Share
 
Comments
পি.এম.না অন্ধ্র প্রদেশকী ভিমাৱরমদা মমিং লৈরবা নিংতম লান্মী অল্লুরি সিতারামা রাজুগী চহি চুপ্না চত্থগদববা ১২৫শুবা মপোক কুমওনগী থৌরম হৌদোক্লগনি
পি.এম.না অল্লুরি সিতারামা রাজুগী শেঞ্জেংগী মীতম অমসু মাইখুম হাংদোক্লগনি
পি.এম.না গান্ধিনাগরদা দিজিতেল ইন্দিয়া ৱীক ২০২২ হৌদোক্লগনি
দিজিতেল ইন্দিয়া ৱীক ২০২২গী থীম: কেতলাইজিং ন্যু ইন্দিয়াস তেকেদ
পি.এম.না ‘দিজিতেল ইন্দিয়া ভাশিনি’, ‘দিজিতেল ইন্দিয়া জেনেসিস’ অমসুং ‘ইন্দিয়াস্তেক.গ্লোবল’ হৌদোক্লগনি; লোইননা ‘মাইস্কীম’ অমসুং ‘মেরি পেহচান’বুসু কত্থোক্লগনি
পি.এম.না চিপস তু স্তার্তঅপ প্রোগ্রামগী মখাদা সপোর্ত তৌগদবা ইনস্তিত্যুশন ৩০গী অহানবা অপুনবা কাংলুপ লাওথোক্লগনি

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ২০২২গী জুলাই ৪দা অন্ধ্র প্রদেশকী ভিমাৱরম অমসুং গুজরাতকী গান্ধিনাগরগীদমক চৎলগনি। অয়ুক্কী পুং ১১ তাবা মতমদা, প্রধান মন্ত্রীনা ভিমাৱরমদা মমীং লৈরবা নিংতম লান্মী অল্লুরি সিতারামা রাজুগী চহি চুপ্না চত্থগদবা ১২৫শুবা মপোক কুমওন থৌরম হৌদোক্লগনি। মসিগী মখা তারকপদা নুমিদাংৱাইরমগী পুং ৪.৩০ তাবা মতমদা গান্ধিনাগরদা দিজিতেল ইন্দিয়া ৱীক ২০২২ হৌদোক্লগনি।

 

পি.এম.না ভিমাৱরমদা

আজাদি কা অমৃত মাহোতসবকী শরুক অমা ওইনা, সরকার অসিনা নিংতম লান্মীশিংনা লৌরম্বা থৌদাংশিং অদুবু মতিক চানা মশক খঙবীনবা অচেৎপা ফিরেপ লৌরি অমসুং লৈবাক শিনবা থুংনা মীয়ামদা মখোয়গী মরমদা খঙহল্লি। মসিগী অনৌবা খোংথাং অসিগী শরুক অমা ওইনা, প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ভিমাৱরমদা মমীং লৈরবা নিংতম লান্মী, অল্লুরি সিতারামা রাজুগী চহি চুপ্না চত্থগদবা ১২৫শুবা মপোক কুমওন থৌরম হৌদোক্লগনি। প্রধান মন্ত্রীনা অল্লুরি সিতারাম রাজুগী ফীত ৩০ ৱাংবা শেঞ্জেংগী মীতম অমসু মাইখুম হাংদোক্লগনি।

১৮৯৭গী জুলাই ৪দা পোকপা, অল্লুরি সিতারামা রাজু অসি ইস্তর্ন ঘাত রিজনগী ত্রাইবল কমভুনিতীশিং হকশিংবু ঙাকশেন্দুনা থম্নবা ব্রিতিশকী মায়োক্তা মহাক্না চত্থখিবা লান অদুগীদমক্তা নিংশিংনখি। মহাক্না ১৯২২দা হৌদোককিবা রাম্পা রিবেলিয়নবু লুচিংখি। মহাকপু লমদম অদুগী মীয়াম্না “মন্যম ৱীরুদু” (জঙ্গলশিংগী হিরো) হায়না খঙনৈ।

সরকার অসিনা চহি চুপ্না পাংথোক্কদবা থৌরম অসিগী শরুক অমা ওইনা অনৌবা খোংথাং কয়া অমগী থৌরাং তৌরি। ৱিজয়ানাগরম জিলাগী পন্দ্রাঙ্গিদাঅল্লুরি সিতারমনগী পোক্নফম লমদা অমসুং চিন্তাপল্লি পুলিস স্তেশন (রাম্পা রিবেলিয়নগী চহি ১০০ মপুং ফাবগী – মসিগী পুলিস স্তেশন অসিদা লান্দাখিবা অদুনা রাম্পা রিবেলিয়নগী অহৌবা ওইখিবা) মফম অসিবু হান্নগুম্না অমুক শেমগৎলগনি। সরকারনা মুরল পেন্তিংশিংগী  আমসুং এ.আই. ইনেবল্দ ইন্তরেক্তিব সীস্তেমগী খুত্থাংদা নিংতম লান্মী অসিগী পুনশি ৱারী উৎলিবা,ধ্যানা মুদ্রদা লৈরিবা অল্লুরি সিতারামাগী মীতমগা লোইননা মোগল্লুদা লৈবা অল্লুরি ধ্যানা মন্দির শাবগী অয়াবসু পীখ্রে।

