Share
 
Comments
শান্নরোইশিং অমসুং মখোয়গী ইমুং-মানুংশিংগা লোয়ননা ইনফোর্মেল, স্পোনতেনস সেসন অমা সেয়র তৌখ্রে
নখোয় পুম্নমক্কী ওইনা ভারত মচা কোতি ১৩৫না পীরিবা য়াইফ-মঙ্গোল অসি লৈবাক অসিনা পীরিবা মঙ্গোলশিংনি: পি.এম.
হেন্না ফবা ত্রেনিং কেম্পশিং, ইক্ব্যুইপমেন্ত, ইন্তরনেস্নেল এক্সপোজর শান্নরোইশিংদা ফংহনখ্রে : পি.এম.
অনৌবা ৱাখল্লোন অমসুং অনৌবা খোঙথাং অমগা লোইননা ঙসিদি শান্নরোই খুদিংমক্কী ওইনা লৈবাক অসিনা মতৌ কমদৌনা লেপ্পিবগে হায়বদু শান্নরোইশিংনা খঙলি : পি.এম.
ইহান হানবা ওইনা, ওলিম্পিক্স অসিগীদমক অমসুং মশিং য়াম্লবা মশান্নাশিংদা মশিং য়াম্লবা শান্নরোই ক্বালিফাইদ ওইখ্রে : পি.এম.
ভারতনা ইহান হানবা ওইনা ক্বালিফাইদ ওইবা ঙমখ্রবা মশান্না কয়া অমা লৈরি : পি.এম.
‘Cheer4India’ তৌবনা লৈবাক অসিদা লৈরিবা মীওইশিংগী থৌদাংনি: পি.এম.

ঙসি ভিদিও কনফরেন্সিংগী খুৎথাংদা প্রধান মন্ত্রীনা তোকিও ওলিম্পিক্সতা শরুক য়াগদবা ভারতকী কন্তিঞ্জেন্তকা ৱারি-ৱাতায় শাখ্রে৷ শান্নরোইশিংনা মশান্না কয়া অমদা শরুক য়ারুগদবা মাংওইননা শান্নরোইশিং অসিবু পুক্নিং থৌগৎপা ওইনা প্রধান মন্ত্রীনা শান্নরোইশিং অসিগা উন্নখিবনি৷ য়ুথ এফিয়র্স অমসুং স্পোর্তসকী মন্ত্রী শ্রী অনুরগ থাকুর; য়ুথ এফিয়র্স অমসুং স্পোর্তসকী এম.ও.এস. শ্রী নিসিথ প্রমানিক অমসুং লো মন্ত্রী কিরেন রিজিজুসু থৌরম অসিদা শরুক য়াখি৷

ইনফোর্মেল ওইনা খঙহৌদনা উন্নখিবা অমদা, প্রধান মন্ত্রীনা শান্নরোইশিং অসিগী পুক্নিং থৌগৎখ্রে অমসুং শান্নরোইশিংগী ইমুং-মানুংশিংনা শান্নরোইশিং অসিগী কৎথোকখিবা অদুগীদমক থাগৎপা ফোংদোকখ্রে৷ দিপিকা কুমারি(আর্চরী)গা ৱারি শান্নরদুনা, ৱার্ল্দ চেম্পিয়নশিপ্তা গোল্দ ফংলকখিবা অদুগীদমক মহাকপু প্রধান মন্ত্রীনা থাগৎখ্রে৷ মহাক্না আর্চরীগী মতেংনা হৈনৌ হেক্তুনা মপুং ফাবা স্পোর্তস পর্সন অমা ওইনা ওন্থোকখিবগী মহাক্কী খোঙচৎ অদু প্রধান মন্ত্রীনা পনখ্রে৷ প্রবিন জাধব(আর্চরী)না অরুবা ফিভম কয়া অমা থেংনদুনা মহাক্কী শান্নবগী লম্বী অসিদা লেংদনা অদুমক লৈখিবা অসিগীদমক প্রধান মন্ত্রীনা মহাকপু থাগৎখ্রে৷ মহাক্কী ইমুং-মানুং অমসুং মখোয়না হোৎনখিবশিং অদুগীদমক প্রধান মন্ত্রীনা থাগৎখ্রে৷ মারাথিদা লৈরিবা মহাক্কী ইমুং অদুগসু শ্রী মোদীনা ৱারি শান্নখ্রে৷

