പങ്കിടുക
 
Comments
അടങ്കൽ തുക. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള 37,454 കോടി കേന്ദ്ര സഹായം ഉൾപ്പെടെ 93,068 കോടി രൂപ
2.5 ലക്ഷം പട്ടിക ജാതി , 2 ലക്ഷം പട്ടിക വർഗ്ഗ കർഷകർ ഉൾപ്പെടെ 22 ലക്ഷത്തോളം കർഷകർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും
രണ്ട് ദേശീയ പദ്ധതികൾക്ക് 90% ഗ്രാന്റ്- (ഹിമാചൽ പ്രദേശ്) പുറമേലഖ്വാർ (ഉത്തരാഖണ്ഡ്) - ഡൽഹിയിലേക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും (ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, യുപി, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ) ജലവിതരണത്തിനും യമുന നദിയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനും നിർണായകമാണ്
ആക്സിലറേറ്റഡ് ഇറിഗേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് (എഐബിപി) കീഴിൽ 13.88 ലക്ഷം ഹെക്ടർ അധിക ജലസേചന സാധ്യത
എഐബിപിയുടെ കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതികൾ, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 60 പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു
30.23 ലക്ഷം ഹെക്ടർ കമാൻഡ് ഏരിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
‘ഹർ ഖേത് കോ പാനി’യുടെ കീഴിൽ ഉപരിതല മൈനർ ജലസേചനത്തിലൂടെയും ജലാശയങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിലൂടെയും 4.5 ലക്ഷം ഹെക്ടർ ജലസേചനവും അനുയോജ്യമായ ബ്ലോക്കുകളിൽ 1.52 ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂഗർഭ ജലസേചനവും.
മഴയെ ആശ്രയിച്ച് 49.5 ലക്ഷം ഹെക്ടർ വരുന്ന നീർത്തട പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണം

 2021-26 ൽ 93,068 കോടി രൂപ ചെലവിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായീ യോജന (പിഎംകെഎസ്‌വൈ) നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര സാമ്പത്തിക കാര്യ മന്ത്രിസഭാ സമിതി അംഗീകാരം നൽകി.

പിഎംകെഎസ്‌വൈ 2016-21 കാലയളവിൽ ജലസേചന വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് ആർജ്ജിത വായ്പയ്ക്കായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 37,454 കോടി രൂപയുടെ കേന്ദ്ര ഗ്യാരണ്ടിക്കും 20,434.56 കോടി രൂപയുടെ കടം നൽകാനും സി സിഇഎ അംഗീകരിച്ചു.

ത്വരിത ജലസേചന ആനുകൂല്യ പരിപാടി (എഐബിപി), ഹർ ഖേത് കോ പാനി (എച്ച്കെകെപി), നീർത്തട വികസന ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ 2021-26 കാലയളവിൽ തുടരുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ത്വരിത ജലസേചന ആനുകൂല്യ പരിപാടിയിൽ ജലസേചന പദ്ധതികൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രധാന പരിപാടിയാണ്.  എഐബിപിയുടെ കീഴിൽ 2021-26ൽ 13.88 ലക്ഷം ഹെക്ടറാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അവയുടെ 30.23 ലക്ഷം ഹെക്ടർ കമാൻഡ് ഏരിയ വികസനം ഉൾപ്പെടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 60 പദ്ധതികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് പുറമെ, അധിക പദ്ധതികളും ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്.  ആദിവാസി, വരൾച്ചബാധിത പ്രദേശങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തൽ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രേണുകാജി അണക്കെട്ട് പദ്ധതി (ഹിമാചൽ പ്രദേശ്), ലഖ്വാർ വിവിധോദ്ദേശ്യ പദ്ധതി (ഉത്തരാഖണ്ഡ്) എന്നീ രണ്ട് ദേശീയ പദ്ധതികൾക്കായി 90% ജലഘടകത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ധനസഹായം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  രണ്ട് പദ്ധതികളും യമുനാ നദീതടത്തിലെ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന യമുന തടത്തിൽ സംഭരണം ആരംഭിക്കുകയും ഡൽഹി, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, യുപി, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ജലവിതരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും യമുനയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യും.

