയും സംരംഭങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയുക, ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിലുമുള്ളവരുമായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വായിക്കുക, വിവിധ സുപ്രധാന മന്ത്രിസഭാതീരുമാനങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അറിയുക.