Share
 
Comments
For the last four years, efforts are being made to develop Kashi in accordance with the requirements of the 21st century: PM
New Banaras - a blend of spirituality and modernity - is being developed, for a New India: PM Modi
Kashi is emerging as an important international tourist destination, says PM Modi
Work is in full swing for an Integrated Command and Control Centre, that would make Varanasi a Smart City: PM
Smart City Initiative is not just a mission to improve infrastructure in cities, but also a mission to give India a new identity: PM Modi

উত্তর প্রদেশকী রাজ্যপাল শ্রীমান রাম নায়ক, উত্তর প্রদেশকী মুখ্য মন্ত্রী শ্রীমান য়োগী আদিত্যনাথ, কেন্দ্রগী মন্ত্রীমন্দলদাঐহাক্কী খোংলোই শ্রীমান মনোজ সিনহা, সংসদতা ঐহাক্কী মরূপ অমদি ঐহাক্কী মতম কুইনদগী লোইনরক্লবা মরূপঅমদি প্রদেশ ভার্তীয় জনতা পার্তীগী প্রসিদেন্ত শ্রীমান মহেন্দ্র নাথ পান্দে, জাপান এম্বেসীগী চার্জ দি এফিয়র শ্রী হিরেকাঅসারী অমসুং বনারসকী ঐহাক্কী ইচল–ইচে অমসুং ইচিল–ইনাওশিং।

ঐহাক্না অহানবা মক্তদা ঐখোয়গী লৈবাক অসিগী মীংচৎ হেঙ্গৎহনখিবী ইচানুপী অমবু শিংথাজবা পামজৈ। অদোম্নাউবীরম্লগনি মদুদি অসমগী নাওগোং জিলাগী দীনগামদা লৈবী নুপীমচা হীমা দাসনা থোইদোক হেন্দোকপা অমা তৌখ্রে।ময়াম্না তি.ভি.দা উবীরম্লগনি… ঙসি ঐহাক্না অখন্ননা ত্বিৎ অমা তৌখি। স্তেদিয়ম অদুদা লৈরিবা কমেন্তেতর অদুনা মথুম–মরাং অমগা লোয়ননা ঙাংখিবা ৱাফম অদু, ভারত মচা পুম্নমক্কী চাউথোকচনীংঙাইনি। মায় পাকপগা লোয়ননা মহাক্নাভারতকী মচু অহুমগী ফিরাল পায়হনখি লোয়ননা মহাক্কী অসমগী ফি মচা অদু ঙক্তা য়েৎপা মহাক কাওখিদে। মহাক্নাতকমান ফংবা মতম অদুদা মহাক লেপতুনা লৈখি, ভারতকী মচু অহুমগী ফিরাল পায়খি অমদি জন–মন–গন হৌরকখি।চহি ১৮ খক্তা ঙাইরিবা হীমা দাসকী মমিৎতগী মপী তাখিবা অদু অদোম্না উবীরমগনি। মদু ভারত ইমাদা কত্থোকচবনি।শক্তম অদুনা ভারত মচা কোতি চামগা তরামঙাগী মফমদা অনৌবা থৌনা পাঙ্গল অমা পীনবীরে। অপীকপা খুঙ্গং অমগীফৌ থাবা লৌমী ইমুং অমগী নুপীমচা অসি থা ১৮গী মমাংদা জিলাগী থাক্তা শান্নরম্মি, কৈদৌনুংদা রাজ্যগী থাক্তা শান্নখিদ্রিবীমহাক্না ঙসিদি থা ১৮গী মনুংদা মালেমদা ভারতপু মীংচৎ পুদুনা লাক্লি। ঐহাক্না হীমা দাসপু হন্না হন্না নুংঙাইবাফোংদোকচরি, য়াইফ–পাউজেল পীজরি। অমদি খুবাক খুদুনা পুক্নীং থৌগৎপীনবা ময়ামগী মফমদা হায়জরি।  

ইচল–ইচে অমসুং ইচিল–ইনাওশিং, বাবা ভোলেনাথকী সাৱন মতম হৌরক্কদৌরে। মতম খরগী মতুংদা কাশীদা মালেমপুম্বদগী লাকপা শিববু নিংজবশিংগী মেলা পাংথোক্লগনি। থৌরম অসিগী শেম শাবা কন্না হোৎনরি। ইচল–ইচে অমসুংইচিল–ইনাওশিং ঙসি ঐখোয়না থৌরম অসি পাংথোক্নবা শেম শারিবা তাঞ্জা অসিদা হৌখিবা নুমীৎ খরদা থোকহন্নীংদবাথৌদোক্তা লৈখিদ্রবশিংগী ইমুং মনুংগী অৱাবদসু শরুক য়াজরি। বনারসতা থোকখিবা থৌদোক্তা মমল নাইদ্রবা থৱায়মাংখিবশিং অদু অৱাবগী মশক্নি। অতোপ্পগী অৱাবদা শরুক য়াবা, মতেং পাংবা অসি কাশীগী অখন্নবা শক্তম্নি। ভোলেবাবাগুম্বা ইচম চমজবা, মীপুম খুদিংমক্কী অৱা অনাদা শরুক য়ারিবা ইমা গঙ্গাগুম্বগী মওং মতৌ অসিমক বনারসকীশক্তম্নি।

