Share
 
Comments
People of Maldives ensured that democracy survives in the country: PM Modi
It is a grave misfortune that people distinguish between the so-called “good” and “bad” terrorists: PM
India will contribute to the conservation of Maldives' Friday Mosque: PM Modi

মালদীবকী মজলিসকী ইকায় খুম্নজরিবা স্পিকর,

মালদীবকী হান্নগী রাস্ত্রপতি অমদি ঐহাক্কী মরূপ মোহম্মদ নশীদ,

মজলিসকী ইকায় খুম্নজরিবা মীহুৎশিং,

এক্সিলেন্সী,

ইকায় খুম্নজরিবা ইনভাইতীশিং,

খুরুমজরী।

ময়াম পুম্নমকপু ঐহাক্না ভারতকী প্রজা কোতি ১৩০গী মায়কৈদগী য়াইফ–পাওজেল পীজরি। য়াইফরবা কুমহৈ ইদুল ফিতরগী নুংঙাইবাঅমসুং থৱাই য়াওবা অদু হৌজিকসু ঐখোয়দা লৈরি। তিনবীরিবা ময়াম পুম্নমকপু অমদি মালদীবকী মীয়াম্বু ঐহাক্না অসিগুম্লবা তঞ্জা অসিদাহন্না–হন্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি।

ইকায় খুম্নজরিবা স্পিকর,

মালদীব–হায়বদি ইথৎ লিশিং হেনবগী পরেং– ভারত মহাসাগর খক্তগী নত্তনা মালেম পুম্বগী তাংলবা নগীনা অমনি। মসিগী পুক্নীং হুনাফজবা অমদি মহৌশাগী লন অসিনা চহী লিশিং কয়াদগী পুক্নীং চিংশিন্নীংঙাই ওইরি। লৈবাক্কী কোনুং ওইরিবা মালে অসি পাক চাউখ্রবাহিগোক মচুগী সমুদ্রগী গেৎৱে খক্তা নত্তনা মতম কুইরবা, শান্তি লৈবা অমদি চাউখৎলবা ভারত মহাসাগর লমদমগী মরুওইবা মফমঅমসুনি।

ইকায় খুম্নজরিবা স্পিকর,

ঙসি মালদীবতা, অমদি মজলিস অসিদা, ময়াম পুম্নমক্কী মরক্তা তিনবা ফংজবা অসিদা ঐহাক অপেনবা ফাওজৈ। ইকায় খুম্নজরিবানশীদজীনা স্পিকর ওইরবা মতুং মসিগী অহানবা মীফমদা ঐহাকপু বার্তন তৌনবা মজলিসনা ৱারেপ লৌবীখি। অদোমগী অসিগুম্লবা ইঙ্গিৎঅসিনা ভারতকী মীপুম খুদিংমক্কী থমোইবু শুমহৎলে। অমদি মখোয়গী ইকায় খুম্নবা হেঙ্গৎহনবীরে। মসিগীদমক ইকায়খুম্নজরিবাস্পিকরবু অমদি হাউস অসিগী ইকায় খুম্নজরিবা মীহুৎ পুম্নমকপু ঐহাক্কী মায়কৈদগী অমদি ভারতকী মীয়ামগী মায়কৈদগী হন্না–হন্নাথাগৎপা ফোংদোকচরি।

ইকায় খুম্নজরিবা স্পিকর,

ঙসি ঐহাক অনিরকশুবা ওইনা মালদীবতা লাকচরি। অমরোমদা মজলিসকী পুৱারী ওইরবা প্রোসেদিংদা অনিরকশুবা ওইনা সাখি ওইরি।হৌখিবা চহীদা ঐহাক্না য়াম্না হরাও তয়াম্বগা লোয়ননা রাস্ত্রপতি সোলিহগী ওফিস পায়বগী থৌরমদা শরুক য়াজখি। লোকতন্ত্রগী মায়পাকপগী অদুগুম্লবা থৌরম অদু ওপন স্তেদিয়মদা পাংথোকখি। মায়কৈ মরিমক্তা থৱাই য়াওবা মীওই লিশিং কয়ানা শরুক য়াখি। মখোয়গীশক্তি অমসুং থাজবা, থৌনা অমদি রিজোলুসন্না মায় পাকপা অদুগী মরম ওইখি। নুমিৎ অদুদা ঐহাক্না মালদীবতা লোকতন্ত্রগীদমক মীচমপ্রজানা কত্থোকলিবা অমদি ইকায় খুম্নজরিবা স্পিকর অমসুং লুচিংবশিংগী মফমদা মহাকপু নুংশিবীবা অমদি ইকায় খুম্নবীবা অদুসু উবাফংজখি।  

