Share
 
Comments
“এয়রপোর্ত অসিনা লমদম পুম্বা অদু নেস্নেল গতিশক্তি মাস্তরপ্লানগী শক্তি লৈরবা সিম্বোল অমা ওইহল্লগনি”
“এয়রপোর্ত অসিনা নোংচুপ থংবা য়ু.পি.গী মীওই লিশিং কয়াদা অনৌবা থবকসু ফংহল্লগনি”
“দবল ইঞ্জিন সরকারনা হোৎনরিবশিং অসিগা লোইননা, ঙসিদি উত্তর প্রদেশনা লৈবাক অসিগী খ্বাইদগী য়াম্না শম্নবা লমদমদা ওন্থোরক্লি”
“খুর্জা আর্তিসনশিং, মীরুত স্পোর্তস ইন্দস্ত্রী, সহারনপুর ফর্নিচর, মোরাদবাদকী ব্রাস ইন্দস্ত্রী, অগ্রা ফুতৱেয়র অমসুং পেথা ইন্দস্ত্রীনা লাক্কদৌরিবা ইনফ্রাস্ত্রকচর অসিদগী চাওনা সপোর্ত ফংলগনি“
“মমাংগী সরকারশিংনা অরানবা মংলানশিং উৎপিরম্বা উত্তর প্রদেশনা নেস্নেল্লী খক্তা নত্তনা ইন্তরনেস্নেল্লী ওইনসু মহাক্কী মার্ক শেম্লক্লি”
“ঐখোয়গী ওইনদি ইনফ্রাস্ত্রকচর অসি ‘রাজনিতী’ (পোলিতিক্স)কী শরুক নত্তে, মসি রাস্ত্র নিতি(নেস্নেল পোলিসী)গী শরুক্নি”

ঙসি, প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা উত্তর প্রদেশকী নোইদা ইন্তরনেস্নেল এয়রপোর্তকী উরেপ-উয়ুং তমখ্রে৷ উত্তর প্রদেশকী মুখ্য মন্ত্রী, শ্রী য়োগি অদিত্যনাথ, কেন্দ্রগী মন্ত্রীশিং শ্রী জ্যোতির্অদিত্য সিন্দিয়া, জেনেরেল ভি.কে. সিংহ, শ্রী সঞ্জিব বালিয়ন, শ্রী এস.পি. সিংহ বাগেল অমসুং শ্রী বি.এল. ভর্মনা থৌরম অদুদা শরুক য়াখিবা মীওইশিংগী মনুংদা খরনি৷

থৌরম অদুদা ৱা ঙাংলদুনা, ২১শুবা অনৌবা ভারতনা ঙসিদি খ্বাইদগী ফরবা মোদর্ন ইনফ্রাস্ত্রকচরগী মনুংদা অমা শেমগৎলি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷“হেন্না ফবা লম্বীশিং থম্বা, হেন্না ফবা রেল নেতৱার্ক লৈহনবা, হেন্না ফবা এয়রপোর্তশিং থম্বা অসি ইনফ্রাস্ত্রকচর প্রোজেক্তশিং খক্তা নত্তে, মখোয়না লমদম পুম্বা অদু ওন্থোক্কদৌরিবনি, মীয়ামগী পুন্সি অদু মপুং ফানা অওনবা পুরক্কদৌরিবনি”, হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷

নোইদা ইন্তরনেস্নেল এয়রপোর্ত অসিনা অৱাং থংবা ভারতকী লোজিস্তিক গেতৱে অদু ওইরগনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ এয়রপোর্ত অসিনা লমদম পুম্বা অদু নেস্নেল গতিশক্তি মাস্তরপ্লানগী শক্তি লৈরবা সিম্বোল অমা ওইরগনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা মখাতাখি৷

ইনফ্রাস্ত্রকচর দিবেলপমেন্তগী ইকোনোমিক ফোলআউত অদুদা ৱা ঙাংলদুনা, এয়রপোর্ত শেম-শাবগী মতমদা থবক্কী খুদোংচাবশিং ফংহনখ্রে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ এয়রপোর্ত অসি নিংথিনা চলাইবা মতমদা মসিদা মীওই লিশিং কয়াসু দরকার ওইরিবনি৷ মরম অদুনা “এয়রপোর্ত অসিনা নোংচুপ থংবা য়ু.পি.গী মীওই লিশিং কয়াদা অনৌবা থবকসু ফংহল্লগনি”৷

