''സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും മൂര്‍ത്തീഭാവമാണ് അമ്മ. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വാഹകയാണ് അവർ"
''ചികിത്സ സേവനവും സൗഖ്യം ജീവകാരുണ്യവുമായി കാണുന്ന നാടാണ് ഇന്ത്യ. ഇവിടെ ആരോഗ്യവും ആത്മീയതയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു"
"നമ്മുടെ മത-സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും വൈദ്യവും അറിയപ്പെടുന്നത് പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം എന്നാണ്. എന്നാല്‍ ഞാന്‍ അതിനെ 'പരസ്പര സഹകരണ'മായി കാണുന്നു"
"മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍ കാണുന്നതുപോലുള്ള വാക്സിന്‍വിമുഖത ഇന്ത്യക്കു നേരിടേണ്ടി വരാത്തത് ആധ്യാത്മിക നേതാക്കളുടെ സന്ദേശത്തെത്തുടർന്നാണ്"
"അടിമത്തത്തിന്റെ ഈ മനോഭാവം നാം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോള്‍, നമ്മുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ദിശയും മാറുന്നു"

അമൃത ആശുപത്രിയുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന ദേവി  അമൃതാനന്ദമയി ജിയെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു. സ്വാമി അമൃതസ്വരൂപാനന്ദ പുരി ജി, ഹരിയാന ഗവർണർ ശ്രീ ബന്ദാരു ദത്താത്രേയ ജി, മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ മനോഹർ ലാൽ ജി, എന്റെ മന്ത്രിസഭാ  സഹപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ കൃഷൻ പാൽ ജി, ഹരിയാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാല ജി, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളേ , മാന്യരേ മഹതികളേ ! 

കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജ്യം 'ആസാദി കാ അമൃത്കാല'ത്തിലേക്ക് പുതിയ ഊർജ്ജവുമായി പ്രവേശിച്ചു. ഈ അമൃതകാലത്തിൽ നാടിന്റെ കൂട്ടായ പ്രയത്‌നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടുകയും നാടിന്റെ കൂട്ടായ ചിന്തകൾ ഉണരുകയും ചെയ്യുന്നു. അമൃതകാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മാതാവ് അമൃതാനന്ദമയിയുടെ അനുഗ്രഹം രാഷ്ട്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഇത്തരമൊരു ബൃഹത്തായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനമാണ് ഫരീദാബാദിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ആശുപത്രി കെട്ടിട രൂപകൽപ്പനയിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ആധുനികവും സേവനത്തിന്റെയും ആത്മീയ ബോധത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ അപ്രാപ്യവുമാണ്. ആധുനികതയുടെയും ആത്മീയതയുടെയും ഈ സംയോജനം ദരിദ്രരും ഇടത്തരക്കാരുമായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ സേവനത്തിന്റെയും പ്രാപ്യമായ ചികിത്സയുടെയും മാധ്യമമായി മാറും. ഈ നൂതനമായ പ്രവർത്തനത്തിനും മഹത്തായ സേവനത്തിനും പൂജ്യ അമ്മയോട് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

"സ്നേഹത്തിന്റെ, കാരുണ്യത്തിന്റെ, സേവനത്തിന്റെ , ത്യാഗത്തിന്റെ, പര്യായമാണ്  അമ്മ. മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി, ഭാരതിന്റെ  മഹത്തായ, ആത്മീയ  പാരമ്പര്യത്തിന്റെ  നേരവകാശിയാണ്."

" अयं निजः परो वेति गणना, लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥ എന്ന മഹായോപനിഷദ്‌ ആശയമാണ് അമ്മയുടെ ജീവിത സന്ദേശം . 

മഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്യാസിമാർക്കും, ട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും, എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും, മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കും ഈ നല്ല അവസരത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

നാം പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്, "ന ത്വം കാമയേ രാജ്യം, ന ച സ്വർഗ്ഗ സുഖാനി ച. കാമയേ ദുഃഖ തപ്താനം, പ്രാണിനാം ആരതി നാശനം"॥

