India is working to become a $5 trillion economy: PM Modi in Houston #HowdyModi
Be it the 9/11 or 26/11 attacks, the brainchild is is always found at the same place: PM #HowdyModi
With abrogation of Article 370, Jammu, Kashmir and Ladakh have got equal rights as rest of India: PM Modi #HowdyModi
Data is the new gold: PM Modi #HowdyModi
Answer to Howdy Modi is 'Everything is fine in India': PM #HowdyModi
We are challenging ourselves; we are changing ourselves: PM Modi in Houston #HowdyModi
We are aiming high; we are achieving higher: PM Modi #HowdyModi

অদোম্বু থাগৎচরি, রাস্ত্রপতি ত্রম্প অদোম্বু থাগৎচরি। হায়নিঙায় লৈতনা থাগৎচরি। ঐহাক্কী মরূপশিং হাওদী। উরিবা মওং মতৌ অসি, ফিভম অসি, ভাবনা শাগৎলুবা ঙম্বা নত্তে। ঙসি ঐখোয়না মফম অসিদা অনৌবা পুৱারী অমা শম্বা উবা ফংলে অমদি অনৌবা কেমিস্ত্রী অমসু শেম্বা ওবা ফংলে।

এন.আর.জি.গী ইনর্জী, ভারত অমসুং অমেরিকাগী মরক্তা লেপ্পা লৈতনা হেঙ্গৎলক্লিবা মতৌগী খুদম্নি। রাস্ত্রপতি ত্রম্পনা মফম অসিদা লেংবিরক্লিবা, অমেরিকাগী অথোইবা দেমোক্রেসিগী তোঙান তোঙানবা মীহুৎশিং, রিপব্লিক ওইগেরা নত্রগা দেমোক্রেৎ ওইগেরা, মখোয়না মফম অসিদা লেংবিরক্তুনা ভারতকীদমক, ঐহাক্কীদমক পুক্নিং থৌগৎনিঙাই ওইরবা ৱাফমশিং থম্বিরম্লিবা, ইফমদা য়াইফ পাওজেল কয়া পীনবিরিবা, স্তেনী ঐচ হোয়র, সেনেতর জোন কোরনিন অমসুং অতোপ্পা মরূপলোয় কয়ানা ভারতকী চাওখৎ থৌরাংগী মতাংদা হায়বিরম্বশিং, পুক্নিং থৌগৎপীরম্বা অদু অমেরিকাদা লৈরিবা ভারত মচাশিংগী এচিবমেন্ত অদু ইকায় খুম্নবিবনি। ভারত মচা কোতি ১৩০ হায়বদি মিলিয়ন ১.৩বু ইকায় খুম্নবিবনি।

মীয়াম্না খনগৎলবা মীহুৎশিংদা নত্তনা অমেরিকাগী মরূপ কয়া অমসু ঙসি থৌরম অসিদা লেংবিরক্লি। ভারত মচা খুদিংমক্কী মায়কৈদগী ঐহাক্না ময়াম পুম্নমকপু থম্মোই শেংনা তরাম্না ওকচরি। থৌরম অসি শিল্লি-লাংলিবশিংবুসু ঐহাক্না নুঙাইবা ফোংদোকচরি। থৌরম অসিগীদমক মীওই কয়ানা রেজিস্ত্রার তৌরকখি অদুবু থৌরম পাংথোকফম অসি খরা পিকখিবনা মরম ওইদুনা মীওই লিশিং কয়া লাকপা ঙমখিদ্রে হায়বা ইফমদা খংহনবিরে। মফম অসিদা থৌরম য়াওবা লাকপা ঙমখিদ্রবা পুম্নমক্কী মফমদা ঐহাক্না ঙাকপীনবা হায়জরি।

মরূপশিং,

থৌরম অসিগী মমিং অসি হাওদী মোদীনি … হাওদী মোদী, অদুবু মোদী ইথন্তদি করিসু নত্তে। ঐহাক ভারত্তা লৈরিবা মীওই কোতি ১৩০গী য়াইফনবগীদমক থবক তৌরিবা মীওই অমনি। মরম অদুনা নখোয়না হাওদী মোদী হায়না হংলকপা মতমদা, ভারত্তা পুম্নমক য়াইফরি হায়না ঐহাক্না খুমগনি।

