പങ്കിടുക
 
Comments

1. 2020 സെപ്റ്റംബർ 28 ന് ഇന്ത്യയും ഡെൻമാർക്കും തമ്മിലുള്ള വെർച്വൽ ഉച്ചകോടിക്ക് ഡെൻമാർക്ക്  പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും സംയുക്ത അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

2. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്രെഡറിക്സനും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഊഷ്മളവും സൗഹാർദ്ദപരവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ കൈമാറ്റം നടത്തി.

3. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഹരിത പരിവർത്തനവും കോവിഡ് -19 മഹാമാരിയും ഉൾപ്പെടെ ഇരുവിഭാഗത്തിനും ആഗോള താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. 

4. സുസ്ഥിര സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളെയും സമൂഹങ്ങളെയും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് പൊതുവായ ധാരണ.

5. വിശ്വസ്ത പങ്കാളികളായി തുടരാനുള്ള ആഗ്രഹം കണക്കിലെടുത്ത്, ഇന്ത്യ-ഡെൻമാർക്ക് ബന്ധത്തെ ഹരിത തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരും സമ്മതിച്ചു.  ഈ പങ്കാളിത്തം ഇന്ത്യയും ഡെൻമാർക്കും തമ്മിൽ ഒരു സംയുക്ത കമ്മീഷൻ (2009 ഫെബ്രുവരി 6 ന് ഒപ്പുവെച്ചു) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിലവിലുള്ള കരാറിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഏകീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

6. ഗ്രീൻ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് രാഷ്ട്രീയ സഹകരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളും ഹരിത വളർച്ചയും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ആഗോള വെല്ലുവിളികളെയും അവസരങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരസ്പരം പ്രയോജനകരമായ ഒരു ക്രമീകരണമാണ്;

7. ഹരിത ഊർജ്ജ പരിവർത്തനത്തെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെയും സംബന്ധിച്ച ആഗോള വെല്ലുവിളികളെയും പരിഹാരങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരും അടുത്ത പങ്കാളിത്തം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

8. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരായ ആഗോള പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയും ഡെൻമാർക്കും മുൻപന്തിയിലാണെന്ന് രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരും സമ്മതിക്കുന്നു.

9. പരിസ്ഥിതി / ജലം,  സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവൺമെൻറുകൾ തമ്മിൽ നിലവിലുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരും സമ്മതിച്ചു. 

10. ജലത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയിലും വരുമാനേതര ജലത്തിലും (ജലനഷ്ടം) സഹകരിക്കാമെന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജൽശക്തി മന്ത്രാലയത്തെയും ഡാനിഷ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ഏജൻസിയെയും ഡാനിഷ് പരിസ്ഥിതി-ഭക്ഷ്യ മന്ത്രാലയത്തെയും അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലയളവിൽ (2021-23) ചുമതലപ്പെടുത്തി .

11. സ്മാർട്ട് നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സുസ്ഥിര നഗരവികസനം.

12. സുസ്ഥിര നഗരവികസനത്തിനായി രണ്ടാം ഇന്ത്യ-ഡെൻമാർക്ക് കൂടിക്കാഴ്ച ച 2020 ജൂൺ 26 ന് നടത്തിയത് ഇരുപക്ഷവും ശ്രദ്ധിക്കുകയും സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ ഉൾപ്പെടെ സുസ്ഥിര നഗരവികസനത്തിൽ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

13. ഉദയ്പൂരും അർഹസും തുമകുരുവും ആൽ‌ബോർഗും തമ്മിൽ നിലവിലുള്ള സിറ്റി-ടു-സിറ്റി സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചു.

14. ഇന്ത്യയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിൽ ഡാനിഷ് കമ്പനികൾ സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ടെന്നും സുസ്ഥിര നഗരവികസനത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഡാനിഷ് പക്ഷത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഇടപെടലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

15. ഹരിത, കാലാവസ്ഥാ സൗഹൃദ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ബിസിനസ്സുകളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആശയത്തെ രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാർ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

16. ഇരു നേതാക്കളും സമുദ്രകാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള സഹകരണത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും കപ്പൽ നിർമ്മാണം, രൂപകൽപ്പന, സമുദ്ര സേവനങ്ങൾ, ഗ്രീൻ ഷിപ്പിംഗ്, തുറമുഖ വികസനം എന്നിവയിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.

17. രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരും വ്യവസായ പ്രതിനിധികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും എസ്എംഇകൾക്കായുള്ള വിപണി ലഭ്യതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും വ്യവസായം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനായാസത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും അടിവരയിട്ടു.

18. ശാസ്ഇത്രം, സാങ്കേതിക വിദ്യ, ഇന്നവേഷൻ, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ എന്നിവയിൽ കൂടുൽ ഊന്നും.

19.സാങ്കേതികവിദ്യ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതിയ പരിഹാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രധാന മാർഗ്ഗമായി ശക്തമായ പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, നവീകരണം (എസ്ടിഐ) എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്ത്യയും ഡെൻമാർക്കും തിരിച്ചറിയുന്നു.
 

20. കാർഷിക മേഖലയിൽ സഹകരിക്കാനുള്ള അപാരമായ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത്, രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്നീ മേഖലകളിലെ അധികാരികൾ, ബിസിനസുകൾ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരകർഷണം എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള സഹകരണം വളർത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.

21. ആരോഗ്യമേഖലയിലെ സംഭാഷണവും സഹകരണവും ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പൊതുവായ ആഗ്രഹവും ഇരുപക്ഷവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

22. ഇന്ത്യയും ഡെൻമാർക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സമൃദ്ധി ദീർഘകാലമായി ആളുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിന്റെ ഫലമാണെന്ന് രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരും അംഗീകരിക്കുകയും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ അവബോധവും പരസ്പര ധാരണയും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സമ്മതിച്ചു.

23. ചട്ടം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബഹുരാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളിലും സംരംഭങ്ങളിലും പങ്കുചേരാൻ രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരും സമ്മതിക്കുന്നു.

24. ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ കീഴിൽ ഒരു തുറന്ന, സമഗ്രവും റൂൾ അധിഷ്ഠിതവുമായ മൾട്ടി-പാർട്ടറൽ ട്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ ഇരുപക്ഷവും പിന്തുണച്ചു.

25. ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ പരിഷ്കരണത്തിനായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ഇരുപക്ഷവും പിന്തുണ അറിയിച്ചു.

 

ഉപസംഹാരം
 

ഡെൻമാർക്കും റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ഹരിത തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും തീരുമാനം ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും സഹകരണപരവുമായ ബന്ധത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇരു നേതാക്കളും ഉറപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.

 

സേവനത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും 20 വർഷങ്ങൾ നിർവ്വചിക്കുന്ന 20 ചിത്രങ്ങൾ
Explore More
നടന്നു പോയിക്കോളും എന്ന മനോഭാവം മാറ്റാനുള്ള സമയമാണിത്, മാറ്റം വരുത്താനാവും എന്ന് ചിന്തിക്കുക: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

നടന്നു പോയിക്കോളും എന്ന മനോഭാവം മാറ്റാനുള്ള സമയമാണിത്, മാറ്റം വരുത്താനാവും എന്ന് ചിന്തിക്കുക: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
How India is becoming self-reliant in health care

Media Coverage

How India is becoming self-reliant in health care
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
സോഷ്യൽ മീഡിയ കോർണർ 2021 ഒക്ടോബർ 26
October 26, 2021
പങ്കിടുക
 
Comments

PM launches 64k cr project to boost India's health infrastructure, gets appreciation from citizens.

India is making strides in every sector under the leadership of Modi Govt