Share
 
Comments
India is moving forward with the goal of reaching connectivity to every village in the country: PM
21st century India, 21st century Bihar, now moving ahead leaving behind all old shortcomings: PM
New farm bills passed are "historic and necessary" for the country to move forward: PM Modi

বিহারগী রাজ্যপাল শ্রী ফাগু চৌহানজী, বিহারগী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমান নীতীশ কুমারজী, কেন্দ্রগী মন্ত্রী মন্দলদা লৈবিরিবা আহাক্কী খোংবুরোই শ্রী রবিশঙ্কর প্রসাদজী, শ্রী আর.কে. বিহারগী উপ-মুখ্যমন্ত্রী ইনাও সুশীলজী, অতৈ মন্ত্রীশিং, এম.পি.শিং. অমসুং এম.এল.এ.শিং অমদি ঐহাক্কী নুংশিরবা ইচিল-ইনাওশিং!

ঙসি অসি বিহারগী চাউখৎনবগী খোংচত্তা অথোইবা নুমিৎ অমনি।  হৌজিক ঙৈহাক্কী মমাংদা বিহারগী কনেক্তিবিতী অসি ফগৎনবা প্রোজেক্ত মাপল হৌদোকখ্রে। প্রোজেক্তশিং অসিদা হাইৱেদা লেন ৪ অমসুং লেন ৬ শাবা অমদি তুরেলশিংদা অচৌবা থোং ৩ শাবগী থবকশিং য়াওরি।  প্রোজেক্তশিং অসিগীদমক্তা বিহারগী মীয়ামগী মফমদা নুংঙাইবা ফোংদোকচরি।  

মরুপশিং, ঙসিগী নুমিৎ অসি বিহারগী ওইনা অথোইবা নুমিৎনি, লৈবাকপুম্বগী অথোইবা নুমিৎনি।  নহা ওইরিবা ভারতকী ওইনা য়াম্না চাউবা নুমিৎনি। ঙসি ভারত অসি, ঐখোয়গী খুঙ্গংশিং অসি আত্মনির্ভর ভারত ওইহন্নবগী মরুওইবা য়ুম্ফম ওইহন্নবগীদমক্তসু অচৌবা খোংথাং অমা লৌখৎলি।  নুংঙাইরিবা ৱাফমদি ঙসিগী থৌরম অসি লৈবাক পুম্বগী ওইননি অদুবু মসি বিহারদগী হৌদোক্লিবা হায়বসিনি। স্কীম অসিদগী নুমিৎ ১০০০দা লৈবাক অসিগী খুঙ্গং লাক্ষ ৬তা ওপ্তিকেল ফাইবর শম্লগনি।  নীতীশজীগী লৈঙাক অসিদা, অরেপ্পা ৱারেপ লৌবা ঙম্বা অসিদা বিহার অসি চাউখৎনবগীদমক্তা স্কীম অসি থুনা য়াংনা থবক তৌরক্কনি হায়না ঐহাক্না থাজৈ।  

মরুপশিং, ভারতগী খুঙ্গংশিংদা ইন্তর্নেৎ শিজিন্নবা অসি শহরশিংদা শিজিন্নবদগী হেন্না মশিং হেল্লগনি হায়বসি চহি খরগী মমাংফাওবা খনবদতা অরুবা ওইরম্মি।  খুঙ্গংগী নুপীশিং, লৌমী অমসুং খুঙ্গংগী নহা ওইরিবশিংনসু য়াম্না লাইনা ইন্তর্নেৎ শিজিন্নরগনি হায়বসিদসু ৱাহং কয়া অমা থাঙ্গৎলকখি। অদুবু হৌজিক্তী ফীভম লোইনা হোংলে। অদুবু ঙসি ভারত অসি দিজিতেল ত্রাঞ্জেক্সন তৌবশিংগী মনুংদা খ্বাইদগী মাংজিল থাবা লৈবাকশিংগী মনুংদা ওইশিল্লক্কদৌরে।  অগস্তখক্তংগী ওইনা মশিং অসি য়েংবদা হৌজিক্কী মতমসিদা লুপা করোর ৩মুক্কী লৌথোক-লৌশিন অসি য়ু.পি.আই.দগী মোবাইলগী থোংদা তৌখ্রে। । কোরোনাগী মতমসিদা দিজিতেল ইন্দিয়া কেম্পেন্না লৈবাক অসিগী মীয়াম-মীচমশিংগী য়াম্না মতেং পাংলি।  