পি.এম.না গান্ধিনাগরদা

প্রধান মন্ত্রীনা ‘কেতলাইজিং ন্যু ইন্দিয়াস তেকেদ’ হায়রিবা থীম অসিদা য়ুমফম ওইবা দিজিতেল ইন্দিয়া ৱীক ২০২২ হৌদোক্লগনি। থৌরম অদুদা, প্রধান মন্ত্রীনা তেক্নোলোজী শিজিন্নবা হেনগৎহন্নবা, হিংবদা কোম্নবা অমসুং স্তার্তঅপশিংদা অনৌবা ইনোৎ অমা হাপ্নবা সর্বিস দেলিবরীবু স্ত্রীমলাইনিং তৌবগী ওআন্দমদা তোঙান-তোঙানবা মখল-মখা কয়াগী  অনৌবা থৌরাং কয়া অমা হৌদোক্লগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা ‘দিজিতেল ইন্দিয়া ভাশিনি’ ওদোক্লগনি, মসিনা ভোইস-বেজদ এক্সেস য়াওনাভারতকী লোলশিংদা ইন্তর্নেত এক্সেস  অমসুং দিজিতেল সর্বিসশিং য়াম্না কোম্না ফংহল্লগনি, অমসুং ভারতকী লোলশিংদা কন্তেন্ত শেম্বদা মতেং পাংগনি। ভারতকী লোলশিংগীদমক্তা এ.আই.দা য়ুমফম ওইবা লেংগ্বেজ তেক্নোওলোজী সোল্যুশনশিংশেম্বদদা বাম্না মরু ওইবা থৌদাং লৌগদৌরিবা অসি তোঙান-তোঙানবা লোলশিংগী দেতাসেতশিং শেম্বা অসিনা ওইগদোরিবনি। দিজিতেল ইন্দিয়া ভাশিনি অসিনা ভাশাদান কৌবা ক্রাওদসোর্সিং ইনিসিয়েতিব অসিগী খুত্থাংদা মসিগী দেতাসেতশিং অসি শেমগৎপদা মশিং য়াম্লবা নগ্রিক কয়া অমা মসিদা থবক তৌবা য়াহনগদৌরিবনি।

প্রধান মন্ত্রীনা ‘দিজিতেল ইন্দিয়া জেনেসিস’ (ইনোৱেতিব স্তার্তঅপশিংগীদমক্তা জেন-নেক্স সপোর্ত) – ভারতকী তায়র  II অমসুং তায়র-III শহরশিংদা স্তার্তঅপশিং থিনবা, সপোর্ত তৌনবা, চাউখৎহন্নবা অমসুং মাইপাকহন্নবা নেস্নেল দীপ-তেক স্তার্তঅপ প্লেতফোর্ম অমনি। মসিগী স্কীম অসিগীদমক্তা পুন্না লুপা করোর ৭৫০গী শেনফম অমা কাইথোক্লগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা ‘‌ইন্দিয়াস্তেক.গ্লোবল’সু হৌদোক্লগনি – হায়রিবা অসি আধার, য়ু.পি.আই., দিজিলোকর, কোৱিন ভেক্সিনেশন প্লেতফোর্ম, গোবর্নমেন্ত ই মার্কেতপ্লেস (জি.ই.এম.), দিক্সা প্লেতফোর্ম অমসুং অয়ুশমান ভারত দিজিতেল হেল্থ মিসনগুম্বা ইন্দিয়া স্তেক্কী মখাদা পাইখৎলকপা মরু ওইবা প্রোজেক্তশিংগী গ্লোবল রিপোজিতরী অমনি। গ্লোবল পব্লিক দিজিতেল গুদস রিপোজিতরীদা ভারত খুদোল তৌরিবা অসিনা ভারত অসিবু পোপুলেশন স্কেলদা দিজিতেল ত্রান্সফোর্মেশন প্রোজেক্তশিং শেমগৎপদা লুচিংবা অমা ওইবদা মতেং পাংগদৌরিবনি অমসুং অসিগুম্বা তেক্নোলোজী সোল্যুশনশিং পাম্লিবা অতোপ্পা লৈবাকশিংদা য়াম্না চাউনা মতেং পাংগদৌরিবনি।

