Share
 
Comments

শ্রী বিনিত জেন,

ভারত অমসুং মপান লৈবাক্কী শক্নাইরবশিং

ময়াম পুম্নমক তরাম্না ওকচরি।

নখোয় ময়ামগা লোয়ননা অমুক হন্না গ্লোবে বিজিনেস সমিৎ শরুক য়াবদা ঐ হরাওই। বিজিনেস সমিৎ অমগী থিম ওইনবা অহানবা ৱাহৈ ওইনা খুন্নাই হায়রিবা ৱাহৈ অসি নখোয়না খনবগীদমক অহানবদা ঐনা নখোয় ময়াম থাগৎলি।
তুংকোইনা চৎনগদবা চাউখৎ-থৌরাংগী থবকশিংদা থেংনরিবা খুদোংচাদবশিংগী মতাংদা নখোয়গী থিমগী অনিসুবা ৱাহৈ ওইনা ময়াম্না খন্নবা অসিগীদমকসু ঐ হরাওই।

মসিগী সমিৎ অসিগী থিমগী অহুমসুবা ৱাহৈ ওইনা স্কেলএবিলিতি হায়রিবা ৱাহৈ অসি শীজিন্নবা অসিনা, নখোয়না ভারতকী খুদোংচাদবশিং কোকহন্নবা তশেংনা খন্নরি হায়না ঐনা থাজবা থম্লি।

মরূপশিং,

২০১৩গী তঙ্খাই চল্লকপা অমসুং ২০১৪গী অঙনবা শরুক্ত লৈবাক অসিনা থেংনখিবা অৱাবশিং মফম অসিদা তিল্লিবা নখোয় ময়াম্না হেন্না খঙলমগনি।

য়ুমথোং খুদিং মমল হেনগৎপগী অৱাবা মায়োক্নখি।

করেন্ত একাউন্ত দিফিজিৎ অমসুং ফিসিকেল দিফিজিৎ ৱাংবগী শেন-থুমগী শিংনবা কয়া লৈবাক অসিনা মায়োক্নখি। লৈবাক অসি মপুং ফানা পেরালাইসিস তৌখি।

ঙসি ওইরিবা ইকোনোমিগী ফিবম অসি য়ৌরক্নবা হোৎনবদা অপনবা কয়া থেংনখি। মালেমগী লৈবাকশিংনা ফিবম চাদ্রবা লৈবাক মঙাগী ক্লবতা য়াওবদা নুংনাংবা পোকখি।

মরূপশিং,

হায়রিবা ফিবম অদুদা ঐখোয়গী সরকারনা মীয়ামগী সেবা তৌবা হৌরকখি অমসুং হৌজিক অহোংবা কয়া উবা ফংলে। ২০১৪গী মতুংদা নিংবা কাইবশিং থাজবনা মহুৎশীনবা হৌরে। থাজবনা অপনবশিংগী মহুৎশীল্লে। ৱাথোক কয়া থবকশিংনা মহুৎশীল্লে। ২০১৪দগী হৌনা ভারতনা মালেমগী রেঙ্কিংশিংদা শিংথাবা য়ানা ফগৎলক্লে। মসিনা ভারতনা হোংলক্লিবশিং উৎপতা নত্তনা ভারতকী হোংলক্লিবা অসিদা মালেম্না কমদৌনা উরিবগে হায়বা উৎলে। মীওই খরনা রেঙ্কিংশিং অসি চে খক্তদা লৈবনি, তশেংনা হোংবা লৈতে হায়বা য়াওরি। মসি অরানবনি হায়না ঐনা খল্লি। থবকশিং অহানবদা তশেংনা অহোংবা লাকপা ঙাক্তনি অমসুং তুংদা মতম খরা লৈরগা রেঙ্কিং লাকপনি। খুদম ওইনা ইজ ওফ দুইং বিজিনেস রেঙ্কিং লৌরগা য়েংসি।

