Share
 
Comments
“7,500 sisters and daughters created history by spinning yarn on a spinning wheel together”
“Your hands, while spinning yarn on Charkha, are weaving the fabric of India”
“Like freedom struggle, Khadi can inspire in fulfilling the promise of a developed India and a self-reliant India”
“We added the pledge of Khadi for Transformation to the pledges of Khadi for Nation and Khadi for Fashion”
“Women power is a major contributor to the growing strength of India's Khadi industry”
“Khadi is an example of sustainable clothing, eco-friendly clothing and it has the least carbon footprint”
“Gift and promote Khadi in the upcoming festive season”
“Families should watch ‘Swaraj’ Serial on Doordarshan”

গুজরাতকী মমিং লৈরবা মুখ্য মন্ত্রী, শ্রী ভুপেন্দ্র ভাই পতেল, মেম্বর ওফ পার্লিয়ামেন্ত, শ্রী সি.আর. পাতিল, গুজরাত সরকারগী রাজ্য মন্ত্রী, শ্রী হর্শ সংঘবী অমসুং শ্রী জগদিশ পঞ্চল, অহমদাবাদকী মেয়র শ্রী কিরিতভাই অমসুং কে.ভি.আই.সি.গী চিয়রমেন, শ্রী মনোজজূ, অতোপ্পা দিগনিতরীশিং অমসুং গুজরাতকী কাচিন-কোয়াদগী মফম অসিদা তিনবীরিবা ইচিল-ইনাওশিং,

ঙসি নীংতম্বগী চহি ৭৫শুরকপগী থৌরম অসিদা সাবরমতী তোর্বান অসি থৌজাল ফংজরে, ইচে-ইচল অমসুং ইচানুপী ৭,৫০০না পুন্না তরেং শীজিন্নদুনা লং নাইদুনা পুৱারী অমা শেমখি। ঐহাক্না মীকুপ খরা তরেংদা লাং নাইবগী খুদোংচাবা ফংজবা অসি ঐহাক্কী লাইবক ফবনি। ঐহাক্কী ওইনা তরেং অসি নুংশিরবা মীকুপ খরগা মরী লৈনৈ মসিনা ঐহাক্কী অঙাং ওইরিঙৈগী মতম নীংশিংহল্লি  মরমদি ঐখোয়গী অপীকপা য়ুমদা কাচিন অমদা পুম্নমক অসি থম্মি অমসুং ঐখোয়গী ইমানা শেল তানদবা য়াদে হায়বা ৱাখল্লোনগা লোয়ননা মহাক্না মতম ফংবা খুদিংদা মহাক্না ফমদুনা লং নাই। ঙসি মতম অদুদা থোকখিবা শক্তমশিং অদু ঐঙোন্দা অমুক হন্না নীংশিংহল্লি। অমসুং ঙসি অমদি মমাংদা ঐহাক্না তরেংদা লং নাইবা অসি উবদা মবুঙোবু মাগী ভক্তীনা থৌনিজবগী মওং ওইনা উই, থৌনিবগী পোৎলম ওইনা শীজিন্নৈ, মহাক্না লং নাই হায়না লৌনৈ। থৌওং অসি ঈশ্বর থৌনিবগা পাংখক ওই।