মরুপশিং, ইন্তর্নেৎ শিজিন্নবা অসি হেনগৎলকপগা লোয়ন-লোয়ননা লৈবাক অসিগী খুঙ্গংশিংদা অফবা, অয়াংবা  ইন্তর্নেৎকীসু মথৌ তাই।  সরকারনা হোৎনবশিংসিগী মরম্না লৈবাক অসিগী পঞ্চায়েৎ লাক্ষ অমা মখাইরোমদা ওপ্তিকেল ফাইবর অসি হান্ননা য়ৌহনখ্রে। মসিদা নত্তনা হৌখিবা চহি ৬তা লৈবাকপুম্বদা কমন সর্ভিস সেন্তর লাক্ষ ৩দগী হেনবা অসি ওনলাইনগা শমজিন্নহনখ্রে। হৌজিক কনেক্তিবিতী লৈবাক অসিগী খুঙ্গং  খুদিংমক্তা য়ৌহন্নবগী পান্দমদা লৈবাক অসি মমাং থানা চংশিল্লি। খুঙ্গং খুদিংদা ইন্তর্নেৎ অসি য়াংলবদি মহৈ তম্বা লাইহল্লগনি। খুঙ্গংগী অঙাংশিংনা, নহাশিংনসু ক্লিক অমা নম্বদা মালেমগী লাইরিকশিং, তেক্নোলোজীফাওবা লাইনা য়ৌবা ঙম্লগনি। মসিদা নত্তনা তেলিমেদিসিন্দগী লৈবাক অসিগী লাপ্ল-লাপ্লবা খুঙ্গংশিংদসু অহোংবা অমসুং অফবা লায়েং অসি য়ুমদা ফম্না-ফম্না তৌবা য়ারগনি।  

হান্নদি রেলৱেদা রিজর্বেসন তৌনবগীদমকতা খুঙ্গংদগী শহরদা চৎপা তারম্মি হায়বসি অদোম্না খংবিরি। ঙসিদি কমন সর্ভিস সেন্তরদা চৎলগা অদোমগ খুঙ্গংদুমক্তদা অদোমগী রেলৱে রিজর্বেসন তৌবা য়ারে।  অতোপ্পা মফমদা চৎকদবা লৈরবদি রিজর্বেসন অসি লাইনা তৌবা য়ারে মরমদি ইন্তর্নেৎকী খুদোংচাবা লৈরে। ঐখোয়গী লৌমীশিংদা মসিদগী য়াম্না কান্নগনি। মসিদগী  লৌমীশিংনা লৌ-উবগা মরি লৈনবা মতমগী ওইবা অনৌবা তেক্নোলোজী, অনৌবা মহৈ-মরোং, অনৌবা মরুশিং, অনৌবা  থৌওংশিং অমসুং নোং-নুংশিৎ হোংবগী পাও রিএল তাইমদা ফংবা য়ারগনি। মসিদা নত্তনা মখোয়গী মহৈ-মরোংশিংগী লল্লোন-ইতিক তৌবা অদু লৈবাকপুম্বদা অমসুং মালেমপুম্বদা য়ৌহনবদা মখোয়দা হেন্না খুদোংচাবা ওইরগনি।  মখল অমা ওইনা খুঙ্গং অসি শহরগুম্না য়ুমদা ফম্না-ফম্না খুদোংচাবা খুদিংমক ফংনবা ইনফ্রাস্ত্রকচর শেম-শারি।

মরুপশিং, মালেমপুম্বদা খ্বাইদগী য়াংনা চাউখৎলকপসিদা ইনফ্রাস্ত্রকচরদা য়াম্না শাথিনা ইনভেস্ত তৌখি হায়বসি পুৱারীনা শাক্ষীনি। অদুবু ভারত অসিদা চহি কয়াদগী অসিগুম্বা অসি চাউখৎহন্নবা অমসুং পাক-চাউনা অহোংবা পুরক্নবদা প্রোজেক্তশিংদা নিংথিনা খন্নখিদে। বিহারনা মসিগী ওইনা য়াম্না চাউনা চৈথেং ফংখ্রবনি।  মরুপশিং, ইনফ্রাস্ত্রকচর অসি রাজনীতিগী, চাউখৎনবগী প্রোজেক্তশিংগী মরুওইবা য়ুম্ফম অমা ওইনা শেমখ্রিবা অসি অতলজীগী সরকারননি।। নীতীশজীনা মতমদুগী মহাক্কী সরকারদুমক্তদা রেল মন্ত্রী ওইবিরমখি। মহাক্না মসিগী মতাংদা হেন্না খংবি-উবিরমগনি, মহাক্না লৈঙাক অদুনা পাল্লম্বা মতমদা অহোংবা অদু নক্না উখি।