ঙসি মীদিয়াদা, সোসিয়েল মীদিয়াদা কাশীগী লম্বী–সরকশিং, তম্পাক্কী লমদমশিং অমসুং পাৎশিংগী শক্তম উরুবা মীপুমখুদিংমক্কী থমোয়দা খিং–খিং লাওবা ফাওই। হৌজিক্তি কোকথক্তা তিংলম্বা ইলেক্ত্রিক ৱায়র মাংখ্রে। লম্বী সরকশিং মৈঙান্নাথল্লে। মচু কয়াগী মঙালগী মরক্তা ঈশিং চাইবীগী শক্তম উরুবদা পুক্নীং হুনীংঙাইনি। মরূপশিং হৌখিবা চহি মরিগী মনুংদাবনারসতা লুপা কোতি লিশিং কয়া ইনবেস্ত তৌখ্রে অমদি মখা তানা চত্থরি। ২০১৪গী মতুংদা ঐখোয়গী মাংদা মায়োক্নবাকয়া অমা লৈখি। কাশীগী চাউখৎ–থৌরাংকীদমক মমাংগী সরকারদগী মতেং কয়া ফংখিদে। মতেংদি তোকখ্রো অপনবাপীরম্মি। অদুবু অদোম্না লখনৌদা ঐখোয়বু মশিং য়াম্না শৌগৎপীরকপা মতম অদুদগী কাশীগী চাউখৎ–থৌরাংদা খোংজেলয়াংখৎলে। থৌরম অসিগী মখা চত্থরকপা ওইনা হৌজিক হৌজিকমক ঐহাক্না চাউরাক্না লুপা কোতি লিশিং অমগীপ্রোজেক্তশিং উরেপ উয়ুং তমখ্রে অমদি শঙ্গাখ্রে। কেন্দ্র অমসুং রাজ্যগী কুনথ্রাদগী হেনবা প্রোজেক্তশিং অসিদা, মফমঅসিগী লম্বী সরকশিং, ত্রান্সপোর্ত, ঈশিংগী সপ্লাই, সীৱেজ, চাক থোংনবা গ্যাস, স্বচ্ছতা অমসুং শহর অসিবু ফজহনবায়াওরি। মসিগী মথক্তা ইনকম তেক্স ত্রিব্যুনেলগী সর্কুইত বেঞ্চ অমসুং সেন্ত্রেল গবর্নমেন্ত ইমপ্লোইশিংগী সি.জি.ঐচ.এস. ৱেলনেস সেন্তরগী ফেসিলিতীনসু মফম অসিগী মীয়ামদা খুদোংচাবা ফংহল্লগনি।

ইচল–ইচে অমসুং ইচিল–ইনাওশিং, বনারসতা লাক্লিবা অহোংবশিং অসিগী কান্নবা মনাক নকপদা লৈরিবা খুঙ্গংশিংনাফংলি। খুঙ্গংশিং অদুদা থক্নবা ঈশিংগা মরি লৈনবা তোঙান তোঙানবা প্রোজেক্তশিংসু ঙসি মফম অসিদা হৌদোকখ্রে।মফম অসিদা তিল্লরিবা লৌমী ইচল–ইচে অমসুং ইচিল–ইনাওশিংবু অখন্ননা নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। মীফম পাংথোক্লিবামফম অসিগা নক্ননা শাবা লোইরবা পেরিশেবল কার্গো কেন্দ্র লৈরিবা অসি ঙসি শঙ্গানবগী খুদোংচাবা ফংজবা অসি ঐহাক্কীলাইবক ফবনি। মরূপশিং কার্গো সেন্তর অসিনা মফম অসিগী লৌমীশিংদা চাউনা কানহল্লগনি।

 

ইচল–ইচে অমসুং ইচিল–ইনাওশিং, ত্রান্সপোর্তেসন্দগী ত্রান্সফোর্মেসনগী লম্বীদা সরকার অসিনা খোংজেল য়াংনামাংলোমদা চংশিল্লি। লৈবাক অসিগী নোংপোক থংবা শরুক অসিদা ঐখোয়না অখন্ননা চাউনা ফোকস তৌরি। ঙাইহাক্কীমমাংদা আজমগরদা উরেপ–উয়ুং তমখিবা লৈবাক অসিগী খ্বাইদগী শাংবা এক্সপ্রেসৱে অদু ভিজন অসিগী শরুক অমনি।

