Share
 
Comments

অত্মনির্ভর ভারতকী ওবজেক্তিব অসি ফংবা ঙম্ননবগীদমক, প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা থৌবুরেল ওইদুনা ফমখিবা য়ুনিয়ন কেবিনেতনা মখাগী হিরমশিং অসিদা সরকারগী কার্গো পুশিল্লক্নবগীদমক মন্ত্রালয়শিং অমসুং সি.পি.এস.ই.শিংনা পুথোকখিবা গ্লোবেল তেন্দরশিংদা চহি মঙাগী ওইনা লুপা কোতি ১৬২৪ ইন্দিয়ন শিপ্পিং কম্পেনীশিংদা সবসিদী ওইনা ফংহন্নবা স্কিম অমা এপ্রুব তৌখ্রে:

 1. ২০২১গী ফেব্রুৱারী ১গী মতুংদা ইন্দিয়াদা ফ্লেগ তৌখিবা অমসুং ইন্দিয়াদা ফ্লেগ্গিং তৌরকপা মতমদা চহি ১০দগী তানা লৈরিবা শিপ অমগী ওইনা, এল১ ফোরেন্দ শিপ্পিং কম্পেনীনা পীরিবা মমল অদুগী @১৫%গী চাং নত্রগা আর.ও.এফ.আর. এক্সর্সাইস তৌরিবা ইন্দিয়ন ফ্লেগ বেসেলনা পীরিবা মমল অমসুং এল১ ফোরেন্দ শিপ্পিং কম্পেনীনা পীরিবা মমল অদুগগী তশেং-তশেংবা খেন্নবা অদুগী মতুং ইন্না সবসিদী সপোর্ত পীরগনি৷ ২০২১গী ফেব্রুৱারী ১গী মতুংদা ভারত্তা ফ্লেগ তৌখ্রবা নত্রগা ভারত্তা ফ্লেগ্গিং তৌবা মতমদা চহি ১০দগী ২০ ফাওবগী মনুংদা লৈরিবা শিপ অমগী ওইনা, এল১ ফোরেন্দ শিপ্পিং কম্পেনীনা পীরিবা মমল অদুগী @১০%গী চাং নত্রগা আর.ও.এফ.আর. এক্সর্সাইস তৌরিবা ইন্দিয়ন ফ্লেগ বেসেলনা পীরিবা মমল অমসুং এল১ ফোরেন্দ শিপ্পিং কম্পেনীনা পীরিবা মমল অদুগগী তশেং-তশেংবা খেন্নবা অদুগী মতুং ইন্না সবসিদী সপোর্ত পীরগনি৷

মথক্তা পল্লিবা শিপ কাংলুপ অনি অসিগী ওইনা সবসিদি সপোর্ত অসি মথংশিৎনা ১০% অমসুং ৫%দা হন্থরক্ত্রিফাওবা মথক্তা পল্লিবা সবসিদী সপোর্তকী চাং অসি চহি খুদিংগী ওইনা ১% হন্থরক্কনি৷

