Share
 
Comments
Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan: PM Modi at 106th Science Congress
As we boost our discovery science ecosystem, we must also focus on innovation and start-ups: PM Modi
Big data analysis, artificial intelligence, block-chain etc should be utilised in the agricultural sector, especially to help the farmers with relatively small farm-holdings: PM

ফম্বাকথক্তা লেংশিনবীরিবা পঞ্জাবকী রাজ্যপাল শ্রী বি.পি.সি.জীমন্ত্রীমন্দলদা ঐহাক্কী মপাং দাক্তরহর্শবর্ধন জীঅতোপ্পা শক্নাইরবা মীথুংলেনশিংমফম অসিদা তিনলিবা মহৈরোইশিং অমসুং মীহুৎপুম্নমকপু অনৌবা চহীগী য়াইফ পাওজেল পীজরি

ইন্দিয়ান সাইন্স কংগ্রেসকী চামগা তরুক শুবা সেসন হৌদোকচবদা ঐহাক নুঙাইবা ফাওইশক্নাইরবা সাইন্তিস্তশিংস্কোলরশিং অমসুং মহৈরোইশিংগা পুনবা ফংজবা অসিদা অপেনবা ফাওই

ময়ামগী মরক্তা মতম চানা য়ৌরক্নবা হোৎনবনি অদুবু লৈচিল থাংবনা মরম ওইদুনা থিন্থখ্রে

মরূপশিংঐহাক্না ৱাফম অসিগী অপেনবা ফাওই মদুদি চাওখৎলবা লমদম অসিদা চহি অসিগী ওইনাইন্দিয়ান সাইন্স এসোসিয়েসন্না ফ্যুচর ইন্দিয়াসাইন্স & তেক্নোলোজীগী হিরম খনবিরি ঐঙাক্নাথাজবা থম্মি মদুদি ভারতনা চাওথোক্লিবা অসি ঐখোয়গী গ্যানবিজ্ঞানদা ওইরিঅদুবু অসিগুম্নাচাওথোক্লিবা অসিগী অশেংবা মোতিব অদুদি ঐখোয়গী সাইন্সতেক্নোলোজী অমসুং ইনোবেসনবুসমাজকা মরী লৈনহনবা অদুশুনি

মরূপশিংইন্দিয়ান সাইন্স কংগ্রেসকী ইনাক খুল্লবা লেগেসী লৈরি মসিদা আচার্য় জি.সিবোসসি.ভিরমনমেঘ নাথ সহা অমসুং এস.এনবোস য়াওনা ভারতকী খ্বাইদগী মগুন লৈবশিং য়াওরি মিনিমমরিসোর্সশিংদা মেক্সিমম স্ত্রগলগী লমজেলদা মখোয়না মখোয়গী ওইবা ৱাখল্লোনশিংইনভেন্সনশিংনামীয়ামগী মতেং পাংলম্মি ঙসিসু ঐখোয়না মখোয় মখোয়গী কমিৎমেন্ত অমসুং ক্রিয়েতিবিতী অদুতম্লি

১৯১৭তা আচার্য় জগদিশ চন্দ্র বোসনা ভারতকী অহানবা কত্থোক্লবা সাইন্তিফিক রিসর্স সেন্তরদিবোস ইন্সতিত্যুৎ ওফ কলকত্তা লিংখৎখি মহাক্কী হৌদোক ৱারোল অদু সাইন্সকী ওইবা মহাক্কীমীৎয়েং অদু মমী তাই মহাক্না হায়খি, “ঐহাক্না ঙসি কত্থোক্লিবা ইন্সতিত্যুৎ অসি লেবোরেতরী অমাখক্তা নত্তে অদুবু জাতি অসিগী লাইশং অমনি

মরূপশিংঐখোয়গী হান্নগী প্রধান মন্ত্রী লাল বহাদুর শাস্ত্রী জীনা ঐখোয়দা জয় জৱান জয় কিশানগীস্লোগান পীবিরম্মি চহী কুনগী মমাংদা পোখরান্দা পীখিবা পুৱারি ওইরবা ৱারোলদা ঐখোয়গী অথোইবা প্রধানমন্ত্রী অতলজীনা ভারতকীদমক সাইন্স অমসুং তেক্নোলোজীগী কন্ত্রীব্যুসন অদু শকখংখি। মহাক্না ‘জয় বিজ্ঞান’ হাপচিনখি ‘জয় জৱানজয় কিশানজয় বিজ্ঞান      