নীংতম ইহৌদা তরেংনা লৈবাক অসিগী থৱায় ওইখিবা অদুগুম্না ঙসিসু চপ মান্নবা ৱাখল্লোন অদু ঐহাক্না সাবরমতী তোর্বানশিংদা উবা ফংই। মফম অসিদা তিনবীরিবা মীপুম খুদিংমক, থৌরম অসিবু য়েংবীরিবা মীপুম খুদিংমক্না ঙসি মফম অসিগী খাদী উৎসবকী থৌনা অসি শোইদনা ফাওরমগনি। আজাদী কা অমৃত মহোৎসবতা লৈবাক অসিনা ঙসি খাদী উৎসব পাঙথোক্তুনা মাগী নীংতম লান্মিশিংদা ফজরবা খুদোল অমা পীরি। ঙসি গুজরাত স্তেৎ খাদী ভিলেজ ইন্দস্ত্রী বোর্দকী অনৌবা বিল্দিং অমসুং সাবরমতী তুরেলদা অচৌবা অতল ব্রিদজ শঙ্গাখি। ঐহাক্না অহমদাবাদ, গুজরাতকী মীয়ামবু নুংঙাইবা ফোঙদোকচরি, ঐখোয়না অনৌবা থাক অসি য়ৌদুনা মাংদা চংশিল্লি, ঐহাক্না য়াইফ পাউজেল পীজরি।

 

মরুপশিং,

অতল ব্রিদজ অসি সাবরমতী তুরেলগী তোর্বান অনিবু শম্নহনবা খক্তা নত্তনা মসিগী দিজাইন অমসুং ইনোভেসন অসি মমাংদা অমুক্তা উখিদ্রি। গুজরাতকী মমিং লৈরবা তেলঙ্গাগী কুহ্মৈ অসিসু মাগী দিজাইন্দা য়াওহনখি। গান্ধীনগর অমসুং গুজরাতনা মরম চুপ্পদা অতলজীবু নুংশিজখি। ইং কুমজা ১৯৯৬তা অতলজীনা ভোৎ চাউনা ফংদুনা গান্ধীনগরদগী লোক সভাগী মীখলদা মাইপাকখি। অতল ব্রিদজ অসি মফম অসিদা তিল্লিবশিংদা থমোয় শেংনা কত্থোকপনি।

মরুপশিং,

নুমিৎ খরগী মমাংদা লৈবাক পুম্বদা গুজরাত য়াওনা নীংতম্বগী চহি ৭৫ মপুং ফারকপগী থৌরমদা থৱায় য়াওনা অমৃত মহোৎসব পাঙথোকখি। গুজরাত্তসু ঐখোয়না খুঙ্গং খুদিংমক্তা, লম্বী সোরোক্তা মচু অহুমগী ফিরাল উবা ফংখি, মচু অহুমগীদমক পাউরিবা ৱাখল্লোন অমসুং থমোয়দা, হকচাংদা, মীয়ামদা মচু অহুমগী ফিরালবু ইকাই খুম্নবা উবা ফংখি। মচু অহুমগী ফিরাল পাইদুনা মফম অসিদা চৎখিবা রেলীশিংদা মখোয়দা লৈবাকনীংবগী ৱাখল্লোন নৌহৌনা য়কাইখ্রে, অমৃত কালদা চাউখৎপা ভারত অমা শেমগৎনবা ফিরেপ লৌখ্রে। চপ মান্নবা ফিরেপ অসি ঙসি খাদী উৎসবতা উবা ফংখি। নখোয়গী খুৎশিংনা তরেংদা লং নাইবা মতমদা মসিনা তুংলমচৎকী ভারতকী শক্তম শেম্লি।

মরুপশিং,

খাদীগী লংলা অমনা নীংতম ইহৌগী শাহৌ ওইখি, মীখা পোনবগী য়োৎলিং থৎদৎপা ঙমখিবা পুৱারীনা শাখি ওইরি। খাদীগী চপ মান্নবা লংলা অসিনা চাউখৎপা ভারত অমগী ৱাশক থুংহন্নবা ইথিলগী হৌরকফম ওইখি অমসুং মসিনা আত্মনির্ভর ভারতকী মঙলানসু মঙফাওনহনগনি। থাওমৈ অমগুম্না ফনা পীকচরবসু অমমম্ববু মাইথিবা পীবা ঙমখিবা অদুগুম্না খাদীগুম্বা চৎনবীদা য়াওরক্লবা পাঙ্গল অসিনা অনৌবা পনখৈশিং তম্না ঐখোয়বু পুবা ঙমগনি। মরম অসিনা খাদী উৎসব অসি নীংতম ইহৌগী থৌনা-লিংজেল অমসুং পুৱারী অদু অমুক হন্না হিংগৎহন্নবা অমসুং অনৌবা ভারতকী ফিরেপশিং থুংহন্নবা ইথিল লৌনবগী খোঙথাং অমনি।

