Our country fought COvid-19 with collective strength and will, says PM Modi
The divisive forces who questioned Pulwama attack have been exposed: PM
India is now moving towards becoming Aatmanirbhar in the area of defence. We have hawk eyes on our borders: PM

ঐখোয় পুম্নমক্না আইরন মেন সরদার বল্লভ ভাই পতেলগী অশানবা মিৎয়েংনা থল্লবা খোঞ্জেল অসি প্রসাদ ওইনা ফংলে। ঐহাক্কী ৱাফম অসি ফোংদোক্ত্রিঙৈগী মমাংদা ঐহাক্না অদোম  পুম্নমক্তী ভারত ইমানা য়াইফরে হায়না লাউহনগনি অমদি  অদোম পুম্নমক্তা, য়ুনিফোর্ম শেৎলিবা জৱানশিংদসু অমদি লাপ্লবা চিংশিংদা ফম্বিরিবা ঐহাক্কী ত্রাইবেল মরূপশিংদসু অমুক্তং খুৎ থাঙ্গত্তুনা অঙম্বা থাদুনা সরদার সাহেবপু খুরুমজদুনা  ঐখোয় ভারত ইমানা য়াইফরে হায়না লাউনবা হায়জগনি।  ঐহাক্না অহুম্লক লাউহনগনি, পুলিশকী অথৌবা ইচাশিংগী মিংদা-ভারত ইমানা য়াইফরে,  কোরোনাগী মতম অসিদা থৌগল তৌরিবা কোরোনা ৱারিয়র্সকী মিংদা- ভারত ইমানা য়াইফরে, মীপাল তাংদনা ইরোমদোম হিংবা ঙম্নবগী ৱাশক অসি মপুং ফানবা হোৎনরিবা মীওই করোর-করোরগী মিংদা– ভারত ইমানা য়াইফরে, ঐহাক্না সরদার পতেল হায়না হায়গনি, অদুগা অদোম্না অনিরক হন্না হায়বিগনি- লোং লিব, সরদার পতেল লোং লিব – লোং লিব, সরদার পতেল লোং লিব – লোং লিব, সরদার পতেল লোং লিব – লোং লিব, ইরৈচা পুম্নমকপু সরদার বল্লভ ভাই পতেলগী মপোক কুমওন অসিগীদমক্তা হন্না-হন্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। লৈবাক নিংথৌ পাল্লিবা রাজ্যশিংনা  অমত্তা ওইনা লৈবাক অসিগী খেৎনবা মওংশিং অসি নিংতম্বা ভারতকী পাঙ্গল ওইহন্দুনা, সরদার পতেলনা হিন্দুস্তান অসিগী হৌজিক ওইরিবা মওং অসি ওইহনখিবনি।

২০১৪দা ঐখোয় পুম্নমক্না মহাক্কী মপোক পুমওন অসি অমত্তা ওইনা পুনবগী চহি ওইনা পাংথোকপা হৌখি। হায়রিবা চহি ৬সিদা লৈবাক অসিনা  খুঙ্গংশিংদগী হৌরগা ম্যুনিসিপালিতীশিংফাওবা, নোংপোক্তগী হৌরগা নোংচুপফাওবা, কশ্মিরদগী হৌরগা কন্যাকুমারীফাওবা মীপুং খুদিংমক্না   ‘ ভারত অমা অথোইবা ভারত’কী ৱাশক অসি মপুং ফাহন্নবা হোৎনখি। ঙসি অমুক্কা হন্না লৈবাক অসিনা ইমা ভারতীগী অথোইবা মচা, লৈবাক অসিগী আইরন মেনগী মফমদা ইকাই খুম্নবা-লৈরাং কৎনরি।  ঙসি অমুক্কা হন্না লৈবাক অসিনা সরদার পতেলগী নোংদোল-পক্না ৱাংলবা মীতম অসিগী মশাইকোন্দা, মহাক্কী মরুম থুপ্না লৈবাক অসি খুমাং চাউশিন্নবা অচৌবা জৈগ্য তৌখিবা অদু অমুক হন্না নিংশিংজরি। মরূপশিং, ঐহাক ঙরাং নুংথিল কেবরিয়াদা য়ৌখি। অদুগা কেবরিয়া য়ৌরবা মতুংদা ঙরাংদগী হৌজিকফাওবা কেবরিয়াগী উমং সফারী পার্ক, একতা মোল, চিলদ্রেনন্যুত্রিসন পার্ক অমদি  হকশেলগী উমংনচিংবা মফম কয়া অমা মায়খুম হাংদোকখ্রে। য়াম্না অতেনবা মতমদা সরদার পাৎ অসি দামগা শম্নবা অঙকপা মওংদা শেম্বা ভারত অমা অথোইবা ভারতকী ৱাখল্লোন অসিগী, অনৌবা ভারত অমা শেমগৎনবা শেংলবা মফম ওইরে। লাক্কদৌরিবা মতম অসিদা ইমা নর্মদাগী তোর্ব্বান্দা ভারত্তা নত্তনা মালেম পুম্বগী তুরিজমগী মেপ্তা মসিনা মফম শেম্লগনি, ময়াম্না খঙনরগনি। ঙসি সরদার পাত্তগী সাবরমতী রিভর ফ্রন্তফাওবা সি-প্লেনগী সর্ভিসসু হৌরগনি। মসিগী লৈবাক অসিগী অহানবা অমদি মশানা অদুম্মক তোপ-তোপ্লবা প্লেন সর্ভিসনি। সরদার সাহেবপু য়েংবা ফংহন্নবগীদমক্তা স্তেচু ওফ য়ুনিতী অসি য়েংনবগীদমক্তা ইরৈচাশিংনা হৌজিক সি-প্লেনগী ওপ্সনসু ফংলগনি। মসিগী হোৎনরিবশিং অসিনা মসিগী মফম অসিদা তুরিজম অসি অসুক্কী মতিক য়াম্না চাউখৎহল্লগনি। মসিনা মফম অসিগী মীশিংদা, ঐহাক্কী ত্রাইবেল ইচিন-ইনাওশিংদা থবক ফংহন্নবগী অনৌবা খুদোংচাবা ফংলগনি। মসিগী মায় পাক্না পাংথোক্লবশিং অসিগীদমক্তসু ঐহাক্না গুজরাত সরকার অসিনা, গুজরাতকী নাগরিক খুদিংমক্না অমদি ইরৈচা করোর ১৩০গী মফমদা য়াইফ-পাউজেল পীজরি।