মরূপশিং, পুন্সিদা লাক্লিবা অৱাবশিংবু মেদিকেল সাইন্সকী খুত্থাংদা হন্থহন্নবা সেন্তরসু চংশিল্লি। অদোমগী মতেংদগীবনারস অসি নোংপোক ভারতকী হেল্থ হব ওইরক্লি। মহৈ–মশিংগী লমদা শকখঙলবা বি.ঐচ.য়ু. অসি ঙসিদি হকশেলগীলমদসু মশক খঙবা হৌরক্লে। অদোম্না খঙবদা নুংঙাইবা ফাওগনি মদুদি হন্দক্তা বি.ঐচ.য়ু.না এইম্সকা পুল্লগা ৱার্ল্দ ক্লাসহেল্থ ইন্সতিত্যুৎ শেমগৎনবা য়ানখ্রে। অথুবা মতমদা মদুগী মহয় উবা ফংলগনি। তাঞ্জা অসিদা বনারসতা লৈরিবশিংগালোয়ননা মফম অসিদা চত্থোক–চৎশিন তৌরিবা মীওইশিংগীসু শম্নবা অসি য়াম্না মরু ওইরি। মরম অদুনা লম্বী–থোংওইগেরা নত্রগা রেল ওইগেরা, তোঙান তোঙানবা অনৌবা খুদোংচাবশিং ঙসিদি কাশীনা ফংলি। মায়কৈ অসোমদা মফমঅসিদা কেন্ত রেলৱে স্তেসনবু অনৌবা মওং মতৌ পীনবা থবক চত্থরি। বনারসপু ইলাহবাদ অমসুং ছপরাগী শম্নহল্লিবা ত্রেকঅসি শরুক অনি ওইহন্নবগী থবক খোংজেল য়াংনা চত্থরি। বনারসতগী বলিয়া ফাওবগী ইলেক্ত্রিফিকেসনগী থবকসু মপুংফানা লোইশিল্লে অমদি ঙসিদগী সেক্সন অসিদা মেমো ত্রেনসু চেনবা হৌরে। ত্রেন অদু হৌজিক ঐহাক্না ফিরাল হায়দুনালমথাখি।

মরূপশিং, মালেমগী মফম কয়াদগী বাবা ভোলেগী ভক্তশিংনা কাশীদা লাকপা মতমদা খুদোংচাদবা লৈহন্দনবা থবকপায়খৎলি। পঞ্চকোশীগী লম্বী পাকথোক চাউথোকহনবগী থবকসু ঙসিদগী হৌরে।

ইচল–ইচে অমসুং ইচিল–ইনাওশিং, কাশী অসি লমকোইবশিংগী মেপ্তা মরুওইবা অমা ওইরক্লি। ঙসি মফম অসিদাইন্তর্নেস্নেল কনভেন্সন সেন্তর রুদ্রাক্ষকী উরেপ–উয়ুং তমখ্রে। চহি অনিগী মমাংদা জাপানগী প্রধান মন্ত্রী অমদি ঐহাক্কীমরূপ শ্রী শিঞ্জো অবেনা ঐহাক্কা লোয়ননা কাশীদা লাকখিবা মতম অদুদা মহাক্না খুদোল অসি ভারত্তা, কাশীগী মীয়ামদাপীবীরম্বনি। মথংগী চহি অমা মখায়–অনিগী মনুংদা প্রোজেক্ত অসি মপুং ফানা লোইশিল্লগনি। কাশী মচা পুম্নমক্কীমফমদগী, লৈবাক মীয়ামগী মফমদগী খুদোল অসিগীদমক জাপানগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী শিঞ্জো অবেগী মফমদা থমোয় শেংনাতৌবীমল খঙবা উৎচরি।