হৌজিক অহেনবা খোংথাং অমা মাংলোমদা থাংজিনবা মতম ওইরে হায়না ঐহাক্না থাজবা থম্লি। ঐহাক্না ‘জয়অনুসন্ধান’ হাপচিনবা পাম্মি। মদুনা মরম ওইরগা স্লোগান অদু ‘জয় জৱানজয় কিশানজয় বিজ্ঞান, জয়অনুসন্ধান’ ওইরে

ঐখোয়গী সরকারনা ঐখোয়গী সাইন্তিস্তশিংগী মরক্তা ইনোবেসন প্রমোৎ তৌনবা অতল ইনোবেসনমিসন হৌদোক্লে হৌখিবা চহী মরি অসিদা মদুগী মমাং চহী নিফু মমাংদা লৈরম্বা অদুদগী হেনবাতেক্নোলোজী বিজিনেস ইনক্যুবেতরশিং লিংখৎলে ইন্দস্ত্রীনা হৌজিক স্তার্তঅপশিংদা মতম চানাদাইরেক্সনভিজনমেন্তরশিপ অমসুং পার্তনরশিপ ফংহন্নবা শরুক য়াগদবনি

ঐখোয়গী সাইন্তিস্তশিংনা পুবা থাংবা ঙম্বা হেল্থকেয়ারহাউজিংঅশেংবা নুংশিৎঈশিং অমসুংইনর্জীলৌউশিংউবগী পোত্থোক অমসুং ফুদ প্রোসেসিংগী থেংনরিবা খুদোংচাদবশিং কোকহন্নবামখোয় মশানা মশাবু কত্থোক্কদবনি সাইন্স অসি য়ুনিবর্সেল ওইবা মতমদা ইরমদমগী দরকারওইবশিং অমসুং ফিভমশিংগা মরী লৈনবা সোলুসনশিং অদু ফংহন্নবগীদমক্তা তেক্নোলোজী অদুইরমদমগী ওইগদবনি

নরূপশিংঙসি ঐখোয়গী মাংদা লৈরিবা সমাজকী ওইবাশেলথুমগী ওইবা মায়োক্নরিবশিং অসিমায়োক্ননবগীদমক নেস্নেল রিসর্স লেবোরেতরিশিং অমসুং সাইন্তিফিক ওর্গনাইজেসনশিংনা লাইনাফংনিঙাই ওইবাখংবদা লাইবা অমসুং অহোংবা সোলুসন থৌরাং তৌবা তাই ঐহাক্না ময়ামদা খুদমখরা পীজগে ঐখোয়গী লৈবাক্তা হেক্তর অনিদগী তানা লৌফম লৈবা লৌমীশিংগী মশিং য়াম্না লৈরিমখোয়না লেবর য়াম্না চংদনা পোত্থোক য়াম্না পুথোক্নবগী তেক্নোলোজী য়াম্না মথৌ তাই ঐখোয়এগ্রীকলচরেল সাইন্সতা প্রোগ্রেস য়াম্না লৈরে অদুবু ন্যু ইন্দিয়াগী দরকার ওইবশিং মপুংফাহন্নবগীদমক মসিদা থবক য়াম্না তৌবা মথৌ তাই অনৌবা এক্সপান্সন দরকার ওই

অচৌবা দাতা এনালাইসিস, আর্তিফিসিয়েল ইন্তেলিজেন্স, ব্লোক–চেন অমসুং কমুনিকেসনগা মরী লৈনবাতেক্নোলোজীবু অতাবা মমলদা লৌবুক্তা করম্না শিজিন্নগনি হায়বা অসিদা ঐখোয়না মীৎয়েং থমগদবনি। ঙসিদিমতম অসিনা পাম্লিবা অদুদি অসিগুম্লবা ইনভেন্সন পুম্নমক্কা লোয়ননা সেন্সর তেক্নোলোজী, দ্রোন, সেতেলাইতইমেজিং অমসুং আর্তিফিসিয়েল ইন্তেলিজেন্সপু পেকেজ অমা শেম্দুনা ঐখোয়গী লৌমীশিংগী মতেং পাংবনি।মতেং অসিগী মখাদা ঐখোয়গী লৌমীশিংনা মশাগী মহৈ মরোং, মরু মরাং, ইথৈ লৌখোং, ফর্তিলাইজর, ত্রান্সপোর্ত অমসুং পেস্তিসাইদকা মরী লৈনবা তোঙান তোঙানবা ৱারেপশিং ঙসিগী সাইন্তিফিক ওইবা মওংমতৌগী মতেং ফংবা ঙম্বা অদুনি।

