Share
 
Comments
Our government’s mantra is ‘Sabka Saath, Sabka Vikas’: Prime Minister Modi
Central Government is committed to connecting every citizen of the country with the mainstream of development: PM Modi
No stone will be left unturned for development of Leh, Ladakh and Kargil: PM Modi

লেহদদি য়াম্না ইংই, তেম্পরেচর জেরোগী মখাদা লৈ হায়না মফম অসিদা লাক্ত্রিঙৈ মমাংদা কনাগুম্বা অমনা ইফমদা হায়বিখি। অসুক য়াম্না ইংখ্রবা অসিদা ময়াম পুম্নমক্না মফম অসিদা লেংবীরক্লি, তশেংনা ঐহাক পুক্নীং থুমহৎলি অমদি পুম্নমকপু খুরুমজরি। এয়ারপোর্ত্তগী কুমথরকপা মতুংদা য়াম্না অহল ওইরবা ইমাশিংনা এয়ারপোর্তকী মপান্দা থৌজাল পীনবীনবা লেংবিরকখি। অসিগুম্বা মাইনস দিগ্রীগী তেম্পরেচরদা মখোয়না অহাংবদা লেপলম্মি। ঐহাকসু কারদগী কুমথদুনা মখোয়বু খুরুমজনবা মখাদা কুমথখি। ময়াম পুম্নমক্কী ইকায় খুম্নবীবা অসি উরগা ঐঙোন্দা ইংবা খরা ফাওরম্বা অদুসু ফাওখিদ্রে।

ফম্বাকথক্তা লেংশিনবীরিবা জম্মু অমসুং কাশ্মীরগী রাজ্যপাল, শ্রীমান সতপাল মালিকজী, মন্ত্রীমন্দলদা ঐহাক্কী মরূপলোয় অমদি জম্মু-কাশ্মীর লমদম অসিগী মপারি দাক্তর জিতেন্দ্র সিংহজী, জম্মু-কাশ্মীর লেজিস্লেতিব এসেমব্লিগী স্পিকর শ্রীমান হাজী অনায়ৎ অলীজী, লদাখ স্বায়ত্ত পহারি বিকাস পরিশদ লেহগী চেয়রমেন শ্রীমান জে.তি. নমগয়ালজী, লদাখ স্বায়ত্ত পহারি বিকাস পরিশদ কার্গিলগী চেয়রমেন শ্রীমান ফিরোজ অহমদজী, বিধানপরিশদকী মীহুৎ শ্রীমান চেরিং দোরেজেজী অমদি মফম অসিদা তিনবীরিবা ঐহাক্কী নুংশিজরবা ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং…

লদাখ অথৌবশিংগী লমদম্নি। ১৯৪৭ ওইগেরা নত্ত্রগা ১৯৬২গী লান ওইগেরা নত্ত্রগা কার্গিলগী লানফম ওইগেরা লমদম অসিগী থৌনা ফরবা লান্মীশিংনা লেহ অমসুং কারগিলগী থৌনা ফরবা মীয়াম্না লৈবাক্কী সেক্যুরিতী কায়হন্দনা থমখি। অসুক য়াম্না ফজখ্রবা চিংশিংদগী পুক্নীং হুনা ফজরবা লদাখ তুরেল কয়াগী হৌরকফমসু ওইরি। অদুগা তশেংনা হায়রবদা ঐখোয় পুম্নমক্কীদমক তাইবং মপুগী খুদোলনি। থা ৯-১০ অসিদা অমুক হন্না ময়ামগী মরক্তা অমুক হন্না লাকচবগী খুদোংচাবা অদু ফংজরে। ময়াম্না অৱাবা ফিভমদা লৈরিবা অমদি খুদোংচাদবা পুম্নমকপু মায়োক্নরিবা অদুনা ঐহাক্কীদমক য়াম্না চাউবা থৌনা ওইরি। ঐহাক্না খঙজৈ মদুদি অইং অশা অমসুং নোংজু নুংশানা অদোম ময়ামগী খুদোংচাদবা পুদুনা লাক্লি। ইলেক্ত্রিসিতীগী সমস্যা লৈরি, ঈশিংগী অৱাবা মায়োক্নরি। নারক য়েকলকপা মতমদা খুদোংচাদবা মায়োক্নরি। শা-শনগীদমক মচিঞ্জাক থিবা তাই। অথাপ অথাপ্পা মফম ফাওবা কোইচৎ চৎপা তারকই। ঐহাক্না মফম অসিদা মীয়াম্না খুদোংচাদবশিং মায়োক্নবা অদু ঐহাক্না উখ্রে।

