Share
 
Comments
মীয়াই চল্লবা মীওইগী মীশিংগী ১০০%দা অহানবা দোজ মপুং ফানা কাপখিবদা গোৱাবু থাগৎখ্রে
থৌরম অসিদা শ্রী মনোহর পরিক্কারনা তৌরম্বা শেবাশিং নীংশিংখ্রে
গোৱানা ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাস, সবকা বিশ্বাস অমসুং সবকা প্রয়াস’কী অফবা ফলশিং উৎখ্রে: পি.এম.
ঐহাক্না ইপোক নুমিৎ কয়া উখ্রে অমসুং মসিগী মরমদা খঞ্জিল্লুদে অদুবু চহি কয়া অসিদা ঙরাংগী নুমিৎ অসি ঐহাক্কী ওইনা য়াম্না পুক্নীং নুংশিবা ওইখি মরমদি মীওই করোর ২.৫ তীকা থাদোকপা ঙমখি: পি.এম.
ঙরাং অসিদা পুং খুদিংগী দোজ লাখ ১৫ হেন্না, মিনিত খুদিংগী দোজ লিশিং ২৬ হেন্না অমসুং সেকেন্দ খুদিংগী দোজ ৪২৫ হেন্না কাপ্পা উবা ফংখি: পি.এম.
এক ভারত – শ্রেস্থ ভারতকী ৱাখল্লোনগী খুদম ওইরিবা গোৱাগী মাইপাকপা খুদিংমক অসিনা ঐঙোন্দা হরাও-নুংঙাইবনা থলহনখি: পি.এম.
গোৱা অসি লৈবাক অসিগী শুপ্নগী রাজ্য অমা ওইবতা নত্তনা ব্রান্দ ইন্দিয়াগী মপাঙ্গল কনবা মেকর অমসু ওইরি: পি.এম.

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা গোৱাদা মীয়াই চল্লবা মীওইগী মীশিংগী অহানবা দোজকী ১০০% কভরেজ তৌবা ঙমখিবদা ভিদিও কনফরেন্স অমগী খুত্থাংদা গোৱাদা কোবিদ ভেক্সিনেসন প্রোগ্রামগী হেল্থকিয়র ৱর্করশিং অমসুং বেনিফিসিয়রীশিংগা ৱারী ৱাতায় শাখ্রে।

হেল্থকিয়র ৱর্করশিং অমসুং বেনিফিসিয়রীশিংগা ৱারী-ৱাতায় শাবা

ৱারী-ৱাতায় শাবা অদুদা প্রধান মন্ত্রীনা গোৱা মেদিকেল কোলেজতা লেকচর্র ওইবা দা. নিতিন ধুপদালেনা মহাক্না মীয়ামদা কোবিদ ভেক্সিনশিং কাপথোক্নবা করম্না হায়খি হায়না হঙখি। মহাক্না কোবিদ ভেক্সিনেসন কেম্পেন অমসুং মমাংগী কেম্পেনগী মরক্তা লৈরিবা খেন্নবগী মতাংদসু খন্নখি। দা. ধুপদালেনা অখন্নবা কেম্পেন অসি মিসন কেম্পেন মোদতা পাঙথোকখিবগীদমক থাগৎপা ফোঙদোকখ্রে। ওপ্পোজিসন পার্তীবু চৈরদুনা পি.এম.না হায়খি মীওই করোর ২.৫ তীকা থাদোক্লবা মতুংদা তীকা থাখ্রবা মীওইশিংগী মহুৎ ওপ্পোজিসন পার্তীদগী রিএক্সনশিং লাকপা অসিদা অঙাকপা পোকই। প্রধান মন্ত্রীনা গোৱাদা মীয়াই চল্লবা মীওইগী মীশিংগী ১০০%দা অহানবা দোজ কাপখিবা অসিদা দোক্তরশিং অমসুং অতৈ কোরোনা ৱারিয়রশিংবু থাগৎপা ফোঙদোকখ্রে। মহাক্না হায়খি মসি মালেম পুম্বগী ওইনা ফিদম্নীংঙাই ওই।