নীরাজ চোপ্রা(জেবলিন থ্রো)গা ৱারি শান্নরদুনা, ইন্দিয়ন আর্মীদা শান্নরোই অসিনা লৈরুবগী এক্সপরিয়েন্স অমসুং মহাক্না ইঞ্জুরী লৈরুবা অদুদগী মতৌ করম্না ফরকখিবগে হায়বগী মতাংদা প্রধান মন্ত্রীনা হংখ্রে৷ মশান্না অসিদা মহাক্কী ঙংজবা থাক্তা হোৎননবা শ্রী মোদীনা শান্নরোই অসিদা হায়খ্রে৷ দুতী চান্দ(স্প্রিন্ত)গা ৱারি শান্নরদুনা, মহাক্কী মমিংগী ৱাহন্থোক অসি ‘অরংবা’ হায়বনি হায়না শ্রী মোদীনা ফোংদোকখি অমসুং মহাক্কী হৈ-শিংলবা স্পোর্তসকী স্কিলশিং অসিগী খুৎথাংদা মঙাল অদু শন্দোক্নবা মহাকপু প্রধান মন্ত্রীনা থাগৎখ্রে৷ শান্নরোইশিং অসিগী ভারত পুম্বনা লেপ্পনা অকিবা পুম্বা থাদোক্তুনা শান্ননবা প্রধান মন্ত্রীনা মঙোন্দা হায়খ্রে৷ অশিশ কুমারগা (বোক্সিং)ৱারি শান্নবা মতমদা করিগীদমক মহাক্না বোক্সিং অসি খনখিবনো হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হংখি৷ কোবিদ-১৯ অসি মতৌ কমদৌনা মহাক্না থেংনখি অমসুং মহাক্কী ত্রেনিং লেপ্পা লৈতনা মতৌ কমদৌনা চত্থখি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হংখি৷ শান্নরোই অসিনা মহাক্কী নুংশিরবা মপা কাইনখিবা তারবসু মহাক্কী পান্দম হোংখিদবা অসিগীদমক মহাকপু প্রধান মন্ত্রীনা থাগৎখ্রে৷ রিকোভরী প্রোসেস্তা মহাক্কী ইমুং-মানুং অমসুং মরুপ-মপাংশিংনা মঙোন্দা সপোর্ত পীরকখিবা অদু শান্নরোই অসিনা পনখ্রে৷ অসিগুম্বা থৌদোক অসিগুম্না সাচিন তেন্দুল্করসু মহাক্কী মপা কাইনখিবা মতমদা মহাক্কী হৈ-শিংলবা স্পোর্তস অসি শিজিন্নদুনা লৈখিদবা মহাক্কী মপাদা মহাক্না ইকাই-খুম্নবা উৎখিবগে হায়বদুগী মতাংদা শ্রী মোদীনা পন্দুনা নিংশিংখি৷

শান্নরোই কয়া অমগী রোল মোদেল অমা ওইবগীদমক প্রধান মন্ত্রীনা মেরী কোম্বু(বোক্সিং) থাগৎখ্রে৷ মহাক্না মহাক্কী ইমুং-মানুং মতৌ করম্না য়েংশিনবগে অমসুং তমথিরবা লাইনা-লাইচৎ অসিগী মতম অসিদা মতৌ করম্না মহাক্না স্পোর্তস অসি শান্নখিবগে হায়বগী মতাংদা মহাক্না হংখ্রে৷ শান্নরোই অসিগী পামজরবা পঞ্চ অমসুং পামজবা প্লেয়র প্রধান মন্ত্রীনা হংখ্রে৷ মহাকপু প্রধান মন্ত্রীনা য়াইফ-মঙ্গোল পীখি৷ পি.ভি. সিন্ধু(বেদমিন্তন)গা ৱারি শান্নরদুনা, হাইদ্রবাদকী গাচিবোলিদা মহাক্না প্রেক্তিস তৌরিবা অদুগী মতাংদা প্রধান মন্ত্রীনা হংখ্রে৷ মহাক্না ত্রেনিং তৌবা মতমদা দাইত নিংথিজনা চাননবা মহাক্নসু হায়খ্রে৷ মচাশিংবু স্পোর্তস পর্সন অমা ওইনা শেম্বা পাম্লিবা মমা-মপাশিংদা এদভাইস অমসুং তিপশিং অদু পীননবা শান্নরোই অসিগী মমা-মপাদা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খ্রে৷ ওলিম্পিক্স অসিদা মাই পাক্ননবা শান্নরোইশিং অসিবু থাগৎলদুনা শান্নরোইশিং অসিনা মাই পাক্তুনা হল্লকপা মতমদা শান্নরোই অসিগা আইস ক্রিম চামিন্নগনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷

ইলাবেনিল বলারিবন(শুত্তিং)দা মহাক্না স্পোর্তস্তা থৱাই অসুক্কী মতিক য়াওনা পামজরিবা অসিগী মরম করিনো হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হংখি৷ পর্সোনেল নোত অমদা, গুজরাতকী অহমেদবাদতা চাওরকখিবা শুত্তর অসিগা ৱারি শান্নখি অমসুং মহাক্কী মমা-মপাশিংবু তামিলদা থাগৎখি অমসুং প্রধান মন্ত্রীনা শান্নরোই অসিগী এরিয়া মনি নাগরদা এম.এল.এ. অমা ওইনা লৈরমখিবগী ৱারি অদু নিংশিংদুনা শান্নখি৷ শান্নরোই অসিনা মহাক্কী মহৈ-মশিং অমসুং স্পোর্তস অসি মতৌ করম্না বেলেন্স তৌবগে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হংখ্রে৷

পু্ক্নিং চংবা অমসুং মেন্তেল পোইস হেনগৎহনবদা য়োগনা লৌরিবা থৌদাং অদুগী মতাংদা প্রধান মন্ত্রীনা সৌরভ চৌধরী(শুত্তিং)গা ৱারি শান্নখি৷ মমাংগী মতমদা পাংথোকখিবা ওলিম্পিক্সশিং অমসুং হন্দক্কী ওলিম্পিক্স অসিগী মরক্তা লৈরিবা খেন্নবা অদুগী মতাংদা বেতরান প্লেয়র শরাথ কমল(তেবল তেন্নিস)দা প্রধান মন্ত্রীনা হংখ্রে অমসুং থৌরম অসিদা লাইনা-লাইচৎ অসিনা পীরিবা ইমপেক্ত অসিগী মতাংদা খঙহৌনবা হায়খ্রে৷ মহাক্কী লৈরিবা এক্সপরিয়েন্স অসিনা কন্তিঞ্জেন্ত অসিদা মতেং পাংলগনি হায়না শ্রী মোদীনা ফোংদোকখি৷ তেবল তেন্নিস শান্নরোই মনিকা বত্রা(তেবল তেন্নিস)গা ৱারি শান্নরদুনা, মহাক্না স্পোর্তসপু পামজবা লাইরবা অঙাংশিংবু ত্রেনিং পীবগীদমক মহাকপু প্রধান মন্ত্রীনা মপুং-ফানা থাগৎখ্রে৷

বিনেশ ফোগত(রেস্তলিং)না মহাক্কী ফেমিলী লিগেসীনা মরম ওইদুনা লৈরিবা থাজবশিং অদু মতৌ করম্না থেংনবগে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হংখ্রে৷ মহাক্কী চেলেঞ্জশিং অদু পল্লদুনা, মহাক্না চেলেঞ্জশিং অদু মতৌ করম্না থেংনবগে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হংখ্রে৷ মহাক্না শান্নরোই অসিগী মপাগসু ৱারি শান্নখি অমসুং অসিগুম্বা মচানুপীশিং অসি মতৌ করম্না প্রেক্তিস তৌহনগদগে হায়না হংখি৷ সাজন প্রকাশ(স্বিমিং)কী গ্রেব ইঞ্জুরীগী মতাংদা অমসুং মতৌ করম্না মহাক্না ইঞ্জুরী অদুদগী ফরকখিবগে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হংখ্রে৷