মরুপশিং, ইনফ্রাস্ত্রকচরগা মরি লৈনবা প্রোজেক্তশিং অসিদা থবক পায়খৎলিবা থাক অসি, থুনা-য়াংনা থবক তৌরিবা অসি হান্না অমুক্তা তৌখিদ্রিবা মওংদনি।  ২০১৪গী মমাংদা য়েংনবদা নুতিগী শরুক অনিদগীসু হেন্না থুনা-য়াংনা হাইৱে শেম্লি। হাইৱে শাবদা চাদিংশিংসু ২০১৪গী মমাংদা চংখিবা অদুদগী চাউরাক্না শরুক ৫রোম হেনগৎলে। লাক্কদৌরিবা চহি ৪-৫সিদা ইনফ্রাস্ত্রকচরদা লুপা করোর লাক্ষ ১১০দগী হেন্না চাদিং তৌবগী পান্দম থমখ্রে। মসিদসু লুপা লাক্ষ করোর ১৯দগী হেনবা প্রোজেক্তশিং অসি অসি শুপ্নতগী হাইৱেগা মরি লৈনবনি।

মরুপশিং, লম্বি অমসুং কনেক্তিবিতীগা মরি লৈনবা ইনফ্রাস্ত্রকচর অসি পাকথোক-চাউথোকহন্নবা হোৎনরিবা অসিনা বিহারদা য়াম্না কান্নরি, নোংপোকথংবা ভারতকী মতাংদা ঐহাক্না য়াম্না নিংথিনা খল্লি। ২০১৫দা লাউথোকখিবা পি.এম. পেকেজ অসিদগী কিলোমিতর লিশিং ৩দগী হেন্না শাংবা 2015 নেস্নেল হাইৱে প্রোজেক্তশিং লাউথোকখি। মসিদা নত্তনা ভারতমালা প্রোজেক্ততগী চাউরাক্না  কিলোমিতর ৬৫০ শাংবা নেস্নেল হাইৱে শারি।ঙসি বিহারদা নেস্নেল হাইৱে গ্রীদ অসি খোংজেল য়াংশিলহল্লি।  নোংপোকথংবা অমসুং নোংচুপথংলা বিহার অসি শমজিন্নহন্নববগীদমক্তা লেন মরীগী প্রোজেক্ত ৫, অৱাং থংবা ভারত অসি খা ভারতকা শম্নহন্নবা  প্রোজেক্তশিং৬কী থবক চত্থরি।   ঙসিসু হাইৱে  পাকথোক-চাউথোকহনবগী প্রোজেক্তশিং উরেপ-উয়ুং তম্লিবশিং অসিদগী বিহারগী চাউরবা শহরশিংগী লম্বি ফাওনবা অসি হেন্না ফগৎহল্লগনি।  

মরুপশিং, বিহারগী কনেক্তিবিতীদা অচৌবা অপনবা অসি অচৌবা তুরেলশিং অসিনা ওইদুনা লাক্লি। মরম অসিনা পি.এম. পেকেজ অসি লাউথোকখিবা মতমদা থোংশিং শাবগী মতাংদা মরুওইবা মিৎয়েং থমখি। পি.এম. পেকেজ অসিদগী গঙ্গাজীগী মথক্তা পুন্না থোং ১৭ শারি অমদি হৌজিক সুশীলজীনা মদুগী মতাংদা য়াম্না শন্দোক্না অদোমগী মাংদা থম্বিখিবা অসিদা অয়াম্বনা শাবা লোইখ্রে। মতৌ অসিগুম্না গন্দক অমসুং কোসী তুরেলশিংদসু  থোংশিং শারি। মসিগী মতমসিদা লেন ৪গী অনৌবা থোং ৩ উরেপ-উয়ুং তমখ্রে। মসিদগী  থোং অনিদি গঙ্গাজীদা অদুগা থোং অমনা কোসী তুরেলগী লেন ৪গী থোং অসি লেন ৬দা ওনখৎলগনি।  

মরুপশিং, বিহারগী লাইফলাইনগী মওংদা মমিং চৎলবা মহাত্মা গান্ধী থোং অসিগী ফীভমসু ঐখোয়না উরে, ফত্তবা ফীভমসু উরে, ঙসি অনৌবা মশক-মওংদা থৌগল তৌরি। অদুবু মীকোক মশিং হেনগৎলকপা অমসুং তুংদা মথৌ তারক্কদবশিং অদুগী য়েংঙগা হৌজিক মহাত্মা গান্ধী থোং অসি মান্নবা মওংদা লেন ৪গী অনৌবা থোং শারগনি। অনৌবা থোং অসিগা লোয়ননা লেন ৪গী 'য়ৌনবা লম্বি'সু ওইগনি।  গঙ্গা তুরেলমকসিদা বিক্রমশিলা থোংগা মান্নবা  অনৌবা থোং অমসুং কোসী তুরেলদা শারিবা থোং অসিদগী বিহারগী কনেক্তিবিতী হেন্না ফগৎলগনি।