প্রধান মন্ত্রীনা কোবিদ বেনিফিসিয়রী অমসুং এক্তিভিস্ত শ্রী নজির শেখকা ৱারী ৱাতায় শাবদা মহাক্না করম্না অতোপ্পা মীওইশিংদা ভেক্সিনশিং কাপথোক্নবা হায়খি হায়না হঙখি। মহাক্না শ্রী নজিরদা মহাক্না মীয়ামবু ভেক্সিনেসন সেন্তরশিংদা পুবদা থেংনবা অৱাবশিংগী মতাংদা হঙখি। মহাক্না শ্রী নজিরদা মহাক্না ভেসিনেসন দ্রাইবতা থেংনবা অৱাং-নুংঙাই অদুগী মতাংদসু হঙখি। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মসিগী য়াম্না মরু ওইবা কেম্পেন অসিগী ফলশিং ফংনবা হোৎনবদা অচৌবা ফেক্তর অসি ‘সবকা প্রয়াস’গুম্বা শ্রী নজির শেখনা হোৎনরিবশিং অসিনা ওইরি। প্রধান মন্ত্রীনা লৈবাক শিনবা থুংবদা লৈরিবা খুন্নাই অসিগী মুন্না খঙবা এক্তিভিস্তশিংবু থাগৎখি।

কুমারি স্বীমা ফর্নান্দসকা লোয়ননা ৱারী শাবদা প্রধান মন্ত্রীনা ভেক্সিনেসনগীদমক মহাক্কী মনাক্তা মীয়াম্না লাকপা মতমদা মহাক্কী করি-করি হঙখিবগে হায়না হঙখি। মহাক্না কোল্দ চেন মেন্তেন তৌনবগী স্তেজশিংগী মতাংদা শন্দোক্না হায়রকখি। মহাক্না মখোয়না ভেক্সিনশিংগী কোল্দ চেন করম্না মেন্তেন তৌবগে হায়নসু হঙখি। মহাক্না ভেক্সিনশিং মাংহন্দনবা মখোয়না লৌখৎখিবা খোঙথাংশিংগী মতাংদাসু হঙখি। মহাক্কী ইমুং-মনুংগী থৌদাংশিং লৌবগা লোয়ননা মহাক্কী মথৌ নীংথিনা তৌখিবা অসিগীদমক মহাকপু থাগৎপা ফোঙদোকখি অমসুং কোরোনা ৱারিয়রশিংগী ইমুং-মনুং পুম্নমক্না হোৎনখিবশীং অদুগীদমকসু থাগৎখি।

শ্রী শসিকান্ত ভাগতকা লোয়ননা ৱারী ৱাতায় শাবদা প্রধান মন্ত্রীনা ঙরাং মহাক্কী মপোক নুমিৎধা মহাক্কা হান্না খঙনা-চান্নরম্বশিংগা লোয়ননা মহাক্না করম্না ৱারী শাখি হায়বা নীংশিংখ্রে। মহাক্কী চহি হঙলকপা মতমদা প্রধান মন্ত্রীনা ‘অভি ৩০ বাকি হে’ (চহি ৩০গা ৱাৎলি) হায়না পাউখুম পীখি হায়না ৱারী লিখি। শ্রী মোদীনা চহি ৭৫শুরবা শ্রী ভাগত্তা চহি ৭৫শুরে হায়বা অসি খনবগী মহুৎ চহি ২৫ অমগা ৱাৎলি হায়না খন্নবা হায়খ্রে। মহাক্না ভেক্সিনেসন মনুংদা থেংনখিবা খুদোংচাদবশিংগী মতাংদা হঙখি। শ্রী ভাগতনা সিনিয়র সিতিজেনশিংদা অহানবা খুদোংচাবা পীখিবগীদমক মহাক্না অপেনবা পোকই হায়খি। মহাক অসি দাইবেতিক ওইবা অমদি মসিদা সাইদ ইফেক্ত অমত্তা লৈখিদা অসিদা ভেক্সিনশিংগী সাইদ ইফেক্তকী মতাংদা লৈরিবা অকিবশিং অদু কোকহনবদা শরুক তমখি। প্রধান মন্ত্রীনা থবক্তগী পোত্থরবা সেল্স তেক্স ওফিসর অমা ওইরিবা শ্রী ভাগতপু মহাক্কী সোসিএল সর্ভিসকীদমক থাগৎখি অমদি সরকারনা তেক্সেসনগী লম য়াওনা ইজ ওফ লিভিং হেনগৎহন্নবা হোৎনরি হায়খি।