 1. মাংজৌননা ফ্লেগ তৌখ্রবা নত্রগা ২০২১গী ফেব্রুৱারী ১দা চহি ১০ শুদ্রিবা হৌজিক লৈরিবা ইন্দিয়ন ফ্লেগ শিপকী ওইনা, এল১ ফোরেন্দ শিপ্পিং কম্পেনীনা পীরিবা মমল অদুগী @১০%গী চাং নত্রগা আর.ও.এফ.আর. এক্সর্সাইস তৌরিবা ইন্দিয়ন ফ্লেগ বেসেলনা পীরিবা মমল অমসুং এল১ ফোরেন্দ শিপ্পিং কম্পেনীনা পীরিবা মমল অদুগগী তশেং-তশেংবা খেন্নবা অদুগী মতুং ইন্না সবসিদী সপোর্ত পীরগনি৷ মাংজৌননা ফ্লেগ তৌখ্রবা নত্রগা ২০২১গী ফেব্রুৱারী ১দা চহি ১০দগী ২০ ফাওগী মনুংদা হৌজিক হৌজিক লৈরিবা ইন্দিয়ন ফ্লেগ শিপকী ওইনা, এল১ ফোরেন্দ শিপ্পিং কম্পেনীনা পীরিবা মমল অদুগী @৫%গী চাং নত্রগা আর.ও.এফ.আর. এক্সর্সাইস তৌরিবা ইন্দিয়ন ফ্লেগ বেসেলনা পীরিবা মমল অমসুং এল১ ফোরেন্দ শিপ্পিং কম্পেনীনা পীরিবা মমল অদুগগী তশেং-তশেংবা খেন্নবা অদুগী মতুং ইন্না সবসিদী সপোর্ত পীরগনি৷
 2. ইন্দিয়ন ফ্লেগ বেসেল অমনা এল১ বিদ্দর ওইরবা মতমদা মসিগী সবসিদী সপোর্তকী প্রোভিজনশিং অসি ফংলোই৷
 3. মরী লৈনবা মন্ত্রালয়/দিপার্তমেন্তদা হকথেংননা বদজেৎতরী সপোর্ত পীরগনি৷
 4. স্কিম অসি চৎনরবা মতুংদা এৱার্দ ফংলবা শিপশিং খক্তগী ওইনা সবসিদী সপোর্ত অসি পীরগনি৷
 5. চহি অমদগী অমদা শেল চাদিং তৌরিবা অসিগীদমক অমসুং স্কিম অসিগী তোঙান তোঙানবা মন্ত্রালয়শিং/দিপার্তমেন্তশিংগী মনুংদা ফন্দশিং এলোকেসন তৌবদা ফ্লেক্সিবিলিতী লৈহল্লগনি৷
 6. চহি ২০ হেল্লবা শিপশিং স্কিম অসিগী মখাদা সবসিদী অমতা ফংলোই৷
 1. স্কিম অসিগী পাক-চাওরবা স্কোপ অসি য়েংলগা মসিগী মন্ত্রালয় অসিনা হোৎনগদবনি৷
 2. এক্সপেন্দিচর দিপার্তমেন্ততগী অসিগুম্বা অহেনবা ফন্দশিং এলোকেসন তৌবা দরকার ওইরকপা য়াই,
 3. চহি ৫গী মতুংদা স্কিম অসি য়েংশিনগনি৷

অকুপ্পা মরোলশিং:

a) ইন্দিয়ন ফ্লেগ শিপশিংনা নংলিবা শেলগী ওইবা খুদোংচাদবা অদু থেংননবগীদমক, ইকাই খুম্নরবা ফাইনান্স মন্ত্রী শ্রীমতি নির্মলা সিথারমননা ২০২১গী ফেব্রুৱারী ১দা মহাক্কী য়ুনিয়ন বদজেৎ ফাইনান্সিয়েল ইয়র ২০২১-২২ স্পিচতা মন্ত্রালয়শিং অমসুং সি.পি.এস.ই.শিংনা পুথোকখিবা গ্লোবেল তেন্দরশিংদা চহি মঙাগী ওইনা লুপা কোতি ১৬২৪ ইন্দিয়ন শিপ্পিং কম্পেনীশিংদা সবসিদী ওইনা ফংহন্দুনা মর্চেন্ত জাহজশিং য়োকখৎনবা স্কিম অমা লাওথোকখি৷

b) চহি মঙাগী ওইনা থাদোক্কদবা সবসিদীগী মেক্সিমম এমাউন্ত অসি লুপা কোতি ১৬২৪গী চাংদা লৈরগনি৷

c) মালেম অসিগী খ্বাইদগী ফরবা মওংদা শিপ রেজিস্তর তৌরিবা অদুগুম্না পুং ৭২গী মনুংদা রেজিস্ত্রেসন তৌরগনি৷ মসিনা ইন্দিয়াদা শিপশিং রেজিস্তর তৌবা লাইহল্লগনি অমসুং পুক্নিং চিংশিন্নিংঙাই ওইদুনা ইন্দিয়ন তোন্নেজ হেনগৎহনবদা মতেং পাংলগনি৷

d) মসিগী মথক্তা, ইন্দিয়ন ক্রিয়ু য়াওরিবা বোর্দ অদুদা তোংলিবা ক্রিয়ু অদু শিন্দোক্নবা ইন-বেসেল অমা হেক্তদা নুমিৎ ৩০নিগী মতম পীনবা থৌরাংলগনি৷

