Share
 
Comments
মশা-মউ ফবা ভারত অমা শেমগৎনবা মাইকৈ মরি ফাংবা লাল্লোং অমগা লোয়ন্না সরকারনা থবক পায়খৎলি: প্রধান মন্ত্রী
হকশেলগী লমদা ভারতকী থৌনা অমসুং খাংবা কনবা হৌজিক মালেম্না তশেংনা থাগৎনরে: প্রধান মন্ত্রী
হিদাক-লাংথকশিং অমসুং মেদিকেলগী খুৎলায়শিং শাবদা চঙবা পোৎলমশিং মপান লৈবাকশিংদগী পুশিল্লকপা হন্থনবা ভারতনা থবক পায়খৎকদবনি: প্রধান মন্ত্রী

ভিদিও কনফরেন্সকী খুৎথাংদা হকশেলগী লমদা বজেত্তা য়াওরিবা থৌরাংশিং থবক ওইনা পায়খৎনবা ৱেবিনার অমদা প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৱা ঙাংখ্রে।

ৱেবিনার অদুদা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি চহি অসিগী বজেত্তা হকশেলগী কাইথোক্লিবা শেনফম অমা মমাঙদা অমুক্তা ওইখিদ্রি অমসুং মী খুদিংমক অফবা অনা-লায়য়েংগী খুদোংচাবা ফংহন্নবা সরকারনা পায়খৎলিবা থবকশিং মসিনা উৎলে। লাইচৎনা মরম ওইদুনা হৌখিবা চহিদা খুদোংচাদবা কয়া মায়োক্নখি। খুদোংচাদবশিং থেংনদুনা মীওই কয়াগী পুন্সি কনখি। মসি সরকার অমসুং লনাই কাংবু পুন্না হোৎনবদগী ঙমখিবনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি থা খরগী মনুংদা লৈবাক অসিদা লেব ২৫০০ লিংখৎপা ঙমখি অমসুং শুপ্নগী তেস্ত ১২ পাংথোক্লম্বদগী তেস্ত কোতি ২১ য়ৌনা পাংথোকপা ঙম্লে। ঙসি লাইচৎ অসি থেংনবা খক নত্তনা তুংদা লাক্কদবা অসিগুম্বা ফিবম অমদা হেক্তা লৈবাক অসি থৌরাং তৌবা ঙম্নবা কোরোনানা ঐখোয়দা পারা অমা তম্বীরে। মরম অদুনা অনা-লায়য়েংগা মরী লৈনবা হিরম খুদিংমক মপাঙ্গল কনহনবা দরকার ওইরে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি ঐখোয়না মেদিকেলগী খুৎলায়শিং, হিদাক-লাংথকশিং, ভেন্তিলেতরশিং, তিকা, সাইন্তিফিক ওইনা থিজিনবা, ইনফ্রাস্ত্রকচর, দোক্তর অমসুং ইপিদেমিওলোজিস্তশিং সর্ভে পাংথোকপা য়াওনা হকশেলগা মরী লৈনবা থবকশিংদা মিৎয়েং চঙলে অমসুং মসিনা লৈবাক অসিনা তুংদা মায়োক্নগদবা হকশেলগী অৱাবা অমা হেক্তা থেংন্নবা থৌরাং তৌবা ঙমগনি। প্রধান মন্ত্রী অত্মানির্ভর শ্বাস্থ ভারত স্কিমগী মখাদা রিছর্স, তেস্ত অমসুং লায়য়েংগী লমদা অনৌবা থৌরাং অমা লৈবাক অসিগী মশাগী ওইনা শেমগৎচনবা ৱারেপ লৌরে। মসিগী স্কিম অসিনা হিরম খুদিংমক্তা ঐখোয়গী তৌবা ঙম্বা হেনগৎহনগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি ১৫শুবা ফাইনান্স কমিসনগী ৱারেপশিং মতুংইন্না, হকশেলগী থবকশিংগীদমক লোকেল বোদিশিংনা লুপা কোতি ৭০০০০ হেন্না ফংলগনি। অনা-লায়য়েংগী থবকশিংগী সরকারনা শেন থাদবা খক নত্তনা লৈবাক অসিগী মনুং-হুঞ্জিনবা মফমশিংদা হকশেলগী থবকশিং পাকথোক-চাউথোক্নবা মিৎয়েং চঙলে। থাদরিবা শেনফমশিং অসিনা হকশেলগী ফিবম ফগৎহনবা খক নত্তনা থবক ফংনবগী খুদোংচাবশু হেনগৎহনগনি।

শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা হায়খি কোরোনা লাইচৎ মনুংদা লৈবাক অসিনা উৎখিবা হৈশিংবা অদুনা মরম ওইদুনা হকশেলগী লমদা ভারতকী থৌনা অমসুং খাংবা কনবা হৌজিক মালেম্না তশেংনা থাগৎনরে। লৈবাক অসিগী হকশেলগী লমদা মিংচৎ অমসুং থাজবা মালেম শীনবা থুংনা শরুক কয়া হেনগৎলে অমসুং মসি খঙনা তুংগীদমক হৌজিক লৈবাক অসিনা থবক পায়খৎকদবনি।

মহাক্না হায়খি ভারতকী দোক্তরশিং, ভারতকী নর্সশিং, ভারতকী পেরা মেদিকেল স্তাফ, ভারতকী হিদাক-লাংথকশিং অমসুং ভারতকী তিকাশিং পাম্নবা মালেম অসিদা হেনগৎলক্লগনি। ভারতকী মেদিকেল ইজুকেসনগী থবকশিংদা মালেম্না তশেংনা মাইওনশিনবা হৌরক্লগনি অমসুং ভারত্তা মেদিসিন তম্নবা মপান লৈবাক্কী মহৈরোয়শিং হুপচিন্নরক্লগনি। লাইচৎ মনুংদা ভেন্তিলেতরশিং অমসুং খুৎশু-খুৎলায়শিং দরকার ওইবা হেনগৎলকপা মরম্না হায়রিবা পোৎলমশিং অসি পুথোক্নবা ঐখোয় য়াংনা থবক তৌগদবনি।

মালেমগী লৈবাকশিংনা দরকার ওইবা মেদিকেলগী খুৎশু-খুৎলায়শিং মমল হোঙনা ফংহন্নবা ভারতনা মঙলান অমা শাগৎপা য়ারোইদরা হায়না শরুক য়ারিবশিংদা মহাক্না হংখি। শীজিন্নবদা নুংঙাইবা তেক্নোলোজিগা লোয়ন্না মমল হোঙবা অমসুং তুংকোইনা চৎনগদবা মওং অমদা ভারতনা মালেমগী পোৎথোকশিং পীনবা ঐখোয়না মিৎয়েং চঙবা য়াগদরা?

মমাঙগী সরকারশিং চৈরদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মচিৎ-মচিৎ ওইনা থবক পায়খৎপগী মহুত্তা হৌজিক লৈরিবা সরকার অসিনা হকশেলগী থবকশিং অচুম্বা মওং অমদা থবক পায়খৎলে। নাদ্রিঙৈদা ঙাকথোকপদগী হৌরগা লায়য়েংবা ফাওবগী থবকশিংগী অচুম্বা থৌরাং অমা পায়খৎলে। মশা-মউ ফবা ভারত অমা শেমগৎনবা মাইকৈ মরি ফাংবা লাল্লোং অমগা লোয়ন্না সরকারনা থবক পায়খৎলি।

অহানবা লাল্লোংদি “ নাদ্রিঙৈদা ঙাকথোকপা অমসুং হকচাং নুংঙাইনা লৈবা” অসিনি। শ্বাছ ভারত অভিয়ান, য়োগা, মীরোনবীশিং অমসুং অঙাংশিং মতম চানা লায়য়েংবা লাল্লোং অসিগী শরুক অমনি।

