Share
 
Comments
প্রধান মন্ত্রীনা সাবর্কন্থাগী সাবর দাইরীদা লুপা করোর ১০০০গী শেনফম হেনবগী চাউখৎ-থৌরাংগী তোঙানবা প্রোজেক্ত কয়া শঙ্গাবগা লোয়ননা উরেপ উয়ুং তমগনি
প্রোজেক্তশিং অসিনা লমদমসিগী খুঙ্গংগী শেন্মিৎলোন চাউখৎহনগনি অমসুং লোকেলগী লৌমী অমসুং শঙ্গোম পুথোকপশিংগী চাগা হেনগৎহনবদা তেংবাংগনি
প্রধান মন্ত্রীনা ৪৪শুবা চেস ওলিম্পিয়াদ হৌদোক্কনি
ভারতনা অহানবা ওইনা চেস ওলিম্পিয়াদকী য়ুম্বু ওইরি; ভারতনা কম্পিতিসন অসিদা হৌজিক ফাওবগী মশাগী খ্বাইদগী ফবা কন্তিঞ্জেন্ত পুথোক্কনি
প্রধান মন্ত্রীনা অন্না য়ুনিভর্সিতীগী ৪২শুবা কনভোকেসন্দা শরুক য়াগনি
প্রধান মন্ত্রীনা গান্ধীনগরগী গিফ সিতীদা আই.এফ.এস.সি.এ.গী উরেপ উয়ুং তমগনি
প্রধান মন্ত্রীনা গিফ সিতীদা ভারতকী খ্বাইদগী অহানবা ইন্তর্নেস্নেল বুলিয়ন এক্সচেঞ্জ – আই.আই.বি.এক্স. হৌদোক্কনি

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা জুলাই ২৮-২৯, ২০২২দা গুজরাত অমসুং তমিল নাদুদা চৎকনি। প্রধান মন্ত্রীনা সাবর্কন্থাগী গধোরা চৌকীদা লৈবা সাবর দাইরীদা চাউখৎ-থৌরাংগী তোঙানবা প্রোজেক্ত কয়া শঙ্গাবগা লোয়ননা উরেপ উয়ুং তমগনি। মসিগী মতুংদা, প্রধান মন্ত্রীনা চেন্নাইদা অমুক চত্তুনা নুমিদাংগী পুং ৬তা চেন্নাইগী জে.এল.এম. ইন্দোর স্তেদিয়মদা ৪৪শুবা চেস ওলিম্পিয়াদ হৌদোক্কনি।

প্রধান মন্ত্রীনা জুলাই ২৯গী অয়ুক্কী পুং ১০দা অন্না য়ুনিভর্সিতীগী ৪২শুবা কনভোকেসন থৌরমদা শরুক য়াগনি। মসিগী মতুংদা, মহাক্না গান্ধীনগরগী গিফ সিতীদা অমুক চত্তুনা নুংথিলগী পুং ৪দা তোঙান-তোঙানবা প্রোজেক্ত কয়া হৌদোকপগা লোয়ননা উরেপ উয়ুংসু তমগনি।

গুজরাত্তা প্রধান মন্ত্রী

সরকার অসিগী অহেনবা মিৎয়েং চঙবা লম অমদি খুঙ্গংগী শেন্মিৎলোন চাউখৎহনবা অমসুং লৌউ-শিংউ অমদি মরী লৈনবা থবকশিংবু হেন্না কান্নবা ওইহনবনি। মাইকৈ অসিদা থাংজিনবা অতোপ্পা খোঙথাং অমা ওইনা, প্রধান মন্ত্রীনা জুলাই ২৮দা সাবর দাইরীদা চত্তুনা লুপা করোর ১০০০গী শেনফম হেনবগী চাউখৎ-থৌরাংগী তোঙানবা প্রোজেক্ত কয়া শঙ্গাবগা লোয়ননা উরেপ উয়ুং তমগনি। প্রোজেক্তশিং অসিনা লমদমসিগী খুঙ্গংগী শেন্মিৎলোন চাউখৎহনগনি অমসুং লোকেলগী লৌমী অমসুং শঙ্গোম পুথোকপশিংগী চাগা হেনগৎহনবদা তেংবাংগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা নোংমদা চাউরাক্না মিলিয়ন তোন (এম.তি.পি.দি.) ১২০ পুথোকপগী মতিক লৈবা সাবর দাইরীগী পাউদর প্লান্ত শঙ্গাগনি। প্রোজেক্ত অসি লুপা করোর ৩০০ হেনবগী অপুনবা শেনফম চঙনা শাখিবনি। প্লান্ত অসিগী লে-আউত্না মালেমগী ফুদ স্তেন্দর্দকী কাঙলোন ইল্লি। মসি ইনর্জী ইফিসিএন্ত য়াম্না ওইবগা লোয়ননা জিরো ইমিসনগী মগুন চেল্লি। প্লান্ত অসিদা মতমগা চুনবা অমসুং মপুং ফানা ওতোমেতেদ ওইরবা বল্ক পেকেজিং লাইন লৈগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা সাবর দাইরীদা এসেপ্তিক মিল্ক পেকেজিং প্লান্ত অমসু শঙ্গাগনি। মসিদি নোংমদা লিতর লাখ ৩ পুথোকপা ঙমবা হৌজিক্কী মতমগী চুনবা প্লান্ত অমনি। প্রোজেক্ত অসি লুপা করোর ১২৫ চঙনা লোইশিনখিবনি। প্লান্ত অসিদা খ্বাইদগী নৌবা অমসুং ইনর্জী ইফিসেন্ত ওইবা ওতোমেসন সীস্তেম লৈবগা লোয়ননা ইনভাইরনমেন্ত ফ্রেনলী তেক্নোলোজী শিজিন্নগনি। প্রোজেক্ত অসিনা শঙ্গোম পুথোকপশিংদা মখোয়গী পোত্থোক্কী অহেনবা মমল পীবা ঙমগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা সাবর চীজ অমসুং ৱে দ্রাইয়িং প্লান্ত প্রোজেক্তকী উরেপ উয়ুং তমগনি। প্রোজেক্ত অসিদা চাউরাক্না লুপা করোর ৬০০ চঙগনি হায়না পানরি। প্লান্ত অসিনা সেদ্দর চীজ (এম.তি.পি.দি. ২০), মোজারেল্লা চীজ (এম.তি.পি.দি. ১০) অমসুং প্রোসেস চীজ (এম.তি.পি.দি. ১৬) পুথোক্কনি। চীজ পুথোকপদা ফংবা ৱেশিংবু এম.তি.পি.দি. ৪০ লৈবা ৱে দ্রাইয়িং প্লান্ততা কংহনগনি।

সাবর দাইরী অসি গুজরাত কোওপরেতিব মিল্ক মার্কেতিং ফেদেরেসন (জি.সি.এম.এম.এফ.)কী শরুক অমনি, অমসুং মখোয়না শঙ্গোম মখল খুদিং অমসুং অমুল ব্রান্দগী মখাদা লৈবা সঙ্গোমগী পোত্থোকশিং য়োনবনি।

প্রধান মন্ত্রীনা জুলাই ২৯দা গান্ধীনগরগী গিফ সিতীদা চৎকনি। গিফ সিতী (গুজরাত ইন্তর্নেস্নেল ফাইনান্স তেক সিতী) অসিদি ভারত খক্কী নত্তনা মালেমগী ফাইনেন্সিএল অমসুং তেক্নোলোজী সর্ভিসশিংগী অপুনবা হব অমা ওইনা শাখিবনি।

