Share
 
Comments
“এয়রপোর্ত অসিনা লমদম পুম্বা অদু নেস্নেল গতিশক্তি মাস্তরপ্লানগী শক্তি লৈরবা সিম্বোল অমা ওইহল্লগনি”
“এয়রপোর্ত অসিনা নোংচুপ থংবা য়ু.পি.গী মীওই লিশিং কয়াদা অনৌবা থবকসু ফংহল্লগনি”
“দবল ইঞ্জিন সরকারনা হোৎনরিবশিং অসিগা লোইননা, ঙসিদি উত্তর প্রদেশনা লৈবাক অসিগী খ্বাইদগী য়াম্না শম্নবা লমদমদা ওন্থোরক্লি”
“খুর্জা আর্তিসনশিং, মীরুত স্পোর্তস ইন্দস্ত্রী, সহারনপুর ফর্নিচর, মোরাদবাদকী ব্রাস ইন্দস্ত্রী, অগ্রা ফুতৱেয়র অমসুং পেথা ইন্দস্ত্রীনা লাক্কদৌরিবা ইনফ্রাস্ত্রকচর অসিদগী চাওনা সপোর্ত ফংলগনি“
“মমাংগী সরকারশিংনা অরানবা মংলানশিং উৎপিরম্বা উত্তর প্রদেশনা নেস্নেল্লী খক্তা নত্তনা ইন্তরনেস্নেল্লী ওইনসু মহাক্কী মার্ক শেম্লক্লি”
“ঐখোয়গী ওইনদি ইনফ্রাস্ত্রকচর অসি ‘রাজনিতী’ (পোলিতিক্স)কী শরুক নত্তে, মসি রাস্ত্র নিতি(নেস্নেল পোলিসী)গী শরুক্নি”

ঙসি, প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা উত্তর প্রদেশকী নোইদা ইন্তরনেস্নেল এয়রপোর্তকী উরেপ-উয়ুং তমখ্রে৷ উত্তর প্রদেশকী মুখ্য মন্ত্রী, শ্রী য়োগি অদিত্যনাথ, কেন্দ্রগী মন্ত্রীশিং শ্রী জ্যোতির্অদিত্য সিন্দিয়া, জেনেরেল ভি.কে. সিংহ, শ্রী সঞ্জিব বালিয়ন, শ্রী এস.পি. সিংহ বাগেল অমসুং শ্রী বি.এল. ভর্মনা থৌরম অদুদা শরুক য়াখিবা মীওইশিংগী মনুংদা খরনি৷

থৌরম অদুদা ৱা ঙাংলদুনা, ২১শুবা অনৌবা ভারতনা ঙসিদি খ্বাইদগী ফরবা মোদর্ন ইনফ্রাস্ত্রকচরগী মনুংদা অমা শেমগৎলি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷“হেন্না ফবা লম্বীশিং থম্বা, হেন্না ফবা রেল নেতৱার্ক লৈহনবা, হেন্না ফবা এয়রপোর্তশিং থম্বা অসি ইনফ্রাস্ত্রকচর প্রোজেক্তশিং খক্তা নত্তে, মখোয়না লমদম পুম্বা অদু ওন্থোক্কদৌরিবনি, মীয়ামগী পুন্সি অদু মপুং ফানা অওনবা পুরক্কদৌরিবনি”, হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷

নোইদা ইন্তরনেস্নেল এয়রপোর্ত অসিনা অৱাং থংবা ভারতকী লোজিস্তিক গেতৱে অদু ওইরগনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ এয়রপোর্ত অসিনা লমদম পুম্বা অদু নেস্নেল গতিশক্তি মাস্তরপ্লানগী শক্তি লৈরবা সিম্বোল অমা ওইরগনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা মখাতাখি৷

ইনফ্রাস্ত্রকচর দিবেলপমেন্তগী ইকোনোমিক ফোলআউত অদুদা ৱা ঙাংলদুনা, এয়রপোর্ত শেম-শাবগী মতমদা থবক্কী খুদোংচাবশিং ফংহনখ্রে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ এয়রপোর্ত অসি নিংথিনা চলাইবা মতমদা মসিদা মীওই লিশিং কয়াসু দরকার ওইরিবনি৷ মরম অদুনা “এয়রপোর্ত অসিনা নোংচুপ থংবা য়ু.পি.গী মীওই লিশিং কয়াদা অনৌবা থবকসু ফংহল্লগনি”৷

