Share
 
Comments
Kisan Suryodaya Yojana will be a new dawn for farmers in Gujarat: PM Modi
In the last two decades, Gujarat has done unprecedented work in the field of health, says PM Modi
PM Modi inaugurates ropeway service at Girnar, says more and more devotees and tourists will now visit the destination

খুরুমজরি!

গুজরাতকী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিজয় রুপানীজী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নিতিন পতেলজী, গুজরাতকী ভাজপা প্রদেশকী প্রসিদেন্ত অমসুং এম.পি. শ্রী জি.আর. পাতিলজী, অতৈ মন্ত্রী পুম্নমক, এপ.পি.শিং, এম.এল.এ.শিং, ঐহাক্কী  লৌমী মরূপশিং, গুজরাতকী ইচিল-ইনাওশিং !

ইমা অম্বেগী থৌজালদগী ঙসি গুজরাত অসি চাউখৎহনবগা মরি লৈনবা মরুওইবা প্রোজেক্ত হৌগদৌরে। ঙসি কিসান সুর্য়োদয় য়োজনা, গিরনার রোপ-ৱে অমসুং লৈবাক অসিগী চাউরবা অনৌবা মতমসিগী ওইবা কার্দিএক্ত হোসপিতাল অসি গুজরাতনা ফংজরগনি।  মসি অহুম্মক অসি গুজরাতকী পাঙ্গল-থৌনা লৈবা, লাইবু নিংজবা অমদি হকচাং ফবগী খুদম্নি। মসি পুম্নমক অসিগীদমক্তা  গুজরাতকী মীয়ামগী মফমদা নুংঙাইবা ফোংদোকচরি!

ইনাওশিং অমসুং ইচলশিং,

গুজরাত অসি মতম পুম্নমক্তা ময়ামদগী তোপ-তোপ্পা মতিক-ময়াই লৈবা মীশিংগী লৈফম ওইদুনা লাক্লি। খুরুমজনিংঙাই ওইরবা বাপূ অমদি সরদার পতেলদগী হৌরগা গুজরাতকী অথোইবা মচা কয়ানা লৈবাক অসিদা মীয়াম অমদি শেন্মিৎলোনগী ওইনা লুচিংবিদুনা লাক্লি।  কিসান সুর্য়োদয় য়োজনাদগী গুজরাতনা অনৌবা থবক অমা পায়খত্তুনা থোরক্লিবা অসিগীদমক্তা নুংঙাইবা ফাওই।  সুজলাম-সুফলাম অমসুং সাউনী য়োজনাগী মতুংদা হৌজিক ফাওবগী ওইনা সুর্য়োদয় য়োজনা অসিনা গুজরাতকী লৌমীশিংগী ওইনা মশক থোকপা মায় পাকপা অমা ফংহল্লগনি।  কিসান সুর্য়োদয় য়োজনা অসিদা খ্বাইদগী ইহেন হেন্না গুজরাতকী লৌমীশিংগী মথৌ তাবশিংদা মরুওইনা লৌখি।   মৈগী সেক্তরদা চহি কয়াদগী গুজরাত্তা থবকশিং চত্থরকখিবা অদুদা মসিগী য়োজনা অসিনা য়াম্না অচৌবা য়ুম্ফম ওইরি। গুজরাত্তা মৈ কোন্নখিদবা মতমদুদা পুং ২৪ মৈ পীবা অসি য়াম্না অরুবা থবক অমা ওইরমখি।  অঙাংশিং মহৈ তম্বগী ওইরো, লৌমীশিংগীদমক্তা ঈথৈ-লৌখোং শেম্বগী ওইরো, ইন্দস্ত্রীগী ওইবা শেল তানবগী ওইরো পুম্নমক অসিদা চৈথেং পীরম্মি।  অসিগুম্বা মতমসিদা মৈ পুথোকপদগী হৌরগা ত্রান্সমিশনফাওবা, মখল খুদিংমক্কী কেপাসিতী শেমগৎনবগীদমক্তা মিশন মোদতা থবক পাংথোকখি।