মনিং-মখা তম্লবা চহি খুজিং তরাগী মতুংদা, ইহান হানবা ওইনা উত্তর প্রদেশনা মতম চুপ্পদা ফংবা য়াবশিং অদু ফংবা হৌরকখ্রে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ দবল ইঞ্জিন সরকারনা হোৎনরিবশিং অসিগা লোইননা, ঙসিদি উত্তর প্রদেশনা লৈবাক অসিগী খ্বাইদগী য়াম্না শম্নবা লমদম অদুদা ওন্থোরক্লি৷ নোইদা ইন্তরনেস্নেল এয়রপোর্তনা ভারতকী চাওখৎলক্লিবা এভিয়েসন সেক্তর অসিদা অচৌবা থৌদাং অমা লৌরগনি অমসুং মফম অসিনা এয়রক্রাফতশিং য়েংশিনবা, শেম্বা অমসুং ওপরেসনশিং তৌবগী মরু ওইবা সেন্তর অমা ওইরগনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ মেন্তিনেন্স, রিপেয়র অমসুং ওভরহোল এম.আর.ও. ফেসিলিতী লম একর ৪০দা শারক্লগনি, মসিনা নহা ওইরিবা মীওই চা কয়াদা থবক ফংহল্লগনি৷ ঙসিদি, হায়রিবা সর্ভিসশিং অসি মপান লমদা ফংনবগীদমক ভারতনা লুপা কোতি লিশিং কয়াগী শেনফম থাদরি৷

লাক্কদৌরিবা ইন্তিগ্রেতেদ মল্তি-মোদেল কার্গো হব অসিদা ৱা ঙাংলদুনা, উত্তর প্রদেশকুম্বা লেন্দ-লোক স্তেত অমদা এয়রপোর্ত অসি অদুক্কী মতিক কান্নগনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ মসিগী হব অসিনা অলিগর, মাথুরা, মীরুত, অগ্রা, বিজনোর, মোরাদবাদ অমসুং বেরৈলীগুম্বা ইন্দস্ত্রিয়েল সেন্তরশিংদা কান্নবা পীরগনি৷ খুর্জা আর্তিসনশিং, মীরুত স্পোর্তস ইন্দস্ত্রী, সহারনপুর ফর্নিচর, মোরাদবাদকী ব্রাস ইন্দস্ত্রী, অগ্রা ফুতৱেয়র অমসুং পেথা ইন্দস্ত্রীনা লাক্কদৌরিবা ইনফ্রাস্ত্রকচর অসিদগী চাওনা সপোর্ত ফংলগনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷

মমাংগী সরকারশিংনা উত্তর প্রদেশপু শোৎথহন্দুনা অমসুং অমম্বদা থম্লম্মী, মমাংগী সরকারশিংনা অরানবা মংলানশিং উৎপিরম্বা উত্তর প্রদেশনা নেস্নেল্লী খক্তা নত্তনা ইন্তরনেস্নেল্লী ওইনসু মহাক্কী মার্ক শেম্লক্লি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ য়ু.পি. অমসুং সেন্তরদা লৈরম্লিবা মমাংগী সরকারশিংনা নোংচুপ থংবা উত্তর প্রদেশকী চাওখৎ-থৌরাংবু মীরাইরম্বগে হায়বদু প্রধান মন্ত্রীনা জিৱর এয়রপোর্তপু খুদম ওইনা পনখি৷ চহি খুজিং অনিগী মমাংদা, য়ু.পি.গী বি.জে.পি. সরকারনা প্রোজেক্ত অসি কন্সেপ্তচুয়েলাইজ তৌখ্রে হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ অদুবু মতুং তারকপদা, এয়রপোর্ত অসি দিল্লীদা অমসুং লখনৌদা লৈরম্লিবা মমাংগী সরকারশিংনা চহি কয়া অমা নমশিন্দুনা থমজিনবিখি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ য়ু.পি.দা মমাংগী মতমদা পালম্লিবা সরকার অদুনা মতম অদুগী কেন্দ্র সরকারদা চিথী অমা ইখ্রে অমদি এয়রপোর্তকী প্রোজেক্ত অসি পাংথোক্কদবনি হায়না ফোংদোকখিবা লৈখ্রে৷ হৌজিক্তি দবল ইঞ্জিন সরকার অসিনা হোৎনজদুনা, ঙসিদি এয়রপোর্ত অসিমক্কী ভুমি পুজন ঐখোয়না উবা ফংলি৷