মনিং-মখা তম্লবা চহি খুজিং তরাগী মতুংদা, ইহান হানবা ওইনা উত্তর প্রদেশনা মতম চুপ্পদা ফংবা য়াবশিং অদু ফংবা হৌরকখ্রে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ দবল ইঞ্জিন সরকারনা হোৎনরিবশিং অসিগা লোইননা, ঙসিদি উত্তর প্রদেশনা লৈবাক অসিগী খ্বাইদগী য়াম্না শম্নবা লমদম অদুদা ওন্থোরক্লি৷ নোইদা ইন্তরনেস্নেল এয়রপোর্তনা ভারতকী চাওখৎলক্লিবা এভিয়েসন সেক্তর অসিদা অচৌবা থৌদাং অমা লৌরগনি অমসুং মফম অসিনা এয়রক্রাফতশিং য়েংশিনবা, শেম্বা অমসুং ওপরেসনশিং তৌবগী মরু ওইবা সেন্তর অমা ওইরগনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ মেন্তিনেন্স, রিপেয়র অমসুং ওভরহোল এম.আর.ও. ফেসিলিতী লম একর ৪০দা শারক্লগনি, মসিনা নহা ওইরিবা মীওই চা কয়াদা থবক ফংহল্লগনি৷ ঙসিদি, হায়রিবা সর্ভিসশিং অসি মপান লমদা ফংনবগীদমক ভারতনা লুপা কোতি লিশিং কয়াগী শেনফম থাদরি৷

লাক্কদৌরিবা ইন্তিগ্রেতেদ মল্তি-মোদেল কার্গো হব অসিদা ৱা ঙাংলদুনা, উত্তর প্রদেশকুম্বা লেন্দ-লোক স্তেত অমদা এয়রপোর্ত অসি অদুক্কী মতিক কান্নগনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ মসিগী হব অসিনা অলিগর, মাথুরা, মীরুত, অগ্রা, বিজনোর, মোরাদবাদ অমসুং বেরৈলীগুম্বা ইন্দস্ত্রিয়েল সেন্তরশিংদা কান্নবা পীরগনি৷ খুর্জা আর্তিসনশিং, মীরুত স্পোর্তস ইন্দস্ত্রী, সহারনপুর ফর্নিচর, মোরাদবাদকী ব্রাস ইন্দস্ত্রী, অগ্রা ফুতৱেয়র অমসুং পেথা ইন্দস্ত্রীনা লাক্কদৌরিবা ইনফ্রাস্ত্রকচর অসিদগী চাওনা সপোর্ত ফংলগনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷

মমাংগী সরকারশিংনা উত্তর প্রদেশপু শোৎথহন্দুনা অমসুং অমম্বদা থম্লম্মী, মমাংগী সরকারশিংনা অরানবা মংলানশিং উৎপিরম্বা উত্তর প্রদেশনা নেস্নেল্লী খক্তা নত্তনা ইন্তরনেস্নেল্লী ওইনসু মহাক্কী মার্ক শেম্লক্লি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ য়ু.পি. অমসুং সেন্তরদা লৈরম্লিবা মমাংগী সরকারশিংনা নোংচুপ থংবা উত্তর প্রদেশকী চাওখৎ-থৌরাংবু মীরাইরম্বগে হায়বদু প্রধান মন্ত্রীনা জিৱর এয়রপোর্তপু খুদম ওইনা পনখি৷ চহি খুজিং অনিগী মমাংদা, য়ু.পি.গী বি.জে.পি. সরকারনা প্রোজেক্ত অসি কন্সেপ্তচুয়েলাইজ তৌখ্রে হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ অদুবু মতুং তারকপদা, এয়রপোর্ত অসি দিল্লীদা অমসুং লখনৌদা লৈরম্লিবা মমাংগী সরকারশিংনা চহি কয়া অমা নমশিন্দুনা থমজিনবিখি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ য়ু.পি.দা মমাংগী মতমদা পালম্লিবা সরকার অদুনা মতম অদুগী কেন্দ্র সরকারদা চিথী অমা ইখ্রে অমদি এয়রপোর্তকী প্রোজেক্ত অসি পাংথোক্কদবনি হায়না ফোংদোকখিবা লৈখ্রে৷ হৌজিক্তি দবল ইঞ্জিন সরকার অসিনা হোৎনজদুনা, ঙসিদি এয়রপোর্ত অসিমক্কী ভুমি পুজন ঐখোয়না উবা ফংলি৷