মরূপশিং, ঐখোয়না ইজ ওফ দুইং বিজিনেসতা লেপ্পা লৈতনা মাংলোমদা চংশিল্লিবা মতৌ অদুম্না ঐখোয়নাভারতমচা কোতি চামগা কুনমঙাগী ইজ ওফ লিভিংদশু খোংজেল য়াংনা থবক তৌবা তাই। মদুগী মায়কৈ অদুকরি ওইগনি হাবদু খংদোক্নবা ৱাহং খরদা খন্ন–নৈনবা মথৌ তাই। ঐখোয়না ঐখোয়গী লৈবাক অসিগী নোংলিক্না তাবা মফমশিংদা হেন্না ফবা অমশুং সাইন্তিফিক ওইবা মওংদা ইকংগী ওইবা মেনেজমেন্তদা থবক তৌবাঙমগদ্রা? নোং, সাইক্লোন অমসুং অতোপ্পা দিজাস্তরশিংগী মাংজৌননা খংহনবা সিস্তেমশিংদা হেন্না ফগৎহবাঙমগদ্রা? মদুনা লৌউ–শিংউবদা কানহনবতা নত্তনা মশিং য়াম্লবা পুন্সিশিংশু কনবা ঙম্লগনি।

ঐখোয়না ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা চহী কয়াদগী চত্থদুনা লাক্লবা মান্যুত্রিসনগী সমস্যাবু ফগৎহন্নবগীদমকহেন্না ফবা তেক্নোলোজিকেল সোলুসন থিদোকপা ঙম্লগদ্রা? অদুগুম্লবা মখলগী মেথদশিং মদুনা ঐখোয়গীঅঙাংশিংবু হেন্না ফবা হকশেল শোইদনা ফংবা ঙমজগদবা। ঐখোয়না ঐখোয়গী অঙাংশিংবু চিকনগুনিয়াঅমসুং জপানিজ ইন্সেফ্লাইতিজগুম্বা লৈনাশিংদগী ভারতপু নান্থোকহন্নবা লায়েং পুথোকপা ঙম্লগদ্রা? ঐখোয়নাথক্নবা ঈশিংগী সমস্যদগী ঙাকথোক্নবা রিসাইক্লিং অমসুং কঞ্জার্বেসনগা মরী লৈনবা অনৌবা তেক্নিকপুথোকপা ঙম্লগদ্র? ঐখোয়না ৱাহংশিং অসিগী পাওখুম থিবা তাবনি।

ঐখোয়না সাইন্সপু মীচম প্রজাগী পুন্সিগা শম্নহনবা তাবনি। ঐখোয়না লিদরশিপ লৌবা তাই। ঐখোয়নামালেমদা করিগুম্বা খরা তৌরগা উৎপা তাই। ঐখোয়না মতমগী ওইবা সোলুসন থিদোকপা তাই, মদুসু অকক্নবামতমগী মনুংদা।

মরূপশিং, ২০১৮ অসি ভারতকী সাইন্সকীদমক অফবা চহী অমা ওইখি। চহী অসিদা ঐখোয়না এচিবতৌখিবশিংগী মরক্তা এভিয়েসন গ্রেদ বাইওফ্যুএল পুথোকপা, দিব্যা নয়ন – মীৎ উদ্রবশিংগীদমক মেছিন অমা, সর্ভিকেল কেন্সর, তি.বি. অমসুং দেঙ্গু দাইগ্নোসিস তৌনবা শেল য়াম্না চংদবা খুৎলাইশিংনি। সিক্কিম–দার্জলিংরিজন্দা রিয়েল–তাইম লেন্দস্লাইদ ৱার্নিং সিস্তেম অমা। অদুম ওইনমক চৎকদবা অশাংবা লম্বী অমা লৈরি।ইন্দস্ত্রীয়েল প্রদক্তশিংগী থোংদা ঐখোয়গী রিসর্স অমসুং দিবেলপমেন্ত এচিবমেন্তশিং হেঙ্গৎহন্নবাকমর্সিয়েলাইজেসন্দা অচেৎপা লম্বী অমা ঐখোয়না মথৌ তাই।