চহি মরি অসিদা ঐখোয়গী রেঙ্কিং অসি ১৪২দা লৈরম্বদগী ৭৭দা হাইগৎলে। অহোংবশিং অসি থবক ওইনা উরবা মতুংদা রেঙ্কিং হাইগৎলকপনি। হৌজিক অনৌবা ললোন-ইতিক্কী থবকশিং হৌনবা অয়াবা পীবগী থবক য়াংশিল্লে অমসুং মৈ শম্নবগী থবকশিং য়াংশিল্লে। হৌজিল লুপা লাখ ৪০ ফাওবগী তর্নওভর লৈবা ললোন-ইতিক্কী থবকশিং ইনকম তেক্স পীবা মথৌ তাদ্রে। হৌজিক লুপা ক্রোর ১.৫গী তর্নওভর লৈবা ললোন-ইতিক্কী থবকশিং মমিংতগী ওইনা তেক্স পীরগনি। ৱাল্দ ত্রাবেল এন্দ তুরিজম কম্পিতিতিপনেস ইন্দেক্সতা ভারতকী রেঙ্কিং অসি ২০১৩দা ৬৫দা লৈরম্বদগী ২০১৭দা ৪০দা হাইগৎলকখি। ভারত্তা লাকপা মপান লৈবাকশিংগী লমকোয়বা মীওইশিং চাদা ৪৫ হেনগৎলকখি অমসুং অয়াবা পীরবা হোতেল মশিং চাদা ৫০ হেনগৎলকখি অমসুং ২০১৩ অমসুং ২০১৭গী মরক্ত তুরিজমদগী লাকপা ফোরেন একচেঞ্জ চাদা ৫০ হেনগৎলকখি। মসিগা চপ মান্ননা, গ্লোবেল কম্পিতিতিপনেস ইন্দেক্সতা ভারতকী রেঙ্কিং অসি২০১৪দা ৭৬দা লৈরম্বদগী ২০১৮দা ৫৭দা হাইগৎলকখি।

মরূপশিং,

অহোংবশিং অসি অনৌবা মখলগী লৈঙাক লাকপদগী ওইরকপনি অমসুং মসি য়াম্না নুংঙাইবা মওংদা ঙাইহাক লৈতনা উবা ফংলে।

২০১৪দগী কয়া য়াম্না অহোংবশিং লাক্লবগে হায়বগী খুদমশিং ঐনা নখোয়দা পীবা পাম্মি। হৌজিক ঐখোয়না মখল কয়াগী চাংদম্নবা উবা ফংলে।

মন্ত্রীশিংগী মরক্ত চাংদম্নবা,

রাজ্যশিংগী মরক্ত চাংদম্নবা,

চাউখৎপগী চাংদম্নবা অমা

পান্দমশিং ফংনবা চাংদম্নবা অমা।

ঙসিদি, ভারতনা অহানবা ওইনা চাদা ১০০ সেনিতেসন লৈনবা নৎত্রগ চাদা ১০০ মৈ ফংহন্নবা চাংদম্নবা লৈরে। মী তাবা খুঙ্গংশিং অহানবা ওইনা লম্বী লৈহন্নবা নৎত্রগা অহানবা য়ুমশিংদা গ্যাস কন্নেক্সন ফংহন্নবা চাংদম্নবা লৈরে। শেন হেন্না থারক্নবা রাজ্যশিংগী মরক্ত চাংদম্নবা লৈরে। লায়রবশিংগী য়ুম য়াম্না থুনা শানবা রাজ্যশিংগী মরক্ত চাংদম্নবা লৈরে।

২০১৪গী মমাংদা, ঐখোয়না চাংদম্নবা অমা তাখি, মদু তোঙানবা মখল অমা ওইখি।
মন্ত্রীশিংগী মরক্ত চাংদম্নবা অমা,