মরূপশিং অদুগুম্লবা খুদোংচাদবশিং অদু লৈহন্দনবা কেন্দ্র সরকারনা মপুং ফানা হোৎনরি মরম অদুনা ঐহাক ইশামক হঞ্জিন হঞ্জিন লেহ, লদাখ অমসুং জম্মু অমসুং কাশ্মীরদা তোয়না লাকচরি। মমাংগী খোংচৎতা ইলেক্ত্রিসিতীগা মরী লৈনবা প্রোজেক্ত কয়া অমা উরেপ উয়ুং তম্বা অমসুং শঙ্গাবগী থৌরম পাংথোকখি, ঙসিসু অদোমগী পুন্সিবু লায়থোকহনগদবা চাউরাক্না লুপা কোতি লিশিং ৩গী প্রোজেক্তশিং হৌদোকপা, উরেপ উয়ুং তম্বা অমসুং শঙ্গাবগী থৌরম হৌজিক হৌজিকমক অদোম অদোম্না উবিখ্রে। দ্রাজ হাইদ্রো ইলেক্ত্রিকেল প্রোজেক্তনা লেহ অমসুং কারগিলগী খুঙ্গং কয়া অমবু অহোংবা মমলদা মৈ ফংহনবা ঙম্লগনি। মদুমক শ্রীনগর উল্লেস্তিন দরাজ কারগিল ত্রান্সমিসন ঐহাক ইশামক্না উরেপ উয়ুং তম্বগী তঞ্জা ফংজখি অমদি ঙসি ঐহাক ইশামক্না শঙ্গাবগী খুদোং চাবসু ফংজরে। লুপা কোতি লিশিং অনি হেনবগী প্রজেক্ত অসিনা হৌজিক লেহ-লদাখকী মৈগী খুদোংচাদবা হন্থহল্লগনি।

মরূপশিং, ঐখোয়গী সরকারগী থবক তৌবগী মওং মতৌ অদুমক মসিনি। য়ান্দুনা থম্বগী অমদি নমশিন্দুনা থম্বগী অরিবা সংস্কৃতি অদু হৌজিক লৈবাক অসিনা তুংওইনরম্লে অমদি লাক্কদৌরিবা চহী মঙা অসিদা ঐহাক্না য়ান্দুনা থম্বগী অমদি নমশিন্দুনা থম্বগী চৎনবী অসি লৈবাক অসিনা লৌথোকখ্রগদবনি। উরেপ উয়ুং তমলিবা প্রোজেক্ত অদু মতম চানা লোইশিন্নবা অরৈবা শক্তি শিজিন্নরি।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, ঙসি শঙ্গারিবা, হৌদোক্লিবা অমসুং উরেপ উয়ুং তম্লিবা প্রোজেক্তশিং অসিনা মৈগা লোয়ন-লোয়ননা লেহ-লদাখপু লৈবাক অসিগী অমদি মীরৈবাক্কী অতোপ্পা শহরশিংগা কনেক্তিবিতী হেঙ্গৎহল্লগনি, লমকোয়বা হেঙ্গৎলগনি, থবক ফংনবগী খুদোংচাবা হেঙ্গৎহল্লগনি অমদি মফম অসিগী নহাশিংবু লাইরিক তম্নবগীদমক মফম অসিদা অফবা খুদোংচাবা ফংলগনি। মফম অসিগী ৱেদর অসি অদুক্কী মতিক ফজৈ মদুদি করিগুম্বা ঐখোয়না মফম অসিদা অফবা থাক্কী এজুকেস্নেল ইন্সতিত্যুৎ লিংখৎলগদি ঐহাক্না থাজবগা লোয়ননা হায়রি মদুদি হিন্দুস্তানগী কাচিন কোয়া খুদিংদগী নহাশিংনা লেহ-লদাখতা লাক্তুনা মহৈ তম্বা পামগনি।

মরূপশিং, ঐখোয় পুম্নমক্না ইকায় খুম্নজরিবা অথোইবা কুশক বকুলা রিম্পোচীজেনা মহাক্কী মপুন্সি চুপ্পা মংলান অমগীদমক কত্থোকখি। লেহ-লদাখপু ভারতকী অতৈ মফমগা শম্নহনবা অমদি লৈবাক অসিগী অপুনবগী ফিভম্বু চেৎশিনহনবা অদুমক অথোয়বা রিম্পোগী খ্বাইদগী চাউবা মংলান ওইখি। কেন্দ্র সরকারনা মহাক্কী মংলানশিং অদু মংফাওহন্নবা মফম অসিদা কনেক্তিবিতীগী অনৌবা খোংথাং অমা পায়খৎলি। লেহ-লদাখপু রেল অমসুং নোংথক্কী লম্বীদা শম্নহনগদবা অচৌবা প্রোজেক্ত অনিদা থবক তৌরি। লমদম অসিবু অহানবা ওইনা লৈবাক অসিগী রেল মেপকা শম্নহনগদবা রেলৱে লাইন অমসুং কুশক বকুলা রিম্পোচী এয়ারপোর্তকী অনৌবা অমসুং মোদর্ন তর্মিনেল বিল্দিং অনিমক মফম অসিদা চাউখৎ থৌরাংদা ইনোৎ পীরগনি।