মরূপশিং,

ভারতকী দাইবরসিতী অসি ঐখোয়গী দেমোক্রেসিগী য়ুমফম্নি, মসি ঐখোয়গী শক্তিনি। ঙসি স্তদিয়ম অসিদা ফম্বিরিবা ভারত মচা লিশিং ৫০ হেনবা অসি ঐখোয়গী অথোইবা ত্রেদিসনগী মীহুৎ ওইদুনা শরুক য়ারি। তিনবিরীবা ময়াম অসিগী মরক্তা কয়া অমদি ভারতকী খ্বাইদগী চাওবা দেমোক্রেসিগী কুমহৈ ২০১৯গী মীখলদা চাওনা থৌদাং য়াখিবা কয়া অমসু য়াওরি।

তশেংনা মীখল অসিনা ভারতকী দেমোক্রেসীগী শক্তিবু মালেম পুম্বদা মশক তাকখি। মীখল অসিদা ভোতর কোতি ৬১ হেনবনা শরুক য়াখি। অমরোমদা হায়রগদি অমেরিকাগী অপুনবা মীশিংগী শরুক অনি, মদুগী মনুংদসু অহানবা ওইনা ভোৎ থাদবা নহা কোতি ৪ য়াওখি। ভারতকী দেমোক্রেসীগী পুৱারীদা নুপী ভোতর খ্বাইদগী য়াম্না হন্দক্কী মীখলদা ভোৎ থাদখি। অমদি হন্দক্কী মীখলদা নুপী মশিং খ্বাইদগী য়াম্না মায় পাকখি।

চহী হুম্ফুতরাগী মনুংদা লৈবাক্কী রুরেল সেনিতেসন চাদা ৩৮ য়ৌখি। চহী মঙাদা ঐখোয়না লেত্রিন কোতি ১১ হেন্না শাখ্রে। ঙসিদি রুরেল সেনিতেসন চাদা ৯৯ য়ৌরে। ভারত্তা চাক থোংনবা গ্যাস কনেক্সনসু হান্না চাদা ৫৫গী ময়াদা লৈরম্মি। চহী মঙাগী মনুংদা ঐখোয়না মসি চাদা ৯৫ য়ৌহল্লে। চহী মঙা খক্তগী মনুংদা ঐখোয়না মীওই কোতি ১৫বু গ্যাস কনেক্সনগা শম্নহল্লে। ভারত্তা রুরেল কনেক্তিবিতীসু মমাংদা চাদা ৫৫ খক্তমক ওইরম্মি। চহী মঙাদা ঐখোয়না মসি চাদা ৯৭ ফাওবা য়ৌনা পুরক্লে। চহী মঙা খক্তদা ঐখোয়না লৈবাক্কী খুঙ্গং লমদমদা কিলোমীতর লাখ অনি হেনবগী লম্বী থোং শেমগৎলে। ভারত্তা লৈরিবা মীশিংগী চাদা ৫০ খক্তমক বেঙ্ক একাউন্তশিং লৈরম্মি, ঙসিদি চহী মঙাদা ইমুং চাওরাক্না চাদা ১০০দি বেঙ্কিং সিস্তেমগা শম্নহল্লে। চহী মঙাদা ঐখোয়না অনৌবা বেঙ্ক একাউন্ত কোতি ৩৭ হেন্না হাংদোকহল্লে।

মরূপশিং,

ঙসিদি ভারত ন্যু ইন্দিয়াগী মংলান অদু মপুং ফাহন্নবগীদমক অয়ুক-নুমিদাং খাক্তনা থবক তৌরি। অদুবু মসিদা খ্বাইদগী মরুওইবা ৱাফমদি ঐখোয়না অতোপ্পা অমগা নত্তনা ইশানা-ইশাবু চেলেঞ্জ তৌরি। ঐখোয়না ঐখোয় ইশামক্তা চেলেঞ্জ তৌরি, ঐখোয়না ঐখোয় ইশামক্তা অহোংবা পুরক্লি।

মরূপশিং,

ঙসিদি ভারত হান্নদগী হেন্না খোংজেল য়াংনা খুমাং চাওশিনবা পাম্লে। অহোংবা অমত্তা পুরকপা ঙম্লোয় খল্লিবা অদুগুম্লবা মীওই খরগী ৱাখল্লোনবু ঙসিদি ভারতনা শিংনরি। হৌখিবা চহী মঙাদা, ভারত মচা কোতি ১৩০না ভাবনা শাগৎপা ফাওবা ঙম্লোইদবা কয়া ফংবা ঙমখ্রে। ঐখোয়না অৱাংবা থাক্তা পান্দম থম্লি, ঐখোয়না মদুদগী হেন্না ফংবা ঙম্লি।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং,

মরূপশিং,

ঙসিদি মীয়াম্না তঙায় ফদবা দরকারওইবশিংগী অৱাবা হন্থরবনিনা অচৌবা মংলান মংবা ঙম্লে। মদু ফংনবগীদমক লৈজবা ইনর্জী পুম্বা মৈয়কৈ অদোমদা শিজিন্নরে।

মরূপশিং,

‘ইজ ওফ বিজিনেস’ অসি ঐখোয়দা য়াম্না মরু ওইবা অদুমক য়ৌনা ‘ইজ ওফ লিভিং’সু মরু ওই। এমপৱারমেন্তনা মদুগী লম্বীনি, লৈবাক্কী মীচম প্রজা পুম্নমক এমপৱার ওইরবা মতমদা লৈবাক্কী সোসিয়েল অমসুং ইকোনোমিক দিবেলপমেন্তদা খোংজেল য়াংনা খুমাং চাওশিনগনি।  

মরূপশিং,

মতম অমদদি পাসপোর্ত শাবদা থা অনিদগী অহুম ফাওবা চংনরম্মি। হৌজিক্তি হপ্তা অমা ফাদনা য়ুমদা পাসপোর্ত য়ৌরক্লে। হান্নদি ভিজাগী অৱাবা কয়া মায়োক্নরম্মি। ঙসিদি অমেরিকা ভারতকী ই-ভিজা ফেসিলিতীগী খ্বাইদগী য়াম্না শিজিন্নবশিংগী মনুংদা অমা ওইরে হায়বা অদোম খংবিরম্লগনি।

মরূপশিং,

মতম অমদদি অনৌবা কম্পেনিগী রেজিস্ত্রেসন্দা হপ্তা অনি-অনি, অহুম-অহুম চংনরম্মি। হৌজিক্তি পুং ২৪গী মনুংদা অনৌবা কম্পেনি রেজিস্তার তৌরে।

মতম অমদদি তেক্স রিতর্ন থাজিনবা অসি কোক য়াম্না চিকপা থবক ওইরম্মি। তেক্স রিফন্দ লাকপদা থা কয়া চংলম্মি। হৌজিক্তি অহোংবা কয়া লাক্লে, মদু তাবদা অদোম অঙকপা ফাওগনি। হন্দক্তি ওগস্ত ৩১দা, নুমীৎ অমদা মীওই লাখ ৫০না ওনলাইনগী খুত্থাংদা মখোয়গী ইনকম তেক্স রিতর্ন থাজিল্লকখি। অদুগী অতোপ্পা অচৌবা ৱাফম অমনা থা কয়াগী মতুংদা লাকপা তেক্স রিফন্দ অদু হপ্তা অমা – নুমীৎ ১০গী মনুংদা বেঙ্ক একাউন্তদা দাইরেক্ত ত্রান্সফর তৌরে।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং,

খোংজেল য়াংনা চাওখৎনবা হোৎনরিবা লৈবাক অমা হেক্তদা, মশাগী নাগরিকশিংগীদমক ৱেলফেয়র স্কিমশিং মথৌ তাই। মথৌ তাবা নাগরিকশিংগীদমক ৱেলফেয়র স্কিম পায়খৎপগা লোয়ননা অনৌবা ভারত শেমগৎনবগীদমক করিগুম্বা খরসু বিদায় পীরি। ৱেলফেয়ারদা ঐখোয়না পীরিবা মরুওইবা অদুমক ঐখোয়না বিদায়দসু পীরি।