মরুপশিং, কনেক্তিবিতী হায়বসি মতেক-মতেক ওইনা খনবগী মহুত্তা মপুং ওইনা খনবা তাই। মসিদা থোং অমা শারে, অসিদা লম্বি অমা শেম্ল, রেল লম্বি অমা অসিদা শেম্লে, রেলৱে স্তেসন অমা অসিদা শারে হায়না খনবসিনা লৈবাকসিদা য়াম্না মাংজগনি। হান্নদি লম্বিশিংগী , হাইৱেগী রেল নেৎৱর্ক অসিগা করিমত্তা মরি লৈনরেমদে, রেলগা হিথাংফমগা অমসুং হিথাংফমগা এয়রপোর্তকসু য়াম্না তানা মরি লৈনরম্মি। ২১শুবা চহি চাগী ভারত, ২১শুবা চহি চাগী বিহার মসিগীশিং অসিগী অরিবা অৱাৎপশিং অসি তুংওইনরম্লগা মাংজিল থানা চংশিল্লি। ঙসি লৈবাক অসিদা মল্তী-মোদেল কনেক্তিবিতীদা অকনবা মিৎয়েং থম্লি।  হৌজিক্তি হাইৱে অসিসু রেলগী লম্বি অসিবু, এয়র রুৎ অসিবু তেংবাংনবা মওংদা শারে। রেল রুৎ অসিসু হিথাংফমগা ইন্তর-কনেক্ত ওইহন্নবা শারে। হায়বদি চত্থোক-চৎশিনগী পাম্বৈ অসি অতোপ্প পাম্বৈশিং তেংবাং ওইনবা মওংদা শারে। মসিদগী লোজিস্তিক্স অসিগী মতাংদা ভারত্তা খুদোংচাদবা লৈরিবশিং অসিসু অদুক্কী মতিক কোকহল্লগনি।

মরুপশিং, ইনফ্রাস্ত্রকচর অসি চাউখৎহনবদা খ্বাইদগী য়াম্না কান্নগদৌরিবা অসি খুন্নাই অসিগী খ্বাইদগী শোনবা কাংলুপশিংনা ফংগনি, লাইরবশিংনা ফংগনি।  মসিদগী ঐখোয়গী লৌমীশিংনা য়াম্না কান্নৈ। লৌমীশিংদা অফবা লম্বিশিং ফংবদগী, তুরেলশিংদা থোং শাবদগী লৌবুক অমসুং শহরশিংগী লাপ্নবা অসি হন্থৈ। মরুপশিং, ঙরাং লৈবাক অসিগী সংসদনা,  লৈবাক অসিগী লৌমীশিংদা অনৌবা হক ফংহনবগদবা য়াম্না পুৱারীগী ওইগদবা ৱায়েল-কাংলোন পাস তৌখ্রে।  ঐহাক্না ঙসি বিহারগী মীশিংগা ৱারী শারি, মতম অসিদা হিন্দুস্তানগী লৌমীশিংবুসু অমসুং ভারতকী মতিক-মঙাল লৈরবা তুংগী পুন্সি অসিগীদমক্তা তুংগীদমক্তা খনবা কাংবু ওইরিবশিং পুম্নমক্কীসু  লৈবাক অসিগী লৌমীশিংগী মফমদসু য়াম্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। মসিগী ফগৎহনবগী মওং অসিনা ২১শুবা চহি চা অসিগী ভারতকী মথৌ তাবনি।  

মরুপশিং, ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা হৌজিকফাওবদা মহৈ-মরোংশিং য়োন্নবগী চত্থরক্লিবা মওং অসি, চৎন-কাংলোন অসিনা লৌমীশিংগী মখোং-মখুৎ পুনশিল্লম্মি। অসিগুম্বা চৎন-কাংলোনশিংসিগী অপনবশিংসিনা  লৈবাক অসিদা লৌমীশিংনা তঙাই ফদবশিংগী খুদোংচাবা লৌবা মপাঙ্গল লৈবা মীওই কাংলুপশিং থোরকহল্লমখি।  অদুবু মসি কয়া কুইনফাওবা তৌহনখিগদৌরিবনো? মরম অসিনা অনৌবা মওংদা শেমদোক্লবা লৌউ-শিংউসিনা লৈবাকসিগী লৌমী খুদিংদা মনিং তমহল্লগনি, মখোয়গী মহৈ-মরোং, হৈ-রা, এঞ্জাং-মাপীশিং অদু য়োন্নিংবা মী অমদা, মফম অমদা হেক্তা য়োনবা য়াই। মন্দীদনা হেন্না শেল ফংবা তারবদি মফমদুদা মখোয়গী মহৈ-মরোং অদু য়োনবা য়ারগনি হৌজিক। মন্দী নত্তবদা মফম অমদা হেক্তা হেন্না কান্নবা ফংলবা অদু ওইরবদি মফমদুদসু য়োনবদা থিংলোই। হৌজিক মশাগী লমদা লৈরিবা মন্দীশিংদদা নত্তনা অতোপ্পা য়োনফম কয়া অমা ফংখ্রে। হৌজিক মহাক্না মন্দীদা হেন্না কান্নবা ফংলববদি মন্দীদা চউলগা য়োনবা য়ারগনি। মন্দীদদা নত্তনা অতোপ্পা মফম  অমদা শেল ফংলবা, কান্নবা ফংলবা,  মফমদুদা চরলগা য়োনবা য়াগনি, মঙোন্দা লৈরিবা অপুনবশিং অদু লৌথোকহনবা ঙম্লগনি।   হৌজিক লৈরিবা ৱাহং অসি মসিদা করি খেৎনহল্লক্কনি?  মসিনা লৌমীদা করি কান্নহনগনি? মসিগী ৱারেপ অসিনা মতৌ করম্না লৌমীশিংগী শেলগী ফীভম অসি অহোংবা পুরকপদা য়াম্না মতেং ওইবা করম্না ওইগনি? ৱাহংশিং অসিগী পাউখুমসু  হৌজিক গ্রাউন্দ রিপোর্তগী ফংলি।