মরুপশিং,

হন্দক্কী ওগস্ত ১৫দা ঐহাক্না লাল কিলাদগী পঞ্চ প‌্রানগী মরমদা ঙাংখি। ঙসি সাবরমতীগী তোর্বান্দা, শেংলবা ইচেল অসিগী মমাংদা, শেংলবা মফম অসিদা, ঐহাক্না পঞ্চ প্রান অসি হঞ্জিন-হঞ্জিন পুথোকপা পাম্মি। অহানবদা- লৈবাক অসিগী মাংদা লৈরিবা অচৌবা পান্দম, চাউখৎলবা ভারত অমা ওইহন্নবা পান্দম, অনিশুবদা- মীখা পোনবগী ৱাখল্লোন মপুং ফানা থাদোকপা, অহুমশুবা- ঐখোয়গী হেরিতেজকীদমক চাউথোকচবা, মরিশুবদা- জাতিগী অপুনবা শক্তমগী ৱাখল্লোন হেনগৎহন্নবা কন্না হোৎনবা, অমসুং মঙাশুবদা- প্রজা খুদিংমক্কী থৌদাং।

ঙসিগী খাদী উৎসব অসি পঞ্চ প্রানশিং অসিগী ফজরবা মমিনি। খাদী উৎসব অসিদা অচৌবা পান্দম অমা য়াওরি, ঐখোয়গী হেরিতেজকীদমক চাউথোকচবা, মীয়াম্না শরুক য়াবা, ঐখোয়গী থৌদাং, পুম্নমক য়াওরি, মসি পুম্নমক্কী মীফম অমনি। ঐখোয়গী খাদি অসিসু মীখা পোনবগী ৱাখল্লোনগী অচৌবা চৈথেং নংলবা অমা ওইদুনা লাক্লি। নীংতম ইহৌগী মতমদা ঐখোয়দা স্বদেসি ফাওহনখিবা খাদী অদু নীংতম্বা ফংলবা মতুংদা ইকাইবা পীখি। নীংতম ইহৌগী মতমদা, গান্ধীজীনা লৈবাক অসিগী মসাগী ইকাই খুম্নবা ওইহনখিবা খাদী অদু নীংতম্বা মতুংদা ইনফেরিয়রিতি কমপ্লেক্সনা থল্লম্মি। সিনা মরম ওইদুনা খাদী এন্দ ভিলেজ ইন্দস্ত্রীগা খাদীগা লৈনরিবা মরী অসি মপুং ফানা মুত্থৎখি। মসিদা ওইখিবা খাদীগী ফীভম অসি মরু ওইনা গুজরাতকীদমক্তদি য়াম্না থমোয় শোক্নীংঙাই ওইখি মরমদি গুজরাতনা খাদীগা য়াম্না অখন্নবা মরী অমা লৈনৈ।

মরুপশিং,

গুজরাতকী লমদমদা খাদী অমুক হন্না হিংগৎহন্নবা থবক পাইখৎপদা চাউথোকচবা পোকই হায়খি। ঐহাক্না নীংশিংলি ২০০৩দা ঐখোয়নাখাদীগী ফীভম অসি ফগৎহন্নবা গান্ধীগী পোক্নফম ওইরিবা পোর্বন্দরদগী অখন্নবা কেম্পেন অমা হৌদোকখি। ঐখোয়না ‘খাদী ফোর নেসন’ অমসুং ‘খাদী ফোর ফেশন’গী ৱাশক লৌখি। গুজরাত্তা খাদী চাউখৎহন্নবা ফেশন শো কয়া পাঙথোকখি, মসিদা শকনাইরবা মীওইশিংনা শরুক য়াখি। ঐখোয়বু মীয়াম্না নোক্নখি, ইকাইবা পীখি। অদুবু খাদী এন্দ ভিলেজ ইন্দস্ত্রীশিংবু নাথৈদুনা থম্বা হায়বা অসি গুজরাতনা য়াজখিদে। গুজরাতনা কত্থোকপগা লোয়ননা মাংদা চংশিনখি অমসুং খাদীগী অনৌবা মপোক অমা পোকহনখি।