ইচল–ইচে অমসুং ইচিল–ইনাওশিং, ঙসি পায়খৎলিবা থবকশিং অসিনা বনারসপু স্মার্ত সিতী ওইহল্লগনি। মফম অসিদাইন্তিগ্রেতেদ কমান্দ অমসুং কন্ত্রোল সেন্তরদা খোংজেল য়াংনা থবক চত্থরি। লৈবাক পুম্বগী এদমিনিস্ত্রেসন, পব্লিকফেসিলিতীগী কন্ত্রোল মফম অসিদগী তৌরগনি। ঙসিদি চাউরাক্না অসিগুম্বা প্রোজেক্ত ১০দা থবক চত্থরি। মেক ইন ইন্দিয়াঅমসুং দিজিতেল ইন্দিয়া অভিয়ান্না মীচম মীয়ামগী পুন্সিবু নুংঙাইহল্লে অমদি লাইথোকহনবগী থবক তৌরি। মসিদা উত্তরপ্রদেশসু মরুওইবা থৌদাং লৌরি। ঐহাক্না য়োগীজী অমসুং মহাক্কী তীম অপুনববু ইন্দস্ত্রীয়েল পোলিসী শেম্লিবা, ইনভেস্তকীদমক এৎমোসফিয়র শেমগৎলিবা অদুগীদমক থাগৎপা ফোংদোক্লি। মদুগী মহৈ অদু লাকপা হৌরে। নুমীৎখরনিগী মমাংদা নোইদাদা মালেমগী খ্বাইদগী চাউবা সেমসুংগী ফোন শাবা ফেক্তরী অমা শঙ্গানবগী খুদোংচাবা অদুঐহাক্না ফংজখি। মসিনা মীওই কয়াদা থবক ফংহল্লগনি। অদোমনা মসি খঙবদা চাউথোকচবা ফাওগনি মদুদি হৌখিবা চহিমরি অসিদা মোবাইল শাবা ফেক্তরীগী মশিং অসি অনিদগী ১২০দা হেঙ্গৎলে, মদুগী মনুংদা ফেক্তরী ৫০ হেন্না উত্তরপ্রদেশতা লৈরি। ফেক্তরীশিং অসিনা নহারোল লাখ মরি হেন্না থবক পীরি।

মরূপশিং, থবক ফংহনবগী ৱাফম লাকপা মতমদা মফম অসিগী ইমাশিং–ইচল ইচেশিংদা সরকারনা অখন্নবা পুক্নীং চংলি।মশানা মশাবু থবক পীজনবা মুদ্রা য়োজনাগী খুত্থাংদা বেঙ্ক গরেন্তী য়াওদনা লোন ফংহনবা নত্রগা লেম্না এল.পি.জি. সিলিন্দর ফংহনববু ওইগেরা, লাইরবা ইমাশিং অমসুং ইচল–ইচেশিংগী পুন্সিদা অহোংবা পুরক্লে। মীপুম খুদিংমক্কী মফমদালু–নানবা ফুয়েল ফংহন্নবা কাশীদা য়াম্না চাউবা প্রোজেক্ত পায়খৎলি। ঙসি সিতী গ্যাস দিস্ত্রীব্যুসন সিস্তেম শঙ্গারিবা অসিমসিগী শরুক অমনি। মসিগীদমক ইলাহবাদতগী বনারস ফাওবা পাইপ লাইন তিংলে। হৌজিক ফাওবদা বনারসতা য়ুমলিশিং নিপালদা পাইপকী গ্যাস য়ৌহল্লে অমদি তুংদা য়ুম লিশিং ৪০ হেনবদা য়ৌহন্নবা থবক চত্থরিবা অসিদা ঐহাকনুংঙাইবা ফাওই।

ঐহাক্কী কাশীগী ইচল–ইচে অমসুং ইচিল–ইনাওশিং ঙসি ঐহাক্না ময়ামগী মরক্তা লাকচনবগী তাঞ্জা ফংজরে। ময়ামপুম্নমক্তা ঙসি তোঙান তোঙানবা প্রোজেক্তশিং উরেপ উয়ুং তম্বা অমদি খুৎশিন্নবগী খুদোংচাবা অদু মফম অসিদাফংজরে। ঐহাক্না অমুক হন্না ঐহাক্কী কাশীগী মীয়ামবু থমোয় শেংনা তৌবীমল খঙবা উৎচরি। ঐহাক্কা লোয়ননা অহৌবাখোংজেলদা লাওবীয়ু – হর হর মহাদেব।

হন্না হন্না থাগৎচরি।

দোনেসন
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Govt-recognised startups nearly triple under Modi’s Startup India; these many startups registered daily

Media Coverage

Govt-recognised startups nearly triple under Modi’s Startup India; these many startups registered daily
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 18 নবেম্বর, 2019
November 18, 2019
Share
 
Comments

PM Narendra Modi addresses the 250 th Session of Rajya Sabha, a momentous occasion for Indian Democracy

Taking the fight against Malnutrition to another level, Ministry of Women & Child Development launches Bharatiya POSHAN Krishi Kosh in collaboration with Gates Foundation

Ahead of the 250 th Parliamentary Session of the Rajya Sabha PM Narendra Modi chairs an All-Party Meeting; He also convenes NDA Parliamentary Meeting

Positive Changes reflecting on ground as Modi Govt’s efforts bear fruit