Share
 
Comments
Kolkata port represents industrial, spiritual and self-sufficiency aspirations of India: PM
I announce the renaming of the Kolkata Port Trust to Dr. Shyama Prasad Mukherjee Port: PM Modi
The country is greatly benefitting from inland waterways: PM Modi

খুরুমজরি।

নোংচুপ বেঙ্গলগী রাজ্যপাল শ্রীমান জগদীপ ধনখরজী, কেন্দ্রগী মন্ত্রীমন্দলদা ঐহাক্কী খোংলোই মনসুখ মান্দিবিয়াজী, মফম অসিদা তিনবীরিবা ভারত সরকারগী অতোপ্পা মন্ত্রীশিং, এম.পি.শিং অমসুং মশিং য়াম্না মফম অসিদা লেংবিরক্লিবা নোংচুপ বেঙ্গলগী ঐহাক্কী ইচে-ইচল অমসুং ইচিল-ইনাওশিং।

ইমা গঙ্গাগা থংননা, গঙ্গাসাগরগা নক্ননা, লৈবাক অসিগী জলশক্তিগী পুৱারী ওইরবা মফম অসিদা, থৌরম অসিদা শরুক য়াবা ফংবা অসি ঐখোয় পুম্নমক্কীদমক লাইবক ফবা ৱাফম্নি। ঙসিগী নুমীৎ অসি কোলকতা পোর্ত ত্রস্তকীদমক, মসিগা শম্নরিবা মীয়ামগীদমক, মফম অসিদা থবক তৌরম্লবা মরূপশিংগীদমক্তা ওইনদি য়াম্না মরু ওইবা তঞ্জানি। লিংখৎখিবগী ১৫০শুবা চহী ফারকপগীদমক কোলকতা পোর্ত ত্রস্তকা মরী লৈনরিবা মরূপ পুম্নমকপু হন্না-হন্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি, য়াইফ-পাউজেল পীজরি।

মরূপশিং,

ঙাইহাক্কী মমাংদা মফম অসিদা ঙসিগী মীকুপ অসিগী প্রমান ওইগদবা পোস্তেল স্তাম্প রিলিজ তৌখ্রে। মসিগা লোয়ননা ত্রস্ত অসিগী কর্মচারীশিং অমসুং মফম অসিদা থবক তৌরম্লবা হান্নগী কর্মচারী লিশিং কয়াগী পেন্সনগীদমক লুপা কোতি ৫০০গী চেকসু শিন্নখ্রে। অখন্ননা চহী ১০০গী মথক্কী সেনিয়ার দিগনিতরীশিংবু ইকায় খুম্নজবগী তঞ্জা অদুসু ঐহাক্না ফংজরে। কোলকতা পোর্ত ত্রস্তকী খুত্থাংদা লৈবাক্কী সেবা তৌরিবা অসিগুম্লবা দিগনিতীশিংবু অমসুং মখোয়গী ইমুং মনুংশিংবু ঐহাক্না খুরুমজরি, মখোয়গী তুংগী য়াইফনবগীদমক থৌনিজরি।

মরূপশিং,

পোর্ত অসি পাকথোক চাউথোকহন্নবা অমসুং অনৌবা থাক্তা পুখৎনবগীদমক ঙসি লুপা কোতি লিশিং কয়াগী ইনফ্রাস্ত্রকচর প্রোজেক্ত কয়া শঙ্গাখ্রে অমসুং উরেপ উয়ুং তমখ্রে। ত্রাইবেল ইচানুপীশিংগী এদজুকেসন অমসুং স্কিল দিবেলপমেন্তকীদমক হোস্তেল অমসুং স্কিল দিবেলপমেন্ত সেন্তরগীসু উরেপ উয়ুং তমখ্রে। দিবেলপমেন্তকী অসিগুম্লবা খুদোংচাবা কয়া অসিগীদমকসু নোংচুপ বেঙ্গলগী প্রজা পুম্নমকপু হন্না-হন্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি।