 

২০১৪দা দিল্লীদা ঐহাকপু দিল্লীদা চৎনবা য়াথং লাকপা মতমদা । ঐহাক্না গুজরাত্তগী ফংখিবা ইথিল অদু লৌদুনা মসি মখা তানা পাকথোক-চাউথোকহনখি। ‘খাদী ফোর ত্রান্সফোর্মেসন’গী ৱাশক্তা ‘খাদী ফোর নেসন, খাদী ফোর ফেশন’গী ৱাশকশিং হাপচিনখি। ঐখোয়না গুজরাতকী মাইপাকপগী এক্সপরিয়েন্সশিং অদু লৈবাক পুম্বদা শন্দোকপা হৌখি। লৈবাক শিনবা থুংবদা খাদীগা মরী লৈনবা সমস্যাশিং কোকহনখি। ঐখোয়না ইরৈবাকচাশিংদা খাদীগী পোৎলমশিং লৈনবা পুক্নীং থৌগৎখি। অমসুং মসিগী ফল অদু ঙসি মালেমদা উবা ফংলি।

ঙসি ভারতকী মকোক থোংবা ফেশন ব্রান্দশিং অসি খাদীগা লোয়ননা থবক তৌনবা মাংদা থোরক্লি। ঙসি ভারত্তা খআদী রেকোর্দ ওইনা পুথোক্লি, রেকোর্দ ওইনা য়োনখি। হৌখিবা চহি ৮ অসিদা খাদী য়োনবদা শরুক মরি হেনগৎলকখি অমসুং অহানবা ওইনা খাদী অমসুং গ্রামোদ্যোগকী তর্নওভর অসি করোর লাখ অমা হেনখি। সেক্তর অসিনা অনৌবা থবক করোর ১.৭৫ পীবা ঙমখি। খাদী য়োনবা হেনগৎপদগী খ্বাইদগী কান্নবা ফংখিবা অসি নখোয়না ওইখি, ঐহাক্কী খুঙ্গংগী খাদীগা লোয়ননা হিংলিবা ইচিল-ইনাওশিংনা ওইখি।

খাদী য়োনবা হেনগৎলকপনা মরম ওইদুনা খুঙ্গংশিংদা শেল হেন্না লাকখি, খুঙ্গং অসিদা থবক ফংবা মীগী মশিং হেনগৎলকখি। মরু ওইনা ঐখোয়গী ইমাশিং অমসুং ইচে-ইচলশিংদা শক্তি পীখি। হৌখিবা চহি ৮দা খাদী এন্দ ভিলেজ ইন্দস্ত্রীশিংদা অনৌবা থবক মিলিয়ন ২০ রোম পীবা ঙমখি। অমসুং মরুপশিং গ্রীন খাদীগী কেম্পেন গুজরাত্তা হৌদোকখি। মফম অসিদা খাদী অসি সোলর চর্খা শীজিন্নদুনা পুথোক্লি, সোলর চর্খাশিং খুৎহৈবশিংদা পীখি। অদুম্না গুজরাতনা অনৌবা লম্বেল অমা উৎলি।

