Share
 
Comments
“সোমনাথ তেম্পল অসিবু করম্বা ফিভমদা থুগাইখিবা অমসুং তেম্পল অসিবু করম্বা ফিভমদা সর্দার পতেলনা হোৎনদুনা অমুক হন্না শাগৎখিবগে, অনিমক অসিনা য়াম্না চাউবা মপাউ অমা পীরি”
“হৌজিক্কী মতম অসিদদি, তুরিস্ত সেন্তরশিং চাউখৎহনবা হায়বসি সরকারগী স্কীমশিংগী শরুক অমা ওইবদা নত্তনা মীয়াম্না মসিদা শরুক য়াননবগী কেমপেন অমনি। লৈবাক অসিগী হেরিতেজ সাইতশিং অমসুং ঐখোয়গী কলচরেল হেরিতেজ চাউখৎহনবা হায়বসি মসিগী য়াম্না চাউবা খুদমনি”
লৈবাক অসিনা তুরিজমবু হোলিস্তিক ওইবা মওংদা য়েংলি। লু-নানবা, কুদোংচাবা, মতম অমসুং ৱাখল্লোন হায়রিবা ফেক্তরশিং অসি তুরিজম প্লানিং তৌবদা য়াওরি
“ঐখোয়গী ৱাখল্লোন অদু ইন্নোভেতিব অমসুং মোদর্ন ওইবগী মথৌ তাই। অদুম ওইনমক ঐখোয়গী লিরবা হেরিতেজগীদমক্তা ঐখোয়না কয়া য়াম্না চাউথোকচবগে হায়বা অসিসু য়াম্না মরু ওই”

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ভীদিও কনফররেন্সিংগী খুত্থাংদা গুরাতকী সোমনাথতা অনৌবা সর্ক্যুইৎ হাউস শঙ্গাখ্রে। থৌরম অদুদা শরুক য়াখিবশিং অদুদা গুজরাতকী মুখ্য মন্ত্রী, শ্রী ভুপেন্দ্রভাই পতেল, রাজ্য মন্ত্রীশিং, পার্লিয়ামেন্তকী মেম্বরশিং, তেম্পল ত্রস্ত মেম্বরশিং য়াওখি।

মীয়াম তিনবা অদুদা ৱা ঙাংলদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা সোমনাথ সর্ক্যুইৎ হাউস শঙ্গাবা অসিগীদমক্তা গুজরাত সরকারগী মুখ্য মন্ত্রী, সোমনাথ তেম্পল ত্রস্ত অমসুং দিভোতীশিংদা নুংঙাইবা ফোংদোরকখি। মহাক্না হায়রকখি মদুদি মতমনা শোকহল্লবসু তেম্পল অসিগী মতোনদা লৈবা মতমদা দিভোতীশিংনা ভারত অসিনা চাউথোক্না লেপ্তুনা লৈবাগী ৱাখল অসি ফাওগনি। ভারতকী চিভিলাইজেশনগী খোংচৎ অমসুং চহি চা কয়া মীনাই ওইদুনা লৈরকখিবা ফিভম অদুবু নিংশিংলদুনা প্রধান মন্ত্রীনা পল্লকখি মদুদি সোমনাথ তেম্পল অসিবু করম্বা ফিভমদা থুগাইখিবা অমসুং তেম্পল অসিবু করম্বা ফিভমদা সর্দার পতেলনা হোৎনদুনা অমুক হন্না শাগৎখিবগে, অনিমক অসিনা য়াম্না চাউবা মপাউ অমা পীরি হায়না হায়খি। “ঙসি, আজাদি কা অমৃত মাহোতসব মনুং অসিদা ঐখোয়না ঐখোয়গী হৌখ্রবা মতম অদুদগী, কলচরগী মফমশিং অমসুং সোমনাথগুম্বা থাজবা অসিনা ময়াম অদুগী ময়াইদা লৈ হায়বসি খঙবা পাম্লি”, হায়না প্রধান মন্ত্রী তাক্লকখি।