হন্দক্কী ওক্তোবর ২দা ভারতনা মহাত্মা গান্ধীগী ১৫০শুবা মপোক কুমওন পালন পাংথোক্কদৌরিবা অসিদা ভারতনা ওপন দেফিকেসনবু বিদায় পীরগনি। হৌখিবা চহী মঙাদা ভারতনা য়াম্না লীরবা আইন ১৫০০ হেন্নসু বিদায় পীখ্রে। ভারত্তা তেক্সকী লাং কয়ানা বিজিনেস ফ্রেন্দলী এতমোসফিয়ার শেমগৎপদা অপনবা পীরম্মি। ঐখোয়গী সরকারনা তেক্সকী লাং অসি বিদায় পীখ্রে, অমদি জি.এস.তি চৎনহল্লে।

চহী কয়াগী মতুংদা লৈবাক অসিদা ৱান নেসন-ৱান তেক্সকী মংলান অদু ঐখোয়না মংফাওনহল্লে। মরূপশিং, ঐখোয়না শেঞ্জা-থুমজাসু চেলেঞ্জ তৌরি। শেঞ্জা-থুমজাবু থাক খুদিংমক্তা বিদায় পীনবগীদমক খোংথাং অমগী মথংদা অমা পায়খৎলি। হৌখিবা চহী অনি-অহুমদা ভারতনা চিংননিঙাই ওইবা কম্পেনি লাখ অহুম মখায়সু বিদায় পীখ্রে। ঐখোয়না চেদা খক্তা মমিং লৈদুনা সরকারগী সর্বিসশিংগী কান্নবা লৌরম্বা শাশিন্নবা মমিং কোতি ৮ হেনবসু বিদায় পীখ্রে।  

মরূপশিং,

লৈবাক্কী মাংদা চহী ৭০দগী অচৌবা চেলেঞ্জ অমা লৈরম্মি মদু নুমীৎ খরনিগী মমাংদা ভারতনা বিদায় পীখ্রে। অদোম্না আর্তিকল ৩৭০ খংবিরম্লগনি, আর্তিকল ৩৭০না জম্মু অমসুং কাশ্মির অমদি লদাখকী মীয়াম্বু চাউখৎ-থৌরাং অমসুং মাংলোমদা চংশিনবদগী লাপ্না থমলম্মি। মসিগী কান্নবা অসি তেরোরিস্ত অমসুং তোঙান্না তানিংবশিংনা ফংদুনা লাকলম্মি।

হৌজিক্তি ভারতকী প্রজাশিংনা ফংলিবা অধিকার অদুমক জম্মু অমসুং কাশ্মির অমদি লদাখকী মীয়াম্নসু ফংলে। মফম অদুগী নুপী-অঙাং অমসুং শোত্থরবশিংদা লৈরম্বা খেৎনবা অদু লৈত্রে।

মরূপশিং,

ঐখোয়গী পার্লিয়ামেন্তকী অপ্পর হাউস অমসুং লৱর হাউস অনিমক্তা হিরম অসিদা পুং কয়া চংনা খন্ন-নৈনখি মদু মালেম পুম্বদা তেলিকাস তৌখি। ভারত্তা অপ্পর হাউসতা হায়বদি রাজ্য সভাদা ঐখোয়গী পার্তিগী মেজোরিতী লৈত্রবসু ঐখোয়গী পার্লিয়ামেন্তকী অপ্পর হাউস অমসুং লৱর হাউস অনিমক্তা মসিগা মরী লৈনবা ৱারেপশিং শরুক অহুম থোকপগী অনি ফংদুনা পাস তৌখি। হিন্দুস্তানগী পার্লিয়ামেন্তকী মীহুৎ খুদিংমকপু লেপখৎতুনা ইকায় খুম্ননবা উৎনবা ঐহাক্না ময়ামদা হায়জরি। ময়াম্বু হন্না-হন্না থাগৎচরি।

ভারতনা মশাগী লমদমদা থবক পাংথোকপা অসিনা মরম ওইরগা মশাগী মরমদম ফাওবা শেন্নবা ঙমদবা মীওই খরদা নুঙাইতবা ফাওরি। ভারতপু তুকৎচনা য়েংবা অসিমক মখোয়গী রাজনিতীগী কেন্দ্র ওইরি। মখোয় অসি শান্তি পামদবা, তেরোরিজম্বু পুক্নিং থৌগৎপা অমসুং য়োকরখৎপা কাংবুনি। মখোয়গী শক্তম অসি অদোম খক্তা নত্তনা মালেম পুম্বনসু খংলবনি। অমেরিকাদা থোকখিবা ৯/11 ওইগেরা নত্রগা মুম্বাইদা থোকখিবা ২৬/১১ ওইগেরা, মদুগী মাস্তরমাইন্দ অদু কদায়দা লৈবগে?