লৌমীশিংনা ফংলিবা মনিং তম্বা অসিনা কান্নপা পীবা কয়া অমসু উবা হৌরে। মরমদি  মসিগী ওর্দিনান্স অসি থা খরগী মমাংদা পুথোকখ্রবনি। আলু য়াম্না লোক্লম্বা মফম অদুদা জুন-জুলাইগী মতমদা পোৎ লৈরিবা মীশিংনা লৌমীশিংদা অহেনবা মমল পীদুনা চোম্লপ্না লৈরগা কোল্দ স্তোরেজদগী চুমদ্রিংনা আলু লৈখ্রে হায়না রিপোর্ত পীরকই। মপান্দা লৌমীশিংনা আলুগী মমল অসি হেন্না ফংবা অসিনা মন্দিশিংদা লৌমীনা আলু পুদুনা চৎলম্বা অদুদা শাফু পীরকপনা মরম ওইদুনা মপান্দনা মমল হেন্না  মমল ৱাংবনা মন্দিগী মীশিংনসু লৌমীশিংদা মমল হেন্না পীবা তাখি। মখোয়সু শেল য়াম্না ফংলে। মতৌ অসিগুম্না মধ্য প্রদেশ অমসুং রাজস্থানদগী মফমদুগী থাওগী মিলশিংনা লৌমীশিংদা চুমদ্রিংনা চাদা ২০দগী ৩০ ফাওবা পীদুনা হঙ্গাম মরু লৈখ্রে। মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, ছতিসগঢ়, নোংচুপ বঙ্গালগুম্বা রাজ্যশিংদা হৱাই য়াম্না লৈ। রাজ্যশিং অসিদা হৌখিবা চহিগা য়েংনবদা লৌমীশিংনা চাদা ১৫দগী ২৫ ফাওবগী মমল হেন্না ফংলে। হৱাইগী মিলশিংনসু মফমদুদগী চুমদ্রিংনা লৌমীশিংদগী হৱাই লৈরি, চুমদ্রিংনা শেল থিরি।

হৌজিক লৈবাক খংহৌদনা মীওই খরদা খুদোংচাদবা থোকপা হৌরক্লিবা অসি করিগী থোরক্লিবনো হায়বসি খন্দুনা য়েংবিয়ু। মফম অমদগীসু হেক্তা হৌজিক লৌউ-শিংউগী মন্দীশিং অসিগীদি করম তৌবা তাবা হায়বা মসিগী ৱাহং অসি হংনরক্লি। লৌউ-শিংউগী মন্দিশিং অসি থুপচিনখ্রগদরা, মফমদুদা পোৎ লৈনবা লেপখ্রগদরা হায়না হংনরমগনি। নত্তে, শুংথুপ থুপচিল্লোই। অদুগা ঐহাক্না মসিগী চৎন-কাংলোনশিং, মসিগী অহোংবসি লৌউ-শিংউগী মন্দিশিংগী মায়োক্তা নত্তে হায়বসি ঐহাক্না শেংদোকচরি।  লৌউ-শিংউগী মন্দিশিংদা হান্না তৌনরম্বদু হৌজিকসু তৌগনি।  অহোইনদুম লৈবাক অসিগী লৌউ-শিংউ মন্দিশিংসি মতমগী চান্নবা মওংদা ওইহন্নবা লেপ্তনা হোৎনখিবা অসি ঐখোয়গী এন.দি.এ. সরকারননি। লৌউ-শিংউ মন্দিশিংগী ওফিসশিং অসি শেমজিন্নবা, কম্প্যুতরাইজেসন তৌহন্নবগীদমক্তা হৌখিবা চহি  ৫-৬সিদগী লৈবাক অসিদা চাউরবা কেম্পেন চত্থরি।