লনাই মীওইশিংগী মরক্ত চাংদম্নবা অমা,

শেঞ্জা-থুমজাগী চাংদম্নবা অমা,

থবক থেংনবগী চাংদম্নবা অমা।

কনানা শেন হেন্না চাবা ঙম্বগে হায়বগী চাংদম্নবা লৈরমখি,

কানানা য়াম্না য়াংনা শেঞ্জা-থুমজা তৌবা ঙম্বগে হায়বগী চাংদম্নবা লৈখি

কানানা অনৌবা মখলগী শেঞ্জা-থুমজাগী থবকশিং পাংথোকপা ঙম্বগে হায়বগী চাংদম্নবা লৈখি

কোয়লানা নৎত্রগা স্পেকত্রম্না কমদৌনা শেন হেন্না ফংবা য়াগনি হায়বগী চাংদম্নবা লৈখি

সি দব্লিউ জি নৎত্রগা দিফেন্স দিলনা কমদৌনা শেন হেন্না ফংগনি হায়বগী চাংদম্না লৈখি।

হায়রিবা চাংদম্নবা অদুদা কনা কনা মরুওইনা শরুক য়াবগে হায়বা ঐখোয়না উরে। মসিদা করম্বা মখলগী চাংদম্নবা নহাক্না হেন্না পাম্বগে হায়বদু নশানা লেপচগদবনি।

মরূপশিং,

চহি কয়া ভারতনা পাংথোকপা ঙমদবা থবক খরগী ৱারি শানদুনা লাকখি। ২০১৪দগী লৈবাক অসিনা চাউখৎলক্লিবা অসিনা ঐঙোন্দা থাজবা পীরে মদুদি ভারতমচা ক্রোর ১৩০ তৌবা ঙমদবা অমত্ত লৈতে।

नामुमकिन अब मुमकिन है.

মসিনা হায়রি মদুদি অনানবা ভারত অমা ওইহনবা ঙম্লোই, অদুবু ভারতনা মসি ঙমহল্লে।

ভারত্তা শেঞ্জা-থুমজা লৈতবা সরকার অমা লৈহনবা ওইথোক্লোই হায়খি অদুবু ভারতকী মীয়াম্না মসি ঙমহল্লে। লায়রবশিংদা তেক্নোলোজিগী কান্নবা য়ৌহনবা ঙম্লোই হায়খি, অদুবু ভারতকী মীয়াম্না মদু ঙমহল্লে।

থৌশিল শেম্বদা মীচং-মীখাই নাইবা লৌথোকপা ঙম্লোই হায়খি, মদু ভারতকী মীয়াম্না মদু ঙমহল্লে। ভারত্তা শেন-থুমগী অওনবশিং পুরকপা ঙম্লোই হায়খি অদুবু ভারতকী মীয়াম্না মদু ঙমহল্লে। মতম অমতদা সরকারনা চাউখৎনবা অমসুং লায়রবশিং য়াইফনবা থবক পাংথোকপা ঙম্লোই হায়খি, অদুবু ভারতকী মীয়াম্না মদু ঙমহল্লে।

১৯৯১গী মতুংদা লিবেরেলাইজেসন মতুংদা ওইখিবগুম, মমল হেনগৎলকপগী অৱাবা থেংনদনা, চাউখৎলক্লিবা ইকোনোমি অমনা মতম শাংনা অৱাংবা রেত্তা চাউখৎপা ঙম্লোই হায়না হায়নবা অমা লৈখি। ঐখোয়গী লৈবাক্ত লৈখিবা সরকার অয়াম্বনা মসিগী খুদোংচাদবা অসি মায়োক্নখি।