মরূপশিং,

কোলকতা পোর্ত অসি শুপ্নতগী জহাজশিং লাকপা-চৎখিবা অদু খক্তগী মফম নত্তে, মসিনা পুৱারী অমবু লোইনরি। হিথাংফম অসিনা মীরৈবাক্না লৈবাক ঙাকলম্বদগী ভারতনা নিংতম্বা ফংখিবগুম্বা লৈবাক অসিগী পুৱারী ওইরবা মীকুপ কয়া অমা সাক্ষি ওইদুনা লেপলি। সত্যগ্রহদগী স্বচ্ছগ্রহ ফাওবা, হিথাংফম অসিনা লৈবাক অসিগী অহোংবশিং উখ্রে। হিথাংফম অসিনা পোৎ শিন্নররিবা মী খক্তমক উবতা নত্তনা লৈবাক অসিদা অমসুং মালেম অসিদা খুদম থমলম্লিবশিংগী ৱাখল্লোনসু পুরি। লম্বী অমদা, কোলকতাগী হিথাংফম অসিনা ইন্দস্ত্রীয়েল, স্পিরিচুয়েল অমসুং সেল্ফ-রিলাইন্সকীদমক ভারতকী এস্পিরেসনগী খুদম ওইরি।

মখল অমরোমদা কোলকতাগী হিথাংফম অসি ভারতকী ইন্দস্ত্রীয়েল, স্পিরিচুয়েল অমসুং সেল্ফ-সফিসিয়েন্সীগী চাউরবা আশাগী খুদম্নি। হিথাংফম অসি ১৫০শুবা চহীদা চংশিল্ললক্লিবা মতম অসিদা মসিবু অনৌবা ভারত শেমগৎপগীসু খুদম অমা ওইহনবা অসি ঐখোয় পুম্নমক্কী থৌদাংনি।

নোংচুপ বেঙ্গলগী, লৈবাক অসিগী স্পিরিৎ অসিবু খুরুমজদুনা ঐহাক্না কোলকতা পোর্ত ত্রস্তকী মমিং অসি ভারতকী ইন্দস্ত্রীলাইজেসনগী ফাউন্দর, বঙ্গালগী দিবেলপমেন্তকী মংলান্দা হিংলম্বা অমসুং লৈবাক অমা, লেজিস্লেসন অমগীদমক কত্থোকখিবা দা. শ্যামা প্রসাদ মুখর্জীগী মমিং লৌদুনা থোন্নবা লাউথোকচরি। হৌজিক্তি হিথাংফম অসি দা. শ্যামা প্রসাদ মুখর্জী পোর্তকী মমিংদা খংনরগনি।

মরূপশিং,

বেঙ্গলগী মচানুপা দা. মুখর্জীনা লৈবাক অসিদা ইন্দস্ত্রীয়েলাইজেসনগীদমক উরেপ উয়ুং তমখি অমদি চিত্তরঞ্জন লোকোমোতিব ফেক্তরী, হিন্দুস্তান এয়ারক্রাফ ফেক্তরী, সিনদ্রি ফর্তিলাইজর ফেক্তরী অমসুং দামোদর ভেল্লী কোওপরেসন অসিনচিংবা প্রোজেক্তশিংগী দিবেলপমেন্তদা অচৌবা থৌদাং লৌখি। ঐহাক্না বাবাসাহেব অম্বেদকরবুসু নিংশিংজরি। দা. মুখর্জী অমসুং বাবা সাহেবনা নিং তম্লবা ভারত্তা অনৌবা মীৎয়েং অমা পীনবিখি।

১৯৪৪দা কোলকতা অসিদা ৱাতর পোলিসীগী মতাংদা চত্থখিবা কনফরেন্সতা বাবা সাহেবনা হায়বিখি মদুদি ভারতকী ৱাতর ৱেজ পোলিসী অসি কমপ্রেহেন্সিব ওইহনগদবনি। মসিদা ইথৈ লৌখোং, ইলেক্ত্রিসিতী অমসুং ত্রান্সপোর্তেসন অসিনচিংবা এস্পেক্ত পুম্নমক মনুং চলহনগদবনি। অদুবু মসি লৈবাক অসিগী লাইবক থিবা ওইখি মদুদি দা. মুখর্জী অমসুং বাবা সাহেবনা সরকারদগী তোক্লবা মতুংদা, মখোয়গী সজেসনশিংদা লৌখৎফম থোকপা অদু লৌখৎখিদে।

মরূপশিং,

ভারতকী পাক চাউখ্রবা সমুদ্রগী ঙমখৈ অসি চাউরাক্না কিলোমীতর ৭,৫০০ শাংই। মালেম অসিদা সমুদ্র মপালগা নক্নবা অসি ঙসিসু য়াম্না চাউবা শক্তিনি হায়না লৌনরি। লেন্দলোক লৈবাকশিংনা করিগুম্বা কান্দা মশানা মশাবু হেল্পলেস ওইনা ফাওরি। লীরবা মতমদা ভারতকীসু য়াম্না চাউবা শক্তি অমা লৈরম্মি। গুজরাতকী লোথল হিথাংফমদগী হৌরগা কোলকতা হিথাংফম ফাওবা য়েংশি, ভারতকী শাংলবা কোস্তলাইনদগী মালেম পুম্বদা ললোন-ইতিক তৌরম্মি অমদি সিভিলাইজেসন, সংস্কৃতিসু শন্দোক্লম্মি। চহী ২০১৪গী মতুংদা ভারতকী শক্তি অসিবু অমুক হন্না চেৎশিলহন্নবগীদমক অনৌবা থাক্তা খন্নরে, অনৌবা ইনর্জীগা লোয়ননা থবক হৌরে।

