Share
 
Comments
সিমবাইওসিস অরোগ্যা ধাম হৌদোকখ্রে
“লৌশিংবু পাক-শন্না শন্দোক্কদবনি, লৌশিংনা মালেম পুম্ববু ইমুং অমা ওইনা ওন্থোক্নবগী মেদিয়ম অমা ওইগদবনি, মসি ঐখোয়গী চৎনবি ওইখ্রে৷ মসিগী চৎনবি অসি ঙসিসু ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা লেংদনা লৈরি হায়বসিদা ঐ ঙকপা ফাওই”
“স্তার্তঅপ ইন্দিয়া, স্তেন্দ অপ ইন্দিয়া, মেক ইন ইন্দিয়া অমদি অত্মনির্ভর ভারতকুম্বা মিসনশিং অসিনা ঐখোয়গী অনিংবশিং উৎলি৷ ঙসিগী ভারতনা অনৌ-অনৌবা পুথোক্লি, ফিভম ফগৎলক্লি অমদি মালেম পুম্বদা শাফু পীরি”
“মমাংগী দিফেন্সিব অমদি দিপেন্দেন্ত সাইকোলোজী অসিগী শোক্নিঙাই ওইরবা শাফু মাইয়োক্নহৌদবা অসিদদি ঐখোয়গী মীরোন অসি লাইবক ফরবনি৷ মসিগী ক্রেদিৎ পুম্বা ময়াম পুম্নমক্তা পীরবনি, ঐখোয়গী নহাদা পীরবনি৷”
“লৈবাক অসিদা লৈরিবা সরকারনা ঙসিদি লৈবাক অসিগী নহাগী থৌনাদা থাজবা থম্লি৷ মসিনা মরম ওইদুনা ঐখোয়না অদোমগীদমক সেক্তর অমগী মতুংদা অমা হাংদোরক্লিবনি”
“ঐখোয়না ঐখোয়গী মহৈরোই লিশিং কয়াবু য়ুক্রেন্দগী ঐখোয়গী ইরমদম অসিদা পুরকপা ঙমখিবা অসি ভারতকী তৌবা-ঙম্বা মতিক হেনগৎলকপগীনি”

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি পুনেগী সিমবাইওসিস য়ুনিভর্সিতীগী গোল্দন জুবিলী থৌরম হৌদোকখি৷ সিমবাইওসিস অরোগ্যা ধামসু মহাক্না হৌদোকখি৷ মহারাস্ত্রগী রাজ্যপাল শ্রী ভগৎ সিংহ কোশিয়ারিসু থৌরম অসিদা শরুক য়াখিবশিংগী মনুংদা অমা ওইখি৷

থৌরম অসিদা সিমবাইওসিসকী এলম্নি, ফেকল্তী অমদি মহৈরোইশিংবু থাগৎপা ফোংদোক্লদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা ‘বসুধৈব কুতুম্বকম’ ইন্সতিত্যুতকী মোতো অদু পনখি অমদি তোঙান তোঙানবা লৈবাকশিংদগী লাক্লিবা মহৈরোইশিংগী মওংদা, মসিগী মতমগা চুনরবা ইন্সতিত্যুত অসিনা ভারতকী অরিবা চৎনবি অদু উৎলি৷ “লৌশিংবু পাক-শন্না শন্দোক্কদবনি, লৌশিংনা মালেম পুম্ববু ইমুং অমা ওইনা ওন্থোক্নবগী মেদিয়ম অমা ওইগদবনি, মসি ঐখোয়গী চৎনবি ওইখ্রে৷ মসিগী চৎনবি অসি ঙসিসু ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা লেংদনা লৈরি হায়বসিদা ঐ ঙকপা ফাওই”, হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷

অনৌবা ভারতকী কনফিদেন্স অদুবু প্রধান মন্ত্রীনা পনখি অমদি ভারত অসি মালেমগী খ্বাইদগী চাওবা ইকোনোমীশিংগী মনুং চল্লি হায়না ফোংদোকখি অমসুং মালেমগী খ্বাইদগী চাওবা স্তার্ত অপ ইকোসিস্তেমদা অহুমশুবা মফম কল্লি৷ “স্তার্তঅপ ইন্দিয়া, স্তেন্দ অপ ইন্দিয়া, মেক ইন ইন্দিয়া অমদি অত্মনির্ভর ভারতকুম্বা মিসনশিং অসিনা ঐখোয়গী অনিংবশিং উৎলি৷ ঙসিগী ভারতনা অনৌ-অনৌবা পুথোক্লি, ফিভম ফগৎলক্লি অমদি মালেম পুম্বদা শাফু পীরি”, হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ কোরোনা ভেক্সিন কাপ্পগী মতাংদা ভারতনা মহাক্কী হৈ-শিংবা অদু মালেম অসিদা মতৌ করম্না উৎথোকখিবগে হায়বদু পুনেকরশিংনা নিংথিনা খঙই হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷

ভারতকী থৌনা অদুসু মহাক্না পনখি অমদি ভারতনা য়ুক্রেন ক্রাইসিসকী মতমদা ওপরেসন গঙ্গাগী খুৎথাংদা লান তৌরিবা মফমদগী মহাক্কী প্রজাশিং তেক্ত-কাইদনা পুথোরক্লি হায়না ফোংদোকখি৷ “মদু পাংথোকপদা মালেমগী অচৌবা লৈবাকশিংগী ওইনদি অরুবা অমা ওইরি৷ অদুবু ঐখোয়না ঐখোয়গী মহৈরোই লিশিং কয়াবু ঐখোয়গী ইরমদম অসিদা পুরকপা ঙমখিবা অসি ভারতকী তৌবা-ঙম্বা মতিক হেনগৎলকপগীনি”, হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷

লৈবাক অসিগী হোংলক্লিবা ৱাখল্লোন অসি প্রধান মন্ত্রীনা মশক খঙখি৷“মমাংগী দিফেন্সিব অমদি দিপেন্দেন্ত সাইকোলোজী অসিগী শোক্নিঙাই ওইরবা শাফু মাইয়োক্নহৌদবা অসিদদি অদোমগী মীরোন অসি লাইবক ফরবনি৷ করিগুম্বা মসিগী অহোংবা অসি লৈবাক অসিদা লাক্লবদি, মসিগী অহানবা ক্রেদিৎ অসি ময়াম পুম্নমক্তা পীরবনি, ঐখোয়গী নহাদা পীরবনি৷”

মমাংগী মতমদা ফংবা ঙম্লরোই হায়না খন্নরম্বা সেক্তরশিংদা ভারতনা গ্রোবেল লিদরশিং ওইনা থোক্লকখ্রে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ মালেম অসিদা মোবাইল খ্বাইদগী য়াম্না পুথোকপা লৈবাকশিংগী মনুংদা ভারতনা অনিশুবা ওইখ্রে৷ চহি তরেৎকী মমাংদা, ভারত্তা মোবাইল মেনুফেকচরিং কম্পেনী ২ খক্তা লৈরমখি, ঙসিদি থবক অসিদা মেনুফেকচরিং য়ুনিৎ ২০০ হেন্না লৈরে হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ দিফেন্সতসু, মালেমগী খ্বাইদগী চাওনা খুৎশু-খুৎলাই লৌশিল্লম্বগীদমক মশক খঙনরমখিবা ভারতনা ঙসিদি দিফেন্স এক্সপোর্তর ওইরক্লি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ ঙসিদি, অচৌবা দিফেন্স কোরিদোর অনি থোক্লক্লি, মসিদা লৈবাক অসিনা দরকার ওইরিবা দিফেন্সকী তঙাই ফদবশিং অসি পীনবা খ্বাইদগী চাওবা মতমগা চুনবা খুৎশু-খুৎলাইশিং শারগনি হায়না মহাক্না মখাতাখি৷

মহৈরোইশিংনা তোঙান তোঙানবা সেক্তরশিং হাংদোরক্লিবা অসিগী মহৈশিং মপুং-ফানা লৌহৌনবা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি৷ জিও-স্পাসিয়েল সিস্তেমশিং, দ্রোনশিং, সেমি-কন্দক্তরশিং অমসুং স্পেস তেক্নোলোজীগী সেক্তরশিংদা হন্দক্তা ইকুই-কুইদ্রিঙৈদা লৌখৎখিবা রিফোর্মশিং অদু পল্লদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি “লৈবাক অসিদা লৈরিবা সরকারনা ঙসিদি লৈবাক অসিগী নহাগী থৌনাদা থাজবা থম্লি৷ মসিনা মরম ওইদুনা ঐথোয়না অদোমগীদমক সেক্তর অমগী মতুংদা অমা হাংদোরক্লিবনি”৷

“ফিল্দ অমা হেক্তদা অদোম্না লৈরবসু, অদোমগী কেরিয়রগীদমক অদোম্না পান্দমশিং থম্লিবা অদুগুম্না অদোম্না লৈবাক অসিগীদমক পান্দম খরা থমগদবনি”, হায়না শ্রী মোদীনা হায়জখি৷ লোকেল প্রোব্লেমশিং অসিগীদমক সোলুসনশিং পুথোকপীনবা মহাক্না মখোয়দা হায়খি৷ মখোয়গী হকশেল ফনা থম্নবা অমদি নুংঙাইবা লৈনবা মহাক্না মখোয়দা হায়খি৷ “ঐখোয়গী পান্দমশিং অসি ইশাগী চাওখৎনবদগী লৈবাক্কী চাওখৎনবদা চৎখিবা মতমদা, লৈবাক অসি শেমগৎপদা শরুক য়ানবগী অনিংবা অদু মসিদা লোইরে”, হায়না শ্রী মোদীনা ফোংদোকখি৷

চহি খুদিংগী মহৈরোইনা থবক তৌনবগী থীমশিং খন্নবসু প্রধান মন্ত্রীনা মহৈরোইশিংদা হায়খি অমদি থীমশিং অদু খন্দুনা লৈবাক অমসুং মালেম অসিগী তঙাই ফদবশিং অদু ৱাখলদা থমগদবনি৷ ফলশিং অমদি ৱাখল্লোনশিং অদুসু প্রধান মন্ত্রীগী ওফিসতা সেয়র তৌরকপা য়াগনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
Viral Video: Kid Dressed As Narendra Modi Narrates A to Z of Prime Minister’s Work

Media Coverage

Viral Video: Kid Dressed As Narendra Modi Narrates A to Z of Prime Minister’s Work
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM seeks blessings of Maa Skandmata during Navratri
September 30, 2022
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has sought blessings of Maa Skandmata on the fifth day of Navratri for the devotees and shared recital of prayers (stuti) of the Goddess.

The Prime Minister tweeted;

"नमामि स्कन्दमातरं स्कन्धधारिणीम्।

समग्रतत्त्वसागरामपारपारगहराम्॥

नवरात्रि की पंचमी तिथि पर देवी स्कंदमाता की पूजा का विधान है। मां स्कंदमाता सभी के जीवन में नई स्फूर्ति का संचार करें। देशवासियों की ओर से उनका वंदन!"