মরূপশিং, চহী তরাগী খুজিং অহুমগী মমাংদা মফম অসিদা শাখিবা বিল্দিং অসিদা মতমগা লোয়ননা মসিবু মোদর্নগা শম্নহনবা, মসিদা অনৌবা খুদোংচাবশিং দিবেলপ তৌনবগী মরমদা মমাংদা কৈদৌনুংদা খনখিদ্রি। ঙসি অনৌবা তর্মিনেল বিল্দিংগী উরেপ উয়ুং তমখ্রে অমদি অথুবা মতমদা শঙ্গাবসু পাংথোক্লগনি। অমদি ঐহাক্না ময়ামদা থাজবা পীজরি মমাংদা উরেপ উয়ুং তমখিবা অদুগী শঙ্গাবা ঙসি পাংথোক্লি, ঙসি উরেপ উয়ুং তমলিবা অসি অদোমগী থৌজালদগী মসিবু শঙ্গানবা ঐহাক ইশামক লাক্কনি।

মতৌ অসুম্না বিলাসপুর মনালী, লেহ রেল লাইনদা অহানবগী সর্বে পাংথোকখ্রে। মফম কয়া অমদা থবকসু হৌখ্রে। রেল লাইন অসি থৌরাং তৌবা লোইবগা দিল্লীদগী লেহ ফাওবগী অথাপ্পা য়াম্না হন্থহল্লগনি। নিংথমথাগী মতমদদি লমদম অসিগী লম্বী পুম্নমক ভারতকী অতৈ মফমশিংগা শম্নদে। রেল লাইন অসিনা খুদোং চাদবা অসি ফনা য়াম্না হন্থহল্লগনি।

মরূপশিং, করিগুম্বা লমদম অমদা কনেক্তিবিতী ফগৎলকপা মতমদা মফম অদুগী মীয়ামগী পুন্সি মহিং লাইথোরকপদা নত্তনা শেল তানবগী লম্বীসু হেঙ্গৎলকই। তুরিজম্না মসিগী খ্বাইদগী কান্নবা ফংই। লেহ-লদাখকী লমদম অসিদি কলা, সংস্কৃতি, মহৌশাগী ফজবা অমসুং এদভেঞ্চর স্পোর্তসকীদমক মালেমগী মরুওইবা মফম অমনি। মফম অসিদা তুরিজমগী দিবেলপমেন্তকীদমক খোংথাং অমসু সরকারনা পায়খৎলে। ঙসি মফম অসিদা অনৌবা ত্রেকিং রুৎ মঙা হাংদোক্নবা ৱারেপ লৌখ্রে। কেন্দ্র সরকারনা রুৎশিং অসিদা প্রোতেক্তেদ এরিয়া পর্মিৎকী মতমসু নুমীৎ তরেৎনিদগী হেঙ্গৎহন্দুনা নুমীৎ ১৫নি ওইহল্লে। মসিনা মফম অসিদা লাকপা লমকোইবশিং শান্তি লৈনা মতম চংনা মখোয়গী খোংচৎ অদুগী নুংঙাইবা ফংবা ঙমহল্লগনি অমদি লমদম অসিগী নহাশিংবু থবক হেন্না ফংহল্লগনি।