মরূপশিং,

হৌজিক্তি তেরোরমজম অমসুং তেরোরিজম্বু শৌগৎলিবশিংগী মায়োক্তা অকনবা লান চত্থবগী মতম অদু য়ৌরক্লে। মতাং অসিদা ঐহাক্না অকনবা ৱফম থম্বা পামজৈ মদুদি লানফম অসিদা রাস্ত্রপতি ত্রম্পনা খোংফম চেৎনা তেরোরিজমগী মায়োক্তা লেপলি। অমুক হন্না তেরোরিজমগী মায়োক্তা লান্থেংনবদা রাস্ত্রপতি ত্রম্পকী ওইবা মোরেল সপোর্ত অদুগীদমক ঐখোয় পুন্না লেপখৎতুনা মহাকপুসু ইকায় খুম্নরশি। থাগৎচরি… থাগৎচরি… মরূপশিং।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং,

ভারত্তা কয়া অমা পাংথোক্লি, অহোংবা কয়া অমা পুরক্লে অমদি কয়া অমা পাংথোক্নিংবগী অপাম্বা অদু পুরদুনা ঐখোয় চৎলি। ঐখোয়না অনৌবা চেলেঞ্জশিং লেপথোক্নবা, মদু মপুং ফানা পাংথোক্নবা অচেৎপা ফিরেপ লৌরে। লৈবাক্কী অসিগুম্লবা ৱাখল্লোন অসিদা ঐহাক্না নুমীৎ খরনিগী মমাংদা শৈরেং অমা ইখি। মদুগী পরেং অনিখক তাহঞ্জগে, ঙসিদি মতম য়াম্না ফংদবনিনা শাংনা হায়জররোই।

মরূপশিং,

ভারতনা মায়োক্নবদগী মায় লৈখিবা লৈতে, ঐখোয়না মদু কোকথক্তা থোঙ্গৎতুনা পুরি। ভারতনা লেপ্পা লৈতনা অহোংবশিং পুরক্নবগীদমক চংশিনবা নত্তে, পর্মনেন্ত ওইবা সোলুসন শেমগৎপদা ঐখোয়না থবক তৌরি, অমসুং ওইথোক্তববু ওইথোকহল্লি।

মরূপশিং,

হৌজিক ভারত ৫ ত্রিলিয়ন দোলর ইকোনোমীগীদমক খোংফম চেৎনা শেম শারি। ঐখোয়না ইনফ্রাস্ত্রকচর, ইনবেস্তমেন্ত অমসুং এক্সপোর্ত্ত হেঙ্গৎহনবদা ইনোৎ পীরি, ঐখোয়না পিপল ফ্রেন্দলী, দিবেলপমেন্ত ফ্রেন্দলী নত্রগা ইনবেস্তমেন্ত ফ্রেন্দলীগী এতমোসফিয়ার অমা শেমগৎতুনা মাংলোমদা চংশিল্লি। ইনফ্রাস্ত্রকচরদা ঐখোয়না চাওরাক্না লুপা কোতি লাখ চামা চাদিং তৌগদৌরি।

মরূপশিং,

হৌখিবা চহী মঙাদা মালেমদা ফিভম চাদবা কয়া লৈখ্রবসু ভারতকী গ্রোথ রেৎ অসি চাংচৎতা ৭.৫ ওইরি। অহানবা ওইনা অমুক্তদা লো ইনফ্লেসন, লো ফিসকেল দিফিজিৎ অমসুং হাই গ্রোথ লাকখি। 

ঙসিদি মালেমগী খ্বাইদগী ফবা এফ.দি.আই. দেস্তিনেসন্দা অমা ওইরে। চহী ২০১৪দগী ২০১৯ ফাওবদা এফ.দি.আই. ইনফ্লোদা শরুক অনি হেঙ্গৎলে। হন্দক্তা ঐখোয়না সিঙ্গল ব্রান্দ রিতেলদা এফ.দি.আই.গী চৎন-লোনচৎ লায়থোকহল্লে।