মরুপশিং,

নারী শক্তি অসি ভারতকী খাদী ইন্দস্ত্রীগী হেনগৎলক্লিবা পাঙ্গল অসিগী অচৌবা কন্ত্রিব্যুতর অমসু ওইরি। ওন্তপ্রিনোরশিপকী ৱাখল্লোন অসি ঐখোয়গী ইচে-ইচল অমসুং ইচানুপীশিংদা য়াওজরক্লি। মসিগী খুদম অসি গুজরাত্তা লৈরিবা সখি মন্দলশিং পাকথোক-চাউথোরকপা অসিনি। দিকেদ অমগী মমাংদা গুজতাজী ইচে-ইচলশিং শক্তি পীনবা মিসন মঙ্গলম হৌদোকখি। গুজরাত্তা শেমখিবা ইচে-ইচলশিংগী সেল্ফ হেল্প গ্রুপ লাখ ২গা লিশিং ৬০ হেন্না লৈরে। মসিদা খুঙ্গংগী ইচে-ইচল লাখ ২৬ হেনবনা শরুক য়ারি। সখি মন্দেলশিং অসিনা দবল ইঞ্জিন সরকারদগী দবল বেনিফিৎ ফংলি।  

মরুপশিং,

অমৃত কালদা ইচে-ইচলশিং অমসুং ইচানুপীশিংগী শক্তিনা অচৌবা শাফু অমা পীরি। লৈবাক্কী ইচানুপীশিংনা থবকশিংদা মশিং য়াম্না য়াওশিননবা হোৎনবা হায়বা অসি ঐখোয়গী থৌদাংনি। মসিদা মুদ্রা য়োজনানা অচৌবা থৌদাং লৌরি। অপীকপা লোন লৌনবা ইচে-ইচলশিংনা মফম অমদগী মফম অমদা কোইচৎ চৎলম্বা মতম অমা লৈরমখি। ঙসিদি মুদ্রা য়োজনাগী মখাদা গরেন্তী য়াওদনা লুপা লিশিং ৫০দগী লুপা লাখ ১০ ফাওবগী লোনশিং পীরি। লৈবাক অসিগী ইচে-ইচল অমসুং ইচানুপী করোর কয়ানা মুদ্রা য়োজনাগী মখাদা লোনশিং লৌদুনা অহানবা ওইনা মখোয় মশাগী বিজিনেস তৌবা ঙমখি। মসি খক্তা নত্তনা মীওই অমা নত্ত্রগা অনিদা থবক পীবা ঙম্লে। খাদী এন্দ ভিলেজ ইন্দস্ত্রীশিংদা নুপী কয়া থবক তৌরি।

মরুপশিং,

ঙসি খাদীনা লৈরিবা অৱাংবা থাক অসিদগী হেন্না ঐখোয়না তুঙ্গি মায়কৈদা য়েংগদবনি। হৌজিক মতম অসিদা ঐখোয়না মালেমগী প্লেৎফোর্ম খুদিংমক্তা ৱাহৈ অমগী মতাংদা খন্ন-নৈনবা কয়া অমা তাবা ফংলি – সস্তেনেবিলিতি, খরনা সস্ততেনেবল গ্রোথ, খরনা সস্তেনেবল ইনর্জি হায়রি, খরনা সস্তেনেবল এগরিকলচর হায়রি, খরনা সস্তেনেবল প্রদক্তশিংগী মতাংদা ৱারি শানরি। ঐখোয়গী পৃথিবি, ঐখোয়গী পৃথিবি অসি মীওইবগী থৌওংশিংনা পোৎলুম পীবা হন্থহনগদবনি হায়বা অসিদা মালেম পুম্বনা থবক পাইখৎনবা হোৎনরি। হৌজিক্ মতম অসিদা মালেমদা বেক তু বেসিক্কি অনৌবা চৎনবী অমা হৌরে। মহৌশাগী লনশিং ঙাক-শেনবদা অখন্নবা মীৎয়েং থম্লি। অসিগুম্বা ফিভম অসিদা তুং কোইনা চত্কদবা পুন্সি মহিংগী মতাংদসু ৱারি শানরি।