ইকায় খুম্নজরিবা স্পিকর,

অসিগুম্লবা হাউস অসি, অসিগুম্লবা মজলিস অসি চেক অমসুং নুংনা শাবা ইচম চম্বা য়ুম অমখক নত্তে। মসি মীয়ামগী মহজ মজমা নত্তে।মসি দেমোক্রেসীগী ইনর্জীনি, মফম অসিদা লৈবাক্কী ইহুল অদু অদোমগী ৱাখল্লোন অমসুং খোঞ্জেলদা খোন্থাং য়ৈরি। মফম অসিদাঅদোমগী খুত্থাংদা মীয়ামগী মংলান অমসুং আশাশিং অদু তশেংনা পাংথোক্লি।

মফম অসিদা তোঙান তোঙানবা ৱাখল্লোন অমসুং পার্তীশিংগী মীহুৎশিংনা লৈবাক অসিদা লোকতন্ত্র, দিবেলপমেন্ত অমদি শান্তিগীদমকঅমত্তা ওইনা পুন্দুনা থৌদাং লৌরি। মতৌ অদুগুম্না থা খরগী মমাংদা মালদীবকী মীয়াম্না অমত্তা ওইনা পুন্দুনা মালেম পুম্বগী মাংদালোকতন্ত্রগী খুদম অমা উৎখি। অদোমগী খোংচৎ অদু মায়োক্নবা কয়ানা থনখি।

অদুবু লোইশিল্লকপদা মীয়াম্না মায় পাকই হায়বদু মালদীবনা উৎখি, অদোম্না উৎখি। মসি ইচম চম্না মায় পাকপা নত্তে। অদোমগী অসিগুম্লবামায় পাকপা অসি মালেম পুম্বগী ওইনা তমজনীংঙাই অমনি। অদুগা মালদীবকী অসিগুম্লবা মায় পাকপা অসিদা খ্বাইদগী চাউথোকচরিবাঅমদি নুংঙাইজবা অসি কনা ওইবা য়াবগে? পাওখুমদি মশানা তাকচরে। অদোমগী খ্বাইদগী নক্নবা মরূপ, অদোমগী খ্বাইদগী নক্নবায়ুম্লোন্নবা অমদি মালেম অসিগী খ্বাইদগী চাউবা দেমোক্রেসী– ভারতনি। ঙসি ময়ামগী মরক্তা ঐহাক্না খোঞ্জেল হৌনা হায়জরি মদুদিমালদীবতা লোকতন্ত্র হেন্না চেৎশিলহন্নবগীদমক্তা ভারত অমসুং ভারতকী মীপুম খুদিংমক্না অদোমগা লোয়ননা লেপ্লি অমদি লেপখিগনি।  

ইকায় খুম্নজরিবা স্পিকর,

ভারতনসু হন্দক্তা মীওইবা জাতিগী পুৱারীগী খ্বাইদগী চাউবা লোকতন্ত্রগী প্রোসেস অদু মপুং ফানা পাংথোকখ্রে। ভারতকী প্রজা কোতি১৩০গীদমক মসি মীখল খক্তা নত্তনা লোকতন্ত্রগী চাউরবা কুমহৈ ওইখি। শরুক অহুম থোকপগী অনি হায়বদি ভোত্তর কোতি ৬০না ভোৎথাদখি। মখোয়না চাউখৎ থৌরাং অমসুং তংদু লৈতাবগী মায়কৈদা চাউরবা থৌদাং শিন্নবীখি।  

ইকায় খুম্নজরিবা স্পিকর,

ঐহাক্কী সরকারগী মরুওইবা মন্ত্র– ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাস অমসুং সবকা বিশ্বাস’, ভারত খক্তদা নত্তনা মালেপ পুম্বদা, অদুগা অখন্ননাঐখোয়গী য়ুম্লোন্নবদা, ঐহাক্কী সরকারগী ফোরেন পোলিসীগী য়ুম্ফম্নি।