অনিশুবনা “লায়রবশিংগী মনুংদগী খ্বাইদগী লায়রবশিং মমল হোঙনা অমসুং ফজনা লায়য়েংবা” অসিনি। মসিগীদমক অয়ুস্মান ভারত অমসুং প্রধান মন্ত্রী জন ঔসাধিকেন্দ্রশিংনা থবক পায়খৎলি।

অহুমশুবনা, “অনা-লায়য়েংগী মচাক-মথুমশিং অমসুং দোক্তরশিং মগুন অমসুং মশিং হেনগৎহনবা” অসিনি। মসি থবক ওইনা পাংথোক্নবা, হৌখিবা চহি ৬তগী হৌনা, এ.আই.আই.এম.এসগুম্বা ইন্সতিতুৎশিং পাংথোক-চাউথোকহল্লে অমসুং লৈবাক শীনবা থুংনা মেদিকেল কোলেজ মশিং হেনগৎলক্লি।

মরিশুবনা “খুদোংচাদবশিং কোকহন্নবা মিসনগী মওংদা থবক পাংথোকপা” অসিনি। লৈবাক অসিগী মনুং-হুঞ্জিনবা অমসুং ত্রাইবেলশিংগী মফমশিংদা মিসন ইন্দ্রধনুস য়ৌরে। মালেমগী ওইনা ২০৩০দা পান্দম থম্লবসু ভারতনা চহি ৫ ঙনখৎনা ২০১৫দা তি.বি মুৎথৎনবা লৈবাক অসিনা পান্দম থম্লে। কোরোনা ভাইরস ঙাকথোক্নবা শীজিন্নরিবা চৎন-পথাপশিং অসি তি.বি ঙাকথোক্নবশু শীজিন্নবা য়াগনি। তি.বি মাঙজৌন্না ঙাকথোক্নবা মাক্স উপ্পা অমসুং ঙন্না খঙদোকপা অমসুং লায়য়েংবা অসি য়াম্না মরুওই।

কোরোনা মনুংদা অয়ুস সেক্তরনা পাংথোকখিবা থবকশিং থাগৎলদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি লায়না ঙাকথোকপা ঙম্বা হেনগৎহন্নবা অমসুং সাইন্তিফিক ওইনা থিজিনবগী থবকশিংদা অয়ুসকী মচাক-মথুমশিংনা লৈবাক অসিদা চাউনা মতেং পাংখি। মহৌশাগী লায়য়েংশিংগী কান্নবশিং অমসুং হকচাং ফহনবদা মসালাশিংগী কান্নবা মালেম্না খঙবা হৌরে অমসুং তিকানা কোবিদ-১৯ লাকশিনবা অসি মশক খঙলে। ভারত্তা মহৌশাগী লায়য়েং কাংলোনগী মতাংদা মালেমগী ওইবা মফম অমা শেমগৎনবা ৱার্ল্দ হেল্থ ওর্গনাইজেসন্না লাউথোকখ্রে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি হকশেলগী খুদোংচাবশিং য়াম্না লাইনা অমসুং মমল হোঙনা ফংহনবা অসি অৱাংবা থাক্তা পুখৎপা অসি অফবা তাঞ্জা অমনি। মসিগী পান্দম অসি ফংনবা হকশেলগী লমদা অনৌবা তেক্নোলোজি শীজিন্নবা হেনগৎহনগদবনি। মীচম মীয়াম্না মখোয়গী খুদোংচাবা য়েংলগা লায়য়েংবদা দিজিতেল হেল্থ মিসন্না মতেং পাংগনি। হায়রিবা অহোঙবশিং অসি অত্মানির্ভর ভারতকীদমক য়াম্না মরুওইবনি।