মরূপশিং,

ভারতকী হিথাংফম অসি ভারতকী চাউখৎপগী গেৎৱেনি হায়না ঐখোয়গী সরকারনা লৌরি। মরম অসিনা সরকারনা কোস্তশিংদা কনেক্তিবিতী অমসুং মফম অদুগী ইনফ্রাস্ত্রকচরবু মোদর্ন ওইহন্নবগীদমক সাগরমালা প্রোজেক্ত হৌদোক্লে। সাগরমালা প্রোজেক্তকী মখাদা লৈবাক অসিদা হৌজিক লৈরিবা হিথাংফমশিং অনৌবা থাক্তা পুখৎপা অমসুং অনৌবা হিথাংফমশিং দিবেলপ তৌবগী থবক লেপ্পা লৈতনা চত্থরি। লম্বী-থোং, রালৱে, ইন্তরস্তেত ৱাতরৱেজ অমসিং কোস্তেল ত্রান্সপোর্তপু ইন্তেগ্রেতেদ তৌবগী থবক চত্থরি। প্রোজেক্ত অসিনা কোস্তেল ত্রান্সপোর্তকী খুত্থাংদা পোৎ পুথোক পুশিন তৌবা হেঙ্গৎহন্নবদা য়াম্না মরুওইবা থৌদাং লৌরি। স্কিম অসিগী মখাদা লুপা কোতি লাখ ৬ হেনবগী প্রোজেক্ত লিশিং অহুমগা চাতরুক মশক খংদোক্লে। মসিগী মনুংদা লুপা কোতি লাখ ৩ হেনবগী প্রোজেক্ত ২০০ হেনবদা থবক চত্থরি অমসুং চামগা কুনমঙাদি মপুং ফানা লোইশিনখ্রে।

মরূপশিং,

সরকারনা হোৎনরিবা অসি ত্রান্সপোর্তেসনগী ফ্রেমৱার্ক পুম্বা মোদর্ন অমসুং ইন্তেগ্রেতেদ ওইহনবনি। ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা ত্রান্সপোর্তকী সিস্তেমশিংদা থাক মান্নরমদবা অদুসু কোকহনবগী থবক চত্থরি। মসিদসু নোংপোক ভারত অমসুং অৱাং-নোংপোক ভারতনা ইন্দলেন্দ ৱাতরৱেগা মরী লৈনবা প্রোজেক্তশিংদগী অখন্নবা কানবা ফংলি অমসুং লাক্কদৌরিবা চহীশিংদা জলশক্তিগী খুত্থাংদগী অৱাং-নোংপোক পুম্বা শম্নহনবগী নেতৱার্ক অসিনা ভারতকী দিবেলপমেন্তদা অচৌবা থৌদাং লৌরগনি।

ইচে-ইচল অমসুং ইচিল-ইনাওশিং,

কোলকতা অসি ঈশিংগা মরী লৈনবা দিবেলপমেন্তকী হিরমদা হেন্না লাইবক ফরবনি। কোলকতা পোর্ত অসি লৈবাক অসিগী সমুদ্রগী পেরেফেরেগী মনুংসু চল্লি অমসুং তুরেলগসু শম্ননা লৈরি। মতৌ অসুম্না মসি লৈবাক অসিগী মনুং অমসুং লৈবাক অসিগী মপানগী ৱাতরৱেশিংগী উন্নফম মফম্নি।

ময়াম পু্ম্নমক্না খংবিবা অদুনি মদুদি হল্দিয়া অমসুং বনারসকী মরক্তা গঙ্গা তুরেলদা জহাজশিং চেনবা হৌরে। অদুগা ঐহাক কাশিগী এম.পি.নি, মরম অদুনা মশা মথন্তা অদোমগা শম্নরে। লৈবাক অসিগী অহানবা মোদর্ন ইনলেন্দ ৱাতরৱেবু মপুং ফানা থৌরাং তৌনবগীদমক খোংজেল য়াংনা থবক চত্থরি।

