Share
 
Comments
ঙসিগী অনৌবা ভারতনা শান্নরোইশিংদা মেদলগীদমক শাফু পীদে অদুবু মখোয়গী অঙম্বা থাক্তা হোৎনরক্কনি হায়না আসা তৌই: পি. এম.
ঐখোয়গী খুঙ্গংশিং অমসুং তাম্না লৈবা মফমশিংদা হৈ-শিংলবা কয়া অমা লৈরি অমসুং পেরা-এথেলেৎকী কন্তিঞ্জেন্তশিং অসিনা অশেংবা খুদম্নি: পি. এম.
ঙসিদি লৈবাক অসিনা শান্নরোইশিং পুথোক্নবা হোৎনরি, মরুওইনা খুঙ্গংশিং মফমশিংদা পুক্নিং চংলি: পি. এম.
লোকেলগী ওইবা হৈ-শিংলবশিং থিদোক্নবা, খেলো ইন্দিয়া সেন্তর মশীং হৌজিক ওইরিবা ৩৬০দগী ১০০০দা হেনগৎলগনি: পি. এম.
মমাং মীরোলদা লৈরম্বা অকিবশিং লৌথোক্তুনা ঐখোয়না ভারতকী শান্ন-খোৎনবগী চৎনবী চাউখৎনবা ঐখোয়গী চৎনরিবা মওং অসি ফগৎহনবা তাই: পি. এম.
লৈবাক অসিনা শান্নরোইশিংবু থম্মোয় শেংনা মতেং পাংলি: পি. এম.
অদোম করম্বা রাজ্যগী মফমদা লৈবনো, অদোম্না করম্বা লোল ঙাংবনো, পুম্নমক অদুগী মথক্তা, ঙসিদি অদোম ভারতকী তীম্নি। ইথিল অসি ঐখোয়গী সমাজ পুম্বগী থাক খুদিংদা শন্দোক্কদবনি: পি. এম.
মমাংদা, দিব্যাং জন্দা খুদোংচাবা পীবা অসি নুঙাইনবা পীবা ওইনা লৌনরম্মী, ঙসিদি লৈবাক অসিনা তৌফম থোকপা ইথৌদাং অমনি খন্না তৌরি: পি. এম.
‘দ রাইতস ফোর পর্সন ৱিথ দিসএবিলিতী

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি তোকিও ২০২০ পেরালিম্পিক গেম্সকী ভারতকী পেরা-এথেলেৎ কন্তিঞ্জেন্ত অমসুং পেরা-এথেলেৎশিংগী ইমুং-মনুং, মমা-মপা অমসুং কোচশিং ভিদিও কনফরেন্সকী খুত্থাংদা উনখ্রে। য়ুথ এফিয়র্স অমসুং স্পোর্ত; ইনফোর্মেসন অমসুং ব্রোদকাস্তিংগী কেন্দ্রগী মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ সিংহ থাকুরনা থৌরম অসিদা শরুক য়াখি।  

থৌরম অসিদা ৱা ঙাংলদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা পেরা-এথেলেৎশিংবু মখোয়গী মশানা থাজবা অমসুং অখাং কনববু থাগৎপা ফোংদোকখি। মহাক্না মখোয়গী হোৎনবা কনববু পেরালিম্পিক গেম্সতা খ্বায়দগী চাউবা কন্তিঞ্জেন্ত অমা ওইনা মনা পীখি। মহাক্না হায় মহাক্না য়াম্না আসা তৌই মদুদি পেরা-এথেলেৎশিংবু উনরবা মতুংদা ভারতনা তোকিও ২০২০ পেরালিম্পিক গেম্সতা অনৌবা পুরারী অমা শেম্লগনি। প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি ঙসিগী অনৌবা ভারতনা শান্নরোইশিংদা মেদলগীদমক শাফু পীদে অদুবু মখোয়গী অঙম্বা থাক্তা হোৎনরক্কনি হায়না আসা তৌই। হৌখিবা ওলিম্পিক্সতা য়েংদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি লৈবাক অসিনা মায় পাকপা অমসুং মায়থিবা থিদনা মখোয়গী হোৎনরিবা অসিদা থাজবী থম্লি।    

প্রধান মন্ত্রীনা লম অসিদা হকচাংগী ওইবা শক্তিগা লোয়ননা ৱাখলগী ওইবা শক্তিগা লোয়ননা চৎমিন্নবা মরুওই হায়বা খন্নখি। মহাক্না পেরা-এথেলেৎশিংবু মখোয়না ওইরিবা ফিভম অদু নাথৈদুনা লাকপগীদমক থাগৎপা ফোংদোকখি। মিমাং থোক্তবা অমসুং অনৌবা মফম অমসুং অনৌবা মীওইশিং অমসুং মালেমগী ওইবা সেতিংশিং অসি ৱাখলদা থমদুনা কন্তিঞ্জেন্তগীদমক স্পোর্তস সাইকোলোজীদা ৱার্কশোপ অমসুং সেমিনারগী থোংদা সেসন অহুম পাংথোকখি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি ঐখোয়গী খুঙ্গংশিং অমসুং তাম্না লৈবা মফমশিংদা হৈ-শিংলবা কয়া অমা লৈরি অমসুং পেরা-এথেলেৎকী কন্তিঞ্জেন্তশিং অসিনা অশেংবা খুদম্নি। মহাক্না হায় ঐখোয়না ঐখোয়গী নহারোলশিংগীদমক খনগদবনি অমসুং মখোয়দা শোইদনা রিসোর্স অমসুং খুদোংচাবা পুম্বা ফংহনগদবনি। প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি মেদল লৌবা ঙম্বা নহা ওইইরিবা কয়া অমা মফম অসিদা লৈরি। ঙসিদি লৈবাক অসিনা শান্নরোইশিং অসি পুথোক্নবা হোৎনরি, মরুওইনা খুঙ্গংশিং মফমশিংদা পুক্নিং চংলি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি। প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি হৈ-শিংবশিং অসি পুথোক্নবা খেলো ইন্দিয়া সেন্তর ৩৬০ লিংখৎখ্রে। অথুবা মতমদা সেন্তর অসি ১০০০দা হেনগৎলগনি। মচাকশিং, গ্রাউন্দশিং অমসুং অতৈ রিসোর্সশিং অমসুং ইনফ্রাস্ত্রকচরশিং অসি শান্নরোইশিংদা ফংহল্লগনি। লৈবাক অসিনা থম্মোয় শেংনা শান্নরোইশিংদা মতেং পাংলি। লৈবাক অসিনা ‘তার্গেত ওলিম্পিক পোদিয়ম স্কীম’গী মখাদা তঙাইফদনা চংগদবা অমসুং পান্দমশিং পীরি”,  হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি।   