അതായത്, നമുക്ക് രാജ്യം ആവശ്യമില്ല, സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷവും നാം  ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദരിദ്രരുടെയും രോഗികളുടെയും വേദനകളിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനുള്ള ഭാഗ്യം മാത്രമേ നാം  ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അത്തരം ചിന്തകളും മൂല്യങ്ങളും മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് സേവനവും ചികിത്സയും സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ ബോധമായി മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്, ഇന്ത്യ, ചികിത്സ ഒരു സേവനവും നല്ല ആരോഗ്യം സമ്പത്തുമായാ  ഒരു രാഷ്ട്രമായത്  . ഇന്ത്യയിൽ ആരോഗ്യവും ആത്മീയതയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഔഷധങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വേദം നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ആയുർവേദം എന്ന് പേരിട്ടു. ആയുർവേദത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നാം  ഋഷിയുടെയും മഹർഷിയുടെയും പദവി നൽകുകയും അവരിൽ പരമമായ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു -  ചരക മഹർഷി,  സുശ്രുത മഹർഷി,  വാഗ്ഭട മഹർഷി! അത്തരം നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്, അവരുടെ അറിവ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ മനസ്സിൽ അനശ്വരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

സഹോദരീ , സഹോദരിമാരേ ,

നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന ഇരുണ്ട കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ സംസ്കാരവും ചിന്താഗതിയും മങ്ങാൻ ഇന്ത്യ അനുവദിച്ചില്ല. നാം  അത് സംരക്ഷിച്ചു. ഇന്ന്, നമ്മുടെ ആത്മീയ ശക്തി രാജ്യത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി ശക്തമാവുകയാണ്. നമ്മുടെ ആദർശങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രവും ലോകവും ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഉണർവ് ഒരു പ്രധാന വാഹകന്റെ രൂപത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയാണ്, അതായത്. അമ്മയെ ബഹുമാനിച്ചു. അവരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യവുംപദ്ധതികളും  ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിൽ അത്തരം വലിയ സേവന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ട്. ബഹുമാന്യയായ അമ്മയുടെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും അവരുടെ സാമൂഹിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇന്ന് അവരുടെ മഠം ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ വഴി ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാനിൽ നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് അഭൂതപൂർവമായ സംഭാവനയും നൽകി. സ്വച്ഛ് ഭാരത് കോഷിന് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ കാരണം, ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതും നമാമി ഗംഗെ  പ്രചാരണത്തിന് ഏറെ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. ലോകം മുഴുവൻ പൂജ്യ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ ഭാഗ്യവാനാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ പതിറ്റാണ്ടുകളായി പൂജ്യ അമ്മയുടെ വാത്സല്യവും അനുഗ്രഹവും ഞാൻ നിരന്തരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ ലാളിത്യവും മാതൃരാജ്യത്തോടുള്ള മഹത്തായ കാഴ്ചപ്പാടും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വിശാലമനസ്കനും അർപ്പണബോധവുമുള്ള ഒരു ആത്മീയ നേതാവ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യം അതിന്റെ പുരോഗതിയും ഉയർച്ചയും അനിവാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

നമ്മുടെ മത-സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം ഒരു തരത്തിൽ പഴയ കാലത്തെ പിപിപി മാതൃകയാണ്. ഇതിനെ പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ അതിനെ ഒരു 'പരസ്പര പരിശ്രമം' ആയി കാണുന്നു. പ്രധാന സർവ്വകലാശാലകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ സ്വന്തം സംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ അതേ സമയം മതസ്ഥാപനങ്ങളും അതിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടും സത്യസന്ധതയോടും കൂടി ദൗത്യ രൂപത്തിൽ  രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും രാജ്യം ഇന്ന് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിനായി സാമൂഹിക സംഘടനകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വകാര്യമേഖലയുമായി സഹകരിച്ച് ഫലപ്രദമായ പിപിപി മാതൃക വികസിപ്പിക്കുകയാണ്. അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഈ പദ്ധതി രാജ്യത്തെ മറ്റെല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാതൃകയാകുമെന്ന് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ മറ്റു പല മത സംഘടനകളും വിവിധ പ്രമേയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിഭവങ്ങൾ നൽകുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് പി പി പി  മോഡലിനൊപ്പം ആത്മീയ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും എല്ലാ മേഖലകളുടെയും ശ്രമങ്ങൾ ദൃശ്യമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു, കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും നാം  ഇത് കണ്ടു. ഇന്നത്തെ ആത്മീയ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ വാക്‌സിൻ വികസിപ്പിച്ചപ്പോൾ ചിലർ ചിലതരം പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ പ്രചരണം മൂലം സമൂഹത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ സമൂഹത്തിലെ മതനേതാക്കളും ആത്മീയ നേതാക്കളും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ, കിംവദന്തികൾ ശ്രദ്ധിക്കരുതെന്ന് അവർ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്സിൻ എടുക്കാനുള്ള മടി ഇന്ത്യ നേരിട്ടിട്ടില്ല. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിനേഷൻ പരിപാടി വിജയകരമായി നടത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞത് എല്ലാവരുടെയും ഈ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ്.