মনপ্রীত সিংহ(হোক্কী)গা ৱারি শান্নরদুনা, মহাক্কা ৱারি শান্নবা অসিনা মেজর দ্যান চান্দগুম্বা হোক্কী লিজেন্দশিং নিংশিংহল্লে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি অমসুং মহাক্কী তীম অসিনা লিগেসী অদু অদুমক লেংদনা থম্ননবা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খ্রে৷

সাইনা মির্জা(তেন্নিস)গা ৱারি শান্নরদুনা,  প্রধান মন্ত্রীনা তেন্নিস স্পোর্তকী পোপুলরিতী হেনগৎলক্লিবা অসিগী মতাংদা পনখ্রে অমসুং স্পোর্ত অসিবু শান্নবা পামজরিবা অনৌবা শান্নরোইশিংদা মহাক্কী পাউতাক পীননবা সেনিয়র প্লেয়র অসিদা হায়খ্রে৷ হৌখিবা চহি ৫-৬কী মতম অসিদা মহাক্না স্পোর্তসতা থেংনখিবা অহোংবশিং অদুগী মতাংদা মহাক্না হংখ্রে৷

ভারতকী শান্নরোইশিং অসিগা ৱারি শান্নখিবা অদুদা, লাইনা-লাইচৎ অসিনা মরম ওইদুনা শান্নরোইশিং অসি হংথেংননা উন্নবা ঙমখিদবা অসিদা প্রধান মন্ত্রী নুংঙাইখিদ্রে৷ লাইচৎ অসিনা শান্নরোইশিং অসিগী প্রেক্তিস হোংহল্লে অমসুং ওলিম্পিক্সকী চহি ফাওবা হোংহল্লে হায়না মহাক্না পনখ্রে৷ ওলিম্পিক্সতা শরুক য়াগদৌরিবা শান্নরোইশিং অসিগীদমক প্রজাশিংনা য়াইফ-মঙ্গোল পীননবা মহাক্কী মন কি বাত ৱারোলদা পনখিবা অদু মহাক্না অমুক্কা হন্না নিংশিংখ্রে৷ #চীয়র৪ইন্দিয়াগী পোপুলরিতী অদু মহাক্না পনখ্রে৷ লৈবাক পুম্বনা শান্নরোইশিং অসিগীদমক লেপ্লি অমসুং লৈবাক অসিগী মীয়ামশিংনা শান্নরোইশিং অসিদা মঙ্গোল পীরি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ মীয়ামশিংনা নামো এপতা চংদুনা শান্নরোইশিং অসিবু পুক্নিং থৌগৎপা য়ারগনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ “স্পোর্তসকী ফিল্দদা চংদ্রিঙৈগী মমাংদা নখোয় পুম্নমক্কী ওইনা ভারত মচা কোতি ১৩৫না পীরিবা য়াইফ-মঙ্গোল অসি লৈবাক অসিনা পীরিবা মঙ্গোলশিংনি,”হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷

শান্নরোইশিংগী মরক্তা কম্মন ওইবা ত্রেতশিং খুদম ওইনা থৌনা লৈবা, কনফিদেন্ত লৈবা অমসুং পোজিতিব ওইগদবনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ শান্নরোই পুম্নমক থকশি-খাশি খঙবা, কৎথোকপা অমসুং অখাং-কনবা থৌনা লৈ হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ স্পোর্ত শান্নরোইশিংগী কম্মিতমেন্ত অমসুং কম্পিতিতিব য়াম্না ওইরিবা অদু প্রধান মন্ত্রীনা পনখ্রে৷ হায়রিবা ক্বালিতীশিং অসিমক ন্যু ইন্দিয়াদা লৈরি৷ শান্নরোইশিংনা ন্যু ইন্দিয়া অসি রিফ্লেক্ত তৌরি অমসুং লৈবাক অসিগী ফ্যুচর তাক্লি৷