মরূপশিং, খুমাং চাওশিনবা ভারত অমা শেম্নবগীদমক ঙসি ভারতকী বিজ্ঞানবু থাক ৱাংহনবা তাই। ঐখোয়নাকম্পিতিসন তৌবা খক্তা নত্তনা মকোক থোংবা তাই। ঐখোয়না শুপ্নতগী রিসর্স তৌনবগীদমক রিসর্স তৌগদবানত্তে ঐখোয়না পুথোক্লিবা অদুগী মতুং ইন্দুনা মালেম অসিনা চৎপা হৌনবগী থাক অদুদা পুদুনা চৎকদবনি।

মসি ফংনবগীদমক ঐখোয়না রিসর্সকী মচা খাইনা তাক্লিবা অদু ইকো–সিস্তেম ওইহনবা তাই। ঙসিদিঅসিগুম্লবা সিস্তেম অসি য়াম্না মথৌ তারি। ক্লাইমেৎ চেঞ্জগী ৱাফম ওইগেরা নত্রগা আর্তিফিসিয়েলইন্তেলিজেন্সকী ওইগেরা, পোপুলেসন দাইনামিক্সকী ওইগেরা নত্রগা বাইও তেক্নোলোজী অমদি দিজিতেলমার্কেৎ প্লেসকী ওইগেরা। ঙসিদি অসিগুম্লবা ইকো–সিস্তেমগী খুত্থাংদা ঐখোয়না ঐখোয়গী লৈবাক্কী তেলেন্তপূলগী পোতেন্সিয়েলগী কানবা লৌবা য়াই।

করিগুম্বা ঐখোয়না লাক্কদৌরিবা মতম অসিদা নোলেজ সোসাইতীগী ৱার্ল্দ লিদরগী পরিংদা লেপকে হায়রগদিলৈবাক অসিনা মশাগী রিসর্স এবিলিতী হেঙ্গৎহন্নবা হোৎনবা য়াবা পুম্নমক হোৎনগদবনি। ঐখোয়না পান্দমথম্দুনা ইন্তরদিসিপ্লিনরী রিসর্স তৌবা তাই।

মরূপশিং, কনাগুম্বা লৈবাক অমত্তগী ইন্তেলেকচুয়েল ক্রিয়েতিবিতী অমসুং আইদেন্তিতীনা লৈবাক অদুগীপুৱারি, কলা, লোন অমসুং সংস্কৃতি শেম্মি। হৌজিক্তি আর্তস অমদি হ্যুমেনিতীজ, সোসিয়েল সাইন্স, সাইন্সঅমসুং তেক্নোলোজীগী ইনোবেসনগী ফ্যুজন ওইবা রিসর্স মথৌ তারে।

মরূপশিং, রিসর্স অমসুং দিবেলপমেন্তদা ঐখোয়গী পাঙ্গল অসি ঐখোয়গী নেস্নেল লেবোরেতরীশিং, সেন্ত্রেলয়ুনিবর্সিতীশিং, আই.আই.তি.শিং, আই.আই.এস.সি., তি.আই.এফ.আর., অমসুং আই.আই.এস.ই.আর.শিংদায়াংলেন শরু ওইদুনা পাংথোক্লি। অদুমওইনমক, ঐখোয়গী মহৈরোইশিংগী চাদা ৯৫দি রাজ্যগী য়ুনিবর্সিতীশিংঅমসুং কোল্লেজশিংদা চৎলি, মফম অদুদদি রিসর্স অসি হৌজিকশু অকক্নবা লৈরি। অসিগুম্লবা য়ুনিবর্সিতীশিংঅমসুং কোলেজশিং অসিদা অচেৎপা রিসর্স ইকো–সিস্তেম অমা দিবেলপ তৌগদবনি। ঐহাক্না প্রাইম মিনিস্তর্সসাইন্স তেক্নোলোজী এন্দ ইনোবেসন কাউন্সিলদা মসিগী ইশুশিং অসি শন্দোক্না খন্ননবা অমসুং ঐখোয়গীকোলেজশিং অমসুং স্তেত য়ুনিবর্সিতীশিংদা রিসর্স হেঙ্গৎহন্নবা হ্যুমেন রিসোর্স দিবেলপমেন্তকী মন্ত্রালয়গালোয়ননা তানদুনা এক্সন প্লান অমা শেমগৎনবা খংহনখ্রে।