প্রধান মন্ত্রীনা নগ্রিকশিংদা ‘মাইস্কীম’ কত্থোক্লগনি – সরকারগী স্কীমশিংদা ফংহনবদা মতেং পাংগদবা সর্বিস দিসকোবরি প্লেতফোর্ম অমনি। মসিনা ৱান-স্তোপ সর্চ পীবা অমসুং য়ুজরশিংদা মখোয়না মতিক  চাবা স্কীমশিং ফংহনগদৌরিবা দিসকোবরী পোর্তল অমা পীনবগী পান্দম থম্লি। মহাক্না নগ্রিকশিংদা ‘মেরি পেহচান’- নেস্নেল সিঙ্গল সাইন ওন ফোর ৱান সিতিজন লোগিন অসিসু কত্থোক্লগনি। নেস্নেল সিঙ্গল সাইন ওন (এন.এস.এস.ও.) অসি য়ুজর ওথেন্তিকেশন সর্বিসনি, মসিদা ক্রিদেন্সিয়েল অমখক্না ওনলাইন এপ্লিকেশন নত্রগা সর্বিস কয়া অমদা এক্সেস ফংহল্লগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা চিপ্স তু সতার্ত অপ (সি.২এস.) প্রোগ্রামগী মনুং চন্না শৌগৎলিবা ইনস্তিত্যুশন ৩০গী অহানবা অপুনবা কাংলুপ অদুসু লাউথোক্লগনি। সি.২এস. প্রোগ্রাম অসিনা  বেচলরশিং, মাস্তর্শিং অমসুং রিসর্চকী থাক্তা সেমিকন্দক্তর চিপ্সকী দিজাইন তৌবগী হিরমদা হৈথোই-শিংথোইরবা মীওইশিংবু ত্রেনিং পীনবগী পান্দম থম্লি অমসুং লৈবাক অসিগী সেমিকন্দক্তরগী দিজাইন তৌবদা য়াওরিবা সতার্ত-অপশিংবু চাউখৎনবগীদমক মখোয়না কেতলিস্ত অমা ওইনা থৌ পাংথোক্কনি। মসিনা ওর্গনাইজেশনগী থাক্তা তাকপী-তম্বীরগনি অমসুং ইনস্তিত্যুশনশিংদা দিজাইনগীদমক মতম অসিগী খ্বাইদগী নৌবা ফেসিলিতীশিং ফংহল্লগনি। মসি সেমিকন্দক্তরদা য়াম্না অরিংবা দিজাইন ইকোসীস্তেম অমা শেম্নবা ভারতকী সেমিকন্দক্তর মিসনগী শরুক অমা ওইরিবনি।

গান্ধিনাগরদা পাংথোক্কদৌরিবা দিজিতেল ইন্দিয়া ৱীক ২০২২ অসিদা জুলাই ৪দগী ৬ ফাওবা ফিজিকেল ইভেন্তশিং বাওগননি। থৌরম অসিনা দিজিতেল ইন্দিয়াগী কুমওন পাংথোক্লগনি অমসুং পব্লিক দিজিতেল প্লেতফোর্মশিং খুদম ওইনা আধার, য়ু.পি.আই., কোৱিন, দিজিলোকর অসিনচিংবা অসিনা করম্না নগ্রিকশিংবু হিংবদা লাইহল্লবগে হায়বদু উৎলগনি। মসিনা গ্লোবল ওদিবেন্সতা তেক্নোলোজীগী লমদা ভারতনা কয়া য়াম্না চাউখৎলবগে হায়বদু উৎলগনি, স্তেকহোল্দর কয়া অমগা কোলাবোরেশন অমসুং বিজনেসকী কুদোংচাবা কয়া অমসু এক্সপ্লোর তৌরগনি, অমসুং নেক্সজেনগীদমক্তা তেকেদকী খুদোংচাবা অদু উৎলগনি। মসিদা স্তার্তঅপশিং অমসুং সরকার, ইন্দস্ত্রী অমসুং একাদেমিয়াদগী লুচিংবশিংনা শরুক য়ারগনি।   হিংবদা লাইহল্লিবা দিজিতেল সোল্যুশনশিং অমসুং ভারতকী য়ুনিকোর্নশিং অমসুং স্তার্তঅপশিংনা পুথোকপা সোল্যুশনশিং উৎকদৌরিবা স্তোল ২০০ হেন্না য়াওবা দিজিতেল মেলা অমসুং শিল্লগনি। দিজিতেল ইন্দিয়া ৱীক অসিদা জুলাই ৭তগী  ৯ ফাওবা ভর্চুৱল মোদতা ইন্দিয়া স্তেক নোলেজ এক্সচেঞ্জসু পাংথোক্লগনি।

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
India adds record 7.2 GW solar capacity in Jan-Jun 2022: Mercom India

Media Coverage

India adds record 7.2 GW solar capacity in Jan-Jun 2022: Mercom India
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Social Media Corner 19th August 2022
August 19, 2022
Share
 
Comments

UPI is expanding globally. Citizens travelling to the UK will enjoy hassle-free digital transactions.

India appreciates the government’s policies and reforms toward building stronger infrastructure and better economic development.