“ঐখোয়গী ওইনদি ইনফ্রাস্ত্রকচর অসি ‘রাজনিতী’ (পোলিতিক্স)কী শরুক নত্তে, মসি রাস্ত্র নিতি(নেস্নেল পোলিসী)গী শরুক্নি৷ প্রোজেক্ত অসি পন্দুনা লৈতনবা ঐখোয়না হোৎনরি৷ ইনফ্রাস্ত্রকচরগী থবক অসি মতম চানা লোইশিন্নবা ঐখোয়না হোৎনরি”৷

ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা লৈরিবা পোলিতিকেল পার্তী খরনা মতম পুম্বদা মখোয়গী সেল্ফ-ইন্তরেস্তনা হেন্না মরু ওইনা খল্লি হা য়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ “হায়রিবা মীওইশিং অসিগী ৱাখল অসি মশা খক্তগীনি, মশাগী ওইবা অমসুং মখোয়গী ইমুং-মানুং চাওখৎপা খক্তা খল্লি৷ অদুগা ঐখোয়না লৈবাক্কী হান্না হায়বা ৱাখল্লোন অসিদা ইন্দুনা চৎলি৷ সবকা সাথ-সবকা বিকাস, সবকা বিস্বাস-সবকা ইফর্তস অসিনা ঐখোয়গী মন্ত্র ওইরি”, হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷

 

 

 

 

 

 

হন্দক্তা সরকার অসিনা পাইখৎখিবা ইনিসিয়েতিবশিং অদু প্রধান মন্ত্রীনা পনখি৷ ভেক্সিন দোজ কোতি ১০০গী মাইলস্তোন, ২০৭০ ফাওবগী মনুংদা নেত জিরো গোল ফংনবা হোৎনবা, কুশিনগর এয়রপোর্ত, উত্তর প্রদেশতা মেদিকেল কোলেজ ৯, মাহোবাদা অনৌবা দাম অমসুং ইরিগেসন প্রোজেক্তশিং, ঝান্সিদা দিফেন্স কোরিদোর অমসুং মরী লৈনবা প্রোজেক্তশিং শাবা, পুর্বানচল এক্সপ্রেসৱে, জনজাতিয়া গৌরব দিৱস পাংথোকপা, ভোপালগী মোদর্ন রেলৱে স্তেসন, পনধার্পুর মহারাস্ত্রগী নেস্নেল হাইৱে অমসুং ঙসিনা নোইদা ইন্তরনেস্নেল এয়রপোর্তকী মরমদা মহাক্না ৱা ঙাংখি৷ “পোলিতিকেল পার্তী খরগী মশা খক্তগী খনবা পোলিসীশিং অদুনা ঐখোয়না ইরৈবাক নিংজবা অমসুং নেস্নেল সর্ভিস অসিগী মমাংদা লেপ্পা ঙম্লোই”, হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ৱারোইশিন পীখি৷

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
পি.এম.না ‘পরিক্সা পে চর্চা ২০২২’গীদমক্তা শরুক য়ানবগীদমক্তা চেবাউ পীরকখ্রে
Explore More
পি.এম.না উত্তর প্রদেশকী বারানসীদা কাশী বিশ্বনাথ ধাম শঙ্গাবদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না উত্তর প্রদেশকী বারানসীদা কাশী বিশ্বনাথ ধাম শঙ্গাবদা থমখিবা ৱারোল
Undoing efforts of past to obliterate many heroes: PM Modi

Media Coverage

Undoing efforts of past to obliterate many heroes: PM Modi
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Our youth has a key role in taking India to new heights in the next 25 years: PM Modi
January 24, 2022
Share
 
Comments
“Sacrifice of Sahibzadas of Guru Gobind Singh Ji for India's civilization, culture, faith and religion is incomparable”
“Today we feel proud when we see the youth of India excelling in the world of startups. We feel proud when we see that the youth of India are innovating and taking the country forward”
“This is New India, which does not hold back from innovating. Courage and determination are the hallmark of India today”
“Children of India have shown their modern and scientific temperament in the vaccination program and since January 3, in just 20 days, more than 40 million children have taken the corona vaccine”

कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रीपरिषद के हमारे साथी स्मृति ईरानी जी, डॉक्टर महेंद्रभाई, सभी अधिकारीगण, सभी अभिभावक एवं शिक्षकगण, और भारत के भविष्य, ऐसे मेरे सभी युवा साथियों!