“ঐখোয়গী ওইনদি ইনফ্রাস্ত্রকচর অসি ‘রাজনিতী’ (পোলিতিক্স)কী শরুক নত্তে, মসি রাস্ত্র নিতি(নেস্নেল পোলিসী)গী শরুক্নি৷ প্রোজেক্ত অসি পন্দুনা লৈতনবা ঐখোয়না হোৎনরি৷ ইনফ্রাস্ত্রকচরগী থবক অসি মতম চানা লোইশিন্নবা ঐখোয়না হোৎনরি”৷

ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা লৈরিবা পোলিতিকেল পার্তী খরনা মতম পুম্বদা মখোয়গী সেল্ফ-ইন্তরেস্তনা হেন্না মরু ওইনা খল্লি হা য়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ “হায়রিবা মীওইশিং অসিগী ৱাখল অসি মশা খক্তগীনি, মশাগী ওইবা অমসুং মখোয়গী ইমুং-মানুং চাওখৎপা খক্তা খল্লি৷ অদুগা ঐখোয়না লৈবাক্কী হান্না হায়বা ৱাখল্লোন অসিদা ইন্দুনা চৎলি৷ সবকা সাথ-সবকা বিকাস, সবকা বিস্বাস-সবকা ইফর্তস অসিনা ঐখোয়গী মন্ত্র ওইরি”, হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷

 

 

 

 

 

 

হন্দক্তা সরকার অসিনা পাইখৎখিবা ইনিসিয়েতিবশিং অদু প্রধান মন্ত্রীনা পনখি৷ ভেক্সিন দোজ কোতি ১০০গী মাইলস্তোন, ২০৭০ ফাওবগী মনুংদা নেত জিরো গোল ফংনবা হোৎনবা, কুশিনগর এয়রপোর্ত, উত্তর প্রদেশতা মেদিকেল কোলেজ ৯, মাহোবাদা অনৌবা দাম অমসুং ইরিগেসন প্রোজেক্তশিং, ঝান্সিদা দিফেন্স কোরিদোর অমসুং মরী লৈনবা প্রোজেক্তশিং শাবা, পুর্বানচল এক্সপ্রেসৱে, জনজাতিয়া গৌরব দিৱস পাংথোকপা, ভোপালগী মোদর্ন রেলৱে স্তেসন, পনধার্পুর মহারাস্ত্রগী নেস্নেল হাইৱে অমসুং ঙসিনা নোইদা ইন্তরনেস্নেল এয়রপোর্তকী মরমদা মহাক্না ৱা ঙাংখি৷ “পোলিতিকেল পার্তী খরগী মশা খক্তগী খনবা পোলিসীশিং অদুনা ঐখোয়না ইরৈবাক নিংজবা অমসুং নেস্নেল সর্ভিস অসিগী মমাংদা লেপ্পা ঙম্লোই”, হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ৱারোইশিন পীখি৷

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
The Bharat Budget: Why this budget marks the transition from India to Bharat

Media Coverage

The Bharat Budget: Why this budget marks the transition from India to Bharat
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Text of PM’s address at the Krishnaguru Eknaam Akhand Kirtan for World Peace
February 03, 2023
Share
 
Comments
“Krishnaguru ji propagated ancient Indian traditions of knowledge, service and humanity”
“Eknaam Akhanda Kirtan is making the world familiar with the heritage and spiritual consciousness of the Northeast”
“There has been an ancient tradition of organizing such events on a period of 12 years”
“Priority for the deprived is key guiding force for us today”
“50 tourist destination will be developed through special campaign”
“Gamosa’s attraction and demand have increased in the country in last 8-9 years”
“In order to make the income of women a means of their empowerment, ‘Mahila Samman Saving Certificate’ scheme has also been started”
“The life force of the country's welfare schemes are social energy and public participation”
“Coarse grains have now been given a new identity - Shri Anna”

जय कृष्णगुरु !

जय कृष्णगुरु !

जय कृष्णगुरु !

जय जयते परम कृष्णगुरु ईश्वर !.