শ্রী মোদীনা হায়খি ঙসি ভারত অসি মালেমগী ফর্মাসি অমা ওইরবসু রো মেতরিয়েলশিং মপান লৈবাকশিংদগী পুশিল্লকপগী মখা পোল্লি। অসিগুম্বা মখা পোনবা অসিনা ঐখোয়গী ইন্দস্ত্রি ফগৎহন্দে অমসুং মসিনা লায়রবাশিংদা মমল হোঙবা হিদাক-লাংথকশিং অমসুং অনা-লায়য়েংগী থবকশিং ফংহনবদা অপনবা ওইরি। মশাগী ওক্নবা পুথোকচবা ঙম্নবা হন্দক্কী বজেত অদুদা স্কিম মরী হৌদোক্লে।

মহাক্না হায়খি লৈবাক অসিদা হিদাক-লাংথকশিং অমসুং মেদিকেলগী খুৎশু-খুৎলায়শিং পুথোকপদা প্রদক্সন লিঙ্ক ইন্সেন্তিপশিং পীরে। হিদাক-লাংথকশিং অমসুং মেদিকেলগী খুৎশু-খুৎলায়শিংগী মেগা পার্কশিং লিংখৎলে। লৈবাক অসিনা ৱেলনেস সেন্তরশিং, দিস্ত্রিক হোস্পিতালশিং, ক্রিতিকেল কিয়র য়ুনিতশিং, হকশেলগী থবকশিং য়েংশিন্নবা মচাকশিং, অনৌবা লেবশিং অমসুং তেলিমেদিসিন দরকার ওই। মখোয় খ্বাইদগী লায়রবা অমসুং মনুং-হুঞ্জিনবা মফমশিংদা লৈবা ওইরবশু, লৈবাক অসিগী মীয়াম খ্বাইদগী ফবা অনা-লায়য়েংগী খুদোংচাবশিং ঐখোয়না ফংহনগদবনি। হায়রিবশিং অসি থবক ওইনা পাংথোক্নবা, কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকারশিং অমসুং লৈবাক অসিগী লোকেল বোদিশিং অপুনবা ওইনা থবক তৌমিন্নগদবনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মীয়ামগী হকশেলগী লেবোরেতোরিশিংগী নেতৱার্ক অমা শেমগৎনবা অমসুং পি.এম.জে.এ.ৱাইদা থৌদাং লৌনবা পি.পি.পি মোদেলশিংদা প্রাইভেদ সেক্তরনা শৌগৎপা য়াগনি। নেসনেল দিজিতেল হেল্থ মিসন, মীয়ামগী হকশেলগী দিজিতেল রেকোর্দশিং অমসুং অতোপ্পা অনৌবা তেক্নোলোজিজিদশু পুন্না থবক তৌমিন্নবা য়াগনি।

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
India's total FDI inflow rises 38% year-on-year to $6.24 billion in April

Media Coverage

India's total FDI inflow rises 38% year-on-year to $6.24 billion in April
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Today’s meeting on J&K is an important step in the ongoing efforts towards a developed and progressive J&K: PM
June 24, 2021
Share
 
Comments
Our priority is to strengthen grassroots democracy in J&K: PM
Delimitation has to happen at a quick pace so that J&K gets an elected Government: PM

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has called today’s meeting with political leaders from Jammu and Kashmir an important step in the ongoing efforts towards a developed and progressive J&K, where all-round growth is furthered.

In a series of tweets after the meeting, the Prime Minister said.

“Today’s meeting with political leaders from Jammu and Kashmir is an important step in the ongoing efforts towards a developed and progressive J&K, where all-round growth is furthered.

Our priority is to strengthen grassroots democracy in J&K. Delimitation has to happen at a quick pace so that polls can happen and J&K gets an elected Government that gives strength to J&K’s development trajectory.

Our democracy’s biggest strength is the ability to sit across a table and exchange views. I told the leaders of J&K that it is the people, specially the youth who have to provide political leadership to J&K, and ensure their aspirations are duly fulfilled.”