মরমসিনা অনৌবা লৌউ-শিংউশিগী মওং শেমদোকপা অসিগী মতমদা  লৌউ-শিংউগী মন্দিশিং অসি থুপচিনখ্রগনি হায়না হায়রিবশিং অসি পুম্লান লানবা ৱাফম্নি।

মরুপশিং, লুপশিং অসি মপাঙ্গল লৈ হায়না য়াম্না লিরবা মতমদা হায়নরম্মি। লৌউ-শিংউ ফগৎপগা মরি লৈনবা অতোপ্পা ৱায়েল কাংলোন অসি মসিদগী ইনোৎ হাপ্পনি।

ঙসি ঐখোয়গীসিদা লম খরখক্তংদা লৌ উরিবা লৌমী চাদা ৮৫ লৈরি. কনাগুম্বা খরগীনা একর অমা লৈবা, কনাগগুম্বা অমগীনা একর অনি লৈবা, কনা অমগীনা হেক্তর অমা লৈবা, কনাগুম্বগীনা হেক্তর অনি লৈবা পুম্নমক অচিকপা লৌমী ঙাক্তনি। পীক্লবা লম খরদা লৌ উদুনা হিংনবা হোৎনৈ। মরম অসিনা মখোয়গী চাদিংসু অসুম হেনগৎলকই অদুগা মখোয়গী মহৈ-মরোং খরখক অদু য়োনবদা মমল নিংথিনা ফংলমদে।   

মফম অমদা অসিগুম্বা লৌমীনা লুপ অমা শেম্লগা থবক তৌরবদি মখোয়গী চাদিং হন্থগনি অদুগা চানবা মমল লেপ্পসু ঙম্লগনি। মপান্দগী পোৎ লৈবা লাকপশিংনা লুপশিং অসিগা য়ান্নরগা চুমদ্রিংনা মখোয়গী মহৈ-মরোং অদু লৈবা য়ারগনি।  মসিগী মতাংসিদা লৌমীশিংগী য়াইফনবা সেক্যুরিতীগীদমক্তা অতোপ্পা ৱায়েল কাংলোন অমা শেমখ্রে।  মসি লৌমীশিংদা অপুনবা অমত্তা লৈরোইদবা তোপ-তোপ্পা ৱায়েল-কাংলোন্নি। লৌমীগী লৌবুক অদু তেক-কাইহন্দনবা, মকোয়গী লমগী মপু ওইবা অদু শোইহন-ঙামহন্দনবা,  লৌমীদা অফবা মরু, লৌমীশিংদা অফবা হার ফংহনবগী থৌদাং পুম্নমক অসি লৌমীগা লোয়ননা কন্ত্রেক্ত তৌরগা লৈগনি, লৌমীগা য়াশিন্নগনি, য়াশিন্নবা পুরক্লিবা অদুগী ওইগনি।   

মরুপশিং, শেমদোক্লিবশিং অসিদগী লৌউ-শিংউদা ইনভেস্ত তৌবা হেনগৎলগনি,  লৌমীশিংদা মতমগী অনৌবা তেক্নোলোজী ফংলগনি, লৌমীশিংগী পোত্থোক অদু হেন্না লাইনা ইন্তর্নেস্নেল মার্কেত্তা য়ৌহল্লগনি।  হন্দক্তা  বিহারগী 5 লৌউ-শিংউ পোত্থোক্কী য়ুনিয়ন ৫না পুন্না চেং য়োনবা মমিং চৎপা কম্পনি অমগা য়ান্নখ্রে হায়না ঐঙোন্দা হায়রকখি। য়াশিন্নবা অসিগী মখাদা ফৌ তোন লিশিং ৪ অসি কম্পনি অদুনা বিহারগী এফ.পি.ও. অসিদগী লৈরগনি। হৌজিক মসিগী  এফ.পি.ও.শিংসিগা মরি লৈনবা লৌমীশিংনা মন্দিদা চত্রবসু য়ারগনি।  মখোয়গী মহৈ-মরোং হৌজিক চুমদ্রিংনা নেস্নেল অমসুং ইন্তরনেস্নেল মার্কেত্তা য়ৌরগনি।  মসিগী শেমদোক্লিবশিং অসিগী মতুংদা লৌ উবগা মরি লৈনবা অপিকপা-অচৌবা ইন্দস্ত্রীশিংগী ওইনা অচৌবা লম্বি অমা হাংলগনি, খুঙ্গংগী ইন্দস্ত্রীশিংগী মায়কৈদা লৈবাক অসি মমাংলোমদা চংশিল্লগনি। অদোমদা খুদম অমগা অমুক পিজগে। কনাগুম্বা নহা ওইরিবশিংনা এগ্রীকলচর সেক্তরদা স্তার্ত-অপ অসি তৌবা হৌবা পাম্লবদি। মহাক্না চিপ্সকী ফেক্তরী হাংদোকপা পাম্লবদি। হৌজিক ফাওবদি অয়াম্বনা মন্দিদা চৎলগা আলু লৈরবতদা মহাক্কী থবক অদু হৌবা য়ারম্মি।  অদুবু হৌজিক মদুগী নহা ওইরিবা অদুনা অনৌবা-অনৌবা মংলান অমা পুদুনা খুঙ্গংগী লৌমীদগী চুমদ্রিংনা লাক্লগী আলুগীদমক্তা য়াশিন্নবা পুরকপা য়ারগনি।  মহাক্না লৌমীদুদা অসিগুমন্বা ক্বালিতীগী আলু পাম্মি, অসুক য়াম্না পাম্মি হায়বদু হায়রগনি। মহাক্না লৌমীদুদা অফবা ক্বালিতীগী আলু পুথোক্নবগী মখল খুদিংগী তেক্নোলোজীগী মতেংসু পাংলগনি।