চহী অসিদা হল্দিয়াদা মল্তিমোদেল তর্মিনেল অমসুং ফরক্কাদা নেভিগেসন লোক থৌরাং তৌনবা হোৎনরি। চহী ২০২১ ফাওবদা গঙ্গাদা অচৌবা জহাজ চৎপা য়ানবগীদমকসু লুথহনবগী থবক চত্থরি। মসিগা লোয়ননা গঙ্গাবু অসমগী পান্দুদা ব্রহ্মপুত্রগা শম্নহল্লিবা ইনলেন্দ ৱাতরৱে-২দসু কার্গো ত্রান্সপোর্তেসন হৌখ্রে। কোলকতা পোর্ত অসি রিভর ৱাতরৱেজকী কন্সত্রক্সন্না মরম ওইদুনা ইস্তর্ন ইন্দিয়াগী ইন্দস্ত্রীয়েল সেন্তরশিংগা শম্নরি। অমদি নেপাল, বঙ্গলাদেশ, ভুতান অমসুং ম্যানমারগুম্বা লৈবাকশিংগা লোয়ননা ললোন ইতিক হেন্না লায়থোকহল্লে।

মরূপশিং,

লৈবাক্কী হিথাংফমশিংদা মোদর্ন ফেসিলিতীশিং দিবেলপ তৌবা, কনেক্তিবিতীগী হেন্না ফবা সিস্তেম, মেনেজমেন্তদা ফিভম ফগৎহনবা অসিনচিংবা খোংথাং কয়ানা মরম ওইদুনা কার্গোগী ক্লিয়ারেন্স অমসুং মদুগী ত্রান্সপোর্তেসন্দা মতম চংবা হন্থরে।
তর্নএরাউন্দ তাইম হৌখিবা চহী ৫দা হন্থরক্তুনা তঙ্খাইদা লৈরে। ভারতকী ইজ ওফ দুইং বিজিনেসকী রেঙ্কিংদা রেঙ্ক ৭৯ হেঙ্গৎলক্লিবা অসিগী অচৌবা মরম অমদি মসিনি।

মরূপশিং,

লাক্কদৌরিবা মতমশিংদা ৱাতরৱে কনেক্তিবিতী হেন্না পাকথোক চাউথোকহনবনা য়াম্না চাউনা কান্নবা ফংগদৌরিবা অসি নোংচুপ বেঙ্গলনি, কোলকতানি, মফম অসিগী লৌমীশিং, ইন্দস্ত্রীশিং অমসুং শিন্মীশিংনি, মফম অসিগী ঙামী ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিংনি।

ঐখোয়গী ঙামী ইচিল-ইনাওশিংনা ৱাতর ৱেল্থ মপুংফানা শিজিন্নবা ঙম্নবগীদমক সরকারনা ব্লু রিভোলুসন স্কিম পায়খৎলি। ঙামীশিংবু কিসান ক্রিদিৎ কার্দ ফেসিলিতীগা শম্নহল্লে। ফিশ ফার্মরশিংগী খুদোংচানবগীদমক অচৌবা তুরেলশিং অমসুং সমুদ্রদা অনৌবা ফিশিং হার্বরশিং শাখ্রে।

রিভর ফ্রন্ত দিবেলপমেন্ত য়োজনাদগী নোংচুপ বেঙ্গলগী তুরিজম ইন্দস্ত্রীনা অনৌবা কানবা ফংবা ঙম্লগনি। মফম অসিদা একর ৩২ গী মফমদা গঙ্গাজীগী দর্শনগীদমক কমফোর্তেবল ফিচরশিং থৌরাং তৌরগদি মদুনা লমকোইবশিংদসু কানবা ফংলগনি।
ইচে-ইচল অমসুং ইচিল-ইনাওশিং,

কোলকতা খক্তা নত্তনা সরকারনা লৈবাক পুম্বদা হিথাংফমশিংগা শম্নবা শহরশিং অমসুং ক্লস্তরশিংদা এক্বারিয়ম, ৱাতর পার্ক, সী ম্যুজিয়ম, ক্রুইস অমসুং ৱাতর স্পোর্তসকীদমক দরকার ওইবা ইনফ্রাস্ত্রকচরশিং শেমগৎলি।

কেন্দ্র সরকারনা ক্রুইসতা য়ুমফম ওইবা তুরিজমবুসু পুক্নিং থৌগৎলি। লৈবাক অসিদা ক্রুইস শিপকী মশিং চাউরাক্না ১৫০ ওইরিবা অসি হৌজিক লিশিং অমা ফাওবা য়ৌহন্নবগী পান্দমদা থবক তৌরি। মসিগী কান্নবা অসি নোংচুপ বেঙ্গলনসু শোইদনা ফংলগনি, বে ওফ বেঙ্গলদা লৈরিবা ইথৎশিংনসু ফংলগনি।