মরূপশিং, ঙরাং ঐহাক্না মফম পুম্নমক্তা নুমিৎ চুপ্পা চৎখি অদুগা মফমদুদা গাইদকী মওংদা মফমসিগা মনাক নকপা খুঙ্গংগী ইচানুপীশিংনা মপুং ফানা থাজবগা লোয়ননা, হকচিন্না ৱাহংশিংগী মতাংদা ৱাফমশিংগা লোয়ননা চপ চাবা পাউখুম পীদুনা ঐহাকপু গাইদ তৌখি। ঐহাক্কী ৱাখল-লৌশিং অসি হেনগৎলে হায়না ঐহাক্না শেংনা হায়জরি।  ঐহাক্কী লৈবাক্কী খুঙ্গংগী ত্রাইবেল নুপীশিংগী মতিক চাবা, মখোয়গী থবক তৌবা ঙম্বগী মঙম অদু য়াম্না পুক্নিং থুমহৎনিংঙাইনি।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ঐহাক্না অঙাং খুদিংমকপু অসুক তেল্লবা মতমসিদা য়াম্না অথোইবা মহৈ-মশিং ফংখ্রি। অদুগা মসিদা অনৌবা মওংদা এক্সপর্তাইজ অসিগা মরি লৈনরি, প্রোফেস্নেলিজমগা মরি লৈনরি। ঐহাক্না মখোয় খুদিংমকপুসু ঙসি থম্মোইনুংদগী ত্রাইবেল ইচানুপীশিংবু য়াইফ-পাউজেল পীজরি।

মরূপশিং, ঙসি অথোইবা মুনি বাল্মীকিগীসু মপোক কুমওন ওইবা অসিসু অঙকপা অমনি।  ঙসি ঐখোয় ভারতকী নাৎকী ওইবা মওংদা অমত্তা ওইবা মওং অসি উবা মতমদা ভারত অসিগী মতাংদা ৱাখলদা ফাওহনবা মতমদা মসি হেন্না লাইবলি অমদি থৌনা-পাঙ্গল লৈবা ওইহন্নবগী থবক অসি চহি কয়াগী মমাদংগী অথোইবা মুনি বাল্মীকিমক্না তৌবিখিবনি। লাইওইবা রামগী ফীদম, রামগী হৌন-লোনচৎ অসিনা ঙসি ভারতকী কাচিন-কোয়াদা ঐখোয় অমগা-অমগা শম্নহল্লিবা অসি অথোইবা মুনি ৱাল্মীকিনা তৌবিরম্বগী মহৈননি। লৈবাক অসিদা, ইমা লৈবাক অসিদা খ্বাইদগী য়াম্না নিংজনবগী ওইবা অথোইবা মুনি বাল্মীকিনা লাউথোকখিবা অসি, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বার্গাচপি গরীয়সী হায়বা লাইশোন অসি ঙসি লৈবাক অসিগী অহানবা ‘ইন্দিয়া ফর্স্ত’কী ৱাশক অসি হেন্না মপাঙ্গল কনখৎহন্নবগী য়ুম্ফম্নি। ঐহাক্না ইরৈচাশিং খুদিংমক্তা অথোইবা মুনি বাল্মীকিগী মপোক কুমওন অসিগীদমক্তসু য়াইফ-পাউজেল পীজরি। মরূপশিং, তমিল লোন্দা অথোইবা কবি অমসুং নিংতম লান্মী সুব্রমনিয়ম ভারতীনা ইবিরম্মি– মন্নুম ইময়মলৈ এঙ্গল মলৈয়ে, মানিল মীধু ইধু পোল পিরিধু ইল্লৈয়ে, ইন্নরু নীর গঙ্গৈ আরেঙ্গল আরে  ইঙ্গিথন মানবির এধিরেধু ৱেরে, পন্নরুম ওপনিত নুলেনগল নূলে পার মিসৈ এধোরু নুল পোলে, পোননোলির ভারত নাদেঙ্গল পোত রুৱোম ইগতৈ এমক্কিল্লৈ ইর্দ। সুব্রমনিয়ম ভারতীগী শৈরেং অসিগী নুংগী ওইবা ৱাহন্থোক   অসি হিন্দীদা য়াওরিবা অসিদা লাপ্ল-লাপ্লবা মফমশিংগী মতাংদা শৈথারিবা অসিসু য়াম্না পুক্নিংদা ইথিল পীনিংঙাইনি।