মরুপশিং, মতৌ অসিগুম্না য়াশিন্নবা অসিগী এঙ্গল অমসু লৈ। দায়রী লৈরবদি মনাক নকপদা লৈরিবা শা-শন লোইবশিংনা শঙ্গোম য়োনবদা লায়হল্লি হায়বা অদোম্না উবিরম্লগনি। শাশিং অদু করম্বা মতমদা তীকা কাপকদগে, মখোয়গীদমক্তা শঙ্গোন অদু অচুম্বা মওংদা শাবা, শাশিংদা মচি ওইবা চিঞ্জাক ফংহনবা, শা অদুনা নারকপা তারবদি মখোয়গী দোক্তর অদু য়ৌহনবা অদুগা ঐহাক্তি গুজরাত্তা লৈরক্লবনি। দায়রীনা মতৌ করম্না শাশিং অদু চেকশিন্না শেন্নরকপগে হায়বদু ঐহাক উরে। অচৌবা দায়রীনা শঙ্গোমগী পোত্থোক পুথোকপা অদুনা মখোয়গী মনাক্তা চত্তুনা লৌমীশিংগী মতেং পাংই। অদুগা মসি ময়ামসিদসু নত্তনা মরুওইবা ৱাফমদি শঙ্গোম লৈবা অসি দায়রীনা তৌই অদুবু শা-শনগী মপুং লোইরিবশিং নত্রগা লৌমীনা অদুম্মক ওইরি। শা-শনশিংগী মপু অদু অতোপ্পা কনা অমত্তনা ওইদে।  মতৌ অসিগুম্না লমগী মপু অসি লৌমীনা অদু ওইগনি।

অসিগুম্বা শেমদোকপসিনা হৌজিক লৌউ-শিংউবদসু শেমদোক্নগী লম্বি হংলগনি।

মরুপশিং, লৌউ-শিংউগী লল্লোন-ইতিক তৌবা  ঐখোয়গী মরুপশিংগী মমাংদা মরুওইবা কোমোদিতী এক্তকী প্রোবিজন অসিনা মতম পুম্নমক্তা অপনবা অদুম্মক পীদুনা লাক্লি হায়বসিসু খংনরবা ৱাফম অমনি।  হোংলক্লিবা মতম অসিদসু অহোংবা পুরকখ্রে। হৱাই, আলু, চানবা থাও, তিলহৌগুম্বা পোৎশিং অসি হৌজিক এক্ত অসিগী মপান্দা লৈহনখ্রে। হৌজিক লৈবাক অসিগী লৌমীনা, চাউর-চাউরবা স্তোরহাউসদা, কোল্দ স্তোরেজদা মসিগীদমক্তা লায়না পোৎ থম্বা য়ারগনি। গোদাউনগা মরি লৈনবা ৱায়েল-কাংলোনগী ওইবা অরুবশিং অদু লৈত্রবদি ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা কোল্দ স্তোরেজগীসু নেৎৱর্ক অমসু লৈহল্লগনি অদুগা মদু পাকথোক-চাউথোক্লগনি।

মরুপশিং, লৌউ-শিংউগী লমদা অসিগুম্বা পুৱারীগী ওইবা অহোংবশিংসিগী মতুংদা মীওই খরনগী মখুত্তা পায়রম্বা অদু চৎপদু উবা ফংলি।  মরম অসিনা হৌজিক মখোয়শিংসিনা এম.এস.পি.দা লৌমীশিংবু লম্মাংনহন্নবা চুংশিন্ননবা হোৎনরি। হায়রিবা মীশিংনা চহি কয়াদগী এম.এস.পি.দা শ্বামীনাথন কমিতীনা হায়বিবশিংসিবু মখোংনা নেৎশিল্লগা ফম্লিবা মীশিংদুনি। ঐহাক্না লৈবাকসিগী লৌমী খুদিংমক্তা এম.এস.পি.গী সিস্তেম অসি হান্না চৎনরম্বা অদুগুম্না অদুম্মক চত্থখিগনি হায়বগী থাজবা পীজরি। মতৌ অসিগুম্না কুম খুদিংগী সরকারনা পোৎ লৈবগীদমক্তা চত্থবা কেম্পেন অদুসু হান্নগুম্না চত্থখিগনি।