মরূপশিং, চহী খুদিংগী লমকোইবা লাখ ৩ হেন্না লেহদা লাকই অমদি চাউরাক্না লাখ অমদি কারগিলদা চৎলি হায়না ইফমদা তাকপীররে। অমরোমদা য়েংলুরগদি কাশ্মীরদা হৌজিক লাক্লিবা তুরিস্ত অপুনবগী তঙ্খাই অমদি লমদম অসিদা লাক্লি। লেহ-লদাখকী তুরিজম অনৌবা থাক্তা য়ৌগদবা মতম অদু কুইররোই।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, কেন্দ্র সরকারনা লৈবাক্কী মফম পুম্বদা দিবেলপমেন্তকী ইচেল মঙা হায়বদি, অঙাংশিংবু মহৈ তমহনবা, নহাশিংগী শেন্থোক, অহলশিংগী হিদাক লাংথক, লৌমীদা ইথৈ লৌখোং অমদি মীপুম খুদিংমক্কী ৱাফম। মসিবু শোয়হন্দনবা হোৎনরি। লেহ-লদাখ অমসুং কারগিলদসু খুদোংচাবশিং অসি হেঙ্গৎহন্নবা হোৎনরি। লদাখকী অপুনবা মীশিংগী চাদা ৪০দি নহা ওইরিবা মহৈরোইশিংনি। ময়াম পুম্নমক্না মতম কয়াদগী মফম অসিদা য়ুনিবর্সিতীগী তক্নদুনা লাক্লি। ঙসি ময়াম্না তক্নরিবা অদুসু ফংলে অমসুং মসিগীদমকসু ময়াম পুম্নমকপু অমদি অখন্ননা ঐহাক্কী নহা ওইরিবা মরূপশিংবু ঐহাক্না হন্না-হন্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি অমসুং য়াইফ পাওজেল পীজরি। ঙসি মসিগী কল্সতর য়ুনিবর্সিতী অসি হৌদোক্লে। মসিদা নুব্রা, লেহ অমসুং জস্কা কারগিলদা চত্থরিবা দিগ্রী কোলেজশিংগী রিসোর্সশিং শিজিন্নগনি। মহৈরোইশংগী য়াইফনবগীদমক্তা লেহ অমসুং কারগিলদসু মসিগী এদমিনিস্ত্রেতিব ওফিস লৈগনি।

মরূপশিং, লেহ-লদাখ অসি লৈবাক অসিগী সেদ্যুল ত্রাইব ইচিল-ইনাও ইচল-ইচেশিংনা নম্না তাবা লমদম্নি। নুমীৎ নিনিগী মমাংদা কেন্দ্র সরকারনা লান্থোকখিবা বজেৎ অদুদা সেদ্যুল কাস্ত সেদ্যুল ত্রাইবকী দিবেলপমেন্তসু পুক্নীং থৌগৎলি। সেদ্যুল ত্রাইবকী য়াইফ থৌরাংগীদমক বজেৎতা চাউরাক্না চাদা ৩০ হঙ্গৎহনখ্রে। বজেৎতা সেদ্যুল ত্রাইব ৱেলফেয়ারগীদমক অহেনবা লুপা কোতি লিশিং ১১গী থৌরাং তৌরে। মসিনা হৌজিক এজুকেসন, হকশেল অমসুং অতোপ্পা খুদোংচাবশিংদা হেঙ্গৎহল্লগনি।
ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, বজেৎ অসিদা সরকারনা ঘুমন্তূ কাংলুপকীদমক্তা অচৌবা ৱারেপ অমা লৌরে। মখোয়শিং অসি মশাগী পুন্সি শিন্থানা মরম ওইদুনা, নোজু নুংশাগী ফিভমনা মফম অমদা লেংদনা লৈবা ঙমহন্দে। অসিগুম্বা মতৌ অসিদা মখোয়শিং অসিদা সরকারগী স্কিমশিংগী কান্নবা ফংহনবা অসি অৱাবা অমনি। হৌজিক্তি মখোয়শিং অসিগীদমক সরকারনা ৱেলফেয়ার দিবেলপমেন্ত বোর্দ শেম্নবা ৱারেপ লৌরে।

মরূপশিং, মসিগী মথক্তা বজেৎতা লৈবাক অসিগী লৌমীশিংগীদমকসু পুৱারী ওইরবা ৱাফম অমা সরকারনা লাওথোকখ্রে। একর মঙাদগী তানা লৌ লৈবা লৈবাক অসিগী অপীকপা লৌমী ইমুং মনুংনা হৌজিক্তি চহী খুদিংগী মখোয়গী বেঙ্ক একাউন্তদা লুপা লিশিং তরুক চংলক্লগনি। লুপা লিশিং অনি অনিগী তাংকক অহুম থোক্না লৌমীশিংগী একাউন্তদা লাক্লগনি। লম্বী লমদাং লৈতবা চিংগী লমদম, মরুভুমিদা, শোত্থরবা মফমদা লৈরিবা লৌমীশিংগীদমক্তা লুপা লিশিং তরুক অসি কয়া য়াম্না শেনফমনো হায়বদু এয়র কন্দিসনদা ফমলিবা মখোয়না খঙবা নত্তে।