নহাক্না নিংশিংলমগনি, ১৯৯১ অমসুং১৯৯৬গী মরক্ত ঐখোয়গী সরকার অমা লৈখি, মদুদা গ্রোথ রেত চাদা ৫ ওইখি অমসুং মমল হেনগৎপগী চাং চাদা ১০ হেনখি। ২০০৯ অমসুং ২০১৪গী মরক্ত ঐখোয়গী মমাংদা লৈখিবা সরকার অদুদা গ্রোথ চাদা ৬ ওইখি অমসুং মমল হেনগৎপা অদু দিজিৎ অনি ওইখি।

মরূপশিং,

২০১৪ অমসুং ২০১৯গী মরক্ত, লৈবাক অসিনা চাংচৎতা গ্রোথ ৭.৪ ওইখি অমসুং ইনফ্লেসন চাদা ৪.৫গী মখাদা লৈখি। ভারতকী ইকোনোমি লিবেরেলাইজেসন মতুংদা, মসিনা চাংচত্তা খ্বাইদগী য়াংবা গ্রোথ অমসুং চংচত্তা খ্বাইদগী নেম্বা ইনফ্লেসন লৈবা সরকার ময়াম মরক্তগী সরকার অসিনা ওইখি। হায়রিবা অওনবশিং অমসুং অহোংবা ময়াম অসিনা ঐখোয়গী ইকোনোমি চাউখৎলকখি।

কেপিতেল মার্কেত্তগী ফন্দ খোমগৎলকপা অদু খুদম ওইনা য়েংসি। ২০১১-১২ দগী ২০১৩-১৪গী মনুংদা, মসিগী সরকার অসিগী চহি অহুমগী মমাংদা, চহিদা ইকুইতিদগী ফন্দ খোমগৎপা অসি লুপা ক্রোর লিশিং ১৪ ওইখি। মসি চাংচত্তা চহিদা লুপা ক্রোর লিশিং ৩ রোম্নি।হৌখিবা চহি মরিদা চহিদা লুপা ক্রোর লিশিং ৪৩ খোমগৎখি। মসি শরুক অহুম হেল্লবনি। ২০১১দগী ২০১৪ ফাওবগী মনুংদা অলতরনেতিপ ইনভেসমেন্ত ফন্দগী খোমগৎপা শেনফম অসি লুপা ক্রোর লিশিং লিশিং ৪ ওইখি।

ইকোনোমিদা শেন হেন্না থাদরক্নবা ঐখোয়গী সরকারনা থৌরাং কয়া পায়খৎখি। মদুগী মহৈ ওইনা ২০১৪দগী ২০১৮ ফাওবগী মনুংদা চহি মরিদা অলতরনেতিপ ইনভেসমেন্ত ফন্দগী খোমগৎপা শেনফম অসি লুপা ক্রোর লিশিং লিশিং ৮০ হেনখি। তেল্লবা মতম অসিদা শরুক ২০ হেন্না খোমগৎখি।

কোরপোরেত ফন্দশিংদা শেন থাদরকপশিং ঐখোয় খুদম ওইনা য়েংসি। ২০১১দগী ২০১৪গী মনুংদা মসিগী খুৎথাংদা খোমগৎলকপা ফন্দ অসি লুপা ক্রোর লাখ ৩ ওইখি। হৌখিবা চহি মরি অসিদা লুপা ক্রোর লাখ ৫.২৫ নৎত্রগা দোল্লর বিলিয়ন ৭৫ য়ৌখি। মসি চাদা ৭৫ হেনগৎলবনি। হায়রিবশিং অসি ভারতকী ইকোনোমি থাজবগী খুদম্নি। ঙসিদি মসিগী থাজবা অসি লৈবাক মনুংগী ইনভেস্তরশিং খক নত্তনা মালেম শীনবা থুংবগী ইনভেস্তরশিংনা উৎলে।ভারত্ত মখা তানা উৎলিবা থাজবশিং অসিনা মীখল মমাংদা লৈরম্বা চৎনবীশিং অদু থুগাইরে।