প্রধান মন্ত্রীনা কুমারি স্বীতি এস.এম. বেঙ্গুরলেকরদা মনুং হঞ্জিনবা মফমশিংদা করম্না তিকা উৎসব পাঙথোকখি হায়না হঙখি। মহাক্না উৎসব পাঙথোক্নবা তৌখিবা থৌরাংগী মতাংদা হঙখি। প্রধান মন্ত্রীনা থমখিবা মীৎয়েং অসি লায়চৎ মনুংদা য়ারিবা মখৈ প্রজাশিংদা খুদোংচাহনবা হায়বা অসিনা ওইখি। অসিগুম্বা অচৌবা একর্সাইজ অমদা চংকিবা লোজিস্তিক্সশিং নীংথিনা দোক্যুমেন্তেসন অমসুং দিদেমিনেসন তৌনবা খঙহনখি।

প্রধান মন্ত্রীনা মীৎ উবা ঙমদ্রবা বেনিফিসিয়রী কুমারি সুমেরা খান্দা মহাক্কী ভেক্সিনেসনগী মতাংদা থেংনখিবা অৱা-নুংঙাইগী মতাংদা হঙখি। প্রধান মন্ত্রৌনা কুমারি খান্দা মহাক্না একাদেমিক্সতা মাইপাকপা ঙমখিবশিংগীদমক থাগৎপা ফোঙদোকখি অমসুং মহাক্না আই.এ.এস. ওফিসর অমা ওইনবা অনীংবশিং লৈরিবা অদুগীদমক য়াইফ-মঙ্গোল পীখি। শ্রী মোদীনা লৈবাক অসিগী মীমান্নদ্রবা প্রজাশিংনা মখোয়না হিংলিবা পুন্সিশিংদা ইথিল পীবগীদমক থাগৎপা ফোঙদোকখ্রে।

প্রধান মন্ত্রীগী ৱারোল

মীতিন অদুদা ৱা ঙাংলদুনা প্রধান মন্ত্রীনা য়াইফরবা গনেজ উৎসবকী মনুংদা গোআ মীয়াম্না অনান্ত সুত্র ফংবা ঙমখিবগীদমক থাগৎপা ফোঙদোকখ্রে। মহাক্না গোৱাদা লৈবা ইলিজিবল ওইবা মীওই খুদিংমক্না ভেক্সিনগী য়ামদ্রবদা দোজ অমা কাপখিবদা নুংঙাইবা ফোঙদোকখ্রে। মহাক্না হায়খি, “মসি কোরোনাগী মায়োক্তা লান্থেংনবদা অচৌবা মাইপাকপা অমনি। “এক ভারত – শ্রেস্থ ভারতকী ৱাখল্লোনগী খুদম ওইরিবা গোৱাগী মাইপাকপা খুদিংমক অসিনা ঐঙোন্দা হরাও-নুংঙাইবনা থলহনখি”।
 

প্রধান মন্ত্রীনা ঙসিগী অচৌবা মাইপাকপগী নুমিৎ অসিদা শ্রী মনোহর পরিক্করনা তৌরমখিবা শেবা অদু নীংশিংখ্রে।

প্রধান মন্ত্রীনা হৌখিবা থা খরা অসিদা নোং কন্না চুবা, সাইক্লোন, ঈচাও অসিগুম্বা মহৌশাগী ওইবা খুদোংথিবশিং গোৱানা থৌনা ফনা থেংনখি। মহৌশাগী ওইবা খুদোংথিবশিংগী মরক্তা কোরোনা ভেক্সিনেসন অসিগী খোঙজেল লেপহনখিদবা অসিগীদমক মহাক্না কোরোনা ৱারিয়রশিং, হেল্থ ৱর্করশিং, তীম গোৱা পুম্নমকপু থাগৎখ্রে।

খুন্নাই অমসুং লমিৎ-তুমিৎকী ওইবা শীংনবশিং অসি লাকশিন্নবা গোৱানা উৎখিবা কোওর্দিনেসনগী মওং-মতৌ অদু শীংথাখি। রাজ্য অসিগী খ্বাইদগী মনুং হঞ্জিনবা শরুক্তা লৈরিবা কেনাকোনা সবদিবিজন অসিদা লৈরিবা তীকা থাবগী খোঙজেল অসিনা রাজ্য অসিগী অতৈ মফমশিংনা তমজনীংঙাই ওইহনখি। গোৱানা ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাস, সবকা বিশ্বাস অমসুং সবকা প্রয়াস’কী অফবা ফলশিং উৎখি হায়না মহাক্না ফোঙদোকখি।

প্রধান মন্ত্রীনা পুক্নীং নুংশিনা হায়খি মহাক্না ইপোক নুমিৎ কয়া উখ্রে অমসুং মসিগী মরমদা খঞ্জিল্লুদে অদুবু চহি কয়া অসিদা ঙরাংগী নুমিৎ অসি মহাক্কী ওইনা য়াম্না পুক্নীং নুংশিবা ওইখি। ঙরাংগী থৌরম অদু লৈবাক অসিনা অমসুং কোরোনা ৱারিয়রশিংনা হোৎনবনা হেন্না অখন্নবা ওইখি। মহাক্না মীওই করোর ২.৫ তীকা থাদোকপা অসিদা মখোয়গী মীনুংশিং, শেবা অমসুং মথৌ মশক খঙবা অদুবু থাগৎপা ফোঙদোকখি। “মীপুম খুদিংমক্না মপুং ফানা মতেং পাংখি, মীয়াম্বা সর্ভিসকা লোইননা কনেক্ত তৌখি। মখোয়গী মীনুংশিং, মথৌ মশক খঙবা অসিনা ভেক্সিন দোজ করোর ২.৫ কাপ্পা ঙমহনখি” হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ময়েক শেংনা ফোঙদোকখি।