ঐখোয়গী প্রদক্তশিং ইকো-ফ্রেন্দলী ওইবা, অকোইবগী ফীভমদা শোকহনদবা হায়বা অসি য়াম্না মরু ওই। মফম অসিদা খাদী উৎসবকীদমক লাকখিবা মীয়াম্না খল্লমগনি ঐহাক্না করিগীদমক সস্তেনেবলদা মীৎয়েং চংলিবনো হায়না। মসিগী মরমদি খাদী অসি সস্তেনেবল ক্লোতিংগী খুদম অমনি। ইকো-ফ্রেদলী ক্লোতিংগী খুদম অমনি অমসুং মসিদা কার্বোন ফুতপ্রিন্ত য়াম্না হন্থৈ। তেম্পরেচর ৱাংবা লৈবাক কয়া লৈ, হকশেলগী মীৎয়েংদগী য়েংবদা খাদী অসি য়াম্না মরু ওই। মরম অসিনা মালেমগী থাক্তা খাদীনা অচৌবা থৌদাং অমা লৌবা ঙমগনি। ঐখোয়গী হেরিতেজ অসিগীদমক ঐখোয়না চাউথোকচাবা পোকফম থোকই।

ঙসি খাদীগী থবক তৌরিবা মীওইশিংগীদমক অচৌবা কৈথেল অমা লৈরে। ঐখোয়না খুদোংচাবা অসি মাংহল্লোইদবনি। ঐহাক্না মালেম অসিদা লৈবা সুপরমার্কেৎ খুদিংমক্তা, ফীরোলগী কৈথেল খুদিংমক্তা ভারতকী খাদীনা খুদুম চনবা নুমিৎ অদু খৌরাংনা ঙাইরি। অদোমগী হোৎনজমল, অদোমগী হুমাংমমল অসিনা মালেম শিনবা থুংনা য়ৌহনবা ঙমগনি। ক্লাইমেৎ চেঞ্জকী চৈথেং মরক অসিদা খাদীগী দিমান্দ খোঙজেল য়াংনা হেনগৎলক্লি। হৌজিক খাদীবু লোকেল তু গ্লোবেল য়ৌহনবদা থিংনবা শক্তি অমত্তা লৈতে।

মরুপশিং,

ঙসি সাবরমতী তোর্বানদগী ঐহাক্না লৈবাক মীয়ামদা অপীল অমা তৌজনীংই। লাক্কদৌরিবা হরাও-কুহ্মৈশিং অসিদা খাদী ভিলেজ ইন্দস্ত্রীশিংনা পুথোকপা পোৎলমশিং খক্তমক খুদোল ওইনা তম্বীয়ু। অদোমগী য়ুমদা তোঙান-তোঙানবা ফী মখলশিংদগী পুথোকপা ফিরোলশিং লৈরম্বা য়াই অদুবু করিগুম্বা অদোম্না খাদীগী মফম পীবিবা তারবদি ভোকেল ফোর লোকেল কেম্পন অসি খুমাং চাউশিনগনি, মসিনা লায়রবশিংগী পুন্সি ফগৎহনবদা মতেং পাংগনি। মপালদা লৈরিবা মীওইশিংনা মখোয়গী মরী মতা নত্ত্রগা মরুপশিংগী য়ুমদা চৎপদা খাদীগী খুদোল ওইনা তম্বীয়ু। মসিনা খাদী চাউখৎহনবা খক্তা নত্তনা অতোপ্পা লৈবাকশিংগী প্রজাশিংগী মরক্তা খাদীগী মতাংদা এৱের্নেস পীবা ঙমগনি।