कृष्णगुरू सेवाश्रम में जुटे आप सभी संतों-मनीषियों और भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। कृष्णगुरू एकनाम अखंड कीर्तन का ये आयोजन पिछले एक महीने से चल रहा है। मुझे खुशी है कि ज्ञान, सेवा और मानवता की जिस प्राचीन भारतीय परंपरा को कृष्णगुरु जी ने आगे बढ़ाया, वो आज भी निरंतर गतिमान है। गुरूकृष्ण प्रेमानंद प्रभु जी और उनके सहयोग के आशीर्वाद से और कृष्णगुरू के भक्तों के प्रयास से इस आयोजन में वो दिव्यता साफ दिखाई दे रही है। मेरी इच्छा थी कि मैं इस अवसर पर असम आकर आप सबके साथ इस कार्यक्रम में शामिल होऊं! मैंने कृष्णगुरु जी की पावन तपोस्थली पर आने का पहले भी कई बार प्रयास किया है। लेकिन शायद मेरे प्रयासों में कोई कमी रह गई कि चाहकर के भी मैं अब तक वहां नहीं आ पाया। मेरी कामना है कि कृष्णगुरु का आशीर्वाद मुझे ये अवसर दे कि मैं आने वाले समय में वहाँ आकर आप सभी को नमन करूँ, आपके दर्शन करूं।

साथियों,

कृष्णगुरु जी ने विश्व शांति के लिए हर 12 वर्ष में 1 मास के अखंड नामजप और कीर्तन का अनुष्ठान शुरू किया था। हमारे देश में तो 12 वर्ष की अवधि पर इस तरह के आयोजनों की प्राचीन परंपरा रही है। और इन आयोजनों का मुख्य भाव रहा है- कर्तव्य I ये समारोह, व्यक्ति में, समाज में, कर्तव्य बोध को पुनर्जीवित करते थे। इन आयोजनों में पूरे देश के लोग एक साथ एकत्रित होते थे। पिछले 12 वर्षों में जो कुछ भी बीते समय में हुआ है, उसकी समीक्षा होती थी, वर्तमान का मूल्यांकन होता था, और भविष्य की रूपरेखा तय की जाती थी। हर 12 वर्ष पर कुम्भ की परंपरा भी इसका एक सशक्त उदाहरण रहा है। 2019 में ही असम के लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी में पुष्करम समारोह का सफल आयोजन किया था। अब फिर से ब्रह्मपुत्र नदी पर ये आयोजन 12वें साल में ही होगा। तमिलनाडु के कुंभकोणम में महामाहम पर्व भी 12 वर्ष में मनाया जाता है। भगवान बाहुबली का महा-मस्तकाभिषेक ये भी 12 साल पर ही होता है। ये भी संयोग है कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर खिलने वाला नील कुरुंजी पुष्प भी हर 12 साल में ही उगता है। 12 वर्ष पर हो रहा कृष्णगुरु एकनाम अखंड कीर्तन भी ऐसी ही सशक्त परंपरा का सृजन कर रहा है। ये कीर्तन, पूर्वोत्तर की विरासत से, यहाँ की आध्यात्मिक चेतना से विश्व को परिचित करा रहा है। मैं आप सभी को इस आयोजन के लिए अनेकों-अनेक शुभकामनाएं देता हूँ।

साथियों,

कृष्णगुरु जी की विलक्षण प्रतिभा, उनका आध्यात्मिक बोध, उनसे जुड़ी हैरान कर देने वाली घटनाएं, हम सभी को निरंतर प्रेरणा देती हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। बीते 8-9 वर्षों में देश ने इसी भावना से, सबके साथ से सबके विकास के लिए समर्पण भाव से कार्य किया है। आज विकास की दौड़ में जो जितना पीछे है, देश के लिए वो उतनी ही पहली प्राथमिकता है। यानि जो वंचित है, उसे देश आज वरीयता दे रहा है, वंचितों को वरीयता। असम हो, हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, वो भी दशकों तक विकास के कनेक्टिविटी से वंचित रहा था। आज देश असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास को वरीयता दे रहा है, प्राथमिकता दे रहा है।