ভারতকী ইন্তর্নেস্নেল ফাইনেন্সিএল সর্ভিস সেন্তর (আই.এফ.এস.সি.)শিংগী ফাইনেন্সিএল প্রদক্ত, ফাইনেন্সিএল সর্ভিস অমসুং ফাইনেন্সিএল ইন্সতিত্যুসনশিংগী কাঙলোন ঙাক্লিবা অপুনবা কাঙলুপ ওইরিবা ইন্তর্নেস্নেল ফাইনেন্সিএল সর্ভিস সেন্তর ওথোরিতী (আই.এফ.এস.সি.এ.)গী ময়াই লোইশঙগী বিলদিংগী উরেপ উয়ুংসু প্রধান মন্ত্রীনা তমগনি। বিলদিং অসি গিফ-আই.এফ.এস.সি.বু ইন্তর্নেস্নেল ফাইনেন্সিএল সেন্তরগী মকোক থোংবা ওইবগী থাক অমসুং শক্নাইবা হেনগৎলক্লিবা মতৌবু উৎপা ঙমগদবা আইকোনিক ওইবা স্ত্রকচর অমা ওইহনগনি হায়বগী পান্দম থম্নরি।

প্রধান মন্ত্রীনা গিফ সিতীদা ভারতকী খ্বাইদগী অহানবা ইন্তর্নেস্নেল বুলিয়ন এক্সচেঞ্জ – ইন্দিয়া ইন্তর্নেস্নেল বুলিয়ন এক্সচেঞ্জ (আই.আই.বি.এক্স.) হৌদোক্কনি। আই.আই.বি.এক্স.না মতিক চাবা মমল খঙদোকপা ঙমহনগনি অমসুং ভারত্তা সনাগী ফাইনেন্সিএলাইজেসন তৌবদা শাফু পীবতা নত্তনা মসিনা থাজনীংঙাই ওইবা সোর্সিং অমসুং ক্বালিতীগী থাজবসু পীগনি। মসিনা ভারতপু মালেমগী বুলিয়ন মার্কেত্তা মশাগী ফংফম থোকপা থাক্তা য়ৌহনবদা মপাঙ্গল হাপকনি অমসুং মালেমগী ভেল্যু চেন্দা ইন্তিগ্রেতী অমসুং ক্বালিতী পীদুনা তেংবাংগনি। আই.আই.বি.এক্স.না ভারতপু প্রন্সিপাল কঞ্জ্যুমর অমা ওইনা মালেমগী বুলিয়ন মমলদা ইথিল পীবা ঙমহন্নবা ভারত সরকারনা খোঙফম চেৎলিবা অসিদসু মশক থোক্না তেংবাংগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা এন.এস.ই. আই.এফ.এস.সি.-এস.জি.এক্স. কন্নেক্তসু হৌদোক্কনি। মসিদি গিদ ইন্তর্নেস্নেল ফাইনেন্সিএল সর্ভিস সেন্তর (আই.এফ.এস.সি.)দা লৈরিবা এন.এস.ই.গী সবসিদিএরী অমসুং সিঙ্গাপোর এক্সচেঞ্জ লিমিতেদ (এস.জি.এক্স.)কী ফ্রেমৱর্ক ওইগনি। কন্নেক্ত অসিগী মখাদা, সিঙ্গাপোর এক্সচেঞ্জকী মেম্বরশিংনা নিফতী দিরাইভেতিবতা পীরকপা ওর্দর খুদিংবু এন.এস.ই.-আই.এফ.এস.সি. ওর্দর মেৎচিং অমসুং ত্রেদিং প্লেতফোর্মদা থারক্তুনা মেৎচিংসু তৌগনি। ভারত অমসুং মালেমগী জুরিসদিক্সন শিনবা থুংবগী ব্রোকর-দীলর খুদিংনা কন্নেক্তকী খুত্থাংদা ত্রেদিং দিরাইভেতিবকীদমক্তা মশিং য়াম্না শরুক য়াগনি হায়বগী থাজবা থম্নরি। মসিনা গিফ-আই.এফ.এস.সি.গী দিরাইভেতিব মার্কেত্তা লিক্বিদিতীশিংবু য়াম্না হেন্না লুশিনহনগনি অমসুং মালেমগী পার্তিসপেন্ত মশিং য়াম্না পুশিল্লক্তুনা মফমসিগী ফাইনেন্সিএল ইকোসীস্তেমদা কান্নবা শাফু পীগনি।

তমিল নাদুদা প্রধান মন্ত্রী

প্রধান মন্ত্রীনা জুলাই ২৮দা চেন্নৈগী জে.এল.এন. ইন্দোর স্তেদিয়মদা শীন-লাঙবা পুক্নিং হুবা থৌরম অমগা লোয়ননা ৪৪শুবা চেস ওলিম্পিয়াদপু  হৌদোক্লে লাউথোক্কনি।

প্রধান মন্ত্রীনা জুন ১৯, ২০২২দা নই দিল্লীগী ইন্দিরা গান্ধী নেস্নেল স্তেদিয়মদা খ্বাইদগী অহানবা চেস ওলিম্পিয়াদ তোর্চ রিলে হৌদোকখিবনি। তোর্চ অসিনা লৈবাক্কী আইকোনিক ওইবা মফম ৭৫দা নুমিৎ ৪০নিদা চৎখি অমসুং তোর্চ অসিবু স্বিতজর্লেন্দগী এফ.আই.দি.ই. ময়াই লোইশঙদা খুৎশিন্নদ্রিঙৈ মমাংদা মসিনা চাউরাকপা কিলোমীতর ২০,০০০ চত্তুনা মহাবলিপুরমদা লোইশিনখিবনি।

৪৪শুবা চেস ওলিম্পিয়াদ অসি জুলাই ২৮দগী ওগস্ত ৯, ২০২২ ফাওবা চেন্নৈদা পাংথোক্কনি। ইকায় খুম্ননীংঙাই ওইরবা চাংয়েংনবা, ইং ১৯২৭তগী শীন্দুনা লাক্লবা, অসি চহি ৩০গী মতুংদা এসিয়াদা অমসুং ভারতনা খ্বাইদগী অহানবা ওইনা য়ুম্বু ওইবনি। মসিদা লৈবাক ১৮৭না শরুক য়াদুনা, চেস ওলিম্পিয়াদ অমদা মী খ্বাইদগী য়াম্না শরুক য়াবা থৌরম ওইগনি। ভারতনা তীম ৬তা শান্নরোই ৩০গা লোয়নবা খ্বাইদগী চাউবা কন্তিঞ্জেন্ত পুথোক্কনি।

প্রধান মন্ত্রীনা জুলাই ২৯দা থাক ৱাংলবা অন্না য়ুনিভর্সিতীগী ৪২শুবা কনভোকেসন্দা শরুক য়াগনি। থৌরম অসিদা মহাক্না গোল্দ মেদল ফংলবা মীওই ৬৯দা গোল্দ মেদল অমসুং সর্তিফিকেত খুৎশিন্নগনি। প্রধান মন্ত্রীনা তিল্লিবা মীয়ামগী মফমদসু ৱা ঙাঙগনি।

অন্না য়ুনিভর্সিতী অসি সেপ্তেম্বর ৪, ১৯৭৮দা লিংখৎখিবনি। মসিদি তমিল নাদুগী হান্নগী মুখ্য মন্ত্রী, সি.এস. অন্নাদুরাইগী মিং লৌদুনা মিংথোনবনি। মখোয়গী মখাদা কন্সতিত্বেন্ত কোলেজ ১৩, এফিলেত তৌরবা কোলেজ ৪৯৪ লৈ অমসুং মখোয়না তমিল নাদু শিনবা থুংবদা রিজনেল কেম্পস ৩ – তিরুনেলভেলী, মদুরাই অমসুং কোইম্বাতোরদা শন্দোক্তুনা লৈ। 

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
India's forex reserves rise $12.8 billion to 6-week high of $572.8 billion

Media Coverage

India's forex reserves rise $12.8 billion to 6-week high of $572.8 billion
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM congratulates Saweety Boora for winning the Gold Medal in Women's Boxing World Championships
March 25, 2023
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has congratulated Boxer, Saweety Boora for winning the Gold Medal in Women's Boxing World Championships.

The Prime Minister tweeted;

"Exceptional performance by @saweetyboora! Proud of her for winning the Gold Medal in Women's Boxing World Championships. Her success will inspire many upcoming athletes."