সুব্রমনিয়ম ভারতীজীন ফোংদোক্লিবা ৱাখল্লোন অসি মালেম অসিগী খ্বাইদগী অরিবা লোন্দা তমিল লোন্দা ইবনি। অদুগা কয়াদা নিংথিবা মওংদা ইমা ভারতীবু শিংথানরিবা। সুব্রমনিয়ম ভারতীজীগী শৈরেংগী নুংগী ৱাফম অসি অথোইবা হিমালয় চিংদোল অসি ঐখোয়গীনি; লৈরমখিগদরা মসিগা মান্নবা অমা?গঙ্গাগী ঈশিং অসি অতোপ্পা অমগা মান্নদে; মসিগা করিগা চাংদম্নবা য়াবগে? মমাংঙৈগী উপনিশদশিংদা য়াওরিবা ঐখোয়গী ৱারোলশিং; মসিগা মান্নবা অমা মালেমদা লৈরিমখিগদরা?  সনাগুম্না লংলবা ভারত অসি ঐখোয়গীনি; মসিগীদমক্তা হরাও-মথোই কামিন্নসি, তোপ-তোপ্পা মফম্নি ঐখোয়গী।  অথোইবা লান্মী অমদি মুনি কয়া লৈবা উবা মসিগী লৈবাক অসি নিংথিরবা তান্থা অমদি ফজবা পুম্নমক্কী তুংনফম্নি। মসিগী ভারত অসি অরিবা লৌশিংগী মঙাল অমদি ইবুংঙো বুদ্ধগী মঙাল ঙান্থোইরি। অরিবা মতমগী ভারত অসি মান্নবা লৈতে; শকশি থাগৎ ইশৈ। কিরোই ঐখোয়না অৱাববু; ঐখোয় নিংহন্নবা তৌরোই অমদি লাইরনা হিংগনি। ঐখোয়দা অদুক্কী মতিক খুমাং চাউশিলহনবা থবকশিংবু ইকাই খুম্নগনি, চৎলোই ঐখোয় বিক্ষা নিবা, ঐখোয়গী ওইরিবা লম অসিদা। মসি শঙ্গোম অমদি খোইহিগী লমদম্নি, মতম পুম্নমক্তা মরাং কাইনা লৈবা। নিংশিংসি ঐখোয়না মসি অমুক হন্না, লমদম্নি মসি ঐখোয়গী। ঐখোয়না মীনাই নাইথাংগী মতমদসু সুব্রমনিয়ম ভারতীজীগী থাজবা অসি য়েংবিয়ু, মদুগী ৱাখল্লোন অদু উবা ফংহল্লি, কনা লৈবগে মালেম অসিদা ঐখোয়গী, মসিনি ভারত লৈবাক ঐখোয়গী”।