হৌখিবা চহি অনি অসিদা মখোয়গী পুন্সিগী খনবা তৌদনা লৈবাক অসিগী মীয়ামবু কোরোনাগী মায়োক্তা লান্থেংনবদা মতেং পাংলিবা মেদিকেল ফিল্দগী মীওইশিংনা অসিনা ঙরাং ভেক্সিনেসনগী রেকোর্দ থমখিবনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা থাগৎপা ফোঙদোকখ্রে। মীওই খুদিংমক্না মসিদা চাউনা মতেং পীবীখি। মীয়াম্না মসি শেবগা মরী লৈনহনখি। মখোয়গী মীনুংশিং, মথৌ মশক খঙবা অসিনা ভেক্সিন দোজ করোর ২.৫ কাপ্পা ঙমহনখি। প্রধান মন্ত্রীনা হিমাচল, গোৱা, চান্দিগর অমসুং লক্ষদীপতা ইলিজিবল ওইবা মীশিংগী অহানবা দোজ মপুং ফানা কাপখ্রে। সিক্কিম, অন্দমান নিকোবর, কেরেলা, লদাখ, উত্তরাখন্দ অমসুং দদ্রা নগর হবেলিসু য়াম্না ৱাৎত্রে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মসি মমাংদা খন্ন-নৈনবা ৱাফমদি নত্তে অদুবু ভারতনা মাগী ভেক্সিনেসন কেম্পেন্দা তুরিজম সেক্তরগা মরী লৈনবা রাজ্যশিংদনা হেন্না মীৎয়েং চংখি। ঐখোয়গী তুরিজম দেস্তিনেসন হাংবা হায়বা অসি মরু ওইখি। কেন্দ্র সরকারনসু মীরৈবাক্কী লমকোইবশিং লাকপা হেনগৎনবা খোঙথাং কয়া লৌখৎখি। ভারত্তা লাক্কদৌরিবা লমকোইবা লাখ ৫ দা লেম্না ভীজা পীনবা, তুরিজম সেক্তরদা স্তেকহোল্দরশিংদা সরকারগী গরেন্তী অমগা লোয়ননা লুপা লাখ ১০ ফাওবগী লোন অমসুং রেজিস্তর তৌবা তুরিস্ত গাইদশিংদা লুআ লাখ ১ ফাওবগী লোন পীনবা ৱারেপ লৌখি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা খঙহনখ্রে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি ‘দবল ইঞ্জিন গভর্নমেন্ত’না গোৱাগী তুরিজম সেক্তর অসি হেন্না নীংথিজহল্লি অমসুং রাজ্য অসিগী লৌমীশিং অমসুং ঙামীশিংদা খুদোংচাবশিং হেন্না ফংহন্নবা হোৎনবদা শক্তি পীরি। লুপা করোর লিশিং ১২গী এলোকেসনগা লোয়ননা মোপা গ্রীনফিল্দ এয়রপোর্ত অমসুং লেন ৬কী হায়ৱে, থা খরদা শঙ্গাগদবা অৱাং অমসুং খা গোৱা ফাওনহল্লিবা জৌরি থোং অসিনা রাজ্য অসিদা কনেক্তিবিতী হেনগৎহল্লগনি।

শ্রী মোদীনা গোৱানা অমৃত কালদা আত্মনির্ভর ওইনবা স্বয়ম পুর্নাগী ৱাশক লৌখি অমদি কম্পোনেন্ত ৫০ হেন্না শাবা হৌখ্রে। মহাক্না গোৱানা তোইলেৎ কভরেজতা মাইপাকখিবা, চাদা চমা মৈ ফংহনখি অমসুং ‘হর ঘর জল’গী কেম্পেনগীদমক চাউনা হোৎনখিবা অদু পনখি। লৈবাক অসিনা চহি ২দা য়মথোং করোর ৫দা তোতি ঈশিং ফংহনখি অমসুং মাইকৈ অসিদা গোৱানা হোৎনখিবশিং অসিনা রাজ্য অসিনা গুদ গভর্নান্স অমসুং ইজ ওফ লিবিংদা মরু ওইবা মীৎয়েং থমখি হায়বা উৎখি। প্রধান মন্ত্রীনা লায়চৎ মনুংদা মিসন মোদতা লায়রবা ইমুং-মনুংশিংদা রাসন পীবা, লেম্না চাকথোং গ্যাস পীবা, পি.এম. কিশান সম্মান নিধি য়েন্থোকপা, কিশান ক্রেদিত কার্দশিং হেনগৎহনবা অমসুং স্ত্রীৎ ভেন্দরশিংদা স্বনিধি স্কীমগী কান্নবশিং ফংহনখিবা অদু পনখি। গোৱা অসি ওইথোকপা য়াবা কয়া লৈবা রাজ্য অমনি হায়না ফোঙদোক্লদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি “গোৱা অসি লৈবাক অসিগী শুপ্নগী রাজ্য অমা খক্তা ওইবতা নত্তনা ব্রান্দ ইন্দিয়াগী মপাঙ্গল কনবা মেকর অমসু ওইরি”।

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
How India is becoming self-reliant in health care

Media Coverage

How India is becoming self-reliant in health care
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 26 ওক্তোবর 2021
October 26, 2021
Share
 
Comments

PM launches 64k cr project to boost India's health infrastructure, gets appreciation from citizens.

India is making strides in every sector under the leadership of Modi Govt