‘নাইবরহুদ ফার্সত’ ঐখোয়গী প্রায়োরিতীনি। অদুগা নাইবরহুদতা মালদীবকী প্রায়োরিতী য়াম্না মরু ওই। মরম অদুনা ঙসি ঐহাক্না ময়ামগীমরক্তা শরুক য়ারিবা অসি মতাং চানরুবা নত্তে। মমাংগী দিসেম্বরদা রাস্ত্রপতি সোলিহনা ভারতপু মহাক্কী অহানবা পন্থুংফম ওইখি। অমদিহৌজিক মালদীবকী বার্তন অদুনা হন্দক্কী তর্ম অসিগী অহানবা মপাল লৈবাক্কী খোংচৎতা ঐহাকপু মালদীবতা পুদুনা লাক্লে। খোংচৎ অসিদা,মপাল লমগীদমক অদোমগী লৈবাক্কী খ্বাইদগী চাউবা ইকায় খুম্নবা অদু ইফমদা পীনবীরে। ঐহাক্কী ইফমদা থাগৎপা ফোংদোকচনবা ৱাহৈলৈত্রে।

ইকায় খুম্নজরিবা স্পিকর,

ফ্রাইদে মোক্সপু য়োক্তুনা থম্বদা, ভারতকী তেংবাং লাওথোকচবদা ঙসি ঐহাক হায়নীংঙাই লৈতনা নুংঙাইবা ফাওই। কোরেলনা শেম্বাঅসিগুম্লবা পুৱারী ওইরবা মসজিদ অসি মালদীবকী ৱাংমদা মালেমদা অতোপ্পা অমত্তা লৈতে। চহী চা কয়াগী মমাংদা মালদীবকী মীয়াম্নাসমুদ্রগী নিদোনা মোক্সকী য়ুনিক আর্কিতেকচর অসি শেমগৎখি। মসিনা প্রকৃতিদা মখোয়গী ইকায় খুম্নবা অদু উবা ফংই।

ইকায় খুম্নজরিবা স্পিকর,

মালদীবতা নীংতম্বা, দেমোক্রেসী, চাউখৎ থৌরাং অমসুং শান্তি পুরকপদা ভারতনা মালদীবকা অমত্তা ওইনা লেপ্লি। মদুনা ১৯৮৮গী থৌদোকওইগেরা, নত্ত্রগা ২০০৪গী সুনামীগুম্বা মহৌশাগী দিজাস্তর ওইগেরা নত্ত্রগা হন্দক্তা থোকখিবা ঈশিংগী অৱাবা ওইগেরা। ঐখোয়নাচাউথোকচবা ফাওই মদুদি অৱাবা তারকপা খুদিংদা ভারতনা অদোমগা লোয়ননা লেপ্লি, অদোমগা লোয়ননা চৎমিন্নরি।

রাস্ত্রপতি সোলিহগী মমাংগী খোংচৎতা দোলর বিলিয়ন ১.৪গী ইকোনোমিক পেকেজদা য়ান্নবা পুরখি। মদু থবক ওইনা পাংথোকপদা পুক্নীংথৌগৎনীংঙাই ওইবা মওংদা খুমাং চাউশিল্লে। মালদীবকী চাউখৎ থৌরাংগীদমক ভারতকী তেংবাংগী পান্দমদি মালদীবকী মীয়াম্বু সোসিয়েল্লিঅমদি ইকোনোমিকেলী চাউখৎহনবনি। মদুনা ইথৎশিংদা ঈশিং অমসুং লু–নানবগী হিরম ওইগেরা নত্ত্রগা ইনফ্রাস্ত্রকচর শেমগৎপাওইগেরা। হেল্থ সর্বিস ওইগেরা নত্ত্রগা এদজুকেসন ওইগেরা। ভারতকী তেংবাংগী পান্দমদি মীয়ামগী য়াফ–থৌরাং অমদি মালদীবকীদরকার ওইবশিং অমদি প্রায়োরিতীনি।