आप सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपसे आपके अनुभवों के बारे में जानने को भी मिला। कला-संस्कृति से लेकर वीरता, शिक्षा से लेकर इनोवेशन, समाजसेवा और खेल, जैसे अनेकविध क्षेत्रों में आपकी असाधारण उपलब्धियों के लिए आपको अवार्ड मिले हैं। और ये अवार्ड एक बहुत बड़ी स्‍पर्धा के बाद आपको मिले हैं। देश के हर कोने से बच्‍चे आगे आए हैं। उसमें से आपका नंबर लगा है। मतलब कि अवार्ड पाने वालों की संख्‍या भले कम है, लेकिन इस प्रकार से होनहार बालकों की संख्‍या हमारे देश में अपरम्‍पार है। आप सबको एक बार फिर इन पुरस्कारों के लिए बहुत बहुत बधाई। आज National Girl Child Day भी है। मैं देश की सभी बेटियों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।

साथियों

आपके साथ-साथ मैं आपके माता-पिता और टीचर्स को भी विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसके पीछे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए, आपकी हर सफलता आपके अपनों की भी सफलता है। उसमें आपके अपनों का प्रयास और उनकी भावनाएं शामिल हैं।

मेरे नौजवान साथियों,

आपको आज ये जो अवार्ड मिला है, ये एक और वजह से बहुत खास है। ये वजह है- इन पुरस्कारों का अवसर! देश इस समय अपनी आज़ादी के 75 साल का पर्व मना रहा है। आपको ये अवार्ड इस महत्वपूर्ण कालखंड में मिला है। आप जीवन भर, गर्व से कहेंगे कि जब मेरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब मुझे ये अवार्ड मिला था। इस अवार्ड के साथ आपको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी मिली है। अब दोस्तों की, परिवार की, समाज की, हर किसी की आपसे अपेक्षाएँ भी बढ़ गई हैं। इन अपेक्षाओं का आपको दबाव नहीं लेना है, इनसे प्रेरणा लेनी है।

युवा साथियों, हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों ने, बेटे-बेटियों ने हर युग में इतिहास लिखा है। हमारी आज़ादी की लड़ाई में वीरबाला कनकलता बरुआ, खुदीराम बोस, रानी गाइडिनिल्यू जैसे वीरों का ऐसा इतिहास है जो हमें गर्व से भर देता है। इन सेनानियों ने छोटी सी उम्र में ही देश की आज़ादी को अपने जीवन का मिशन बना लिया था, उसके लिए खुद को समर्पित कर दिया था।

आपने टीवी देखा होगा, मैं पिछले साल दीवाली पर जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में गया था। वहां मेरी मुलाकात श्रीमान बलदेव सिंह और श्रीमान बसंत सिंह नाम के ऐसे वीरों से हुई जिन्होंने आज़ादी के तुरंत बाद जो युद्ध हुआ था कश्‍मीर की धरती पर, अभी तो इनकी उम्र बहुत बड़ी है, तब वो बहुत छोटी उम्र के थे और उन्‍होंने उस युद्ध में बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी। और हमारी सेना में पहली बार बाल-सैनिक के रूप में उनकी पहचान की गई थी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में अपनी सेना की मदद की थी।

इसी तरह, हमारे भारत का एक और उदाहरण है- गुरु गोविन्द सिंह जी के बेटों का शौर्य और बलिदान! साहिबज़ादों ने जब असीम वीरता के साथ, धैर्य के साथ, साहस के साथ पूर्ण समर्पण भाव से बलिदान दिया था तब उनकी उम्र बहुत कम थी। भारत की सभ्यता, संस्कृति, आस्था और धर्म के लिए उनका बलिदान अतुलनीय है। साहिबज़ादों के बलिदान की स्मृति में देश ने 26 दिसम्बर को 'वीर बाल दिवस' की भी शुरुआत की है। मैं चाहूँगा कि आप सब, और देश के सभी युवा वीर साहिबज़ादों के बारे में जरूर पढ़ें।

आपने ये भी जरूर देखा होगा, कल दिल्ली में इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाषचंद्र बोस की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। नेताजी से हमें सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है- कर्तव्य की, राष्ट्रप्रथम की! नेताजी से प्रेरणा लेकर हम सबको, और युवा पीढ़ी को विशेष रूप से देश के लिए अपने कर्तव्यपथ पर आगे बढ़ना है।