মরুপশিং,

মশাগী পুৱারী কাউথোকখ্রবা লৈবাক অদুনা অনৌবা পুৱারী শেম্বা ঙমলোই। খাদী অসি ঐখোয়গী পুৱারী, ঐখোয়গী হেরিতেজকী মরু ওইবা শরুক অমনি। ঐখোয়গী হেরিতেজকীদমক ঐখোয়না চাউথোকচবা পোক্লবা মতমদা মালেমনা মদুবু ইকাই খুম্নগনি। মসিগী খুদম অসি ভারতকী তোই ইন্দস্ত্রী অসিনি। ভারতকী চৎনবীদা য়ুম্ফম ওইবা শান্নপোৎশিং অসি মহৌশাগীদমক ফৈ, অঙাংশিংগী হকশেলদা অকাইবা পীদে। অদুবু হৌখিবা দিকেদ খরা অসিদা ভারতকী মশাগী চাউখৎলম্বা তোই ইন্দস্ত্রী অসি মীরৈবাক্কী শান্নপোৎশিংগী লমজেলনা মাংহনখি।

সরকারগী খোঙথাংশিং অমসুং তোই ইন্দস্ত্রীশিংদা থবক তৌরিবা ঐখোয়গী ইচিল-ইনাওশিংনা কন্না হোৎনবদগী ফীভম অসি হৌজিক্তি অহোংবা লাকপা হৌরে। মসিনা মরম ওইদুনা শান্নপোৎশিং মপালদগী পুশিল্লকপদা চাউনা হন্থহনবা ঙমখি। মসিগা লোয়ননা ভারতকী শান্নপোৎশিংনা মালেমগী কৈথেলশিংদা মফম কনবা হেনগৎলকখি। ঐখোয়গী অপীকপা ইন্দস্ত্রীশিং, আর্তিসেনশিং, শিন্মীশিং, বিশ্বকর্মা খুন্নাইগী মীয়ামদা চাউনা কান্নবা পীখি।

মরুপশিং,

সরকারগী খোঙথাংশিং অসিনা হেন্দিক্রাফ, খুৎনা শাবা কার্পেৎ মপালদা থাদোকপা লেপ্পা লৈতনা হেনগৎলক্লি। ঙসি ফী শাবা অমসুং হেন্দিক্রাফকী খুৎহৈবা লাখ অনি হেনববু জি.ই.এম. পোর্তেলদা কন্নেক্ত তৌখি অমসুং লায়না মখোয়গী পোৎ অদু সরকারদা য়োল্লি।

মরুপশিং,

কোরোনাগী খুদোংথিবা মরক্তা সরকারনা হেন্দিক্রাফকী খুৎহৈবশিং, ফী শাবশিং, কোত্তন ইন্দস্ত্রীদা থবক তৌরিবা ইচিল-ইনাওশিংগীদমক লেপখি। স্মোক স্কেল ইন্দস্ত্রীশিং, এম.এস.এম.ই.শিংদা শেলগী তেংবাং পীদুনা মতেং পাংখি, সরকারনা থবক করোর কয়া কনবা ঙমখি।

ইচিল-ইনাওশিং,

অমৃত মহোৎসব অসি মমাং চহিগী মার্চতগী দান্দী য়াত্রাগী কুমওন্দা সাবরমতী আশ্রমদগী হৌখি। অমৃত মহোৎসব অসি মথং চহি ২০২৩গী ওগস্ত ফাওবা চত্থগনি। ঐহাক্না অচৌবা থৌরম অসিগীদমক গুজরাত সরকারগী খাদীগা মরী লৈনবা ইচিল-ইনাওশিংদা থাগৎপা ফোঙদোকচরি। অমৃত মহোৎসব অসিদা ঐখোয়না অসিগুম্বা থৌরমশিংগী খুত্থাংদা নীংতম ইহৌদা অনৌবা মীরোলশিং পুশিল্লি।