ভারতকী ওইনা অসিগুম্বা অথোইবা ৱাখল্লোন অসি  ঙসি ঐখোয়না মফমসিদা নর্মদাগী তোর্ব্বান্দা, সরদার সাহেবকী অঙকপা মীতম অসিগী মরুমদা হেন্না নকশিন্না খঙবা ঙমগনি। ভারতকী মসিগী পাঙ্গল অসি ঐখোয় খুদিংমকপু অৱাবগী লান্থেংনবা তম্বি, অমদি অসুক্কী মতিক য়াম্না তম্বি।  অদোম্না য়েংবিয়ু, হৌখিবা চহিদগী হৌনা  ঐখোয়না ঙসিগী নুমিৎ অসি অপুনবগী লমজেলদা য়াওহনখিবা মতমদা কনানসু মীওইবা হায়বা কাংলুপ অসি মালেমগী ওইবা লায়চৎ অসিগা মায়োক্নগনি হায়না খনবিখিবরা মসিগী খুদোংথিবা অসি মশা মথন্তা লাকচখিবনি। মসিনা মালেমপুম্বদা মীওইবগী পুন্সি অসিদা চৈথেং পীরি, ঐখোয়গী চাউখৎপগী খোংজেলদা চৈথেং পীরি। অদুবু মসিগী লায়চৎ অসিগী মায়োক্তা লৈবাক অসিদা ইরৈচা করোর ১৩০না অপুনবা পাঙ্গল ওইনা, অপুনবা ৱাখল-পুক্নিংগী পাঙ্গল-থৌনা অদু পুথোক্তুনা খঙহল্লিবা অসি হান্না অমুক্তা থোকখিদ্রিবা মওংদনি। কোরোনা ৱারিয়র্সপু ইকাই খুম্নরদুনা ইরৈচা করোর ১৩০না অমত্তা ওইনা কশ্মীরদগী কন্যাকুমারীফাওবা, লেহদগী লক্ষদ্বীপফাওবা, অতক্তগী কতকফাওবা কচ্ছদগী কোহিমাফাওবা, ত্রিপুরাদগী সোমনাথফাওবা ইরৈচা করোর ১৩০না অমত্তা ওইনা থৌনা উৎখিবা অদুনা, অপুনবগী পাউজেল অদুনা থা নিপান্দগী ঐখোয়না থেংনরক্লিবা লান্থেংননবা অমদি মায় পাকপগী লম্বিরোমদা চংশিন্নবগী পাঙ্গল হাপ্পিরি। লৈবাক অসিনা মখোয়শিং অসি ইকাই খুম্ননবা মৈ থাল্লি, ইকাই খুম্নবা ফোংদোক্লি। ঐখোয়গী কোরোনা ৱারিয়র্সশিং,  ঐখোয়গী হৈথোই-শিংথোইরবা পুলিশ ওইরিবা মরূপশিংনা অতোপ্পগী পুন্সি কয়া কনবদা মপুন্সি কত্থোকখি। নিং-খা তম্বা ফংলবা মতুংদা মীওইবগী থৌগল তৌনবগীদমক্তা শোইদ-ঙামদনা লৈনবগীদমক্তা পুন্সি কত্থোকপা অসি লৈবাক অসিগী পুলিশ অসিগী অথোইবা মতিক ময়াই ওইদুনা লাক্লি। চাউরাক্না পুলিশকী জৱান লিশিং ৩৫মুক্না নিং-খা তম্লবা মতুংদা পুন্সি কত্থোকখি। অদুবু মসিগী কোরোনাগী লুরবা তানফম অসিদা থৌগল তৌনবগীদমক্তা, অতোপ্পগী পুন্সি কন্ননবগীদমক্তা ঐহাক্কী পুলিসকী জৱান কয়ানা থৌগল তৌনা-তৌনা মথ্বাই কত্থোকখি। পুৱারীনা মসিগী অথোইবা মিৎকুপ অসি কাওথোকপা ঙম্লোই অমদি পুলিশকী জৱানশিং খক্তা নত্তনা ইরৈচা করোর ১৩০ অসিদা পুলিশ ওইরিবা অথৌবশিংনা মসি কত্থোকপগী ৱাখল্লোন অসি মতম পুম্নমক্তা ইকোক নোন্দুনা নোল্লুকপা উৎনবা ইনোৎ হাপকনি।  মরূপশিং, মসিগী লৈবাক অসিগী অপুনবগী পাঙ্গল ওইখিবা অসি মসিগী তমথিরবা লায়চৎ অসিদা মালেম অসিগী চাউর-চাউরবা লৈবাকশিং অসিগী  নম্ফু-থৌনা কয়া পীরকখি, ভারতনা থৌনা লৈনা অসিগা মায়োক্নখি।  ঙসি লৈবাক অসি কোরোনাদগী নান্থোকপসু ঙম্লক্লি অমদি অমত্তা ওইনা মমাং থানা চংশিল্লি। মসিগী অমত্তা ওইনা পুনশিন্নবা অসি আউরন মেন সরদার বল্লভ ভাই পতেলনা খঞ্জখিবা অদুনি। ঐখোয় পুম্নমক্না অসিগী অমত্তা ওইনা পুনশিন্নবা অসিনা কোরোনাগী লুরবা তানফম অসিদা আইরন মেন সরদার বল্লভ ভাই পতেলদা শেংনা শ্রদ্ধাঞ্জলী কৎপনি।  

মরূপশিং, খুদোংথিবা অমদি শিংনবশিং অসিগী মরক্তসু লৈবাক অসিনা কৈদৌনুংদসু পাংথোকপা ঙম্লোরোই হায়না লৌনরুরবা থবক কয়া পাংথোকখ্রে।  মতম অসিদা আর্তিকল ৩৭০ লৌথোকখ্রবা মতুংদা কশ্মীরনা পুনশিন্নখিবা অসি চহি অমা মপুং ফারে। ওক্তোবর ৩১ অসিমক্তদা ঙসিদগী চহি অমগী মমাংদা মসিগী থবক অসি চত্থখিবনি। সরদার সাহেবনা হিংলিঙৈদা। অতোপ্পা নিংথৌ-নিংতৌমচাশিংগা লোয়ননা মহাক্না থবক তৌমিন্নখিবা থবক অসি মহাক্না পাংথোকহনবা তারম্লবদি ঙসি নিং-খা তম্লবা মতুং চহি অসুক য়াম্লবা মতুংদা থবক অসি ঐহাক্না পাংথোকপা তারম্লোইদবনি।  অদুবু সরদার সাহেবকী থবক অসি মপুং ফাহৌদবা অদু ঙসি মহাক্না পীবা ইথীল অদুনা ইরৈচা করোর ১৩০না থবক অসি পাংথোক্নবগী লাইবক ফবা তাঞ্জা অদু ফংলবনি।  কশ্মীর অসি চাউখৎহন্নবা অনৌবা লম্বি অমদা চংশিনখ্রে। অৱাং-নোংপোক্তা ইং-তপ্পগী মওং ওৃলৈহল্লকপা ওইরো নত্রগা অৱাং-নোংপোক লম চাউখৎনবগীদমক্তা পায়খৎখিবা থবক খুদিংমক ঙসি লৈবাক অসিগী অপুনবা পাঙ্গলগী অনৌবা দাইমেন্সন অমা শেম্লগনি। সোমনাথ অসি অমুক হন্না শেমগৎপনা সরদার পতেলনা ভারতকী নাৎকী ওইবা চাউথোক্নিংঙাই অসি অমুক হঞ্জিলহল্লক্নবগী জৈগ্য তৌখিবা অদু পাকথোক-চাউথোকপা মওংদা লৈবাক অসিনা অয়োধ্যাদসু উবা ফংখি।  ঙসি লৈবাক অসিনা রাম মন্দির অসিদা সুপ্রীম কোর্তকী ৱারেপ অদুগী সাক্ষী ওইরি অমসুং অঙকপা রম মন্দির অসি সাবসু উনরি।

মরূপশিং, ঙসি ঐখোয়গী ইরৈচা করোর ১৩০না পুন্না মপাঙ্গলসু অকনবা অমদি মঙমসু লৈবা লৈবাক অমা শেম্লি। মসিদা খেৎনবসুং লৈবা অদুগা পাংথোকপা য়াবা থবকশিংসু লৈবা।  সরদার সাহেবনসু হায়বিরম্মি অদুগা সরদার সাহেবকী ৱাহৈ অসি মালেম অসিগী য়ুম্ফম ওইবা লৌমী অমসুং শিন্মীনি, মতৌ করম্না লৌমী অমদি লাইরদনা অমদি শোন্দনা লৈহনগদগে, মতৌ করম্না মপাঙ্গল কলহনগদগে, মকোক ৱাংনা থাঙ্গত্তুনা চৎপা ঙম্বা ওইহনগদগে হায়না ঐহাক্না খল্লি।”।

মরূপশিং, লৌমী, শিন্মী, লাইরবা অসি মরোমদোম হিংজবা ঙমজবা অমা ওইরবকান্দা মপাঙ্গল কনবা ওইগদৌরিবনি। সরদার সাহেবকী মংলান অসি মসি ওইরমখি মহাক্না হায়বিরম্মি, মরূপশিং, লৌমী, শিন্মী, লাইরবা মরোমদোম হিংজবা ঙমজবা অমা ওইরবকান্দা মপাঙ্গল কনবা ওইগদৌরিবনি। অদুগা লৌমী, শিন্মী অসি মরোমদোম হিংজবা ঙম্লবা মতমদা লৈবাক মরোমদোম হিংজবা ঙমজবা ওইগনি। মরূপশিং, মরোমদোম হিংজবা ঙমজবা অসি লৈবাক অসি চাউখৎহনবগা লোয়ননা মশাবু শোই-ঙামদনা লৈনবগীদমক্তসু থাজবা পীনিংঙাই ওইবা য়াই। অদুগা মরম অসিনা ঙসি লৈবাক দিফেন্সকী লমদসু মরোমদোম লেপচবা ঙম্বা ওইহন্নবগী মায়কৈরোমদা চংশিল্লি। মসিদা নত্তনা ঙমখৈদসু ভারতকী মিৎয়েং অমসুং উবগী মওং অসি হোংলে। ঙসি ভারতকী লমদা মিৎয়েং তারকপা খুদিংমক্কী চপ চাবা পাউখুম পীনবগী পাৱর অসি ঐখোয়গী জৱানশিংগী খুত্তা লৈরে। ঙসিগী ভারত ঙমখৈশিংদা কিলোমিতর চা কয়া শাংবা লম্বি শেম্লি, থোং দর্জন কয়া, শুরুং কয়া অমা লেপ্তনা শাবগী থবক চত্থরি। মশাগী লৈবাক ঙাকচবা ঙম্বগী পাঙ্গল অমদি ইকাই খুম্নবা অসি ঙাক্নবগীদমক্তা ঙসিগী ভারত অসি মপুং ফাবা অমা ওইরে, চপ-চানা ৱাশক ঙাকপা ঙম্বা ওইরে, চপ-চানা থবক পাংথোকপা ঙম্বা ওইরে, মপুং ফানা থৌরাং শেমদুনা লৈরে।   