 

 

 

 

 

 

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ഇത്തവണ ചുവപ്പു കോട്ടയുടെ  കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന്, ഈ അമൃതകാലത്തിന്റെ 'പഞ്ച്-പ്രാൺ ' ദർശനം ഞാൻ രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചു. ഈ അഞ്ച് 'പ്രാണ'ങ്ങളിൽ ഒന്ന് അടിമത്തത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയുടെ പൂർണമായ ത്യജിച്ചതാണ്. അത് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചിന്താഗതി ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ദിശയും മാറുന്നു. ഈ മാറ്റം ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിലും ദൃശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത അറിവുകളെയും അനുഭവങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്നു, അവയുടെ നേട്ടങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. നമ്മുടെ ആയുർവേദവും യോഗയും ഇന്ന് വിശ്വസനീയമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലോകം മുഴുവൻ അടുത്ത വർഷം അന്താരാഷ്ട്ര തിന വർഷം ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങളോരോരുത്തരും ഈ പ്രചാരണം  അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അത്യുത്സാഹത്തോടെ തുടരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ആരോഗ്യ സംബന്ധിയായ സേവനങ്ങളുടെ പരിധി ആശുപത്രികൾ, മരുന്നുകൾ, ചികിത്സ എന്നിവയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറ പാകുന്ന മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, സാധാരണ പൗരന്മാർക്ക് ശുദ്ധവും കുടിവെള്ളവും ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്. മലിനമായ വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് 3 വർഷം മുമ്പ് ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പോലെ രാജ്യവ്യാപകമായി ഒരു കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത്. ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തെ 7 കോടി ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പൈപ്പ് വെള്ളം വിതരണം ചെയ്തു. ശ്രദ്ധേയമായി, ഹരിയാന സർക്കാരും ഈ പ്രചാരണത്തിൽ ഫലപ്രദമായ ജോലി ചെയ്തു. ആ പോയിന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഊന്നിപ്പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാ വീടുകളും പൈപ്പ് വെള്ളവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യത്തെ മുൻനിര സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹരിയാന. അതുപോലെ, ഹരിയാനയിലെ ജനങ്ങൾ 'ബേട്ടി ബച്ചാവോ, ബേഠി പഠാവോ' എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രശംസനീയമായ ജോലിയാണ് ചെയ്തത്. ഫിറ്റ്‌നസും സ്‌പോർട്‌സും ഹരിയാനയുടെയും അതിന്റെ സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും പര്യായമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾ കായികരംഗത്ത് ത്രിവർണപതാകയുടെ പ്രതാപം ഉയർത്തുന്നത്. സമാനമായ വേഗതയിൽ, രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതിശയകരമായ ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കണം. നമ്മുടെ സാമൂഹിക സംഘടനകൾക്ക് അതിന് വലിയ സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയും.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുന്നതും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതുമാണ് യഥാർത്ഥ വികസനം. ഇതാണ് അമൃത ആശുപത്രിയുടെ ആത്മാവ്, അതായത്. ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ. ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം  ഹരിയാനയിലെയും ഡൽഹിയിലെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്മയുടെ പാദങ്ങളിൽ വണങ്ങി, എല്ലാവരെയും എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് അഭിനന്ദിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു! വളരെയധികം നന്ദി!

Explore More
77-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ അഭിസംബോധനയുടെ പൂർണരൂപം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

77-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ അഭിസംബോധനയുടെ പൂർണരൂപം
India is a top-tier security partner, says Australia’s new national defence strategy

Media Coverage

India is a top-tier security partner, says Australia’s new national defence strategy
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
സോഷ്യൽ മീഡിയ കോർണർ 2024 ഏപ്രിൽ 21
April 21, 2024

Citizens Celebrate India’s Multi-Sectoral Progress With the Modi Government