রিভর ফ্রন্ত দিবেলপমেন্ত য়োজনাদগী নোংচুপ বেঙ্গলগী তুরিজম ইন্দস্ত্রীনা অনৌবা কানবা ফংবা ঙম্লগনি। মফম অসিদা একর ৩২ গী মফমদা গঙ্গাজীগী দর্শনগীদমক কমফোর্তেবল ফিচরশিং থৌরাং তৌরগদি মদুনা লমকোইবশিংদসু কানবা ফংলগনি।
ইচে-ইচল অমসুং ইচিল-ইনাওশিং,

কোলকতা খক্তা নত্তনা সরকারনা লৈবাক পুম্বদা হিথাংফমশিংগা শম্নবা শহরশিং অমসুং ক্লস্তরশিংদা এক্বারিয়ম, ৱাতর পার্ক, সী ম্যুজিয়ম, ক্রুইস অমসুং ৱাতর স্পোর্তসকীদমক দরকার ওইবা ইনফ্রাস্ত্রকচরশিং শেমগৎলি।

কেন্দ্র সরকারনা ক্রুইসতা য়ুমফম ওইবা তুরিজমবুসু পুক্নিং থৌগৎলি। লৈবাক অসিদা ক্রুইস শিপকী মশিং চাউরাক্না ১৫০ ওইরিবা অসি হৌজিক লিশিং অমা ফাওবা য়ৌহন্নবগী পান্দমদা থবক তৌরি। মসিগী কান্নবা অসি নোংচুপ বেঙ্গলনসু শোইদনা ফংলগনি, বে ওফ বেঙ্গলদা লৈরিবা ইথৎশিংনসু ফংলগনি।

মরূপশিং,

নোংচুপ বেঙ্গলগী দিবেলপমেন্তকীদমক কেন্দ্র সরকারগী মায়কৈদগী ওইথোকপা য়াবা পুম্নমক হোৎনরি। অখন্ননা লাইরবা, শোত্থরবা অমসুং নৈহৎপীরবশিংগী দিবেলপমেন্তকীদমক কত্থোকপগা লোয়ননা খোংথাং কয়া অমা পায়খৎলি।
উজ্জ্বলা য়োজনাগী মখাদা নোংচুপ বেঙ্গলদা লৈরিবা লাইরবা ইচল-ইচে চাউরাক্না লাখ ৯০না গ্যাস কনেক্সন ফংখ্রে। মসিদসু ইচল-ইচে লাখ ৩৫ হেনবদি দলিত অমসুং ত্রাইবেল ইমুং মনুংদগীনি।

রাজ্য সরকারনা অয়ুশ্মান ভারত য়োজনা অমসুং প্রধান মন্ত্রী কিসান সম্মান নিধি এপ্রুব হেক তৌবগা নোংচুপ বেঙ্গলগী প্রজাশিংনা স্কিমশিং অসিদগী কানবসু ফংবা হৌরগনি।

থাজবা অসিগা লোয়ননা অমুক হন্না কোলকতা পোর্ত ত্রস্তকী ১৫০শুবা চহীগীদমক অমদি দিবেলপমেন্ত প্রোজেক্তশিংগীদমক, ঙসিগী অসিগুম্লবা মরুওইবা তঞ্জা অসিদা ঐহাক্না ময়াম পুম্নমকপু, নোংচুপ বেঙ্গল পুম্ববু, মফম অসিগী অথোইবা ত্রেদিসনবু খুরুমজবগা লোয়ননা য়াইফ-পাউজেল পীজরি, নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। খুৎ অনিমক মথক্তা থাংগৎতুনা, খুত্তুম তাশিন্দুনা অহৌবা খোংজেলদা লাওরসি-

ভারত ইমানা – য়াইফরে

ভারত ইমানা – য়াইফরে

ভারত ইমানা – য়াইফরে

হন্না-হন্না থাগৎচরি। 

 
সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Forex reserves surge by $58.38 bn in first half of FY22: RBI report

Media Coverage

Forex reserves surge by $58.38 bn in first half of FY22: RBI report
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 28 ওক্তোবর 2021
October 28, 2021
Share
 
Comments

Citizens cheer in pride as PM Modi addresses the India-ASEAN Summit.

India appreciates the various initiatives under the visionary leadership of PM Modi.