ഹർ ഖേത് കോ പാനി (HKKP) ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഫാമിലെ ഭൌതിക പ്രവേശനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉറപ്പായ ജലസേചനത്തിൻ കീഴിൽ കൃഷിയോഗ്യമായ പ്രദേശത്തിന്റെ വിപുലീകരണത്തിനും വേണ്ടിയാണ്.  എച്ച്‌കെകെപിക്ക് കീഴിൽ, പിഎംകെഎസ്‌വൈയുടെ ഉപരിതല മൈനർ ജലസേചനവും അറ്റകുറ്റപ്പണി-നവീകരണ-പുനരുദ്ധാരണവും 4.5 ലക്ഷം ഹെക്ടർ അധിക ജലസേചനം ലഭ്യമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.  ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത്, നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും അവയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിൽ ഒരു മാതൃകാപരമായ മാറ്റത്തിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി, അവയുടെ ഉൾപ്പെടുത്തൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഗണ്യമായി വിപുലീകരിക്കുകയും കേന്ദ്രസഹായം പൊതുവെ 25% ൽ നിന്ന് 60% ആക്കുകയും ചെയ്തു.  പ്രദേശം.  കൂടാതെ, 2021-22ൽ താൽക്കാലികമായി അംഗീകരിച്ച എച്ച്‌കെകെപിയുടെ ഭൂഗർഭജല ഘടകം 1.52 ലക്ഷം ഹെക്ടർ ജലസേചന സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

തണ്ണീർത്തട വികസന ഘടകം, മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണം, ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം, ഒഴുക്ക് തടയൽ, ജലസംഭരണവും പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള മഴയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ വികസനം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.  ഭൂവിഭവ വകുപ്പിന്റെ അംഗീകൃത തണ്ണീർത്തട വികസന ഘടകം 2021-26 കാലയളവിൽ 2.5 ലക്ഷം ഹെക്ടർ അധികമായി സംരക്ഷിത ജലസേചനത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി 49.5 ലക്ഷം ഹെക്ടർ മഴ/ തരിശുനിലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അനുവദനീയമായ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.  സ്പ്രിംഗ്ഷെഡുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 പശ്ചാത്തലം:

2015-ൽ ആരംഭിച്ച പി‌എം‌കെ‌എസ്‌വൈ, ചുവടെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗ്രാന്റുകൾ നൽകുന്ന ഒരു കുട പദ്ധതിയാണ്.  ജലവിഭവ വകുപ്പ്, നദി വികസനം, ഗംഗാ പുനരുജ്ജീവനം എന്നിവയുടെ രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതായത്, ത്വരിത ജലസേചന ആനുകൂല്യ പരിപാടി ( എ ഐ ബി പി), ഹർ ഖേത് കോ പാനി (എച്ച് കെ കെ പി).  കമാൻഡ് ഏരിയ ഡെവലപ്‌മെന്റ് (സിഎഡി), സർഫേസ് മൈനർ ഇറിഗേഷൻ (എസ്എംഐ), ജലാശയങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി, നവീകരണവും പുനരുദ്ധാരണവും (ആർആർആർ), ഭൂഗർഭ ജലവികസനം എന്നിങ്ങനെ നാല് ഉപഘടകങ്ങൾ എച്ച് കെ കെ പിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.  കൂടാതെ, നീർത്തട വികസന ഭാഗം ഭൂവിഭവ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്നു.

പിഎംകെഎസ്‌വൈയുടെ മറ്റൊരു ഘടകമായ ഓരോ തുള്ളിക്കും അധിക വിളവ് പദ്ധതി കൃഷി, കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്നു.

Explore More
76-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ചുവപ്പു കോട്ടയുടെ കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

76-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ചുവപ്പു കോട്ടയുടെ കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം
Minister of Railways, Communications and Electronics & IT Ashwini Vaishnaw writes: Technology at your service

Media Coverage

Minister of Railways, Communications and Electronics & IT Ashwini Vaishnaw writes: Technology at your service
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
സോഷ്യൽ മീഡിയ കോർണർ 2023 മാർച്ച് 27
March 27, 2023
പങ്കിടുക
 
Comments

Blessings, Gratitude and Trust for PM Modi's Citizen-centric Policies