মরূপশিং, সাইন্স অমসুং তেক্নোলোজীদা ঐখোয়গী তৌবা ঙম্বা, ঐখোয়গী স্কিলশিং অদু হন্দক্তা ফংখিবা স্পেসমিসনগী মায়পাকপশিং অদুদগী খংবা ঙম্লে। ইকুই কুইদ্রিঙৈদা ঐখোয়না CARTOSAT 2 সেরিজ সেতেলাইৎয়াওনা নেভিগেসন, কমুনিকেসন অমসুং হাইপর স্পেক্ত্রেল ইমেজিংগা মরী লৈনবা সেতেলাইৎ ৩০ অমগাথাগৎখি। লাক্কদৌরিবা চহী ২০২০–২২ ফাওবদা ভারত মচা অহুমবু ঐখোয়গী গগনয়ানমক্তদা স্পেসতা থানবাথৌরাং অকনবা মওংদা চত্থরি।

মসিগীদমক ইসরোনা ক্রিয়ু ইস্কেপ সিস্তেমগী অখন্নবা তেক্নোলোজীসু উৎথোক্তুনা য়েংহনখ্রে। গগনয়ানগীওইবা ঐখোয়গী মংলান অসি লেপ্নখিবা মতমগী মনুংদা মপুং ফানা পাংথোক্কনি হায়না ঐহাক্না ঐখোয়গীসাইন্তিস্তশিংদা থাজবা থম্লি।

মরূপশিং, হৌখিবা চহিদা ইম্ফালদা ইন্দিয়ান সাইন্স কংগ্রেসকী থৌরম পাংথোকখিবা মতমদা সাইন্তিস্তশিংনাসিক্কল সেল এনেমিয়াগী সমস্যাগী লম্বী, অহোংবা মমলগী লাইনা ফংবা ঙম্বা ইফেক্তিব ওইবা লায়েং থিদোক্নবাঐহাক্না অদোম সাইন্তিস পুম্নমক্কী মফমদা অপীল অমা তৌজখি। লৈনা অসিনা ঐখোয়গী ত্রাইবেল সমাজদাএফেক্ত তৌরি। ঐহাক্না হরাওবা ফাওই মদুদি সি.এস.আই.আর. অনসুং দি.বি.তিনা মসিগীদমক দ্রাইব চত্থবাহৌরে। সংস্থান অনিমক্কী সাইন্তিস্তশিংনা হৌজিক লৈনা অসি ঙাকথোকপা অমসুং লায়েংবগা লোয়ননা জিনথেরাপীগী দিবেলপ তৌরে মদুনা হোমোগ্লোবিনগী দিসওর্দরশিং ফহনবা ঙম্লে।

মরূপশিং, ভারতনা সাইন্স অমসুং তেক্নোলোজী অমদি ইনোবেসনগীদমক অনৌবা তুং কোইনা চৎনগদবারোদ মেপ অমা মথৌ তারি। মসিগী ওবজেক্তিবশিং অসিগা লোয়ননা ঐখোয়না হন্দক্তা প্রাইম সাইন্সতেক্নোলোজী এন ইনোবেসন এদভাইজরী কাউন্সিল শেম্লে। কাউন্সিল অসিনা স্তেক হোল্দরশিং, মন্ত্রালয়শিংঅমসুং ইমপ্লিমেন্ত মল্তিস্তেক হোল্দর পোলিসী ইনিসিয়েতিবশিংগী মায়কৈদা মতিক চাবা সাইন্স অমসুংতেক্নোলোজী ইন্তরবেন্সনশিং, কেতালাইজ কোলাবোরেসনশিং ফোর্মুলেৎ তৌবদা মতেং ওইরগনি। অৱাংবাথাক্কী এজুকেসন সেক্তরদা অখন্নবা মীৎয়েংগা লোয়ননা এজুকেসনগী ক্বালিতী হেঙ্গৎহন্নবা সরকারনা থবকপায়খৎলি। ঐখোয়না অৱাংবা থাক্কী এজুকেসন সেক্তর লিবরাইজ তৌরে। মথৌ নিংথিনা তৌরিবা য়ুনিবর্সিতীশিংঅমসুং কোলেজশিংদা ফঙ্কসনেল অমসুং ফাইনান্সিয়েল ওতোনোমী পীনবা য়ু.জি.সি.না গ্রেদেদ ওতোনোমীরেগুলেসন পুথোক্লে। ঐখোয়না প্রইম মিনিস্তর রিসর্স ফেল্লোজ হৌদোক্লে। স্কিম অসিগী মখাদা লৈবাক অসিদালৈরিবা খ্বাইদগী ফবা ইন্সতিত্যুসনশিংদগী বুদ্ধী লৌশিং লৈবা মীওই লিশিং অমাবু আই.আই.তি.শিং, অমসুংআই.আই.এস.সি.দা পি.ঐচ.দি. প্রোগ্রামশিংদা দাইরেক্ত এদমিসন ওফর তৌরগনি। স্কিম অসিনা মগুন লৈবারিসর্স পাংথোক্লগনি অমসুং মাংজিল থারিবা এজুকেস্নেল ইন্সতিত্যুসনশিংদা ফেকল্তীগী অৱাৎপা লৈরিবা অদুমেনশিল্লগনি।