इस बार के बजट में भी देश के इन प्रयासों की, और हमारे भविष्य की मजबूत झलक दिखाई दी है। पूर्वोत्तर की इकॉनमी और प्रगति में पर्यटन की एक बड़ी भूमिका है। इस बार के बजट में पर्यटन से जुड़े अवसरों को बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। देश में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स को विशेष अभियान चलाकर विकसित किया जाएगा। इनके लिए आधुनिक इनफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, वर्चुअल connectivity को बेहतर किया जाएगा, टूरिस्ट सुविधाओं का भी निर्माण किया जाएगा। पूर्वोत्तर और असम को इन विकास कार्यों का बड़ा लाभ मिलेगा। वैसे आज इस आयोजन में जुटे आप सभी संतों-विद्वानों को मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं। आप सबने भी गंगा विलास क्रूज़ के बारे में सुना होगा। गंगा विलास क्रूज़ दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज़ है। इस पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी सफर कर रहे हैं। बनारस से बिहार में पटना, बक्सर, मुंगेर होते हुये ये क्रूज़ बंगाल में कोलकाता से आगे तक की यात्रा करते हुए बांग्लादेश पहुंच चुका है। कुछ समय बाद ये क्रूज असम पहुँचने वाला है। इसमें सवार पर्यटक इन जगहों को नदियों के जरिए विस्तार से जान रहे हैं, वहाँ की संस्कृति को जी रहे हैं। और हम तो जानते है भारत की सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी अहमियत, सबसे बड़ा मूल्यवान खजाना हमारे नदी, तटों पर ही है क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति की विकास यात्रा नदी, तटों से जुड़ी हुई है। मुझे विश्वास है, असमिया संस्कृति और खूबसूरती भी गंगा विलास के जरिए दुनिया तक एक नए तरीके से पहुंचेगी।

साथियों,

कृष्णगुरु सेवाश्रम, विभिन्न संस्थाओं के जरिए पारंपरिक शिल्प और कौशल से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए भी काम करता है। बीते वर्षों में पूर्वोत्तर के पारंपरिक कौशल को नई पहचान देकर ग्लोबल मार्केट में जोड़ने की दिशा में देश ने ऐतिहासिक काम किए हैं। आज असम की आर्ट, असम के लोगों के स्किल, यहाँ के बैम्बू प्रॉडक्ट्स के बारे में पूरे देश और दुनिया में लोग जान रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि पहले बैम्बू को पेड़ों की कैटेगरी में रखकर इसके काटने पर कानूनी रोक लग गई थी। हमने इस कानून को बदला, गुलामी के कालखंड का कानून था। बैम्बू को घास की कैटेगरी में रखकर पारंपरिक रोजगार के लिए सभी रास्ते खोल दिये। अब इस तरह के पारंपरिक कौशल विकास के लिए, इन प्रॉडक्ट्स की क्वालिटी और पहुँच बढ़ाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। इस तरह के उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए बजट में हर राज्य में यूनिटी मॉल-एकता मॉल बनाने की भी घोषणा इस बजट में की गई है। यानी, असम के किसान, असम के कारीगर, असम के युवा जो प्रॉडक्ट्स बनाएँगे, यूनिटी मॉल-एकता मॉल में उनका विशेष डिस्प्ले होगा ताकि उसकी ज्यादा बिक्री हो सके। यही नहीं, दूसरे राज्यों की राजधानी या बड़े पर्यटन स्थलों में भी जो यूनिटी मॉल बनेंगे, उसमें भी असम के प्रॉडक्ट्स रखे जाएंगे। पर्यटक जब यूनिटी मॉल जाएंगे, तो असम के उत्पादों को भी नया बाजार मिलेगा।

साथियों,

जब असम के शिल्प की बात होती है तो यहाँ के ये 'गोमोशा' का भी ये ‘गोमोशा’ इसका भी ज़िक्र अपने आप हो जाता है। मुझे खुद 'गोमोशा' पहनना बहुत अच्छा लगता है। हर खूबसूरत गोमोशा के पीछे असम की महिलाओं, हमारी माताओं-बहनों की मेहनत होती है। बीते 8-9 वर्षों में देश में गोमोशा को लेकर आकर्षण बढ़ा है, तो उसकी मांग भी बढ़ी है। इस मांग को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सामने आए हैं। इन ग्रुप्स में हजारों-लाखों महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। अब ये ग्रुप्स और आगे बढ़कर देश की अर्थव्यवस्था की ताकत बनेंगे। इसके लिए इस साल के बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं की आय उनके सशक्तिकरण का माध्यम बने, इसके लिए 'महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट' योजना भी शुरू की गई है। महिलाओं को सेविंग पर विशेष रूप से ज्यादा ब्याज का फायदा मिलेगा। साथ ही, पीएम आवास योजना का बजट भी बढ़ाकर 70 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है, ताकि हर परिवार को जो गरीब है, जिसके पास पक्का घर नहीं है, उसका पक्का घर मिल सके। ये घर भी अधिकांश महिलाओं के ही नाम पर बनाए जाते हैं। उसका मालिकी हक महिलाओं का होता है। इस बजट में ऐसे अनेक प्रावधान हैं, जिनसे असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं को व्यापक लाभ होगा, उनके लिए नए अवसर बनेंगे।