গুজরাত অসি সোলর ইনর্জীদমক্তা চহি তরাগী মমাংদগী পাক-চাউনা চৎন-পথাপ শেমখিবা লৈবাক অসিগী অহানবা রাজ্যনি।   ইং কুমজা ২০১০দা পাতন্দা সোলর পাৱর প্লান্ত শঙ্গাখিবা মতমদা নোংমা ভারতনা মালেম অসিদা নুমিৎ অমা, মালেম অমা, গ্রীদ অমগী লম্বি তাকপিগনি হায়বসি কনা অমত্তনা খনবফাওবা খল্লম্লোই। ঙসিদি ভারত অসি সোলর পাৱর পুথোকপদা অমদি শিজিন্নবা অনিমক্কী মতাংদা মালেমদা মাংজিল তারিবা লৈবাকশিংগী মনুংদা অমনি।  হৌখিবা চহি ৬সিদা লৈবাক অসিদা সোলর ইনর্জী পুথোকপগী মতাংদা মালেমদা ৫শুবা মফমদা লৈরে অমসুং য়াংনা মমাং থানা চংশিল্লি। 

ইনাওশিং অমদি ইচলশিং,

খুঙ্গংগা শম্নরমদবা মীওইশিং, লৌ উবগা শম্নখিদবা মীওইশিংনা লৌমীশিংনা ঈথৈ-লৌখোংগীদমক্তা অয়াম্বনা নুমিদাংদা মৈ ফংই হায়বসি মীওই খরখক্তনা  খংবিরমগনি। অসিগুম্বসিদা লৌবুক্তা ঈথৈ-লৌখোং শেম্বা মতমসিদা লৌমীশিংনা অহিং কয়া তুমদনা লৈবা তাখি। কিসান সুর্য়োদয় য়োজনা হৌদোক্কদৌরিবা জুনাগঢ় অমসুং গীর সোমনাথকী মফমশিংদা লমগী শাশিংদগী য়াম্না খুদোংথিনিংঙাই ওইবা কয়া অমা লৈরমখি।  মরম অসিনা কিসান সর্বোদয় য়োজনা অসি শুপ্নতগী  রাজ্য অসিগী লৌমীশিং শোই-ঙামহন্দবদা নত্তনা মখোয়গী পুন্সিদা অনৌবা মঙাল পীবা অয়ুক অমসু পুরক্লগনি।  লৌমীশিংনা নুমিদাংগী মহুত্তা অয়ুক্তা হেক নোংঙাল্লকপদগী হৌরগা নুমিদাংগী পুং ৯ফাওবগী মতমদা তাঙ্কক অহুম থোক্না মৈ ফংলগনি, অদু ওইরবদি মসি অনৌবা অয়ুক অদুম্মক ওইজরনি।

ঐহাক্না গুজরাত সরকারগী মফমদা নুংঙাইবা ফোংদোকচরি মরমদি মসিনা অতোপ্পা সিস্তেমশিং শাফু পীদনা ত্রান্সমিশনগী পুম্নৌ-নৌবা কেপাসিতী শেমগৎ-শাগৎনবা থবক চত্থরি।   স্কীমসিগী মখাদা মথংগী চহি ২-৩সিদা অনৌবা ত্রান্সমিশন লাইনশিংগী সর্কিৎ কিলোমিতর লিশিং অহুমগা মখায়রোম তিংলগনি। লাক্কদৌরিবা নুমিৎ খরনিফাওবা খুঙ্গং লিশিং অমদগী হেনবদা স্কীম অসি থবক ওইনা পায়খৎলগনি হায়না ঐঙোন্দা খঙহনবিরকখি। মসিসু ত্রাইবেলনা নম্না খুন্দাবা মফমশিংনা অয়াম্বনি। মসিগী স্কীম অসি  গুজরাত পুম্বদা শন্দোকহল্লবদি লৌমী লাক কয়াগী পুন্সি, মখোয়গী নুতিগী পুন্সি মহিং অসি হোংহল্লগনি।

 

মরূপশিং,

লৌমীগী চাগা অসি শরুক অনি হেনগৎহন্নবা, অচংবা শেল হন্থহন্নবগীদমক্তা, মখোয়গী অৱাবা হন্থহন্নবগীদমক্তা হোংলক্লিবা মতমগা লোয়ননা হোৎনরিবশিং অদু হেনগৎহনবা তাবনি। লৌমীশিংনা মফম অমদা হেক্তা মশাগী পোত্থোক অদু য়োন্নবগী মনিং তমহন্নবা ওইরো নত্রগা ফার্মর প্রদ্যুসর ওর্গানাইজেসন শেম্বা ওইরো, ঈথৈ-লৌখোংগী পন্দুনা লৈরিবা প্রোজেক্তশিং মপুং ফানা লোইশিন্নবগীদমক্তা ওইবা থবকশিং ওইরো নত্রগা ক্রোপ ইন্সুরেন্স পোলিসী অসি ফগৎহনবা ওইরো, য়ুরিয়াগী চাদা ১০০ কোতিং তৌবা ওইরো নত্রগা লৈবাক অসিগী লৌমী করোর কয়াদা সোইল হেল্থ কার্দ পীবা ওইরো মসিগী পান্দম অসি লৈবাক অসিগী এগ্রীকলচর সেক্তর অসি মপাঙ্গল হেনগৎহনবা ওইরো, লৌমীনা লৌ উবদা অৱাবা ওইহন্দনবা মসিগীদমক্তা লেপ্তনা অনৌ-অনৌবা থবক কয়া পায়খৎলি।

লৈবাক অসিদা চানবা চিঞ্জাক পীবিরিবা অসি মপাঙ্গল লৈবা অমা ওইহন্নবগীদমক্তা থবক পায়খৎলি। কুসুম য়োজনাগী মখাদা লৌমীশিং, ফার্মর্স প্রদ্যুসর ওর্গানাইজেসন-এফ.পি.ও.শিং, কো-ওপরেতিবশিং, পঞ্চায়েৎশিংগুম্বা ওর্গানাইজেসন খুদিংমক্না পোৎ থাবা য়াদবা মফমদা অপিক-অপিকপা সোলর প্লান্ত য়ুংবদা তেংবাং পীরি।  লৈবাক অসিগী লৌমী লাখ কয়াদা সোলর পম্পশিংসু গ্রীদকা শম্নহন্নবা তৌরি। মসিদগী থোরক্লিবা মৈ অদুনা লৌমীনা মথৌ তাবগী মতুং ইন্না মশাগী ওইবা ঈথৈ-লৌখোং শেম্নবগীদমক্তা শিজিন্নবা ঙমগনি অমদি অহেনবা মৈশিং অদু য়োন্থোকপসু য়ারগনি। লৈবাক অসিগী লৌমীগী ইমুং লাখ তরাতরেৎকা মখাইরোমদা সোলর পম্প য়ুংনবা তেংবাং পীরি। মসিনা লৌমীশিংনা ঈথৈ-লৌখোংদা খুদোংচাবসু ফংহল্লগনি অমদি অহেনবা চাগাসু ওইগনি।  

মরূপশিং,

গুজরাতনদি মৈগা লোয়ননা ঈথৈ-লৌখোং অমদি থক্নবা ঈশিংগী লমদসু থোইদোক-হেন্দোক্না থবক পাংথোকখ্রে।  মসিগী থৌরমসিগা মরি লৈনবা মীওই খুদিংমক্না গুজরাত্তা ঈশিংগী ফীভম অসি করি ওইরম্বগে হায়বা খঙবীরি। বজেতকী য়াম্না চাউনা চাদিং অসি চহি কয়া ফাওবা ঈশিংগীদমক্তা তৌখিবা তারমখি।  গুজরাত্তা ঈশিংগী ওইনা শেলগী পোৎলুম অসি অদুক্কী মতিক য়াম্না লৈখি হায়বসি মীওই কয়া অমনা খংবা ঙম্বিরমগনি। হৌখিবা চহি ২০দগী হোৎনরকপনা হান্না কনানসু খনবফাওবা খনবা ঙম্নরমদবা গুজরাতকী

 খুঙ্গংশিংদুফাওবা ঙসি ঈশিং য়ৌখ্রে।

ঙসি ঐখোয়না সরদার সরোবর অসি য়েংবা মতমদা নর্মদাজীগী ঈশিং অসি ঈকং থোক্কনবা মফমশিংদা য়ৌরিবা ঈরমশিংগী নেতৱর্ক অসি উবা ফংই, ৱাতর গ্রিদশিং অসি য়েংবা মতমদা গুজরাতকী মীশিংনা হোৎনরিবশিং অসিগীদমক্তা চাউথোকচৈ।  গুজরাত য়ুম চাদা ৮০মুক্তা তোতী ঈশিং য়ৌহনখ্রে। য়াম্না থুনা গুজরাত অসি য়ুম খুদিংদা পাইপক ঈশিং য়ৌরগদবা লৈবাকশিংগী মনুংদা অমা ওইরগনি।  অসিগুম্বসিদা ঙসি গুজরাত্তা কিসান সর্বোদয় য়োজনা হৌগদৌরিবা অসিদা মীপুম খুদিংমক্না ৱাশক অমা, লাইশোন অমা অমুক হন্না শোনমিন্নসি। মসিগী লাইশোন অসিদি-পর দ্রোপ, মোর ক্রোপকিনি। লৌমীশিংনা নুংথিলদা মৈ ফংলবদি ঐখোয়না ঈশিং অসি মাংহন্দবা তৌবদসু হেন্না মিৎয়েং থমগদবনি।  অদু নত্তবা তারবদি মৈ লাক্লি, ঈশিং লাক্লি হায়দুনা অদুম্মক নিংঙাইদনা পমদুনা লৈথোক্লবদি গুজরাত অসি মাংলগনি, ঈশিং লোইখ্রগনি পুন্সি হিংবা লুরগনি। নুংথিলদা মৈ ফংবগী মহুত্তা । লৌমীশিংগী ওইনসু মাইক্রো-ইরিগেসন অসি থৌরাংশিং শেম্বা অসি লাইগনি।  গুজরাতনা মাইক্রো-ইরিগেসনগী লমদা য়াম্না খুমাং চাউশিল্লে- দ্রিপ ইরিগেসন ওইরো নত্রগা স্প্রিঙ্কলর ওইরো, কিসান সর্বোদয় য়োজনাদগী মসিগী মায়কৈদা হেন্না পাকথোক-শন্দোকহনবদা মতেং ফংলগনি।

ইনাওশিং অমদি ইচলশিং,

গুজরাত্তা ঙসি "সর্বোদয়"গা লোয়ননা  "আরোগ্যোদয়"সু ওইরক্লি। মসিগী  অসি "আরোগ্যদয়" মশানা অদুম্মক অনৌবা মওং অদুম্মক ওইজরবনি।  ঙসি ভারতকী খ্বাইদগী চাউবা কার্দিএক্ত হোসপিতালগী মওংদা য়ু.এন.মেহতা ইন্সতিত্যুৎ ওফ কার্দিওলোজী এন্দ রিসর্চ সেন্তর অসি মায়খুম হাংদোকখ্রে।  মসি লৈবাক অসিগী ৱর্ল্দ ক্লাস ইনফ্রাস্ত্রকচরসু লৈবা অমদি অদুক্কী মতিক নৌবা হকশেলগী খুদোংচাবসু লৈবা অখন্নবা হোসপিতালশিংগী মনুংদা অমনি।  হোংলক্লিবা পুন্সি মওং অসিগী মরম্না হার্তকা মরি লৈনবা খুদোংচাদবা কয়া অমা ঐখোয়না উবা ফংলি, নোংম-নোংমগী হেনগৎলক্লি, অপিকপা অঙাংশিংদা হেনগৎলক্লি। অসিগুম্বা মতমসিদা মসিগী হোসপিতাল অসি গুজরাতকীদা নত্তনা লৈবাক পুম্বগী মীশিংগী ওইনা য়াম্না অচৌবা খুদোংচাবনি।  

ইনাওশিং অমদি ইচলশিং,

হৌখিবা চহি ২০সিদা গুজরাতনা হকশেলগী লমদা হান্না অমুক্তা তৌখিদ্রিবা মওংদা থবক তৌখ্রে।  অনৌবা মতমগী ওইবা হোসপিতালগী নেতৱর্ক ওইরো, মেদিকেল কোলেজগী ওইরো, খুঙ্গং-খুঙ্গংদা হেন্না অফবা হকশেলগী খুদোংচাবশিংগা শমজিন্নহন্নবগী চাউরবা থবক পাংথোকখ্রে। হৌখিবা চহি ৬সিদা লৈবাক অসিদা হেল্থ সর্ভিসকা মরি লৈনবা স্কীমশিং হৌদোকখ্রে, মসিগীশিং অসিদগী গুজরাতনা কান্নবা ফংলি।  আয়ুশমান ভারত য়োজনাগী মখাদা গুজরাতকী মীওই লাখ ২১ লেম্না লায়েংবা ফংহনখ্রে।  অহোংবা হীদাকশিং পীবা পব্লিক হেল্থ সেন্তর চামঙাগা হুম্ফুতরা মঙাদগী হেন্না হাংদোকখ্রে। 

মসিগীশিংসিদগী লুপা করোর ১০০রোম অসি গুজরাতকী ইচম-চম্না নাবশিংগী ওইনসু শেল চংহনখিদ্রে।

ইনাওশিং অমদি ইচলশিং,

ঙসি গুজরাতনা ফংলিবা অহুমশুবা খুদোল অসিদগী লাই নিংবা অমদি লম কোয়বা অনিগী মরক্তা লৈনরি।  .গিরনার চিংদা ইমা অম্বেসু লেংশিনবিরি, গোরখনাথকী, গুরু দত্তাত্রেয়গী চিংদোল অমদি জৈন লাইশঙসু লৈরি। মফমসিগী থাকশিংসি কারগা য়ৌগদৌরিবা চিংদোলসিদা অঙকপনা থল্লবা পাঙ্গল অমদি পুক্নিং ইংবা ফাওই। হৌজিক মফমসিদা মালেমগী থাক্কী রোপ-ৱে শেমদুনা মীয়াম পুম্নমক্তা কান্নহল্লগনি, লাই খুরুম্নবগী খুদোংচাবা ফংহল্লগনি।  হৌজিক ফাওবদা লাইশঙ অসি য়ৌবদা পুং ৫-৭ ফাওবা চংলম্বা অদু হৌজিক রোপ-ৱে অসিনা মিনিত ৭-৮দা য়ৌহল্লগনি। রোপ-ৱে অসিনা পেসেঞ্জর এদভেঞ্চরসু হেনগৎহল্লগনি, থবক পাংথোক্নিংবসু হেনগৎহলগনি। মসিগী অনৌবা খুদোংচাবা অসিগী মতুংদা মফমসিদা লাই নিংবা কয়া লাক্লগনি, লম কোইবা কয়া লাক্লগনি।   

মরূপশিং,

ঙসি হৌদোক্লিবা রোপ-ৱেসি  গুজরাতকী মরীশুবা রোপ-ৱেনি। বনাসকান্থাদা অম্বাজীবু খুরুম্নবগীদমক্তা পাৱাগঢ়দা, সতপূরাদা রোপ-ৱে অহুম শাবগী থবক হান্নদগী চত্থরক্লি। গিরনারগী রোপ-ৱেসি ৱায়েল-পথাপকী ওইবা চয়েৎনবশিংসি লৈরমদ্রবদি মসিদগী মীয়াম্না মতম কয়াগী মমাংদগী কান্নবা ফংলম্লগদবনি। লৈবাক অসিগী ওইনা মীয়ামদা অসুক চাউরবা খুদোংচাবা ফংহনগদৌরিবা সিস্তেমশিং শাবসি অসুক কুইনদগী পন্দুনা লৈরবদি, মীয়াম্না কয়াগী মতিক মাংজরমগদগে হায়বসি ঐখোয়না খনগদবনি। হৌজিক মসিগী গিরনার রোপ-ৱে অসি হৌগদৌরিবা অসিদা মফমসিগী মীশিংনা খুদোংচাবদি অদুম্মক ফংলগনি অদুগা মফমসিগী নহা ওইরিবশিংদা থবক ফংনবগী খুদোংচাবা হেন্না ফংলগনি।   

 

মরূপশিং,

মালেম অসিগী চাউর-চাউরবা তুরিস্তকী ত্রেদিসন, লাই নিংবগা মরি লৈনবা সেন্তরনা মসিগী ৱাফম অসি য়ানদুনা লৈরি মদুদি ঐখোয়গীসিদা মী য়াম্না লাক্লবদি ঐখোয়গী তুরিস্তসিং অসি হেন্না নৌবা খুদোংচাবশিং ফংহনগনি। । ঙসি লম কোইবশিংনা মফম অমদা হেক্তা চৎপদা মাগী ইমুং-মনুংগা লোয়ননা চৎলি, অদু ওইরবদি নুংঙাইনা লৈবসু পাম্মি অদুগা নুংঙাইনা কোয়বা চৎপসু পাম্মি। গুজরাত্তা ভারতকীদা নত্তনা মালেমগী ওইবা তুরিস্ত ত্রেদিসন ওইহনবা য়াবা মফম কয়া অমা লৈরি।  করিগুম্বা ইমাগী লাইশঙসিমক্তগী মতাংদা হায়রগদি লাইনিংবশিংগীদমক্তা গুজরাত্তা সর্কিৎ লৈরি। ঐহাক্না ইমাশিংগী মফমশিংগী মতাংদা শন্দোক্না হায়বা ঙমজদ্রে অমদি গুজরাতকী কাচিন-কোয়া খুদিংদা শক্তি চেল্লবা ইমাশিংনা  গুজরাতপু লেপ্পা লৈতনা থৌজানবিরি।  অম্বাজী লৈরি, পাৱাগঢ়দি অদুম্মক লৈরি অদুগা চোতিলা চামুন্দা মাতাজী লৈরি, উমিয়া ইমা লৈরি, কচ্ছদা ইমা মাপলগী লাইফম, কয়াগী মতিক ঐখোয়না গুজরাত্তা শক্তিগী মশাইগোন ওইরিবগে হায়বসি ঐখোয়না খংলি-উরি।  মমিং চৎলবা লাইশঙ কয়া লৈরি।

লাই নিংফমদা নত্তনা মপাঙ্গল লৈরবা অঙকপনা থল্লবা মফম কয়া অমা গুজরাত্তা লৈরি। হৌজিক ময়াম্না শিবরাজপুরগী মরুসি ইন্তর্নেস্নেল ওইনা শকখংবিরে, ব্লু ফ্লেগ সর্তিফিকেসন ফংলে হায়বা খংবিরে। অসিগুম্বা মফমশিংসি শেমগৎলবদি মফমসিদা লমকোয়বশিং লাক্কনি অমদি ঐখোয়দা থবক ফংবগী খুদোংচাবসু লৈহল্লক্লগনি।  মালেম অসিগী খ্বাইদগী ৱাংবা স্তেচু ওফ য়ুনিতীসিনা হৌজিক কয়াদা মতিক লমকোয়বশিংগী পুক্নিং চিংশিললক্লি। 

মসিগী কোরোনা অসি থোরক্ত্রিঙৈগী মমাংদা চাউরাক্না লাখ ৪৫মুক্কী লমকোইবশিংনা স্তেচু ওফ য়ুনিতী অসি য়েংবা লাকখ্রে। অসুক তেল্লবা মতমসিদা লাখ ৪৫ য়াম্বা মী হায়বসি য়াম্না অচৌবা ৱাফম্নি। হৌজিক স্তেচু ওফ য়ুনিতী অসি অমুক হন্না হাংদোক্লবসিদা মীওই মশিং কয়া অমা থুনা হেনগৎলক্লি। অসিগুম্বা অপিকপা খুদম অমা পীজগে ঐহাক-অহমদবাদকী কাঙ্করিয়া পাৎ। মফমসিদা কনাসু ফাওদুনা চৎনিংদবা, অতোপ্পা লম্বিদা থৈদুনা চৎনরমখিবা মতম ওইরমখি। খরখক নৌনা শেমদোকপদা লমকোইবা খরখক্তদা মিৎয়েং থম্লগা সিস্তেমশিং শেমগৎখি অদুদগী ঙসিদি করম্বা ফীভমদা লৈরবগে হায়বসি মফমসিদা থুংলরিবা মী মশিং অসি হৌজিক চহিগী ওইনা লাখ ৭৫ য়ৌখ্রে।  অহমদবাদ শহরখক্তগী ময়োন্দা লাখ ৭৫, ময়ায় ওইবা থাক্কী ইমুংশিংগী ওইনা মফম অসি য়াম্না পুক্নিং চিংশিন্নিংঙাই ওইনবগী মরম ওইখ্রে অমদি মীওই কয়া অমনা নোংমগী চরা তান্নবগী মরমসু ওইরি।  মসিগী অহোংবশিং পুম্নমক অসি লম কোইবশিংগী মশিং হেনগৎলকপা অমদি মফমদুদা লৈরিবা মীশিংগী চাগা হেনগৎহনবদসু য়াম্না মতেং ওইরি। অদুগা তুরিজম অসি শেল য়াম্না চাংদনা মী ময়াম অমা থবক ফংহনবা য়াবা লম অমনি।

ঐখোয়গী গুজরাতকী মরূপ….অমদি মালেম পুম্বদা চাইথোক্তুনা লৈরিবা গুজরাতকী মরূপশিংদা ঐহাক্না হায়জরি, গুজরাতকী ব্রেন্দ এম্বাসেদর ওইদুনা ঙসি মালেমপুম্বদা  গুজরাতকী মীশিং লৈরি। গুজরাত্তা অনৌ-অনৌবা পুক্নিং চিংশিন্নিংঙাই ওইবা সেন্তরশিং শারি, তুংদসু শাখিনি অদুগা মালেমপুম্বদা শন্দোক্তুনা লৈরিবা ঐখোয়গী গুজরাতকী মরূপশিং, ঐখোয়গী মরূপ্লোই পুম্নমক্না মখোয়গী ৱাফমশিং অদুনা মালেমপুম্বদা  মশানা অদুম্মক পুদুনা চৎপিয়ু, মালেম অসিবু পুক্নিং চিংশিনবিয়ু।  গুজরাতকী তুরিস্ত ত্রেদিসন অসি মশক খংহনসি। ঐখোয়না মসিগী ৱাফম অসি পুদুনা মাংলোমদা চংশিনসি, মাংজিল থানা চংশিনগদবনি।

অমুক্কা হন্না গুজরাতকী ইনাও পুম্নমক, ইচল পুম্নমক্তা মসিগী অনৌবা মতমগা চুনবা খুদোংচাবশিংসিগীদমক্তা নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। ইমা অম্বেগী থৌজালনা গুজরাত অসি চাউখৎপগী অনৌবা পন্দোল কয়া ফংবা ঙমহন্নবা খুরুমজরি।  গুজরাত অসি হকচাং ফনা লৈবা ওইরসনু, গুজরাত অসি মপাঙ্গল কন্না লৈবা ওইরসনু। মসিগী য়াইফ-পাউজেলশিংসি পীজবগা লোয়ননা অদোম পুম্নমক্কী মপমদা তৌবিমল খংবা উৎচরি। হন্না-হন্না য়াইফ-পাওজেল পীজরি।

 

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Agri, processed food exports buck Covid trend, rise 22% in April-August

Media Coverage

Agri, processed food exports buck Covid trend, rise 22% in April-August
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister’s comments at the Global COVID-19 Summit: Ending the Pandemic and Building Back Better Health Security to Prepare for the Next
September 22, 2021
Share
 
Comments

Excellencies,

The COVID-19 pandemic has been an unprecedented disruption. And, it is not yet over. Much of the world is still to be vaccinated. That is why this initiative by President Biden is timely and welcome.

Excellencies,

India has always seen humanity as one family. India's pharmaceutical industry has produced cost-effective diagnostic kits, drugs, medical devices, and PPE kits. These are providing affordable options to many developing countries. And, we have shared medicines and medical supplies with over 150 countries. Two indigenously developed vaccines have received "Emergency Use Authorization" in India, including the world's first DNA-based vaccine.

Several Indian companies are also involved in licensed production of various vaccines.

Earlier this year, we shared our vaccine production with 95 other countries, and with UN peace-keepers. And, like a family, the world also stood with India when we were going through a second wave.

For the solidarity and support extended to India, I thank you all.Excellencies,

India is now running the world's largest vaccination campaign. Recently, we vaccinated about 25 million people on a single day. Our grassroots level healthcare system has delivered over 800 million vaccine dose so far.

Over 200 million Indians are now fully vaccinated. This has been enabled through the use of our innovative digital platform called CO-WIN.

In the spirit of sharing, India has made CO-WIN and many other digital solutions available freely as open-source software.

Excellencies,

As newer Indian vaccines get developed, we are also ramping up production capacity of existing vaccines.

As our production increases, we will be able to resume vaccine supply to others too. For this, the supply chains of raw materials must be kept open.

With our Quad partners, we are leveraging India's manufacturing strengths to produce vaccines for the Indo-Pacific region.

India and the South Africa have proposed a TRIPS waiver at the WTO for COVID vaccines, diagnostics and medicines.

This will enable rapid scaling up of the fight against the pandemic. We also need to focus on addressing the pandemic economic effects.

To that end, international travel should be made easier, through mutual recognition of vaccine certificates.

Excellencies,

I once again endorse the objectives of this Summit and President Biden's vision.

India stand ready to work with the world to end the pandemic.

Thank you.
Thank you very much