ঐহাক্না ময়ামদা ৱাফম অমা হায়জনীংই, অদোম্না দুরদর্শনদা স্বরাজ সিরিএল য়েংলমগনি। লৈবাক অসিগী নীংতম্বগীদমক, লৈবাক্কী ইকাই খুম্নবগীদমক, লৈবাক অসিদা কাচিন কোয়া খুদিংদা করি অৱাবা থেংনখি, করি কত্থোকখি, সিরিএল অসিদা নীংতম ইহৌগা মরী লৈনবা ৱারীশিং উৎলি। ঙসিগী হৌরক্লিবা মীরোল অসিনা নোংমাইজিংদা দুরদর্শনদা নুমিদাং পুং ৯দা য়েংবীয়ু। স্বরাজ সিরিএল অসি ইমুং পুম্বনা য়েংবীয়ু। ঐখোয়গী ইপা-ইপুনা ঐখোয়গীদমক করি তৌখি হায়বা হৌরক্লিবা মীরোলশিংনা খঙবা মথৌ তাই। মসিগী লৈবাক নীংবগী ৱাখল্লোন, নেস্নেল কন্সিয়সনেস অমসুং আত্মনির্ভর ওইরিবা অসি লৈবাক অসিবু চাউখৎহন্নবা মখা চত্থবা তাই মসিগী য়াইফ-পাউজেল অসিগা লোয়ননা ঐহাক্না পুম্নমক্তা থমোয় শেংনা তৌবীমল খঙবা উৎচরি।

ঙসি ঐহাক্না ঐহাক্কী ইমা অমদি ইচে-ইচলশিংদা ইকাই খুম্নবা পাম্মি মরমদি তরেংদা লং নাইবা অসি সাধনা মখল অমনি। মপুং ফানা পুক্নিং চংবগা লোয়ননা য়োগীক্কী মতৌ, ইমা অমদি ইচে-ইচলশিং অসিনা লৈবাক অসিগী চাউখৎপদা শরুক তম্লি। অমসুং পুৱারীদা মশিং য়াম্লবা মীয়াম্না শরুক য়াবা থৌরম মসিনা অহানবনি। পুৱারীদা অহানবনি।

ৱাখল্লোন অসিগা চহি কয়া থবক তৌরকখিবা মীওইশিংনা ইহৌ অসিগা মরী লৈনৈ। ঐহাক্না অসিগুম্বা মরুপশিং অসিদা হায়জনীংবদি নখোয়না হৌজিক ফাওবদা থবক তৌবগী মওং অসিদা ঙসি ভারত সরকারনা মহাত্মা গান্ধীগী ভেল্যুশিং অমুক হন্না হিংগৎহন্নবগীদমক খোঙথাংশিং পাইখৎলি। থৌদাং অদু পাঙথোক্তুনা মাংদা চংশিন্নবা মতেং পাংসি। মসিগীদমক ঐহাক্কী মরুপশিংদা বর্তন তৌজরি।

লাক্লো ঐখোয়না আজাদী কা অমৃত মহোৎসব অসিদা পুন্না পুনশিল্লসি। পুজ্য বাপুনা শেমখিবা ফজরবা চৎনবী অসিনা ভারতকী ফজরবা তুংলমচৎকী য়ুম্ফমগী ত্রেদিসন ওইহনবা য়াগনি। মসিগীদমক থৌনা মপুং ফানা পুথোকউ, পাঙ্গল হাপ্পু, থৌদাং পাঙথোকউ অমসুং চাউথোকচবগা লোয়ননা মাংদা চংশিল্লু। মসিগী থাজবা অসিগা লোয়ননা ঐহাক্না ইমা অমদি ইচে-ইচলশিংদা ইকাই খুম্নবগা লোয়ননা ইকোক নোন্না খুরুমজুনা লোইশিনজরি।

থাগৎচরি!

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
Phone exports more than double YoY in April-October

Media Coverage

Phone exports more than double YoY in April-October
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 28নবেম্বর, 2022
November 28, 2022
Share
 
Comments

New India Expresses Gratitude For the Country’s all round Development Under PM Modi’s Leadership