ঐখোয়গী সোসিয়েল ইম্পেক্ত প্রোজেক্ত কয়া অমদি অতোপ্পা তেংবাংগী প্রোগ্রাম্না মালদীবকী মীয়ামগী পুন্সিগা য়াম্না নক্ননা শোক্না শম্নরি।অমদি মখোয়গী পুন্সিবু হেন্না ফগৎহন্নবগীদমক অদোম্না হোৎনরিবশিং অদুগী শরুক ওইরি। মালদীবতা লোকতন্ত্র অমসুং চাউখৎথৌরাংগীদমক ভারতনা থাজনীংঙাই ওইবা, অচেৎপা অমদি লমজিংবা পার্তনর অমা ওইনা লৈগনি। অমদি ঐখোয়গী অসিগুম্লবা তেংবাংঅসিনা মীয়ামগী মীহুৎ ওইরিবা অদোম্বু থৌনা পীরগনি।

ইকায় খুম্নজরিবা স্পিকর,

লৈবাকশিংগী মরক্তা লৈনরিবা মরী অসি সরকারশিংগী মরক্তা খক্তা লৈতে। মীয়ামগী মরক্তা লৈনরিবা মরী অদুনা মদুগী থৱাই ওইরি। মরমঅদুনা ঐহাক্না অদুগুম্লবা পাম্বৈশিং অদুদা অখন্নবা মীৎয়েং থম্লি মদুনা প্রজাশিংগী মরক্তা একচেঞ্জ তৌবা হেঙ্গৎহল্লি। ঙসি লৈবাক অনিগীমরক্তা ফেরী সর্বিস হৌদোক্নবা য়ানখিবা অদুদা ঐহাক নুংঙাইবা ফাওই। ঐহাক্না ৱাফম অসিগীসু নুংঙাইবা ফাওই মদুদি এজুকেসন,হকশেল, ললোন–ইতিক, অসিনচিংবশিংগীদমক ভারত্তা লাকপা মালদীবকী মীয়ামদা ভীজা ফেসিলিতেসন এগ্রীমেন্তনা হেন্না কান্নবাফংহল্লে।

ইকায় খুম্নজরিবা স্পিকর,

হৌজিক্কী মতমদা ঐখোয়না চাউনা মায়োক্নরিবা অমা হায়রগদি তেরোরিজম্নি। খুদোংথিবা অসি লৈবাক অমা নত্ত্রগা লমদম অমদা নত্তে,মসি মীওইবা জাতি পুম্নমক্তনি। তেরোরিজম্না মফম অমা হেক্তদা শাথিরবা মওং মতৌ অদু উৎলদুনা মরাল লৈজদবা মীওইশিংগী থৱাইমাংহনখিদবা নুমিৎ অমা য়াওখিদ্রি। তেরোরিস্তশিংনা মশাগী ওইবা বেঙ্ক লৈতে, শেল নমফম লৈতে অমদি খুৎশু–খুৎলাই শানবা ফেক্তরীলৈতে। অদুবু মখোয়দা শেল অমসুং খুৎশু–খুৎলাইশিংগী অৱাৎপা লৈতে।

মসি পুম্নমক অসি মখোয়না কদায়দগী ফংলিবনো? খুদোংচাবশিং অসি মখোয়দা কনানা পীরিবনো? তেরোরিজমগী স্তেত স্পোনসরশিপঅসি খ্বাইদগী চাউবা খুদোংথিবা ওইদুনা লৈরি। মসি খ্বাইদগী চাউবা লাইবক থিবনি মদুদি হৌজিক ফাওবা মীয়াম্না অফবা তেরোরিস্তঅমসুং ফত্তবা তেরোরিস্ত হায়না খায়দোক্তুনা অরানবা তৌরি। খুৎশেমগী ওইবা খেৎনবশিং থমদুনা ঐখোয়না মতম কয়া অমা মাংহনখ্রে।হৌজিক খাংবগী শক্তি হেনখ্রে। তেরোরিজমনা শিংনরক্লিবা অসি মওং তানা লাকশিন্নবগীদমক হ্যুমেনিতরিয়ান ফোর্স পুম্নমক অমত্তা ওইনাপুন্সিনবা মথৌ তাই।

ক্লাইমেৎ চেঞ্জকী খুদোংথিবা মায়োক্ননবা মালেম শিনবা থুংনা কনভেন্সন অমদি কনফরেন্স পাংথোক্লিবা অদুম্না তেরোরিজমগী হিরমদাপাংথোকপা য়াদবরা?

