Share
 
Comments
ভারতকী শেন্মিৎলোন চাউখৎপগী চাং অসি প্রধান মন্ত্রী মোদীগী শক্তি লৈরবা লুচিং মখাদা মেন্যুফেকচরিং সেক্তরগীদমক তোঙান-তোঙানবা খোঙথাং কয়ানা মরম ওইদুনা হেন্না চাউখৎলক্লিঃ জাপানগী প্রধান মন্ত্রী কিশিদা
"ভারত-জাপান মপাং শক্তি লৈ হায়বসি মারুতি-সুজুকিনা মায় পাকপসিনা তাক্লে"
"হৌখিবা চহি নিপানসিদা, ভারত অমসুং জাপানগী মরী অনৌবা অৱাংবা থাক অমা য়ৌরে"
"মরুপ মপাংগী মতাং য়ৌরকপদা, ভারত মচা খুদিংমক্না ঐখোয়গী মমাংগী প্রধান মন্ত্রী লৈখিদ্রবা শিঞ্জো অবেবু শোইদনা নিংশিংগনি"
"ঐখোয়গী হোৎনরকখিবা কয়াদা জাপানগা লৈনরিবা হকচিনবা মরী অমসুং ইকাইখুম্নবা পুদুনা চৎলি, মরম অসিমক্না গুজরাত্তা জাপানগী কম্পেনী ১২৫ মথৌ তৌদুনা লৈরি"
"সপ্লাই, দিমান্দ অমসুং ইকোসিস্তেম মপাঙ্গল কনখৎহনবনা ই.ভি. সেক্তর শোইদনা চাউখৎলক্কনি"

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা মহাত্মা মন্দির গান্ধিনগরদা ঙসি পাঙথোকখিবা ভারত্তা সুজুকিনা লৈরকপা চহি ৪০ শুবগী থৌরম অমদা ৱা ঙাংখ্রে। ভারত্তা লৈবা জাপানগী অম্বেসেদর, ঐ.ই. মিস্তর সতোশি সুজুকি, গুজরাতকী মুখ্য মন্ত্রী, শ্রী ভুপেন্দ্র পতেল, পার্লিয়ামেন্তকী মেম্বর, শ্রী সি.আর. পতেল, রাজ্যগী মন্ত্রী শ্রী জগদিশ পঞ্চল, সুজুকিগী  এক্স-প্রসিদেন্ত সুজুকি মোতোর কোর্পোরেসন, মিস্তর ও সুজুকি, সুজুকি মোতোর কোর্পোরেসনগী প্রসিদেন্ত, মিস্তর তি. সুজুকি, অমসুং মারুতি-সুজুকিগী চীয়রমেন শ্রী আর.সি. ভার্গবসু থৌরম অদুদা শরুক য়াখি। হরিয়ানাগী মুখ্য মন্ত্রী শ্রী মনোহর লালনা ভিদিও কনফরেন্সিংগী খুত্থাংদা ৱা ঙাংখি অমসুং জাপানগী প্রধান মন্ত্রী মিস্তর ফুমিও কিশিদাগী ভিদিও পাউজেলসু উৎখি।

জাপানগী প্রধান মন্ত্রী কিশিদানা থৌরম অদুদা ময়াম্বু য়াইফ-পাউজেল পীরদুনা হায়খি মদুদি মারুতি সুজুকিগী চহি নিফুরোমগী খোঙচৎ অসিদা ভারত অমসুং জাপানগী শক্তি লৈরবা শেন্মিৎলোনগী মরীদু য়াওরি। মহাক্না সুজুকিবু ভারতকী কৈথেলগী শক্তি খঙবগীদমক থাগৎখি। "অসিগুম্বা মায় পাকপগী মরম অসি ভারতকী মীয়াম অমসুং লৈঙাক্না মশক খঙবীবগীনি হায়না লৌজৈ। হন্দক্তসু, ভারতকী শেন্মিৎলোনগী চাউখৎলোন অসি ধান মন্ত্রী মোদীগী শক্তি লৈরবা লুচিং মখাদা মেন্যুফেকচরিং সেক্তরগীদমক তোঙান-তোঙানবা খোঙথাং কয়ানা মরম ওইদুনা হেন্না চাউখৎলক্লি", হায়না মহাক্না হায়খি। মহাক্না পাউদমখি মদুদি অতোপ্পা জাপানগী কম্পেনী কয়ানা ভারত্তা ইনভেস্ত তৌনিংবগী অপাম্বা ফোংদোক্লক্লি। চহি অসিবু ভারত অমসুং জাপানগী চহি ৭০ শুরবা মরী অসিগী মরুওইবা পুথোক্তুনা মহাক্না পনখি। "প্রধান মন্ত্রী মোদীগা লোইননা ঐহাক্না 'জাপান-ভারত স্ত্রেতেজিক অমসুং গ্লোবেল পার্তনরশিপ' হেন্না চাউখৎহন্নবা থৌরাং লৌখৎনবা অমসুং "ফ্রী এন্দ ওপন ইন্দো পেসেফিক" মঙফাওনহন্নবা ঐহাক্না অচেৎপা ফিরেপ লৌজরে" হায়না মহাক্না মখা তাখি।