साथियों,

कृष्णगुरू कहा करते थे- नित्य भक्ति के कार्यों में विश्वास के साथ अपनी आत्मा की सेवा करें। अपनी आत्मा की सेवा में, समाज की सेवा, समाज के विकास के इस मंत्र में बड़ी शक्ति समाई हुई है। मुझे खुशी है कि कृष्णगुरु सेवाश्रम समाज से जुड़े लगभग हर आयाम में इस मंत्र के साथ काम कर रहा है। आपके द्वारा चलाये जा रहे ये सेवायज्ञ देश की बड़ी ताकत बन रहे हैं। देश के विकास के लिए सरकार अनेकों योजनाएं चलाती है। लेकिन देश की कल्याणकारी योजनाओं की प्राणवायु, समाज की शक्ति और जन भागीदारी ही है। हमने देखा है कि कैसे देश ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और फिर जनभागीदारी ने उसे सफल बना दिया। डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता के पीछे भी सबसे बड़ी वजह जनभागीदारी ही है। देश को सशक्त करने वाली इस तरह की अनेकों योजनाओं को आगे बढ़ाने में कृष्णगुरु सेवाश्रम की भूमिका बहुत अहम है। जैसे कि सेवाश्रम महिलाओं और युवाओं के लिए कई सामाजिक कार्य करता है। आप बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ और पोषण जैसे अभियानों को आगे बढ़ाने की भी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' जैसे अभियानों से ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने से सेवाश्रम की प्रेरणा बहुत अहम है। योग हो, आयुर्वेद हो, इनके प्रचार-प्रसार में आपकी और ज्यादा सहभागिता, समाज शक्ति को मजबूत करेगी।

साथियों,

आप जानते हैं कि हमारे यहां पारंपरिक तौर पर हाथ से, किसी औजार की मदद से काम करने वाले कारीगरों को, हुनरमंदों को विश्वकर्मा कहा जाता है। देश ने अब पहली बार इन पारंपरिक कारीगरों के कौशल को बढ़ाने का संकल्प लिया है। इनके लिए पीएम-विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानि पीएम विकास योजना शुरू की जा रही है और इस बजट में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। कृष्णगुरु सेवाश्रम, विश्वकर्मा साथियों में इस योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाकर भी उनका हित कर सकता है।

साथियों,

2023 में भारत की पहल पर पूरा विश्व मिलेट ईयर भी मना रहा है। मिलेट यानी, मोटे अनाजों को, जिसको हम आमतौर पर मोटा अनाज कहते है नाम अलग-अलग होते है लेकिन मोटा अनाज कहते हैं। मोटे अनाजों को अब एक नई पहचान दी गई है। ये पहचान है- श्री अन्न। यानि अन्न में जो सर्वश्रेष्ठ है, वो हुआ श्री अन्न। कृष्णगुरु सेवाश्रम और सभी धार्मिक संस्थाएं श्री-अन्न के प्रसार में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। आश्रम में जो प्रसाद बँटता है, मेरा आग्रह है कि वो प्रसाद श्री अन्न से बनाया जाए। ऐसे ही, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे स्वाधीनता सेनानियों के इतिहास को युवापीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अभियान चल रहा है। इस दिशा में सेवाश्रम प्रकाशन द्वारा, असम और पूर्वोत्तर के क्रांतिकारियों के बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझे विश्वास है, 12 वर्षों बाद जब ये अखंड कीर्तन होगा, तो आपके और देश के इन साझा प्रयासों से हम और अधिक सशक्त भारत के दर्शन कर रहे होंगे। और इसी कामना के साथ सभी संतों को प्रणाम करता हूं, सभी पुण्य आत्माओं को प्रणाम करता हूं और आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

धन्यवाद!