মরূপশিং, ভারত অসি ক্রিয়েতিব, ইনর্জেতিক অমসুং কনফিদেন্ত মাইন্দশিংগী অনৌবা জেনরেসন অমগালোয়ননা পিক থল্লে। সাইন্সকী থোংদা ন্যু ইন্দিয়া অমা শেমগৎনবগীদমক ঙমগদবা এনভাইরনমেন্ত অমাফংহন্নবা সরকারনা মখোয়দা ৱাশক্লি।

ঐহাক্না ময়াম পুম্নমকপু ক্রিয়েতিব অমসুং রিৱার্দিং ওইবা অনৌবা চহী ২০১৯গী য়াইফ পাওজেল পীজরি।

ময়াম্বু থাগৎচরি। ময়াম্বু হায়নিঙাই লৈতনা থাগৎচরি।        

দোনেসন
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Rejuvenation of Ganga should be shining example of cooperative federalism: PM Modi

Media Coverage

Rejuvenation of Ganga should be shining example of cooperative federalism: PM Modi
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Share
 
Comments
I am a sevak, have come here to give account of BJP's achievements before people of Jharkhand, says PM Modi in Dumka
Opposition built palaces for themselves and their families when in power; they are not worried about people’s troubles: PM Modi in Jharkhand
Congress, allies have raised storm over citizenship law, they are behind unrest and arson: PM Modi in Dumka

The campaigning in Jharkhand has gained momentum as Prime Minister Shri Narendra Modi addressed a mega rally in Dumka today. Accusing Congress and the JMM, PM Modi said, “They do not have any roadmap for development of Jharkhand, nor do they have done anything in the past. But we understand your problems and work towards solving them.”

Hitting out at the opposition parties, he said, “The ones whom people of Jharkhand had trusted just worked for their own good. Those people had to be punished by you, but they are still not reformed. They have just been filling their treasury.”

Talking about the Citizenship Amendment Act, PM Modi said that to give respect to the minority communities from Pakistan, Afghanistan, & Bangladesh, who fled to India & were forced to live as refugees, both houses of parliament passed the Citizenship Amendment bill. “Congress and their allies are creating a ruckus. They are doing arson because they did not get their way. Those who are creating violence can be identified by their clothes itself. The work that has been done on Pakistan's money is now being done by Congress,” he said.

The Prime Minister outlined the progress and development successes of the Jharkhand. He said, “Before 2014, the Chief Minister of the state used to claim the construction of 30-35 thousand houses and described it as their achievement. But now we are moving forward with the resolve that every poor person in the country should have their own house.”

Addressing a poll meeting in Dumka, PM Modi said, "The BJP governments at the Centre and the state would continue to protect Jharkhand's 'jal', 'jungle' and 'jameen', no matter what the opposition parties say."

“In Jharkhand, the institutes of higher education, engineering and medical studies like IIT, AIIMS were opened, this is also done by BJP,” asserted PM Modi in Jharkhand's Dumka district. Also, the PM urged citizens of Jharkhand to come out and vote in large numbers.