হৌখিবা চহি মরি অসিদা ভারতনা ফংখিবা এফ দি আই অসি ২০১৪গী চহি ৭গী মমাংদা ফংখিবা অদুগা মান্নখি। মসি ফংনবা ভারতনা অওনবা কয়া পুরকপা দরকার ওইখি। বেঙ্করপসি কোদ, জি এস তি, রিয়েল ইস্তেদ এক্ত চৎদুনা হেন্না চাউখৎনগী য়ুমফম থোনখি।

চহি মরিগী মমাংদা, ললোন তোনবশিংনা লুপা ক্রোর লাখ ৩ শিংলক্কনি হায়না কনানা থাজবা লৈখি। মসি বেঙ্করপসি এন্দ সোলভেন্সি কোদকী কান্নবনি। মসিনা লৈবাক অসিনা শেন-থুমগী কান্নবশিং চাং মান্ননা য়েন্থোকপদা মতেং পাংখি।
চহি কয়া হুন্দোকতুনা থম্লম্লবা ইকোনোমি অমা শেমগৎপগী থবক ঐখোয়না পাংথোক্লি, ‘তপ্না চৎলু, থবক তৌরি’ হায়না থাবা বোর্দ অমা থেৎতনবা ঐখোয়না ৱারেপ লৌরে। হায়রিবা অওনবশিং অসি মীয়ামগী য়াইফনবা থবকশিং লেপহন্দনা পাংথোক্লি।

মরূপশিং,

ভারত অসি অপাম্বা ক্রোর ১৩০ লৈবা লৈবাক অমনি অমসুং কৈদৌঙৈদা চাউখৎ-থৌরাং অমসুং নুংঙাইনগী অমা খক্ত ওইবা মীৎয়েং য়েংবা য়ারোই। অনৌবা ভারতকী ঐখোয়গী মীৎয়েংদি কাংলুপা, ধর্ম্ম অমসুং লোনগী খেন্নবা লৈতনা খু্ন্নাইগী কাংলুপ খুদিংমক চাউখৎমিন্নবনি। ভারতমচা ক্রোর ১৩০গী মঙলানশিং মঙফাওননবা অনৌবা ভারত অমা শেম্নবা ঐখোয়না থবক কন্না পায়খৎলি। ঐখোয়দা লৈরিবা অনৌবা ভারতকী মঙলান অসিদা মমাংগী খুদোংচাদবশিং কোকহনবা অমসুং তুংগী লাক্কদবা শিংনবশিং থেংনবা য়াওরি।

ঙসিদি ভারতনা লৈবাক অসিগী খ্বাইদগী য়াংবা ত্রেন শারে, লৈবাক অসিনা মী থমদবা রেলৱেজ ক্রোসিং পুম্নমক লৌথোক্লে। ঙসি ভারতনা আই আই তিশিং অমসুং এ আই আই এমশিং য়াংনা শাগৎলে। লৈবাক অসিনা স্কুলশিংদা তোইলেতশিং শারে।
ঙসিদি ভারতনা লৈবাক শীনবা থুংনা স্মার্দ সিতি ১০০ শেমগৎলে, লৈবাক অসিনা এস্পিরেসনেল দিস্ত্রিক ১০০ হেন্না য়াংনা শেমগৎলি।

ঙসিদি, ভারত মপান্দা মৈ য়োনবা লৈবাক অমা ওইরে, নিংতম্বদগী অমম্বদা লৈরক্লবা য়ুম ক্রোর কয়া মৈ ফংহল্লে। ঙসিদি ভারতনা মার্চদা মীৎয়েং থম্বগা লোয়ননা ভারতমচা খুদিংমক্কী য়ুম অমমম লৈহন্নবা হোৎনরি। ঙসিদি ভারত অসি মালেমদা য়াংনা চাউখৎলক্লিবা ইকোনোমি অমা ওইরে।