ঐহাক্না মালেমগী ওর্গনাইজেসনশিং অমসুং মরুওইবা লৈবাকশিংবু অকক্নবা মতম অমগী মনুংদা তেরোরিজমদা গ্লোবেল কনফরেন্সপাংথোক্নবা ৱাফম থম্লগনি। মদুনা তেরোরিজম অমসুং মখোয়বু তেংবাংলিবা লুপহোলশিংগী কান্নবা লৌরিবশিং অদু থিংজিন্নবা মতিকচানাখন্ন–নৈনবা ঙম্লগনি। করিগুম্বা ঐখোয়না মসিদগী থেংথখিবা তারগদি লাক্কদৌরিবা তুংগী মীরোলনা ঐখোয়বু ঙাকপীররোই।

ইকায় খুম্নজরিবা স্পিকর,

ঐহাক্না ক্লাইমেৎ চেঞ্জকী ৱাফম হৌদোকখি। নুমিৎ খুদিংগী ঐখোয়না অচুম্বা অসিগা লোয়ননা হিংলি হায়বা অসিদা চিংননীংঙাই লৈতে।তুরেলশিংগী ঈশিং কংশিল্লকপা অমদি অইং অশাদা অহোংবা লাকপনা ঐখোয়গী লৌমীশিংদা ইথিল পীরি। উন শৌদোরকপা অমদিসমুদ্রগী ইমায় ৱাংখৎলকপনা মালদীবকুম্লবা লৈবাকশিংদা খুদোংথিনীংঙাই ওইরক্লি। কোরেল ইথৎশিং অমদি সমুদ্রগা মরী লৈনবাথৱাইপানবশিং পোলুসন্না মাংহল তাকহল্লক্লি।   

ইকায় খুম্নজরিবা স্পিকর, অদোম্না সমুদ্রগী ইরোলনুংদা মালেমগী অহানবা কেবিনেৎ মীফম পাংথোক্তুনা খুদোংথিবশিং অসিগী মায়কৈদামালেম অসিগী পুক্নীং চিংশিনখি। মদু কনানা কাওবা ঙমগনি।

মালদীবনা সস্তেনেবল দিবেলপমেন্তকীদমক অতোপ্পা খোংথাং কয়া অমসু পায়খৎলি। মালদীবনা ইন্তর্নেস্নেল সোলর এলাইন্সতা শরুকয়ারকপদা ঐহাক নুংঙাইবা ফাওই। ভারতকী অসিগুম্লবা অপুনবা খোংথাং অসিনা এনভাইরনমেন্ত কন্নবা মালেমগী লৈবাকশিংদাপ্রেক্তিকেল প্লেৎফোর্ম অমা পীরে। ক্লাইমেৎ চেঞ্জকী ফংলিবা চৈথেংশিং অসি রিন্যুয়েবল ইনর্জীনা কোকহনবা ঙমগনি।

২০২২ ফাওবদা রিন্যুয়েবল ইনর্জী গীগা ৱাৎ ১৭৫গীদমক ভারতকী পান্দম অমসুং মদু ফংনবগীদমক পায়খৎলিবশিং অদু হাউস অসিনাখঙবীরবনি। অমদি হৌজিক ভারতকী তেংবাংগা লোয়ননা মালেগী লম্বীশিংদা এল.ই.দি স্ত্রীৎ লাইত লিশিং অনি চামঙাগী মৈঙালনা পুমলংলংলি। অমদি এল.ই.দি. বল্ব লাখ অনি মালদীব মীয়ামগী ইমুংশিং অমসুং দুকানশিংদা মঙাল পীনবগীদমক থুংলরে।

মসিনা ইলেক্ত্রিসিতী অমসুং চাদিংসু হন্থহল্লগনি। অমদি মখোয়শিং অসি এনভাইরনমেন্ত ফ্রেন্দলীসু ওইরগনি। এনভাইরনমেন্তকা মরীলৈননা ভারতনা অপীকপা ইথৎশিংদা অখন্নবা মীৎয়েং থম্লি। মখোয়না মায়োক্নরিবশিং অদু সোলুসন পুরক্নবা ঐখোয়না মতেং পাংবা খক্তানত্তনা মালেমগী প্লেৎফোর্ম কয়াদসু খোংজেল হৌনা লাওরি। অদুবু অমত্তা ওইনা হোৎনবা অমদি পাক শন্না পাংথোকপা মথৌ তাই।

ইকায় খুম্নজরিবা স্পিকর,

অহুমশুবা হিরম অদুনা ঐখোয়গী কমন এরিয়া ওইরিবা ইন্দো–পেসিফিক লমদম্নি। মফম অসিদা মালেম অসিগী অপুনবা মীশিংগী চাদা ৫০খুন্দারি। অমসুং ধর্ম, কলচর, লোন, পুৱারী, রাজনিতী অমসুং ইকোনোমীগী সিস্তেমশিংদা তোঙান তোঙাল্লি। অদুবু লমদম অসিদা পাউখুমপীবা ঙমদবা ৱাহংশিং অমসুং ৱারোইশিন লৈতবা ৱাফমশিং লৈরি।

ইন্দো–পেসিফিক লমদম অসি ঐখোয়গী লাইফ লাইন্নি অমদি ললোন–ইতিক্কী হাইৱে অমসুনি। মসি হিরম খুদিংদা ঐখোয়গী সেয়রফ্যুচরগী শোজৈনি। মরম অদুনা ইন্দো–পেসিফিক রিজন্দা ওপননেস, ইন্তিগ্রেসন অমসুং বেলেন্স ইস্তাব্লিস তৌনবা পুন্না থবক তৌনবাঐহাক্না ২০১৮গী জুন থাদা সিঙ্গাপুরদা অকনবা ৱাফম থমখি। মতৌ অসুম্না তৌরবা খক্তদা লৈবাকশিংগী মরক্তা থাজনবা লৈগনি। অমদিচৎন–কাংলোন অমসুং মল্তিলেতেরেলিজম ঙাক্তুনা চৎকনি। 

ইকায় খুম্নজরিবা স্পিকর,

মতম অসি খুদোংচাদবা কয়া মায়োক্নরিবা মতম অমনি। অদুবু, খুদোংচাদবা কয়া মায়োক্নবনা খুদোংচাবসু পুরকই। ঙসিদি ভারত অমসুংমালদীবকী মরক্তা খুদোংচাবশিং লৈরে:

o য়ুম্লোন্নবশিংগী মরক্তা মরূপ ওইবগী মরী শেমগৎনবা;
o অমনা অমগী মতেং পাংনদুনা ঐখোয়গী মীয়ামগী ইকোনোমিক, সোসিয়েল অমদি পোলিতিকেলগী   এস্পিরেসনশিংঅদু মপুং ফাহন্নবা;
o ঐখোয়গী লমদমশিংদা তংদু লৈতাবা, শান্তি অমসুং সেক্যুরিতী পুরক্নবা অমত্তা ওইনা থবক তৌমিন্ননবা;
o মালেমগী য়াম্না মরুওইবা সমুদ্রগী লম্বীবু খুদোংথিবা থোকহন্দনবা;
o তেরোরিজম্বু মায়থিবা পীনবা;
o তেরোরিজম অমসুং এক্সত্রিমিজম্বু য়োকখৎলিবা শক্তিশিংবু মাংহন্নবা;
o অমদি হকশেল অমসুং অকোইবগী ফিভম লু নানবা অমদি এনভাইরনমেন্তকীদমক মথৌ তাবা অওনবা পুরক্নবা।

ঐখোয়না তঞ্জা অসি লেম্না মাংহল্লোই, অমদি মসিগী কান্নবা পুম্বা লৌগনি হায়বা পুৱারীনা অমদি ঐখোয়গী মীয়ামনা ঐখোয়দা থাজবা থম্লি।হোৎনরিবা অসিদা মপুং ফানা মতেং পাংনবা অমদি মালদীবকা লোয়ননা ঐখোয়গী মমল নাইদ্রবা মরূপ ওইবগী মরীবু হেন্না চেৎশিলহন্নবাভারতনা চপ চানা লেপ্লি।

মসিগী শেংলবা ৱারেপ অসি ঙসি ঐহাক্না ময়ামগী মরক্তা অমুক হন্না ফোংদোকচরি। ঐহাকপু অদোম্না ময়ামগী মরক্তা শরুক য়ানবা তঞ্জাপীনবীরে।

মসিগী ইকায় খুম্নবীবা অসিগীদমক অমুক হন্না থাগৎচরি।

অদোমগী মরূপ ওইবগী মতৌ অদুগীদমক থাগৎচরি।

হন্না–হন্না থাগৎচরি।

দোনেসন
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
I-T dept issues tax refunds of Rs 1.57 trillion, up by 27.2% in 2019

Media Coverage

I-T dept issues tax refunds of Rs 1.57 trillion, up by 27.2% in 2019
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister chairs first meeting of National Ganga Council
December 14, 2019
Share
 
Comments

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the first meeting of the National Ganga Council in Kanpur, Uttar Pradesh today.

The Council has been given overall responsibility for superintendence of pollution prevention and rejuvenation of River Ganga Basin, including Ganga and its tributaries. The first meeting of the Council was aimed at reinforcing the importance of a ‘Ganga-centric’ approach in all departments of the concerned states as well as relevant Central Ministries.

Today’s meeting was attended by Union Ministers for Jal Shakti, Environment, Agriculture and Rural Development, Health, Urban Affairs, Power, Tourism, Shipping and Chief Ministers of Uttar Pradesh and Uttarakhand, Deputy Chief Minister of Bihar, Vice Chairman Niti Aayog and other senior officials. The state of West Bengal was not present in the meeting and Jharkhand did not participate because of the ongoing elections and the Model Code of Conduct being in force.

Prime Minister, while reviewing the progress of work done and deliberating on various aspects of cleaning river Ganga with a focus on ‘swachhta’, ‘aviralta’ and ‘nirmalta’. He observed that Maa Ganga is the holiest river on the sub-continent and its rejuvenation should embody a shining example of cooperative federalism. Prime Minister said that rejuvenation of Ganga has been a long pending challenge for the country. He noted that a lot had been accomplished since the Government took up ‘Namami Gange’ in 2014 as a comprehensive initiative integrating various government efforts and activities with the aim of pollution abatement, conservation and rejuvenation of Ganga, notable achievements being zero waste creation by paper mills and reduction in pollution from tanneries; but much more needs to be done.

For the first time, the Central Government had made commitment of Rs. 20,000 crores for the period 2015-20 to the five states through which Ganga passes, to ensure adequate as well as uninterrupted water flows in the river. Rs. 7700 crores have already been spent so far, prominently for construction of new sewage treatment plants.

Prime Minister emphasized that an improvement framework for Nirmal Ganga would require fullest cooperation from the public at large and greater awareness through dissemination of best practices from cities situated along the banks of national rivers. Efficiency of District Ganga Committees should be improved in all districts, in order to provide a effective framework for expeditious implementation of plans.

The Government has set up the Clean Ganga Fund (CGF) to facilitate contributions from individuals, NRIs, corporate entities for funding Ganga rejuvenation projects. Hon’ble PM has personally donated Rs. 16.53 crores to CGF, from the amount realized from auction of the gifts he received since 2014 and the prize money of the Seoul Peace prize.

Prime Minister urged for a holistic thinking process where ‘Namami Gange’ evolves to ‘Arth Ganga’ or a sustainable development model with a focus on economic activities related to Ganga. As part of this process, farmers should be encouraged to engage in sustainable agriculture practices, including zero budget farming, planting of fruit trees and building plant nurseries on the banks of Ganga. Priority could be given to women Self Help Groups and ex-servicemen organizations for these programs. Such practices, along with creation of infrastructure for water sports and development of camp sites, cycling and walking tracks etc , would help to tap the ‘hybrid’ tourism potential of the river basin area- for purposes of religious as well as adventure tourism. The income generated from encouraging eco-tourism and Ganga wildlife conservation and cruise tourism etc. would help to generate sustainable income streams for cleaning of Ganga.

For monitoring the work progress and activities from various schemes and initiatives under Namami Gange and Arth Ganga, PM also gave directions for the setting up of a Digital Dashboard where data from villages and urban bodies should be monitored on a daily basis by Niti Ayog and Ministry of Jal Shakti. Prime Minister also said that like aspirational districts, all districts bordering Ganga should be made a focus area for monitoring efforts under Namami Gange.

Prior to the meeting, Prime Minister paid floral tributes to legendary freedom fighter Chandrashekhar Azad and viewed an exhibition on ‘Namami Gange’ interventions and projects at the Chandrashekhar Azad Agriculture University. Later in the day, Prime Minister visited Atal Ghat and also inspected the successfully completed work of cleaning at Sisamau Nala.