মালেমগী লৈবাক কয়া অমগী ইকোনোমীদা তুরিজম অসিনা য়াম্না মরু ওইবা থৌদাং লৌরি হায়না মহাক্না হায়খি। “ঐখোয়গী অসিগুম্বা খুদোংচাবা কয়া অমা রাজ্য খুদিংমক্তা অমসুং হিরম খুদিংমক্তা লৈ”, হায়না মহাক্না হায়খি। প্রধান মন্ত্রীনা ভর্চুৱল ওইবা মওংদা ভারতকী স্পিরিচুৱল ওইবা মফমশিং অদুগী মতাংদা লিরকখি অমসুং মফমশিং অদুবু হায়রকখি, সোমনাথ, দ্বার্কা, রন ওফ কচ অমসুং গুজরাত্তা লৈবা স্তেচু ওফ য়ুনিতী; অয়োধ্যাগূম্বা মফমশিং, মাথুরা, কাশি, প্রয়াগ, কুশিনাগর অমসুং উত্তর প্রদেশতা বিন্ধ্যচল; দেবভুমি উত্তরাখন্দদা বদ্রনাধ কেদর্নাথ; হিমাচলদা জ্বালা দেবি, নেয়না দবি; নোর্থ ইস্ত পুম্নমক দিভাইন অমসুং নচেরেল গ্লোনা থল্লে; তামিল নাদুদা রামেশ্বরম; ওরিশাদা পুরি; অন্ধ্র প্রদেশতা তিরুপতি বালাজি; মহারাস্ত্রদা সিদধি ভিনায়ক; কেরলাদা সাবরিমালা। “মসিগী মফমশিং অসিনা লৈবাক অসিগী অপুনবা শক্তম অদু উৎলি অমসুং এক ভারত শ্রেসথা ভারতকী ৱাখল্লোন অদুবু উৎলি। ঙসি লৈবাক অসিনা মখোয়বু চাউখৎপগি য়াম্না চাউবা সোর্স অমা ওইনসু উরি। মখোয়শিং অসি চাউখৎপনা অচৌবা হিরম অমদা চাউখৎনবগী মচাক অমা ওইগদৌরিবনি”, হায়না মহাক্না হায়খি।

 

প্রধান মন্ত্রীনা হায়রকখি মদুদি হৌখিবা চহি ৭ অসিদা, লৈবাক অসিনা লেপ্পা লৈতনা তুরিজমগী পোতেন্সিয়েল অসিবু চাউখৎনবা হৌৎনখি। “ঙসিদি, তুরিস্ত সেন্তরশিং চাউখৎহনবা হায়বসি সরকারগী স্কীমশিংগী শরুক অমা ওইবদা নত্তনা মীয়াম্না মসিদা শরুক য়াননবগী কেমপেন অমনি। লৈবাক অসিগী হেরিতেজ সাইতশিং অমসুং ঐখোয়গী কলচরেল হেরিতেজ চাউখৎহনবা হায়বসি মসিগী য়াম্না চাউবা খুদমনি ” মহাক্না পাম্বৈ কয়া অমা পনখি খুদম ওইনা থিমদা য়ুমফম ওইবা তুরিস্ত সর্ক্যুইৎ ১৫ পনখি। খুদম ওইনা , রামায়না সর্ক্যুইৎ, ভগ্বান রামগা মরী লৈনবা মফমশিং অদু চৎপা য়াই। অখন্নবা ত্রেন অমা হৌদোকখ্রে। প্রধান মন্ত্রীনা খঙহল্লকখি মদুদি হায়েংগী দিব্যা কাশি য়াত্রাগীদমক্তা দিল্লীদগী অখন্নবা ত্রেন অমা হৌদোকখ্রে। অসিগা চপ মান্ননা বুদ্ধা সর্ক্যুইৎনা লোর্দ বুদ্ধাগী মরী লৈনবা মফমশিং চৎপদা হেন্না লাইহল্লে। ফোরন তুরিস্তশিংগীদমক্তা ভিজা রুলশিং কোমথোকখ্রে অমসুং ভেক্সিনেশন দ্রাইব অসিদা তুরিস্ত দেস্তিনেশনশিংদা হেন্না মরু ওইবা পীখি।

 

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি ঙসি লৈবাক অসিনা তুরিজমবু হোলিস্তিক ওইবা মওংদা য়েংলি। হৌজিক্কী মতম অসিদা তুরিজম চাউখৎনবগীদমক্তা পোৎ মরি মথৌ তাই। অহানবদা লু-নানবা- হান্নদি ঐখোয়গি তুরিস্তকী মফমশিং, শেংলবা লাই খুরমফমশিং অদুসু হাইজিনিক ওইরমদে। ঙসিদি স্বচ ভারত অভিয়াননা মসিগী ফিভম অসি হোংদোকখ্রে। তুরিজম প্রোমোত তৌবদা য়াম্না মরু ওইবা অতোপ্পা ফেক্তর অমনা খুদোংচাবা। অদুবু, প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি, ফেসিলিতীশিংগী স্কোপ অদু তুরিস্তকী মফম খক্তদমক ওইরোইদবনি হায়না হায়খি। ত্রান্সপোর্ত, ইন্তর্নেত, অচুম্বা ইনফোর্মেশন, মেদিকেল এরেঞ্জমেন্তশিংগী ফেসিলিতীশিং অদু মখল খুদিংমক্কী ওইগদবনি। অমসুং মসিগী মাইকৈদা লৈবাক অসিদা মাইকৈ খুদিংমক্তা থবক পাংথোক্লি। তুরিজম চাউখৎহন্নবগী অহুমশুবা খ্বাইদগী মরু ওইবা পোৎ অদুদি মতমনি। হৌজিক্কী ইরা অসিদা মীশিংনা অতেনবা মতমদা মফম য়াম্না চৎপা। তুরিজম চাউখৎহন্নবগী মরিশুবা অমসুং খ্বাইদগী মরু ওইবা পোৎ অদুদি ঐখোয়গী ৱাখল্লোন। ঐখোয়গী ৱাখল্লোনা অদু ইন্নোভেতিবা অমসুং মোদর্ন ওইবা হায়বসি য়াম্না তঙাইফদে। অদুম ওইনমক ঐখোয়না ঐখোয়গী অরিবা হেরিতেজগী মতাংদা কয়া য়াম্না চাউথোকচবগে হায়বসি য়াম্না মরু ওই।