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি মতোল য়ৌনবা, ঐখোয়না অকিবা লংথোকখিবা মথৌ তাই মদুদি কনাগুম্বা অঙাং অমনা থৱায় য়াওরকপা মতমদা অহলশিংনা অকিবা পীবি। হায়রিবা অসি মাংহনগদবনি। মমাং মীরোলদা লৈরম্বা অকিবশিং লৌথোক্তুনা ঐখোয়না ভারতকী শান্ন-খোৎনবগী চৎনবী চাউখৎনবা ঐখোয়গী চৎনরিবা মওং অসি ফগৎহনবা তাই। মহাক্না হায়খি মদুদি থায়নগী চৎনবী শান্ন-খোৎনবা অসি মালেমগী ওইনা পুক্নিং থৌগৎতুনা অনৌবা মশক অমা খঙলক্লি। মহাক্না মনিপুরগী ইম্ফালদা স্পোর্তস য়ুনিভর্সিতী লিংখৎখিবা, অনৌবা নেস্নেল এজুকেসন পোলিসীদা স্পোর্তকী মফম কল্লিবা অমসুং খেলো ইন্দিয়া মুভমেন্তনা মায়কৈ অসিদা মরুওইবা খোঙথাংনি।   

প্রধান মন্ত্রীনা শান্নরোইশিংদা হায় মদুদি মখোয়না এক ভারত শ্রেস্থা ভারতকী ইথিল অসি মখোয়না লৌরিবা শান্ন-খোৎনবা অসিনা মপাঙ্গল কনখৎহল্লি। অদোম করম্বা রাজ্যগী মফমদা লৈবনো, অদোম্না করম্বা লোল ঙাংবনো, পুম্নমক অদুগী মথক্তা, ঙসিদি অদোম ভারতকী তীম্নি। ইথিল অসি ঐখোয়গী সমাজ পুম্বগী থাক খুদিংদা শন্দোক্কদবনি,” হায়না প্রধান মন্ত্রীনা মরুওইবা পীখি।

মমাংদা, দিব্যাং জন্দা খুদোংচাবা পীবা অসি নুঙাইনবা পীবা ওইনা লৌনরম্মী, ঙসিদি লৈবাক অসিনা তৌফম থোকপা ইথৌদাং অমনি খন্না তৌরি। মরম অদুনা, পার্লিয়ামেন্তনা আইন অমা ‘দ রাইতস ফোর পর্সন ৱিথ দিসএবিলিতী এক্ত’গুম্বা দিব্যাং জন্দা খুদোংচাবা পীরি। মহাক্না হায় ‘সুগম্যা ভারত কেম্পেইন’গুম্বা খোঙথাংশিং অসিনা অনৌবা ৱাখলগী চাওরবা খুদম অমনি। ঙসিদি সরকারগী বিল্দিং, রেলৱে স্তেসনশিং, ত্রেন কোচশিং, দোমেস্তিক এয়রপোর্ত অমসুং অতোপ্পা ইনফ্রাস্ত্রকচরশিং অসি দিব্যাংগা চুননবা শেমগৎলি। ইন্দিয়ন সাইন লেঙ্গোইজকী স্তেন্দার্দ দিক্সনরী, এন.সি.ই.আর.তি.গী সাইন লেঙ্গোইজ ত্রান্সলেসন্না হোৎনরিবা অসিনা পুন্সি কয়া অমা হোংহল্লি লৈবাক অসিগী হৈ-শিংলবা কয়া অমা থাজবা পীরি, হায়দুনা প্রধান মন্ত্রীনা লোইশিনখি।

মশান্না ৯দগী পেরা-এথলেৎ ৫৪না লৈবাক অসিগী মহুৎ শিন্দুনা তোকিওদা খোঙশানগনি। হায়রিবা অসি ভারতকী ওইনা পেরালিম্পিক গেম্সতা খ্বায়দগী চাওবা কন্তিঞ্জেন্তনি।

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
Phone exports more than double YoY in April-October

Media Coverage

Phone exports more than double YoY in April-October
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 28নবেম্বর, 2022
November 28, 2022
Share
 
Comments

New India Expresses Gratitude For the Country’s all round Development Under PM Modi’s Leadership