মসিগী অনৌবা স্কিম অসিগীদমক্তা অদোম ময়াম পুম্নমকপু লৈবাক অসিগী লৌমী পুম্নমকপু থমোয় শেংনা হন্না-হন্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি।

মরূপশিং, লেহ, লদাখ, কারগিল ভারতকী কোকতোন্নি, ইমা ভারতকী লুহুপ অসি ঐখোয়গী চাউথোকচনীংঙাইনি, হৌখিবা চহী মরি মখায় অসিদগী লমদম অসি ঐখোয়গী দিবেলপমেন্তকী প্রায়োরিতীগী সেন্তর ওইরি। ঐহাক্না নুংঙাইবা ফাওই মদুদি লদাখ ওতোনোমস হিল দিবেলপমেন্ত কাউন্সিল এক্ততা অহোংবা পুরক্লে। অমদি কাউন্সিলবু চাদিংগা মরী লৈনবা ৱাফমশিংদা অহেনবা অধিকার পীরে। হৌজিক্তি লমদম অসিগী দিবেলপমেন্তকীদমক লাকপা শেনফম মফম অসিগী ওতোনোমস কাউন্সিলনা কায়থোকপা য়াহল্লে। কাউন্সিলগী ওফিসিয়েলশিংদসু ৱারেপ লৌনবা শক্তিসু হেঙ্গৎহল্লে। হৌজিক্তি অদোম্না অদোমগী দরকার লৈবা অদুগীদমক হঞ্জিন হঞ্জিন শ্রীনগর অমসুং জম্মুদা চৎপা মথৌ তাররোই। থবক অয়াম্বা লেহ অমসুং লদাখ মফম অসিদা লোইশিল্লগনি।

মরূপশিং, কেন্দ্র সরকারনা সবকা সাথ সবকা বিকাসকী মন্ত্রদা থবক তৌরি। লৈবাক অসিগী মীওই অমত্তা, কাচিন কোয়া অমত্তা দিবেলপমেন্তা চিত্থদনবা সবকা সাথ সবকা বিকাসকী মন্ত্র পুরদুনা ঐখোয়না হৌখিবা চহী মরি মখায়দগী লেপ্পা লৈতনা অয়ুক-নুমিদাং হোৎনরি।

ঐহাক্না লমদম অসিগী মীয়ামদা থাজবা পীজরি মদুদি লেহ লদাখ কারগিলগী দিবেলপমেন্তকীদমক করিগুম্বা অমত্তা চিত্থহল্লোই। ঐহাক্না ময়ামদা থাজবা পীরি মদুদি কেন্দ্র সরকারনা অদোমগী আশাশিং অমসুং এস্পিরেসনবু মপুং ফানা ইকায় খুম্নজৈ। ঙসি উরেপ উয়ুং তমখিবা অমদি শঙ্গাখিবা থৌরমশিং অসি মদুগী শরুক অমনি।

অমুক হন্না পুন্সিবু লাইথোকহনগদবা প্রোজেক্তশিং অসিগীদমক ময়াম্বু হন্না-হন্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। নিংথমথাগী মতম অসিদসু থাপ্ল থাপ্লবা মফমশিংদগী অদোম্না থৌজাল পীনবীনবা লেংবীরক্লি, মশিং য়াম্না লেংবীরক্লিবা অসিগীদমকসু ময়াম পুম্নমক্কী লমন তোনশিঞ্জরে। ঐহাক্কা লোয়ননা খোংজেল হৌনা হায়বিয়ু….

ভারত ইমানা….. য়াইফরে

ভারত ইমানা….. য়াইফরে

ভারত ইমানা….. য়াইফরে

ভারত ইমানা….. য়াইফরে

হন্না-হন্না থাগৎচরি।

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
21 Exclusive Photos of PM Modi from 2021
Explore More
পি.এম.না উত্তর প্রদেশকী বারানসীদা কাশী বিশ্বনাথ ধাম শঙ্গাবদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না উত্তর প্রদেশকী বারানসীদা কাশী বিশ্বনাথ ধাম শঙ্গাবদা থমখিবা ৱারোল
Kevin Pietersen Applauds PM Modi As Rhino Poaching In Assam Drops To Lowest Under BJP Rule

Media Coverage

Kevin Pietersen Applauds PM Modi As Rhino Poaching In Assam Drops To Lowest Under BJP Rule
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Social Media Corner 20th January 2022
January 20, 2022
Share
 
Comments

India congratulates DRDO as they successfully test fire new and improved supersonic BrahMos cruise missile.

Citizens give a big thumbs up to the economic initiatives taken by the PM Modi led government as India becomes more Atmanirbhar.