 

নিং-খা তম্লবা মতুংদা, নৌনা চাউখৎলকখিবসি দিল্লীদা লৈরিবা ইমুং খরা খক্তগীনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি। অদুবু ঙসিদি ভারতনা অখুবা ৱাখল্লোনা অদুবু হুন্দোক্লমদুনা অমসুং চাউথোক্নিংঙাই ওইবা অনৌবা মফমশিং শেমগৎলে অমসুং মখোয়দা ফিদম্নিংঙাই ওইবা শক্তম অমা ওইহল্লে। “ দিল্লীদা বাবাসাহেব মেমোরিয়েল, রামেশ্বরমদা এ.পি.জে. অবদুল কলাম মেমোরিয়েল শাখিবা অদু ঐখোয়গী সরকার অসিননি। মসিগা মান্ননা নেতাজি সুভাশ চন্দ্র বোস অমসুং শ্যামজি কৃষ্ণা ভর্মাগা মরী লৈনবা মফমশিংদা মীতমশিং শাখ্রে। ঐখোয়গী ত্রাইবেল সোসাইতীগী ফজরবা পুৱারী অদুবু উৎথোক্নবা লৈবাক শিনবা থুংনা অদিবাসি ম্যুজিয়মশিংসু শাখি”, হায়না প্রধান মন্ত্রীনা খঙহল্লকখি। নৌনা দিবেলপ তোকিবা মফমশিং অদুগী পোতেন্সিয়েলশিং অদুগ মতাংদা শন্দোক্না তাক্লদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি লাইচৎ অসিনা লৈজরবসু মী লাখ ৭৫না স্তেচু ওফ য়ুনিতী অসিবু য়েংনবা লাকখি। অসিগুম্বা মফমশিং অসিনা তুরিজমগা লোইননা ঐখোয়গী আইদেন্দিতীবু অনৌবা অৱাংবা থাক্তা পুখৎলগনি হায়না মহাক্না হায়খি।

প্রধান মন্ত্রীনা মহাক্কী ‘ভিকেল ফোর লোকেল’ হায়বা খোল্লাও অসিগী অখুবা ৱাহন্থোক হন্দোক্তনবসু হায়খি অমসুং মহাক্কী খোল্লাও অসিদা লোকেল তুরিজমশু য়াওরিবনি হায়না হায়খি। মহাক্না মপান লমদা তুরিজম অমগীদমক্তা চত্রিঙৈগী মমাংদা ভারত্তা য়ামদ্রবদা মফম ১৫-২০দি চৎননবা মহাক্না হায়খিবা অদুবু অমুক্কসু পল্লকখি।

Click here to read full text speech

Explore More
পরিক্ষা পে চর্চা ২০২২দা পি.এম.না মহৈরোই, মমা-মপা অমসুং ওজাশিংগা ৱারী শাবদা থমখিবা ৱারোলগী মনিপুরী ৱাহন্থোক

Popular Speeches

পরিক্ষা পে চর্চা ২০২২দা পি.এম.না মহৈরোই, মমা-মপা অমসুং ওজাশিংগা ৱারী শাবদা থমখিবা ৱারোলগী মনিপুরী ৱাহন্থোক
PM Modi's Talks Motivate Me, Would Like to Meet Him after Winning Every Medal: Nikhat Zareen

Media Coverage

PM Modi's Talks Motivate Me, Would Like to Meet Him after Winning Every Medal: Nikhat Zareen
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 3 জুলাই, 2022
July 03, 2022
Share
 
Comments

India and the world laud the Modi government for the ban on single use plastic

Citizens give a big thumbs up to the government's policies and reforms bringing economic and infrastructure development.