 মরুপশিং, লৌমীশিংদা এম.এস.পি.পীবা অমসুং সরকারনা পোৎ লৈনবগীদমক্তা তৌরিবা থবকশিং অসি হান্না অমু্ক্তা তৌখিদ্রি। হৌখিবা চহি ৫দা সরকারনা লৈখিবশিং অমসুং ২০১৪গী মমাংদা চহি ৫দা লৈখিবগী মওং অসি য়েংবদা কনানা অচুম্বা হায়রিবনো, লৌমীগীদমক্তা কনানা ফননবা তৌরিবনো হায়বসি মদুদগী সাক্ষি ফংগনি। ঐহাক্না হৱাই মরু অমসুং থাও থোকপা মরুশিংগী মতাংদা হায়জরগদি হান্নগা য়েংনবদা সরকারনা হৱাই মরু অমসুং থাও থোকপা মরুশিং লৈখিবসি শরুক ২৪মুক হেনগৎহনখ্রে। কুমসিকোরোনাগী লায়চৎ অসিগী মতমদসু রবীগী কুম অসিদা লৌমীশিংদগী গেহু অসি রেকোর্দকী মওংদা লৈখ্রে। মসিগী  কুমসিগী রবীদা গেহু, ফৌ-চেং, হৱাই মরু অমসুং থাও থোকপা মরুশিংসি পুনশিল্লগা লৌমীশিংনা এম.এস.পি.দা লুপা লাক্ষ অমগা লিশিং ১৩ পীখ্রে। শেনফমসি হাক্কুমগা য়েংনরুবদা চাদা ৩০ হেনগৎলে।  হায়বদি কোরোনাগী মতম অসিদসু রেকোর্দতা সরকারগী মওংদা লৈখিবদা নত্তনা লৌমীশিংনা রেকোর্দতা শেল থিখ্রে।  

মরুপশিং, ২১শুবা চহি চাগী ভারতকী থৌদাং অসি  লৈবাক অসিগী লৌমীশিংগী ওইনা অনৌবা মতমগা চানবা ৱাখল্লোন অমগা লোয়ননা অনৌবা সিস্তেমশিং অসি শেম-শাগদবনি। লৈবাক অসিগী লৌমীদা, লৈবাক অসিগী লৌ উবদা, আত্মনির্ভর ওইহন্নবগীদমক্তা ঐখোয়গী লেপ্তনা হোৎনগনি। অদুগা মসিদা চপ চানা কনেক্তিবিতীদা অচৌবা থৌদাংদি লৌগনি।  অরোইবদা অমুক হন্না কনেক্তিবিতীগী  প্রোজেক্তশিং অসিগীদমক্তা  বিহারগী মফমদা, লৈবাক অসিগী মফম নুংঙাইবা ফোংদোকচরি।  অদুগা কোরোনাগী লান্থেং অসি অদুম থেংনখিবা তাবনি হায়না অমুক হন্না হায়জগনি। ঐখোয়না কোরোনা অসি মায়থিহনগদবনি।  ঐহাক্না ঐখোয়গী ইমুং মনুংগী মীওইশিং অসি কোরোনাদগী কনগদবনি অমসুং মসিগীদমক্তদি ৱায়েল-কাংলোন অসি লেপথোকখিবশিং অসি মীপুম খুদিংমক্না ঙাক্না চৎকদবনি। কনাগুম্বনা মসি তৌহৌদবা তারগসু কেসশিং অসি অমুক শেরান্নখিদোরিবনি, ঐখোয় খুদিংমক্না ঙাক্না চৎকদবনি। ঐহাক্না অমুক হন্না ঐহাক্কী বিহারগী নুংশিরবা ইচিন-ইনাওশিং অসিবু হন্না-হন্না থাগৎচরি।  

খুরুমজরি!

 

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
In 100-crore Vaccine Run, a Victory for CoWIN and Narendra Modi’s Digital India Dream

Media Coverage

In 100-crore Vaccine Run, a Victory for CoWIN and Narendra Modi’s Digital India Dream
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 22 ওক্তোবর 2021
October 22, 2021
Share
 
Comments

A proud moment for Indian citizens as the world hails India on crossing 100 crore doses in COVID-19 vaccination

Good governance of the Modi Govt gets praise from citizens