অদুবু মরূপশিং, চাউখৎনবা থবকশিং অসিগী মরক্তা ঙসি ভারত অসিনা অমদি মালেম অসিনা লান্থেংনরিবা শিংনবা কয়া অমসু থোরক্লি। হৌখিবা মতম খরসিদা মালেম অসিগী লৈবাক কয়া অমদা ওইরিবা ফিভম অসিদা, মসিদা মীওই খরনা তেরোরিজমগী অসি ফোংনা শৌগৎনরক্লিবা অসি ঙসি মীওইবগীদমক্তা, মালেম অসিগীদমক্তা, ইং-চিক্না লৈনবা হোৎনরিবশিংগী ওইনা মালেম অসিগী ওইনা ৱানিংঙাই ওইবা হিরম অমা ওইদুনা লৈরে। ঙসিগী ফীভম অসিদা ওইরিবা ফীভম অসিদা, মালেম অসিগী লৈবাক খুদিংমক, সরকার খুদিংমক, লাইনিং-লিচৎ খুদিংমক্না, তেরোরিজমগী মায়োক্তা অমত্তা ওইনা পুনশিন্নবা অসি খ্বাইদগী হেন্না মথৌ তাবা ওইরে। ইং-চিক্না, ইচিল-ইনাও ওইনা অমদি অমনা-অমদা ইকাই খুম্নবগী ৱাখল্লোন অসিমক মীওইবগী অশেংবা শক্তম্নি। ইং-চিকপা, অমত্তা ওইবা অমদি মান্নবা ৱাখলনা মসিগী লম্বিনি। তেরোরিজম-হিংসানা কৈদৌনুংদসু কনা অমত্তগী য়াইফবা ওইদে। ভারত্তি হৌখিবা চহি কয়াসিদগী তেরোরিজমগী অৱাবা মায়োক্নদুনা লাক্লি, অৱাবা নংলি।  ভারতনা থৌনা ফরবা জৱান কয়া অমা মাংজখ্রে, মরাল লৈজদবা নাগরিক লিশিং কয়া মাংজখ্রে, ইমা কয়া অমগী নুংশিজরবা মচা কয়া মাংজখ্রে, মচে-মচল কয়াগী মবুং-মৌপ্বা কয়া মাংজখ্রে। তেরোরিজমগী অৱাবা অদু ভারতনা য়াম্না নিংথিনা খঙই।  ভারতনা তেরোরিজম অসি মতম চুপ্পদা মহাক্কী অপুনবা পাঙ্গলনা, হনবা লৈতবা থৌনানা থেংনদুনা লাক্লি।  ঙসি মালেমপুম্বনসু অমত্তা ওইনা, তেরেরগা লোয়ননা লৈরিবা, তেরোরিজম্বু শৌগৎলিবশিংবু মায়থিবা পীরি।

মরূপশিং, ভারতকী ওইনদি অপুনবগী পাঙ্গলগী ওইবগী মওংশিং অসি পাক-চাউনা লৈবা অসি মতম পুম্নমক্তা য়াম্না হেন্না লৈরি। ঐখোয়দি ইথিল ফংলিবা মীওইশিং অদুনি- ‘‘সর্বে ভবন্তু সুখিন:’’ ঐখোয়দি  অচেৎপা ৱাশক ঙাকপা মী অদুনি ‘‘বসুধৈব কুতুম্বকম’’ অসিনা ঐখোয়গী পুন্সিগী ঈচেলনি। লাইওইবা বুদ্ধদগী হৌরগা মহাত্মা গান্ধীফাওবা ভারতনা অপুনবা মালেম অসিদা ইং-চিকপা অমদি অপুনবা পাঙ্গলগী পাউজেল অসি পীরি। মরূপশিং, লৈবাক অসিগী কবি রামধারী সিংহ দিনকরজীনা ইবিরম্মি – ভারত অসি ৱাখল্লোন, লাইরৈবাকপু মালেম অসিদা পুরকপা অমনি। ভারত অসি পুক্নিংগী ইহুলনি, মসিবু ফংলগা মীওইবনা মিৎকপ থোরই। ঐখোয়গী মসিগী লৈবাক অসি ঐখোয়গী ৱাখল্লোন অসিদগী, ঐখোয়গী পুক্নিংগী ইহুলদগী, ঐখোয়গী ৱাখল-লৌশিং লৈবদগী, ঐখোয়গী হোৎনবশিং অসিদগী ঐখোয় অসি পুম্নমক অসিনা পুল্লগা ওইবনি। অদুগা মসিগী চাউরবা পাহ্গল অসি ভারতকী খেৎনবশিং অসিনি। দাইলেক্ত কয়া অমা, লোল কয়া অমা, তোঙান-তোঙানবা ফীজোল, চাবা-থকপগী মওং, চৎনবীশিং, থাজনবীশিং অসি অতোপ্পা লৈবাক অমদা ফংবা লুই।ঐখোয়গী বেদ-ৱাহৈ পরেংশিং অসিদসু হায়বিরম্মি  জনম বিভ্রতি বহুধা বিবাচসং নানধর্মাণম পৃথ্বীবী য়থৌকসম্। সহস্ত্রম ধারা দ্রৱিণস্য মে দুহা ধুৱেৱ ধেনুরন-পসফুরন্তি। হায়বদি  ঐখোয়গী ইমা লৈবাক অসিদা তোঙান-তোঙানবা লোলশিং লোল্লি, তোঙান-তোঙানবা মওং-মতৌ, ৱাখল্লোন, চৎন-লোনচৎ চৎপা মীওইশিং লৈবা য়ুম অমগা মান্নবগী শক্লোন্নি। মরম অসিনা ঐখোয়গী মসিগী খেৎনবশিং অসিনা ঐখোয়গী অশেংবা শক্তম্নি।  মসিগী খেৎনবশিং অসিদা অপুনবগী পাঙ্গল অসি লেংদনা লৈহনবা অসিমক লৈবাক অসিগী মফমদা তৌগদবা ইথৌদাংনি। ঐখোয়না নিংশিংগদবদি ঐখোয় অসি অমত্তনি, ঐখোয় অসি মায়থিবা পীবা ঙমদবা মীনি। ঐখোয় অসিনা অমত্তা ওইনা ওইরিবা অসি ময়ামদগী তোপ-তোপ্পনি। ঐখোয় অসি অমত্তা ওইরবদি ঐখোয় অসি অনি শুদবনি। অদুবু মরূপশিং, ঐখোয়না কাওরোইদবা অসি ভাকতকী মসিগী অপুনবগী পাঙ্গল অসি, মসিগী থৌনা অসি মী অতোপ্পদসু চিংনবসু ফাওহল্লিবনি।   ঐখোয়গী মসিগী খেৎনবা অসি ঐখোয়গী অশোনবা ওইহনবা পাম্মি। ঐখোয়গী মসিগী খেৎনবশিং অসিদা য়ুম্ফম ওইরগা অমগা-অমগগী মরক্তা শিংচেপ থাবা পাম্মি। অসিগুম্বা থৌনাশিং অসি মশক খঙদোকপগী মথৌ তাই, অসিগুম্বা থৌনাশিং অসিদগী ভারতকী মীওই খুদিংমক্না য়াম্না চেকশিন্না লৈবগী মথৌ তাই।

মরূপশিং, হাক্না ঙসি পেরামিলিতরী ফোর্সকী পেরেদ অসি য়েংবা মতমদা, অদোম পুম্নমক্কী য়াম্না থোইদোকপা মওংদা হৈথোই-শিংথোইবা অদু য়েংবা মতমদা ঐহাক্কী ৱাখলদা অতোপ্পা মমি অমা উরকই।

মমি অদুদি পুলৱামাদা লান্দারকখিবা অদুনি।মদুগী লান্দাবা অদুদা ঐখোয়গী পুলিশকী থৌনা লৈরবা কয়াগী পুন্সি মাংখিবা, পেরামিলিতরীশিংগী ওইখি।

লৈবাক অসিনা কৈদৌনুংদা কাওবা ঙম্লোইদবদি মখোয়গী থৌনা ফরবা মচাশিং লৈখিদবগী অৱাবা  ফাওনখিবা অদুদা মীওই খরদি অৱাবা অদুদা শরুক য়াখিদে হায়বসি লৈবাক অসিনা কৈদৌনুংদা কাওবা ঙম্লোই। মখোয়না পুলৱামাদা লান্দাখিবগী থৌদোক অদুদগী রাজনীতিগী ওইজবা থিদুনা লৈখি। লৈবাক অসিনা করম-করম্বা নাতৈ চাদবা ৱাফমশিং হায়নখি, করম-করম্বা ৱারোল থমখি হায়বদু কৈদৌনুংদা কাওবা ঙম্লোই। লৈবাক অসিদা অসুক য়াম্না শোক্লবা মতমদুদা মশাগী ওইজবা থিবা অমদি  মহাক্কী নাপলনা থল্লবা রাজনীতিনা খম থেংনা য়ৌখি।  অদুগা মতম অদুদা থৌনা ফবশিংগী মায়কৈরোমদা য়েংদুনা ঐহাক্না য়েৎনবশিং অদু কোকহন্দুনা মরালশিং অদু খাংদুনা নাতৈ-চাদবা ৱাফমশিং অদু তাদুনা লৈখি। ঐহাক্কী থম্মোইদা অথৌবা থৱাই থাখিবশিং অদুগীদমক্তা য়াম্না থম্মোই শোকখি। অদুবু মমাংগী নুমিৎ খরদা য়ুম্লোন্নবা লৈবাক্তগী লাকখিবা পাওশিং,মখোয়গী সাংসদতা অশেংবা ৱাফম য়ানখিবা, মসিনা হায়রিবা মীওইশিং অসিগী অশেংবা শক্তম অদু লৈবাক অসিগী মমাংদা পুথোরক্লে। ।