e) অসিগুম্না, শিপশিং অসিদা ইন্তরনেস্নেল স্তেন্দর্দশিং লৈহন্নবা শিপশিং অসিদা লৈরিবা অৱাৎপশিং অসি মেনখৎনবা খোঙথাংশিংসু লৌখৎলি৷

f) স্কিম অসি মাই পাক্না য়েংশিনবা ঙম্নবা অকুপ্পা মরোলশিং য়াওবা মোনিতরিং ফ্রেমৱার্ক অমদা স্কিম অসিনা পুথোকখ্রে৷ মসিগীদমক, মোনিতরিং সিস্তেমগী লেয়র-২ অমা মখাদা পীরি:-(i) এপেক্স রিভিয়ু কম্মিতী (এ.আর.সি.) (ii) স্কিম রিভিয়ু কম্মিতী (এস.আর.সি.)৷

ইমপ্লিমেন্তেসন স্ত্রাতিজী অমসুং তার্গেৎশিং:

 1. লুপা কোতিদা পীগদৌরিবা ইস্তিমেতেদ সবসিদীগী মেক্সিমম আউতগো @ ১৫% গী চাং ওইরিবা ইয়র-ৱাইস ব্রেকঅপ অমসুং ইমপ্লিমেন্তেসন স্কেদ্যুল অদু মখাদা পীরি৷

 

 

২০২১-২২

২০২২-২৩

২০২৩-২৪

২০২৪-২৫

২০২৫-২৬

অপুনবা

ক্রুদ

 

৬২.১০

১২৪.১৯

১৮৬.২৯

২৪৮.৩৯

৩১০.৪৯

৯৩১.৪৬

এল.পি.জি.

 

৩৪.৭২

৬৯.৪৩

১০৪.১৫

১৩৮.৮৭

১৭৩.৫৯

৫২০.৭৬

কোইলা

 

১০.৩৭

২০.৭৫

৩১.১২

৪১.৫০

৫১.৮৭

১৫৫.৬১

ফর্তিলাইজর

১.০৮

২.১৬

৩.২৫

৪.৩৩

৫.৪১

১৬.২৩

অপুনবা

 

১০৮.২৭

২১৬.৫৩

৩২৪.৮১

৪৩৩.০৯

৫৪১,৩৬

১৬২৪.০৬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      (লুপা কোতিদা)

b) মসিনা গ্লোবেল শিপ্পিংদা ইন্দিয়ন কম্পেনীশিংগী সেয়র হেনগৎহনবগী মথক্তা ইন্দিয়ন সীফাররশিংদা হেন্না ফবা ত্রেনিং অমসুং থবক্কী খুদোংচাবশিং ফংহন্দুনা হেন্না চাওবা অমসুং অফবা ইন্দিয়ন ফ্লীত লৈহল্লগনি৷

এমপ্লোইমেন্ত জেনেরেসন পোতেন্সিয়েল য়াওনা লৈরিবা ইমপেক্ত:

a) স্কিম অসিনা থবক্কী খুদোংচাবা ফংহনবগী অচৌবা পোতেন্সিয়েল লৈ৷ ইন্দিয়ন শিপশিং অসিদা ইন্দিয়ন সীফাররশিং খক্তমক থবক তৌবা য়াবনা ইন্দিয়ন ফ্লীত হেনগৎলকপা অসিনা ইন্দিয়ন সীফাররশিংদা দাইরেক্ত এমপ্লোইমেন্ত ফংহল্লগনি৷

b) সীফাররশিং ওইবা পামজবা কেদেৎশিংনা শিপশিংদা ওন-বোর্দ ত্রেনিং তৌবা দরকার ওই৷ ইন্দিয়ন শিপশিংনা মরম অদুনা নৌরিবা নহা ওইরিবা ইন্দিয়ন কেদেৎ নুপা অমসুং নুপীশিংদা ত্রেনিং স্লোতশিং পীরগনি৷