साथियों,

हमारी आजादी के 75 साल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आज हमारे सामने अपने अतीत पर गर्व करने का, उससे ऊर्जा लेने का समय है। ये समय वर्तमान के संकल्पों को पूरा करने का है। ये समय भविष्य के लिए नए सपने देखने का है, नए लक्ष्य निर्धारित करके उन पर बढ़ने का है। ये लक्ष्य अगले 25 सालों के लिए हैं, जब देश अपनी आज़ादी के सौ साल पूरे करेगा।

अब आप कल्‍पना कीजिए, आज आप में से ज्‍यादातर लोग 10 और 20 के बीच की उम्र के हैं। जब आजादी के सौ साल होंगे तब आप जीवन के उस पड़ाव पर होंगे, तब ये देश कितना भव्‍य, दिव्‍य, प्रगतिशील, ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ, आपका जीवन कितना सुख-शांति से भरा हुआ होगा। यानी, ये लक्ष्य हमारे युवाओं के लिए हैं, आपकी पीढ़ी और आपके लिए हैं। अगले 25 सालों में देश जिस ऊंचाई पर होगा, देश का जो सामर्थ्य बढ़ेगा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी युवा पीढ़ी की है।

साथियों,

हमारे पूर्वजों ने जो बोया, उन्‍होंने जो तप किया, त्‍याग किया, उसके फल हम सबको नसीब हुए हैं। लेकिन आप वो लोग हैं, आप एक ऐसे कालखंड में पहुंचे हैं, देश आज उस जगह पर पहुंचा हुआ है कि आप जो बोऐंगे उसके फल आपको खाने को मिलेंगे, इतना जल्‍दी से बदलाव होने वाला है। इसीलिए, आप देखते होंगे, आज देश में जो नीतियाँ बन रही हैं, जो प्रयास हो रहे हैं, उन सबके केंद्र में हमारी युवा पीढ़ी है, आप लोग हैं।

आप किसी सेक्टर को सामने रखिए, आज देश के सामने स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन हैं, स्टैंडअप इंडिया जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा अभियान हमारे सामने है, मेक इन इंडिया को गति दी जा रही है, आत्मनिर्भर भारत का जनआंदोलन देश ने शुरू किया है, देश के हर कोने में तेजी से आधुनिक इनफ्रास्ट्रक्चर विस्तार ले रहा है, हाइवेज़ बन रहे हैं, हाइस्पीड एक्सप्रेसवेज़ बन रहे हैं, ये प्रगति, ये गति किसकी स्पीड से मैच करती है? आप लोग ही हैं जो इन सब बदलावों से खुद को जोड़कर देखते हैं, इन सबके लिए इतना excited रहते हैं। आपकी ही जेनेरेशन, भारत ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर भी इस नए दौर को लीड कर रही है।

आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के CEO, हर कोई उसकी चर्चा कर रहा है, ये CEO कौन हैं, हमारे ही देश की संतान हैं। इसी देश की युवा पीढ़ी है जो आज विश्‍व में छाई हुई है। आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि भारत के युवा स्टार्ट अप की दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं। आज हमें गर्व होता है, जब हम देखते हैं कि भारत के युवा नए-नए इनोवेशन कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब से कुछ समय बाद, भारत अपने दमखम पर, पहली बार अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने वाला है। इस गगनयान मिशन का दारोमदार भी हमारे युवाओं के पर ही है। जो युवा इस मिशन के लिए चुने गए हैं, वो इस समय कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

साथियों,

आज आपको मिले ये अवार्ड भी हमारी युवा पीढ़ी के साहस और वीरता को भी celebrate करते हैं। ये साहस और वीरता ही आज नए भारत की पहचान है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई हमने देखी है, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे वैक्सीन Manufacturers ने दुनिया में लीड लेते हुये देश को वैक्सीन्स दीं। हमारे हेल्थकेयर वर्कर्स ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी बिना डरे, बिना रुके देशवासियों की सेवा की, हमारी नर्सेस गाँव गाँव, मुश्किल से मुश्किल जगहों पर जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं, ये एक देश के रूप में साहस और हिम्मत की बड़ी मिसाल है।

इसी तरह, सीमाओं पर डटे हमारे सैनिकों की वीरता को देखिए। देश की रक्षा के लिए उनकी जांबाजी हमारी पहचान बन गई है। हमारे खिलाड़ी भी आज वो मुकाम हासिल कर रहे हैं, जो भारत के लिए कभी संभव नहीं माने जाते थे। इसी तरह, जिन क्षेत्रों में बेटियों को पहले इजाजत भी नहीं होती थी, बेटियाँ आज उनमें कमाल कर रही हैं। यही तो वो नया भारत है, जो नया करने से पीछे नहीं रहता, हिम्मत और हौसला आज भारत की पहचान है।