তিল্লিবা মীয়ামদা ৱা ঙাংলদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা সুজুকি কোর্পোরেসনগা মরী লৈনরিবা মীপুম খুদিংমকপু থাগৎপা ফোংদোকখি। "ভারতকী ইমুংশিংগা সুজুকিগা লৈনরক্লিবা মরী অসি শক্তি লৈরবা চহি ৪০ শুরে", হায়না মহাক্না হায়খি। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি "ভারত-জাপান মপাং শক্তি লৈ হায়বসি মারুতি-সুজুকিনা মায় পাকপসিনা তাক্লে। হৌখিবা চহি নিপানসিদা, ভারত অমসুং জাপানগী মরী অনৌবা অৱাংবা থাক অমা য়ৌরে। ঙসিদি গুজরাত-মহারাস্ত্রাগী বুলেৎ ত্রেনদগী য়ু.পি.গী বনারসকী রুদ্রক্ষ ফাওবদা, চাউখৎ খোঙথাংগী প্রোজেক্ত কয়ানা ভারত-জাপান মরীগী খুদম ওইরি।" প্রধান মন্ত্রী অসিনা মখা তাখি, "অমসুং মসিনা মরুপ মপাংগী মতাংদা য়ৌরকপদা ভারত মচা খুদিংমক্না ঐখোয়গী মরুপ লৈখিদ্রবা হান্নগী প্রধান মন্ত্রী শিঞ্জো অবেবু নিংশিংগনি।" অবে সাননা গুজরাত্তা লাক্তুনা মতম খরা লেনবীরম্বা নিংশিংলদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি মদু গুজরাতকী মীয়াম্না নুংশিনা নিংশিংনরি। "ঙসিদি ঐখোয়গী লৈবাক অসিনা নকশিন্না লৈমিন্ননবা মহাক্না হোৎনজরম্বা কয়া প্রধান মন্ত্রী কিশিদানা মাং থানা পুখৎপীরক্লি", হায়না মহাক্না মখা তাখি।

প্রধান মন্ত্রীনা চহি ১৩গী মমাংদা সুজুকিনা গুজরাত্তা লাকখিবা মতম নিংশিংখি অমসুং গুজরাতনা লৈঙাক্লোনগী অফবা খুদম অমা ওইনা তাকপদা লৈখিবা থাজববুসু নিংশিংখি। "গুজরাতনা সুজুকিগা লোইননা থমখিবা ৱাশক ঙাক্লে খনবদা অদুক্কী মতীক হরাওজৈ অমসুং সুজুকিনসু গুজরাতকী অপাম্ববু মান্নবা ইকাইখুম্নবগা লোইননা পীবীরি। গুজরাতনা মালেমদা মাংজিল থারিবা ওতোমোতিব মেন্যুফেকচরিং হব অমা ওইনা মচিল তুমখৎলক্লি" হায়না মহাক্না ফোংদোকখি। গুজরাত অমসুং জাপানগী মরক্তা লৈরক্লিবা মরীগী মতাংদা পল্লদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি মসি দিপ্লোমেতিক দাইমেন্সনশিংদগী হেন্না ৱাংদুনা লাক্লি। "২০০৯দা ভাইব্রেন্ত গুজরাত সম্মিৎ হৌদোকখিবা মতমদগী হৌদুনা জাপান অসি মপাং ওইবা লৈবাক অমা ওইদুনা লাক্লি হায়বা ঐহাক্না নিংশিংলি", হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি। মহাক্না গুজরাতপু জাপানগী ইনভেস্তরশিংনা গুজরাত্তা লৈবা মতমদা ময়ুমগুম্না ফাওনবা অপীকপা গুজরাত অমা ওইহন্নবা ৱারেপ লৌখিববু নিংশিংখি। মসিবু মঙফাওনবা ঙমহন্নবা অপীকপা খোঙথাং কয়াসু লৌখৎখি। মালেমগী থাক্তা লৈবা গোল্ফ কোর্স অমসুং রেস্তোরন্ত কয়া অমা জাপানগী ইনশাংগা লোইননা হাংদোকখিবা অমসুং জাপানগী লোল চাউখৎনবা হোৎনখিবা কয়া অসি খুদমশিংনি। ঐখোয়গী হোৎনরকখিবা কয়াদা জাপানগা লৈনরিবা হকচিনবা মরী অমসুং ইকাইখুম্নবা পুদুনা চৎলি, মরম অসিমক্না গুজরাত্তা জাপানগী কম্পেনী ১২৫ মথৌ তৌদুনা লৈরি," হায়না মহাক্না ফোংদোকখি। জেত্রোনা চলাইবা অহেমদবাদকী সপ্পোর্ত সেন্তর অসিনা কম্পেনী কয়াদা প্লগ এন্দ প্লেগী খুদোংচাবা পীরি। জাপান ইন্দিয়া ইন্সতিত্যুৎনা মেন্যুফেকচরিংগী ত্রেনিং কয়া মীয়ামদা পীরি। প্রধান মন্ত্রীনা গুজরাতকী চাউখৎলোনগী খোংচত্তা 'কাইজেন'না পীরিবা কয়াসু পনখি। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি পি.এম.ও. অমসুং অতোপ্পা বিভাগ কয়াদসু কাইজেনগী মশক লৌরি।

ইলেক্ত্রিক ভেহিকলগী শক্তি লৈরবা ফিচরশিংগী মরক্তা অমা পল্লদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি মখোয় অসি মখোল থোক্তে। মদু চকা ২ পানবা নৎত্রগা ৪ পানবা ওইসনু, মখোয়দি অরাংবা মখোল পুথোক্তে। "মসিগী মখোল থোক্তবা অসিনা ইঞ্জিনীয়রিংগী মশক খক্তমক নত্তে, মসিনা লৈবাক অসিগী মখোল থোক্তবা ঈহৌ অমনি" হায়না মহাক্না হায়খি। লৈঙাক অসিনা ই.ভী.গী ইকোসিস্তেমদা মপাঙ্গল কলহন্নবা হোৎনরিবা থৌদাংগী শরুক অমা ওইনা, প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি ইলেক্ত্রিক্কী গারী লৈরিবশিংদা তোঙান-তোঙানবা কান্নবা কয়া অমা পীরি। লৈঙাক অসিনা ইঙ্কম তেক্স রিবেৎ তৌনবা অমসুং লোনগী থৌরাং কোমথোকহন্নবা থৌরাং কয়া অমা লৌখৎখ্রে সপ্লাই হেনগৎনবগীদমক ওতোমোবাইল অমসুং অতোমোবাইল কম্পোনেন্ত শাবশিংদা পি.এল.আই. স্কিম হৌদোক্নবা থবকসু খোঙজেল য়াঙনা পায়খৎলি", হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি। ইলেক্ত্রিক্কী গারী চার্জ তৌনবা ইনফ্রাস্ত্রকচর মপাঙ্গল কলহন্নবা পোলিসীগী ওইবা ৱারেপ কয়াসু লৌখৎলে। "২০২২ ফাইনান্সিএল বজেত্তা বেত্তরি স্বাপ্পিং পোলিসীসু হৌদোকখ্রে", হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি। সপ্লাই, দিমান্দ অমসুং ইকোসিস্তেম মপাঙ্গল কনখৎহনবনা ই.ভি. সেক্তর শোইদনা চাউখৎলক্কনি হায়বসি শোইদ্রবনি", হায়না মহাক্না মখা তাখি।

প্রধান মন্ত্রীনা পনখি মদুদি ভারতনা কোপ-২৬তা ২০৩০ ফাওবদা নোন-ফোসিল সোর্সতগী ইন্সতোল্দ ইলেক্ত্রিকেল কেপাসিতীগী ৫০% ফংগনি হায়না লাউথোকখি। "ঐখোয়না ২০৭০গী 'নেৎ জিরো' পান্দম অমা থমখ্রে", হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি। মারুতি সুজুকিনা বাইওফ্যুল, ইথানোল ব্লেন্দিং অমসুং হায়ব্রিদ ই.ভি.শিংদা থবক পায়খৎলি তাবদা প্রধান মন্ত্রীনা হরাউবা ফোংদোকখি। প্রধান মন্ত্রীনা সুজুকিবু কম্প্রেস বাইওমিথেন গ্যাস্তা প্রোজেক্ত লৌখৎনবা হৌদোকখি। অফবা ৱাখল্লোন্দা অমসুং অমত্তা ওইনা হোৎনমিন্নদুনা অফবা অকোইবা অমা শাগৎপগী অপাম্বা ফোংদোকখি। "মসিনা লৈবাক অমসুং লল্লোন ইতীক্তা কান্নবা পীগনি" হায়না মহাক্না ফোংদোকখি। "ভারতনা মশাগী তঙাইফদবা এনর্জী পীজনবা অমৃত কালগী চহি ২৫ অসিদা হোৎনবা হায়বসি ঐখোয়গী পান্দম্নি। সেক্তর অসিদা ত্রান্সপোর্ত সেক্তরদা এনর্জী কঞ্জুম তৌবা, ইনোভেসন অমসুং থৌরাং কয়া হোৎনবদা ঐখোয়গী মাংদা লৈবা থবক ওইনা লৌগনি। মসি ঐখোয়না ফংবা ঙমগনি হায়বসি ঐহাক্কী থাজবনি", হায়না মহাক্না লোইশিনখি।

বেকগ্রাউন্দ

থৌরম অসিগী মনুংদা, প্রধান মন্ত্রীনা ভারত্তা সুজুকিগী মরুওইবা প্রোজেক্ত অনিগী উরেপ উয়ুং তমখি – সুজুকি মোতোর গুজরাত ইলেক্ত্রিক ভেহিকল বেত্তরি মেন্যুফেকচরিং ফেসিলিতী, হন্সলপুর, গুজরাত্তা অমসুং মারুতি সুজুকিগী খর্খোদা, হরিয়ানাগী লাক্কদবা গারী পুথোকনবা ফেসিলিতী।

 

হন্সলপুর, গুজরাত্তা লৈরিবা সুজুকি মোতোর গুজরাত ভেহিকল বেত্তরি মেন্যুফেকচরিং ফেসিলিতী অসি ইলেক্ত্রিক গারীগী এদভান্স কেমিস্ত্রী সেল বেত্তরি পুথোক্নবা লুপা করোর ৭,৩০০গী ইনভেস্তমেন্তকা লোইনয়ান লিংখৎকনি। খর্খোদা, হরিয়ানাগী গারী পুথোক্নবা ফেসিলিতী অসিনা চহি খুদিংগী পেসেঞ্জর গারী লাখ ১০ পুথোক্নবা থৌরাং তৌরি, মসিনা মালেমদা মফম অমখক্তদগী খ্বাইদগী য়াম্না পেসেঞ্জর গারী পুথোকপা মফম অমা ওইরগনি। প্রোজেক্ত অসিগী অহানবা ফেজ অসি লুপা করোর ১১,০০০গী ইনভেস্তমেন্তকা লোইননা হৌদোক্কনি।

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
India G20 Presidency: Monuments to Light Up With Logo, Over 200 Meetings Planned in 50 Cities | All to Know

Media Coverage

India G20 Presidency: Monuments to Light Up With Logo, Over 200 Meetings Planned in 50 Cities | All to Know
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM applauds those who are displaying their products on GeM platform
November 29, 2022
Share
 
Comments
GeM platform crosses Rs. 1 Lakh crore Gross Merchandise value

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has applauded the vendors for displaying their products on GeM platform.

The GeM platform crosses Rs. 1 Lakh crore Gross Merchandise value till 29th November 2022 for the financial year 2022-2023.

In a reply to a tweet by Union Minister, Shri Piyush Goyal, the Prime Minister tweeted;

"Excellent news! @GeM_India is a game changer when it comes to showcasing India’s entrepreneurial zeal and furthering transparency. I laud all those who are displaying their products on this platform and urge others to do the same."