c) অনিমক্না গ্লোবেল শিপ্পিংদা ইন্দিয়ন সীফাররশিংগী সেয়র হেনগৎহল্লগনি, অমসুং মালেম অসিদা সীফাররশিং ইন্দিয়ানা সপ্লাই তৌরিবা অদুসু হেনগৎহল্লগনি৷

d) মখাতানা, ইন্দিয়ন ফ্লীত হেনগৎলকপা অসিনা এন্সিলরী ইন্দস্ত্র্রীশিং খুদম ওইনা শিপবিল্দিং, শিপ রিপেয়র, রিক্যুতমেন্ত, বেঙ্কিংনাচিংবা শেমগৎ-শাগৎপদা ইন্দাইরেক্ত এমপ্লোইমেন্ত পীরগনি অমসুং ইন্দিয়ন জি.দি.পি.দা কন্ত্রিব্যুত তৌরগনি৷

 

ফাইনান্সিয়েল ইমপ্লিকেসনশিং:

মেক্সিমম আউতগো অসি @ ১৫%গী চাংদা লৌরদুনা, লাক্কদৌরিবা চহবি মঙা অসিদা লুপা কোতিদা পীগদৌরিবা সবসিদী অদু মখাদা পীরি৷

মন্ত্রালয়

২০২১-২২

২০২২-২৩

২০২৩-২৪

২০২৪-২৫

২০২৫-২৬

অপুনবা

ক্রুদ

৬২.১০

১২৪.১৯

১৮৬.২৯

২৪৮.৩৯

৩১০.৪৯

৯৩১.৪৬

এল.পি.জি.

৩৪.৭২

৬৯.৪৩

১০৪.১৫

১৩৮.৮৭

১৭৩.৫৯

৫২০.৭৬

কোইলা

 

১০.৩৭

২০.৭৫

৩১.১২

৪১.৫০

৫১.৮৭

১৫৫.৬১

ফর্তিলাইজর

১.০৮

২.১৬

৩.২৫

৪.৩৩

৫.৪১

১৬.২৩

অপুনবা

 

১০৮.২৭

২১৬.৫৩

৩২৪.৮১

৪৩৩.০৯

৫৪১.৩৬

১৬২৪.০৬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      (লুপা কোতিদা)

কান্নবশিং:

a) ইন্দিয়ন সীফারর পুম্নমক

b) সীফাররশিং ওইবা পাম্লিবা ইন্দিয়ন কেদেৎশিং

c) হৌজিক লৈরিবা ইন্দিয়ন শিপ্পিং কম্পেনী পুম্নমক৷

d) ভারত্তা ফ্লেগ্গিং শিপশিং অমসুং ইন্দিয়ন কম্পেনীশিং শেমগৎপা পাম্লিবা লিগেল এন্তাইতীশিং, কম্পেনীশিং, ভারত মচা পুম্নমক অমসুং মপান লমগী মীওইশিং৷

e) ফোরেন্দ ফ্লেগ শিপশিংদা ফোরেন্দ একচেঞ্জ আউতফ্লো তৌবদা চাওনা সেভিংশিং তৌহৌবনা ইন্দিয়ন ইকোনোমী ফগৎহল্লে৷

বেক্তগ্রাউন্দ:

a) কোস্তলাইন কি.মি. ৭,৫০০ শাংলবসু, চহিগী ওইবা বেসিস্তা লেপ্পা-লৈতনা হেনগৎলক্লিবা নেস্নেল ই.এক্স.আই.এম. ত্রেদ, ১৯৯৭তগী হৌদুনা শিপ্পিংদা লৈরিবা ১০০% এফ.দি.আই. পোলিসী অমা অমসুং ইন্দিয়ন শিপ্পিং ইন্দস্ত্রী অমসুং ভারতকী নেস্নেল ফ্লীত অসি মহাক্কী লৈরিবা গ্লোবেল কাউন্তরপার্তশিং অসিগা য়েংনবা মতমদা অসুক্কী মতিক চাং নেম্না লৈরি৷