साथियों,

आज भारत, अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। इससे आपको पढ़ने में, सीखने में और आसानी होगी। आप अपनी पसंद के विषय पढ़ पाएं, इसके लिए भी शिक्षा नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। देश भर के हजारों स्कूलों में बन रही अटल टिंकरिंग लैब्स, पढ़ाई के शुरुआती दिनों से ही बच्चों में इनोवेशन का सामर्थ्य बढ़ा रही हैं।

साथियों,

भारत के बच्चों ने, युवा पीढ़ी ने हमेशा साबित किया है कि वो 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कितने सामर्थ्य से भरे हुए हैं। मुझे याद है, चंद्रयान के समय, मैंने देशभर के बच्चों को बुलाया था। उनका उत्साह, उनका जोश मैं कभी भूल नहीं सकता। भारत के बच्चों ने, अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी अपनी आधुनिक और वैज्ञानिक सोच का परिचय दिया है। 3 जनवरी के बाद से सिर्फ 20 दिनों में ही चार करोड़ से ज्यादा बच्चों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। ये दिखाता है कि हमारे देश के बच्चे कितने जागरूक हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का कितना एहसास है।

साथियों,

स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय भी मैं भारत के बच्चों को देता हूं। आप लोगों ने घर-घर में बाल सैनिक बनकर, स्‍वच्‍छाग्रही बनकर अपने परिवार को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया। घर के लोग, स्वच्छता रखें, घर के भीतर और बाहर गंदगी ना हो, इसका बीड़ा बच्चों ने खुद उठा लिया था। आज मैं देश के बच्चों से एक और बात के लिए सहयोग मांग रहा हूं। और बच्‍चे मेरा साथ देंगे तो हर परिवार में परिवर्तन आएगा। और मुझे विश्‍वास है ये मेरे नन्‍हें-मुन्‍हें साथी, यही मेरी बाल सेना मुझे इस काम में बहुत मदद करेगी।

जैसे आप स्वच्छता अभियान के लिए आगे आए, वैसे ही आप वोकल फॉर लोकल अभियान के लिए भी आगे आइए। आप घर में बैठ करके, सब भाई-बहन बैठ करके एक लिस्‍ट बनाइए, गिनती करिए, कागज ले करके देखिए, सुबह से रात देर तक आप जो चीजों का उपयोग करते हैं, घर में जो सामान है, ऐसे कितने Products हैं, जो भारत में नहीं बने हैं, विदेशी हैं। इसके बाद घर के लोगों से आग्रह करें कि भविष्य में जब वैसा ही कोई Product खरीदा जाए तो वो भारत में बना हो। उसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो, जिसमें भारत के युवाओं के पसीने की सुगंध हो। जब आप भारत में बनी चीजें खरीदेंगे तो क्‍या होने वाला है। एकदम से हमारा उत्‍पादन बढ़ने लग जाएगा। हर चीज में उत्पादन बढ़ेगा। और जब उत्पादन बढ़ेगा, तो रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। जब रोजगार बढ़ेंगे तो आपका जीवन भी आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का अभियान, हमारी युवा पीढ़ी, आप सभी से भी जुड़ा हुआ है।

साथियों,

आज से दो दिन बाद देश अपना गणतन्त्र दिवस भी मनाएगा। हमें गणतन्त्र दिवस पर अपने देश के लिए कुछ नए संकल्प लेने हैं। हमारे ये संकल्प समाज के लिए, देश के लिए, और पूरे विश्व के भविष्य के लिए हो सकते हैं। जैसे कि पर्यावरण का उदाहरण हमारे सामने है। भारत पर्यावरण की दिशा में आज इतना कुछ कर रहा है, और इसका लाभ पूरे विश्व को मिलेगा।

मैं चाहूँगा कि आप उन संकल्पों के बारे में सोचें जो भारत की पहचान से जुड़े हों, जो भारत को आधुनिक और विकसित बनाने में मदद करें। मुझे पूरा भरोसा है, आपके सपने देश के संकल्पों से जुड़ेंगे, और आप आने वाले समय में देश के लिए अनगिनत कीर्तिमान स्थापित करेंगे।

इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई,

सभी मेरे बाल मित्रों को बहुत-बहुत प्‍यार, बहुत-बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद !