പങ്കിടുക
 
Comments
നാം ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ശക്തരും മികച്ചവരുമാണെന്ന് കോവിഡ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു: പ്രധാനമന്ത്രി
"മറ്റെല്ലാറ്റിനേക്കാളും മനുഷ്യന്റെ പ്രതിരോധം നിലനിന്നിരുന്ന രീതി തലമുറകൾ ഓർക്കും"
ദരിദ്രർ ഭരണകൂടങ്ങളെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിലൂടെ ദാരിദ്ര്യത്തെ ചെറുക്കാൻ കഴിയില്ല. പാവപ്പെട്ടവർ ഗവണ്മെന്റ്കളെ വിശ്വസനീയ പങ്കാളികളായി കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദാരിദ്ര്യത്തെ ചെറുക്കാൻ കഴിയും "
പാവപെട്ടവരെ ശാക്തീകരിക്കാൻ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് ലഭിക്കും
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതവും വിജയകരവുമായ മാർഗ്ഗം പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുന്ന ജീവിതശൈലി നയിക്കുക എന്നതാണ്"
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതിവാദികളിൽ ഒരാളാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി. . താൻ ചെയ്തതിലെല്ലാം , അദ്ദേഹം പൂജ്യം കാർബൺ കാൽപ്പാടുകൾ നയിച്ചു. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന്റെ ക്ഷേമം മറ്റെല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി കണ്ടു
ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ചുമതലയോടെ ഭൂമിയുടെ ഊരായ്‌മക്കാരാണ് നാമെന്ന ഊരായ്‌മ സിദ്ധാന്തം ഗാന്ധിജി എടുത്തുകാട്ടി
പാരീസ് പ്രതിബദ്ധതകളുമായി മുന്നോട്

നമസ്തേ!

ചെറുപ്പവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ ഈ ഒത്തുചേരലിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷകരമാണ്. എന്റെ ഗ്രഹത്തിലെ എല്ലാ മനോഹരമായ വൈവിധ്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു ആഗോള കുടുംബമാണ് എന്റെ മുന്നിൽ.

ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺ പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ സംഗീതവും സർഗ്ഗാത്മകതയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. സംഗീതം, സ്പോർട്സ് പോലെ, ഒരുമിക്കാൻ ഒരു അന്തർലീനമായ കഴിവുണ്ട്. മഹാനായ ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു: "ഞാൻ സംഗീതം കേൾക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഒരു അപകടവും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ ദുർബലനാണ്. ഞാൻ ശത്രുവിനെ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ആദ്യകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഏറ്റവും പുതിയതുമായും"


സംഗീതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാന്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഇത് മനസ്സിനെയും മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും ശാന്തമാക്കുന്നു. നിരവധി സംഗീത പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും, സംഗീതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശൈലികൾ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ സംഗീത ranർജ്ജസ്വലതയും വൈവിധ്യവും കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷമായി, മനുഷ്യത്വം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ആഗോള പകർച്ചവ്യാധിയോട് പോരാടുകയാണ്. പകർച്ചവ്യാധിയോട് പോരാടാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പങ്കിട്ട അനുഭവം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ശക്തരും മികച്ചവരുമാണെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. പകർച്ചവ്യാധിക്കെതിരെ പോരാടാൻ നമ്മുടെ  കോവിഡ് -19 യോദ്ധാക്കൾ, ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ എന്നിവർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ മനോഭാവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. റെക്കോർഡ് സമയത്ത് പുതിയ വാക്സിനുകൾ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞരിലും കണ്ടുപിടുത്തക്കാരിലും ഈ ആത്മാവ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. മറ്റെല്ലാറ്റിനെക്കാളും മനുഷ്യന്റെ പ്രതിരോധം നിലനിൽക്കുന്ന രീതി തലമുറകൾ ഓർക്കും.

സംഗീതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാന്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഇത് മനസ്സിനെയും മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും ശാന്തമാക്കുന്നു. നിരവധി സംഗീത പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും, സംഗീതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശൈലികൾ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ സംഗീത ranർജ്ജസ്വലതയും വൈവിധ്യവും കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കൾ,

ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷമായി, മനുഷ്യത്വം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ആഗോള പകർച്ചവ്യാധിയോട് പോരാടുകയാണ്. പകർച്ചവ്യാധിയോട് പോരാടാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പങ്കിട്ട അനുഭവം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ശക്തരും മികച്ചവരുമാണെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. പകർച്ചവ്യാധിക്കെതിരെ പോരാടാൻ ഞങ്ങളുടെ കോവിഡ് -19 യോദ്ധാക്കൾ, ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ എന്നിവർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ മനോഭാവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. റെക്കോർഡ് സമയത്ത് പുതിയ വാക്സിനുകൾ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞരിലും കണ്ടുപിടുത്തക്കാരിലും ഈ ആത്മാവ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. മറ്റെല്ലാറ്റിനെക്കാളും മനുഷ്യന്റെ പ്രതിരോധം നിലനിൽക്കുന്ന രീതി തലമുറകൾ ഓർക്കും.

സുഹൃത്തുക്കൾ,

കോവിഡിന് പുറമേ, മറ്റ് വെല്ലുവിളികളും അവശേഷിക്കുന്നു. വെല്ലുവിളികളിൽ ഏറ്റവും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദാരിദ്ര്യം. ദരിദ്രരെ സർക്കാരുകളെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിലൂടെ ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരെ പോരാടാനാവില്ല. പാവപ്പെട്ടവർ സർക്കാരുകളെ വിശ്വസനീയ പങ്കാളികളായി കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരെ പോരാടാനാകും. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ദുഷിച്ച വൃത്തത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി തകർക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന വിശ്വസ്തരായ പങ്കാളികൾ.

നമ്മുടെ മുന്നിൽ വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നുവരുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതവും വിജയകരവുമായ മാർഗ്ഗം പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുന്ന ജീവിതശൈലി നയിക്കുക എന്നതാണ്.

മഹാനായ മഹാത്മാഗാന്ധി സമാധാനത്തെയും അഹിംസയെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ്. പക്ഷേ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതിവാദികളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ. അദ്ദേഹം ഒരു പൂജ്യം കാർബൺ കാൽപ്പാടുകൾ നയിച്ചു. അവൻ എന്തു ചെയ്താലും, അവൻ നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തെ മറ്റെല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഉയർത്തി.

ഇന്ന്, പാരീസിലെ പ്രതിബദ്ധതകളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ഒരേയൊരു ജി -20 രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് ആന്റ് കോയലിഷൻ ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ റെസിലിയന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ ബാനറിൽ ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിച്ചതിൽ ഇന്ത്യ അഭിമാനിക്കുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളേ 

മാനവരാശിയുടെ വികാസത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നായ igഗ്വേദത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന്റെ വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആഗോള പൗരന്മാരെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ സുവർണ്ണ നിലവാരമാണ്.

ഋക് വേദം  പറയുന്നു :


संगच्छध्वंसंवदध्वंसंवोमनांसिजानताम्

देवाभागंयथापूर्वेसञ्जानानाउपासते||

समानोमन्त्रःसमितिःसमानीसमानंमनःसहचित्तमेषाम्।

समानंमन्त्रम्अभिमन्त्रयेवःसमानेनवोहविषाजुहोमि।।

समानीवआकूति: समानाहृदयानिव: |

समानमस्तुवोमनोयथाव: सुसहासति||

അതിന്റെ അർത്ഥം:

നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം, ഒറ്റ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കാം;

ദൈവങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കിടുന്നതുപോലെ, നമ്മുടെ മനസ്സ് യോജിക്കുകയും നമുക്ക് ഉള്ളത് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യാം.

നമുക്ക് ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യവും പങ്കുവെക്കപ്പെട്ട മനസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അത്തരം ഐക്യത്തിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.

നമുക്കെല്ലാവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും പങ്കുവെക്കാം.

സുഹൃത്തുക്കൾ,

ഒരു ആഗോള പൗരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലും മികച്ച പ്രകടന പത്രിക എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം

ദയയുള്ളതും നീതിപൂർവ്വകവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഒരു ഗ്രഹത്തിന്.

നന്ദി.

വളരെയധികം നന്ദി.

നമസ്‌തേ.

'മൻ കി ബാത്തിനായുള്ള' നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇപ്പോൾ പങ്കിടുക!
സേവനത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും 20 വർഷങ്ങൾ നിർവ്വചിക്കുന്ന 20 ചിത്രങ്ങൾ
Explore More
ജമ്മു കശ്മീരിലെ നൗഷേരയിൽ ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയിലെ സൈനികരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ ആശയവിനിമയം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

ജമ്മു കശ്മീരിലെ നൗഷേരയിൽ ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയിലെ സൈനികരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ ആശയവിനിമയം
Capital expenditure of States more than doubles to ₹1.71-lakh crore as of Q2

Media Coverage

Capital expenditure of States more than doubles to ₹1.71-lakh crore as of Q2
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
സോഷ്യൽ മീഡിയ കോർണർ 2021 ഡിസംബർ 6
December 06, 2021
പങ്കിടുക
 
Comments

India takes pride in the world’s largest vaccination drive reaching 50% double dose coverage!

Citizens hail Modi Govt’s commitment to ‘reform, perform and transform’.