b) হৌজিক হৌজিক্কী ওইনা কেপাসিতীদা য়েংবা মতমদা ভারতকী ফ্লীত অসি মালেম অসিগী ফ্লীতগী ১.২%নি৷ ভারতকী ই.এক্স.আই.এম. ত্রেদ কেরিএজতা লৈরিবা ইন্দিয়ন শিপশিংগী সেয়র অসি ১৯৮৭-৮৮দা ৪০.৭ ওইরম্বদগী ২০১৮-১৯দা ৭.৮%দা চাং য়াম্না নেম্না হন্থরকখি৷ মসিনা ফোরেন্দ শিপ্পিং কম্পেনীশিংদা ২০১৮-১৯দা য়ু.এস.দি. বিলিয়ন ৫৩গী চাং অমসুং হৌখিবা চহি ১৩ অসিদা য়ু.এস.দি. বিলিয়ন ৬৩৭কী চাং ফ্রইত বিল পেমেন্তশিং ওইনা থিদুনা ফোরেন্দ একচেঞ্জ আউতগো হেনগৎহল্লে৷

c) ইন্দিয়ন ফ্লেগ শিপশিংনা মরু ওইনা ইন্দিয়ন ক্রিয়ু শিজিন্নৈ অমসুং ইন্দয়ন তেক্সেসন অমসুং কোর্পোরেৎ লোশিং ইল্লি৷ ইন্দিয়ন শিপশিংগী ওপরেতিং কোস্ত অসি মপান লমগী শিপশিং অসিগা য়েংনবা মতমদা অসু্ক্কী মতিক ৱাংই৷ মপান লমগী খোঙচৎতা ইন্দিয়ন বেসেল অমগী ওপরেতিং কোস্ত অসি ২০%গী চাং হেন্না ৱাংই৷ দেবত ফন্দগী মমল ৱাংখৎলকপা, লোনশিংগী মতম তেনশিল্লকপা, ইন্দিয়ন শিপশিংদা থবক তৌরিবা ইন্দিয়ন সীফাররশিংগী খুৎশুমলদা তেক্স লৌরকপা, শিপশিং পুশিল্লকপদা আই.জি.এস.তি. লৌরকপা, জি.এস.তি. তেক্স ক্রেদিৎশিং ব্লোক তৌরকপা, ইন্দিয়ন পোর্ত অনিগী মরক্তা শর্ভিস পীরিবা ইন্দিয়ন শিপশিংদা জি.এস.তি. চাং কাইনা লৌরকপা অসিনা মরম ওইদুনা ওপরেতিং কোস্ততা খেন্নবা লাক্লিবনি; হায়রিবা ময়াম অসি অসিগুম্বা সর্ভিস পীরিবা মপান লমগী শিপশিংদদি এপ্লিকেবল ওইদে৷ অমরোমদা, ইন্দিয়ন চার্তরর অমনা শিপ্পিং সর্ভিস পুশিল্লকপা অসিনা লোকেল শিপ্পিং কম্পেনী অমগী সর্ভিস লৌবা অসিদগী হেন্না শেল য়াম্না চংদে৷

d) সরকারনা এফ.ও.বি. ইম্পোর্ত তৌবগী পোলিসী সপোর্ত তৌজরবসু, তশেং-তশেংবদদি দ্রাই বল্ক ইম্পোর্তশিং খুদম ওইনা ফর্তিলাইজরশিং অমসুং কোইলাগী অচৌবা শরুক খক্তমক জি.আই.এফ. বেসিস্তা পুশিল্লকপা য়াহল্লি৷ পুশিল্লক্লিবা ক্রুদ ওইলগী ৩৫%রোমসু জি.আই.এফ.বেসিস্তা পুশিল্লকপনি৷ হায়রিবা পুম্নমক অসিনা ইন্দিয়ন কার্গো ত্রান্সপোর্ত তৌনবা মার্কেৎতা শরুক য়ানবগী খুদোংচাবা অদু মাংহল্লে৷