কোল মাইনিং অমসুং কন্ত্রেক্ত মেনুফেকচরিংদা মীরমগী ইনবেস্তমেন্ত হৌজিক চাদা ১০০ ওইবা য়ারে। ঙরাং ঐহাক্না ইনর্জী সেন্তরগী সি.ই.ও.গা মফম অসিদা হৌস্তোন্দা উন্নখি।

রাস্ত্রপতি ত্রম্পনা মহাক্কী ৱারোলদা থম্বিখিবা ইকোনোমী মিরেকল্সকী ৱাফম অদুনা থোইদোক হেন্দোক্না মগুন লৈহল্লে। লাক্কদৌরিবা নুমীৎ নিনি হুম্নি অসিদা ঐহাক্না রাস্ত্রপতি ত্রম্পকা ৱারী শান্নরগনি। মদুদসু পোজিতিব ওইবা মহৈশিং ফংগনি হায়না ঐহাক্না থাজবা থম্লি।

মরূপশিং,

হেন্না ফবা তুংগীদমক ঐখোয়গী অসিগুম্লবা মাংলোমদা চংশিনবা খোংজং অসি হৌজিক্তি খোংজেল য়াংনা চংশিনগদৌরে। মরূপলোয় পুম্নমক মসিগী মরুওইবা শরুক অমনি, দ্রাইভিং ফোর্সনি, অদোমনা ইশাগী লমদমদগী তাম্না লৈরবসু অদোমগী লমদমগী সরকারদি অদোমদগী লাপথোকপা লৈত্রি। ঐখোয়গী সরকারনা ইন্দিয়ান কমুনিতী ৱেলফেয়ার ফন্দ হেঙ্গৎহল্লে। মীরৈবাক্কী অনৌবা শহর কয়াদা ওভরসিজ ইন্দিয়ান সপোর্ত সেন্তরসু হাংদোক্লে।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং,

ঙসি ফম্বাকথক অসিদগী পীগদৌরিবা পাউজেল অদুনা ২১শুবা চহীচাগী অনৌবা ৱাহন্থোকশিং পীরগনি, অনৌবা ওইথোকপা য়াবশিং পীরগনি। ঐখোয়গী নাক্তা মান্নবা মখলগী দেমোক্রেতিক ওইবা মগুনশিংগী শক্তি লৈরি, লৈবাক অনিমক্তা নৌনা শেমগৎ শাগৎপগী মান্নবা ৱারেপশিং লৈরি।

মিস্তর প্রসিদেন্ত অদোম্না ইমুং-মনুংগা লোয়ননা ভারত্তা লাকপা অদুনি ঐহাক্না পামজরিবা, অদোম্বু তরাম্না ওকচনবগী তঞ্জা অদু ঐখোয়দা পীনবিয়ু। ঐখোয় অনিগী মরুপ ওইবগী মরী অসিনা ভারত অমসুং অমেরিকানা মংমিন্নরিবা মংলানশিং অমসুং মশেক মঙাল লৈরবা তুংলমচৎপু অনৌবা অৱাংবা থাক অমা পীরগনি। ঐহাক্না রাস্ত্রপতি ত্রম্পপু, অমেরিকাগী রাজনীতিক, সমাজিক অমসুং বিজিনেসকা মরী লৈনবা লুচিংবা পুম্মকপু মফম অসিদা লেংবিরকপগীদমক থম্মোয় শেংনা তৌবিমল খংবা উৎচরি। তেক্সাসকী সরকার মফম অসিগী এদমিনিস্ত্রেসনবুসু হন্না-হন্না থাগৎপা ফোংদোকচরি।

হৌস্তোনবু থাগৎচরি, অমেরিকাবু থাগৎচরি, তাইবং মপুনা ময়াম পুম্নমকপু থৌজানবিবা ওইরসনু।     

 
Explore More
৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল

Popular Speeches

৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল
How India's digital public infrastructure can push inclusive global growth

Media Coverage

How India's digital public infrastructure can push inclusive global growth
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 24 এপ্ৰিল, 2024
April 24, 2024

India’s Growing Economy Under the Leadership of PM Modi