মখোয়গী ওইজবা থিবা, রাজনীতিগী ওইজবা থিবগীদমক্তা কদায় ফাওবা তৌবা ঙম্বগে, পুলৱামাদা লান্দাখিবগী মতুংদা তৌখিবা রাজনীতি অসিনা মসিগী খ্বাইদগী চাউরবা খুদম্নি।  ঐহাক্না অসিগুম্বা রাজনীতিগী দলশিংদা থোইদোক্না হায়জনিংবদি, লৈবাক অসিগী ঙাক-শেনবগী য়েংলগা, ঐখোয়গী সেক্যুরিতী ফোর্সশিংগী ৱাখল্লোনশিংবু য়েংলগা, অসিগুম্বা রাজনীতি তৌবীগনু, অসিগুম্বা থৌওং পাঙথোকপীগনু অদুগা অদোম্না সরদার সাহেবকী মফমদা নোল্লুকপা তারবদি অথোইবা নুপা অসিগী অথোইবা মীতম অসিগী মমাংদা অদোমদা হায়জগনি মদুদি লৈবাক্কী য়াইফনবগীদমক্তা লৈবাক অসি ঙাক-শেন্নবগীদমক্তা ঐখোয়গী সেক্যুরিতীশিংগী পুক্নিং থৌগৎনবগীদমক্তা চানবিদুনা অসিগুম্বা রাজনীতি অসি তৌবিগনু, অসিগুম্বা থবকশিং অসি তৌবিগনু। 

নশাগী ওইজবা থিবগীদমক্তা, খঙনা নত্রগা খঙদনা লৈবাক্কী মায়োক্তা লৈবা থৌনাশিংগী, মখোয়গী মখুত্তা শান্নরগা, মখোয়গী হঙ্গী লাই ওইনা অদোমগী লৈবাক্কী অফবা পুরকপা ঙম্লোই অমদি অদোমগী দলগী কান্নবা অমত্তা পুরকপা য়েক্নবগী মাইকৈদা লেপ্পুবগী থৌওংশিং অসিনা নখোয়না লৈবাক্কী নত্রগা নখোয়গী দলগী কান্নবা অমত্তা করিসু পুরকপা ঙম্লোই।

মরূপশিং, ঐখোয়না মতম পুম্বদা নীংশিংগদবদি ঐখোয় খুদিংমক্কী খ্বাইদগী অথোইবা ৱাফম ওইরগদি খ্বাইদগী অথোইবা য়াইফনবা-লৈবাক্কী য়াইফনবনি। ঐখোয় খুদিংনা য়াইফনবা খল্লবদদা ঐখোয় খুমাং চাউশিনগনি, ঐখোয় চাউখৎলক্কনি। ইচিল-ইনাওশিং, ঙসিগী তাঞ্জা অসি মসিগী অথোইবা, অঙকপা মীওই অমা ওইবগী মখোংদা সরদার বল্লভ ভাই পতেলনা শাগৎচরম্বা মংলান অদু ঐখোয়না অদুগুম্বা ভারত অদু শেম্নবা ৱাশক অদু অমুক্কা হন্না নিংশিংমিন্নসি। অদুগুম্বা মপাঙ্গল কনবা ওইগদবা, খুঞ্জাউ-লৈচাউবা ওইগদবা অমদি মীপাল তাংদনা লেপচবা ঙম্বা ওইবা ভারত অমা ওইহন্নবগীদমক্তা।  লাকপিরো মসিগী শেংলবা তাঞ্ডা অসিদা ঐখোয়না অমুক হন্না লৈবাক অসিগী মফমদা কৎচবা অদু নিংশিংসি।লাকপিরো, সরদার পতেলগী খুয়াখাদা নোল্লুক্না লৈবাক অসিগী চাউথোকচনিংঙাই ওইবা মতৌ অমদি ইকাই খুম্নবা অসি হেনগৎহনগনি, মসিগী লৈবাক অসিগী অনৌবা মায় পাকপা কয়া পুরক্কনি হায়না ৱাশকমিন্নশি।   

মসিগী ৱাশক অসিগা লোয়ননা ইরৈচাশিং পুম্নমক্তা এক্তাগী থৌরম অসিগীদমক্তা অমুক্কা হন্না য়াইপ-পাউজেল পীজরি। নোল্লুকপগা লোয়ননা সরদার সাহেবপু খুরুমজদুনা  সরদার সাহেবকী মফমদা শ্রদ্ধাঞ্জলী কৎচবগা লোয়ননা ঐহাক্না ইরৈচাশিংশিংদা বাল্মীকিগী মপোক কুমওন অসিগীদমক্তা য়াইফ-পাউজেল পীজরি, সরদার সাহেবকী মপোক কুমওনগী মপোক কুমওন অসিদা য়াইফ-পাউজেল পীজবগা লোয়ননা ঐহাক্কী ৱাফম অসি তেনশিঞ্জরগে।  

হন্না-হন্না থাগৎচরি!

Explore More
৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল

Popular Speeches

৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল
India's industrial production beats estimates; growth seen at 5.9% YoY in May

Media Coverage

India's industrial production beats estimates; growth seen at 5.9% YoY in May
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Delegation from Catholic Bishops' Conference of India calls on PM
July 12, 2024

A delegation from the Catholic Bishops' Conference of India called on the Prime Minister, Shri Narendra Modi today.

The Prime Minister’s Office posted on X:

“A delegation from the Catholic Bishops' Conference of India called on PM Narendra Modi. The delegation included Most Rev. Andrews Thazhath, Rt. Rev. Joseph Mar Thomas, Most Rev. Dr. Anil Joseph Thomas Couto and Rev. Fr. Sajimon Joseph Koyickal.”