মরূপশিং,

ঐখোয় এ, বি,সিগী ৱাখল্লোন্দগী থাপতোক্লে, মদুদি

“এ” হায়বনা এভোইদিং,

“বি” হায়বনা বুরয়িং অমসুং

“সি” হায়বনা কনফুসিং ।

ৱাথোক অমা নান্থোক্নবা হোৎনবগী মহুৎ, ঐখোয়না ৱাথোক অদু থেংনরি ; ৱাথোক অমা নমশিন্নবা মহুৎ,মদু ঐখোয়না খোৎতোক্লি অমসুং মীয়ামদা পাউ ফংহল্লি ; অমসুং সিস্তেম অমা ভাবা তাহনদবগী মহুৎ, ঐখোয়না মদুগী ওইথোকপা য়াবা উপায়শিং থিরি। মসিনা ঐখোয়দা খুন্নাইগী য়াইফনবা মখা তানা থবক তৌনবগী থাজবা পীরি।
ঐখোয়না অপীকপা অমসুং লায়রবা লৌমী ক্রোর ১২দা চহি অমদা লুপা ৬০০০ মতেং পীরি। মসিনা মথং চহি ১০দা ঐখোয়গী লৌমীশিংদা লুপা ক্রো লাখ ৭.৭ ফংহনগনি। ইনফোরমেল সেক্তরদা থবক তৌরিবা শিন্মী ক্রোর কয়াগী ঐখোয়না পেন্সন স্কিম অমা হৌদোক্লে। সরকার অসিগী চাউখৎপগী ইঞ্জিন অসি খমব্রাংনবা লম্বী অনিদা চেল্লি –লম্বী অমনা খুদোংচাবা ফংহৌদ্রবশিংদা খুন্নাইগী কান্নবা ফংহনবা অমসুং অতোপ্পা লম্বী অমনা পুম্নমক্কী দরকার ওইবা মচাক-মথুমশিং শেমগৎপনি।

মমাংদা থোকখিবশিং অদু ঐখোয়গী খুত্তা লৈখিদে, অদুবু তুংদা লাক্কদৌরিবশিং অদু তশেংনা ঐখোয়গী খুত্তা লৈরি। মমাংদা ইন্দস্ত্রিগী অওনবা লৈখিদবগী ঐখোয়না তত্তনা থেংথারি,অদুবু ঙসিদি ভারত অসি মরিসুবা ইন্দস্ত্রিয়েল রিভোলুসনদা মরুওইবা মতেং পাংবা লৈবাক অমা ওইবগী চাউথোকচবা পোক্লি। ঐনা মতেং পাংবগী চাং অসি মালেম্না অঙকপা পোক্কনি।
অহানবগী ইন্দস্ত্রিয়েল রিভোলুসন অহুমগী বস ভারত তোংবা ফংহৌদে হায়না ঐনা থাজবা থম্লি, অদুবু হন্দক্কী অসিদা ভারতনা বস তোংবদা নত্তনা থৌবসু ওইরগনি। ইন্নোবেসন অমসুং তেক্নোলোজিনা মসিগী য়ুমফম ওইরগনি।
দিজিতেল ইন্দিয়া, স্তার্দ অপ ইন্দিয়া, মেক ইন ইন্দিয়া অমসুং ইন্নোবেত ইন্দিয়াগী মহৈ চাবা হৌরে। ২০১৩ অমসুং ২০১৪দা পেতেন্ত ৪০০০ রোম পীবা মতমদা, ২০১৭-২০১৮দা পেতেন্ত ১৩০০০ পীখি হায়বসি নখোয় খঙবরা ? মসি শরুক অহুম হেনগৎখি।