e) ফোরেন্দ পীয়রশিং অসিগা য়েংনবা মতমদা ইন্দিয়ন শিপশিং অসি হেন্না কম্পিতিতিব ওইদবনা মরম ওইদুনা রাইত ওফ ফর্স্ত রিফ্যুজেল(আর.ও.এফ.আর.) পোলিসী অসিনা ইন্দিয়ন তোনেজকী ফ্যুল গ্রোথ লাকপা ঙমহন্দবনি৷ আর.ও.এফ.আর. মেকানিজমগী মখাদা প্রোসেস তৌখ্রবা কেসকী ৯৫%দা এন.ও.সি.শিং ইসু তৌখি হায়না ইন্দিয়ন নেস্নেল শিপ ওনর এসোসিয়েসন(আই.এন.এস.এ.)দগী খোমগৎলক্লিবা দাতানা উৎলি৷ অদুগীসু মথক্তা, আর.ও.এফ.আর.দা বেঙ্কএবল লোঙ্গ-তর্ম কন্ত্রেকশিং লৈতে অমসুং মসি ওপরেতিং কোস্ত মেম্বনা মরম ওইদুনা কান্নবা ফংলিবা ফোরেন্দ শিপ্পিং কম্পেনী অমনা পীরিবা রেত অদু চান্ননবগী পীরিবা খুদোংচাবা অমখক্তনি৷ ইন্দিয়ন শিপশিং অসি কম্পিতিতিব ওইরবা মতম খক্তদা ইন্দিয়ন শিপকী রাইত ওফ ফর্স্ত রিফ্যুজেলগী পোলিসী অসি কান্নগনি৷

f) অচৌবা নেস্নেল ফ্লীতনা ভারত্তা ইকোনোমিক, কম্মর্সিয়েল অমসুং স্ত্রিতিজীগী খুদোংচাবশিং ফংহনগদৌরিবনা মরম ওইদুনা ইন্দিয়ন শিপ্পিং ইন্দস্ত্রী চাওখৎহন্নবগী পোলিসী অমা তঙাই ফদনা মরু ওই৷ অকনবা অমসুং চাওরবা ইন্দিজিনিয়র্স শিপ্পিং ফ্লীত অমনা ফোরেন্দ শিপ্পিং কম্পেনীশিংদা ফ্রইত বিল পেমেন্তশিং ওইনা থিরিবা ফোরেন্দ একচেঞ্জ সেভিংশিং অসি কনবতা নত্তনা ইন্দিয়াগী মরু ওইবা কার্গোশিং পুথোক-পুশিন তৌননবগীদমক মপান লমগী শিপশিংদা কা হেন্না মখা পোল্লিবা অসিসু হন্থহল্লগনি৷ অচৌবা ইন্দিয়ন ফ্লীত অমগী লৈরিবা অতোপ্পা কান্নবশিংগদী মনুং চল্লিবশিং অদুদি ইন্দিয়ন সীফাররশিংগীদমক ত্রেনিং তৌবগী খুদোংচাবা হেনগৎহনবা, ইন্দিয়ন সীফাররশিং হেন্না থবক ফংহনবা. তোঙান তোঙানবা তেক্সশিং খোমগৎপা হেনগৎহনবা, এন্সিলরী ইন্দস্ত্রীশিং শেমগৎপা, অমসুং বেঙ্কশিংদগী ফন্দশিং লৌবা হেন্না ঙমহনবা অসিনি৷

g) ইন্দিয়ন শিপ্পিং কম্পেনীশিংদা ফংহন্নবগীদমক পুথোরকখিবা সবসিদী সপোর্ত অসিনা সরকারগী ইম্পোর্তশিং হেন্না-হেন্না ইন্দিয়ন ফ্লেগ শিপশিংদা পুবা ঙমহল্লগনি৷ মখাতানা, সবসিদী সপোর্ত অসিগী মতেংদগী হৌজিক হৌজিক ওপরেতিং কোস্ত য়াম্না ৱাংনা লৈরিবা অসি হন্থহন্দুনা ইন্দিয়াদা লৈরিবা ফ্লেগ মর্চেন্ত শিপশিংদা মসিনা হেন্না পুক্নিং চিংশিনহল্লগনি৷ মসিনা ফ্লেগ্গিং অমসুং ইন্দিয়ন শিপশিং শিজিন্নবা হেনগৎহল্লনি৷

 

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Powering the energy sector

Media Coverage

Powering the energy sector
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Social Media Corner 18th October 2021
October 18, 2021
Share
 
Comments

India congratulates and celebrates as Uttarakhand vaccinates 100% eligible population with 1st dose.

Citizens appreciate various initiatives of the Modi Govt..