ঙসিদি অনৌবা ৱাখল্লোন অমসুং অনৌবা খোঙথাং অমগা লোইননা ঙসিদি শান্নারোই খুদিংমক্কী ওইনা লৈবাক অসিনা মতৌ কমদৌনা লেপ্পিবগে হায়বদু শান্নারোইশিংনা খঙলি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ ঙসিদি নখোয়গী মোতিবেসন অসি লৈবাক অসিগী ওইনা য়াম্না মরু ওই৷ শান্নরোইশিংনা মনিং-মখা তম্না শান্ননবা, মখোয়গী ফুল পোতেন্সিয়েল শিজিন্ননবা অমসুং মখোয়গী গেম অমসুং তেক্নিক ফগৎনবা শান্নরোইশিং অসিদা তোপ প্রাইয়োরিতী পীখ্রে হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ স্পোর্ত শান্নরোইশিং অসি সপোর্ত তৌনবা হৌখিবা চহিশিং অসিদা অহোংবা কয়া অমা পুরকখ্রে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা পনখ্রে৷

শান্নরোইশিং অসিদা হেন্না ফবা ত্রেনিং অমসুং হেন্না ফবা ইক্ব্যুইপমেন্ত ফংহন্নবা য়াম্না কন্না হোৎনখি হায়না প্রদান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ ঙসিদি, অহেনবা ইন্তরনেস্নেল এক্সপোজরসু শান্নরোইশিং অসিদা ফংহল্লি৷ স্পোর্তকা মরী লৈনবা ইন্সতিত্যুসনশিংনা স্পোর্ত শান্নরোইশিং শিজিন্নদুনা সজেসনশিং পীবা হৌখিবদগী তেল্লবা মতম অসিদা অহোংবা কয়া অমা লাকখ্রে হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ ইহান হানবা ওইনা ওলিম্পিক্স অসিগীদমক স্পোর্ত শান্নরোই মশিং য়াম্না ক্বালিফাইদ ওইরকখিবা অসিদা মহাক্না নুংঙাইবা ফোংদোকখ্রে৷ ‘ফিত ইন্দিয়া’ অমসুং ‘খেলো ইন্দিয়া’গুম্বা কেম্পেন্দশিং অসিনা মসিদা য়াম্না কন্ত্রিব্যুত তৌখি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ ইহান হানবা ওইনা, ভারত শান্নরোইশিংনা স্পোর্ত মখল কয়া অমদা শরুক য়ারগনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ ভারতনা ইহান হানবা ওইনা ক্বালিফাইদ ওইবা ঙম্বা মশান্না কয়া অমা য়াওরি৷

য়ং ইন্দিয়াগী কনফিদেন্স অমসুং ইনর্জী অসি উরুবদা, মাই পাকপা খক্তনা অনৌবা ভারতকী হৈনবী ওইরক্কদবা নুমিৎ অদু কুইশিল্লক্ত্রে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখ্রে৷ শান্নরোইশিংনা মখোয়গী ঙমজবা থাক্তা হোৎননবা অমসুং লৈবাক অসিগী প্রজা মীয়াম্না “চীয়র৪ইন্দিয়া” তৌননবা মহাক্না হায়খ্রে৷”

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Mann KI Baat Quiz
Explore More
জে. অমসুং কে.গী নৌশেরাগী দীপাবলি কুহ্মৈদা ইন্দিয়ন আর্ম ফোর্সেসকী লান্মীশিংগা প্রধান মন্ত্রীগা ৱারি-ৱাতায় শানখ্রে

Popular Speeches

জে. অমসুং কে.গী নৌশেরাগী দীপাবলি কুহ্মৈদা ইন্দিয়ন আর্ম ফোর্সেসকী লান্মীশিংগা প্রধান মন্ত্রীগা ৱারি-ৱাতায় শানখ্রে
India achieves 40% non-fossil capacity in November

Media Coverage

India achieves 40% non-fossil capacity in November
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 4 দিসেম্বর, 2021
December 04, 2021
Share
 
Comments

Nation cheers as we achieve the target of installing 40% non fossil capacity.

India expresses support towards the various initiatives of Modi Govt.