২০১৩-১৪দা ত্রেদ-মার্কস লিশিং ৬৮ রেজিস্তার তৌখি অদুগা ২০১৬-১৭দা লাখ ২.৫ রেজিস্তার তৌখি। মসি শরুক মরি হেনগৎলবনি। রেজিস্তার তৌরবা স্তার্দ-অপশিংগী চাদা ৪৪ তয়র ২ অমসুং তয়ার ৩ সহরশিংদগনি হায়বা নখোয়না খঙবদা হরাওগনি। ইন্নোবসেনগী থবকশিং ফগৎহন্নবা লৈবাক শীনবা থুংনা স্কুলশিংদা অতল তিনকরিং লেবস কয়া লিংখৎলে। মসিনা ঐখোয়গী মহৈরোইশিং তুংগী ইন্নোবেতর অমা ওইনবা য়ুমফম ওইগনি।

লিন পুবা কাংলুপগী নুপীমচা অমনা কমদৌনা মাওজ ফজনা পায়খিবা অমসুং দিজিতেল ইন্দিয়াগী শরুক অমা ওইখিবদা ঐঙোন্দা অঙকপা পোকখি। কম্পিতিতিপ একজামশিং মাইপাক্নবা খুঙ্গংগী নহারোলশিংনা কমদৌনা ৱাই-ফাই অমসুং দিজিতেলগী খুৎলায়শিং শীজিন্নবগে হায়দা অঙকপা পোকহনখি। ঐখোয়গী লৈবাক্ত তেক্নোলোজিনা লায়রবা অমসুং ইনাকখুনবশিং অমত্তা ওইহল্লে। অসিগুম্বা ৱারিশিং অসিনা ভারতকী পুৱারিগী অনৌবা তাঙ্কক অমা ইরে।

মরূপশিং,

মীয়ামগী মতেংদগী, ভারত অসি ২০১৪দগী য়াংনা চাউখৎলে। মসি জন ভাগিদারি য়াওদনা ওইথোক্লোই। মসিনা ঐখোয়দা ভারতকী মীয়ামদা চাউখৎনবা অমসুং নুংঙাইনবা চপ মান্নবা খুদোংচাবা পীনবা থাজবা হেনগৎহল্লে।

ভারত ত্রিলিয়ন দোল্লর ইকোনোমি অমা ওইহন্নবা ঐখোয়না মাংলোমদা চংশিল্লি,

ভারত অহুমসুবা খ্বাইদগী চাউবা ইকোনোমি অমা ওইহন্নবা ঐখোয়না মাংলোমদা চংশিল্লি,

ঐখোয়না ভারতকী মশীং থিঙমদ্রবা স্তার্দঅপশিং লৈহনবা পাম্মি,

ঐখোয়না রিনিউয়েবল ইনর্জিগী লমদা মালেমদা মাংজিল থাবা পাম্লি,

ঐখোয়না ঐখোয়গী মীয়ামদা ইনর্জি ফংহনবা পাম্মি

ঐখোয়না মপান্দগী পোৎ পুশিল্লকপা হন্থহনবা পাম্মি ;

ঐখোয়না ভারত অসি ইলেকত্রি গারিশিং অমসুং ইনর্জি তুংশিন্নবা খুৎলায়শিংদা মাংজিল থাবা পাম্লি

হায়রিবা পান্দমশিং অসি ৱাখলদা থমদুনা, ঐখোয়গী অনৌবা ভারত অমা শেমগৎনবা অমুক হন্না ঐখোয় কৎথোক্লসি।

ময়াম থাগৎচরি !

ময়াম ঙমখৈ লৈতনা থাগৎচরি !

দোনেসন
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
FPIs remain bullish, invest over Rs 12,000 cr in first week of November

Media Coverage

FPIs remain bullish, invest over Rs 12,000 cr in first week of November
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 11 নবেম্বর, 2019
November 11, 2019
Share
 
Comments

India’s Economy witnesses a boost as Indian Capital Markets receive an investment over Rs.12,000 Crore during 1 st Week of November, 2019

Indian Railways’ first private train Tejas Express posts around Rs 70 lakh profit till October & earned revenue of nearly Rs 3.70 crore through tickets

India is changing under the able leadership of PM Narendra Modi