Share
 
Comments
“ভারতকী বাইও-ইকোনোমীনা মমাংগী চহি ৮দা শরুক ৮গী চাংদা শাহৌ লৌখি। ঐখোয়না বিলিয়ন $১০দগী বিলিয়ন $৮০ য়ৌখি। বাইওতেক্কী মালেমগী ইকোসীস্তেমদা ভারতনা মকোক থোংবা ১০গী মরক্তা চনগদবা মতম কুইরক্ত্রে”
“হৌখিবা দিকেদশিংদা ঐখোয়গী আই.তি. প্রোফেস্নেলশিংবু ইকায় খুম্নবগী মওং-মতৌগা মান্ননা ঐখোয়গী বাইওতেক সেক্তরগী বাইও প্রোফেস্নেলশিংগী মফমদসু ইকায় খুম্নবগী মতৌ উবা ফংলি”
“সবকা সাথ-সবকা বিকাসকী মন্ত্রা অসি ভারতকী তোঙান-তোঙানবা সেক্তরশিংদা চৎনৈ। সেক্তর খুদিংবু হৌজিক ‘হোল ওফ গভর্নমেন্ত’কী ৱাখল্লোন্দা পুক্নিং থৌগৎলি”
“তোঙানবা ইন্দস্ত্রী ৬০দা ঙসি স্তার্তঅপ লিশিং ৭০ রেজিস্তর তৌরে। স্তার্তঅপ লিশিং ৫ হেনবনা বাইওতেক্কা মরী লৈনৈ”
“মমাংগী চহি খক্তদা বাইওতেক্কী স্তার্তঅপ ১১০০ থোক্লকখি”
“সবকা প্রয়াসকী ইথিলগা লোয়ননা, সরকারনা অপুনবা প্লেৎফোর্ম অমদা খ্বাইদগী ফবা ৱাখল্লোনশিংবু অমত্তা ওইনা পুরক্লি”
“বাইওতেক সেক্তর অসি দিমান্দনা খ্বাইদগী হেন্না শাফু পীবা সেক্তরশিংগী মরক্তা অমনি। চহি খরসিদা ভারত্তা পুন্সি মহিং লাইহনবগী চত্থরকপা খোঙথাংশিংনা বাইওতেক সেক্তরগী অনৌবা খুদোংচাবা কয়া পুরক্লি”

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি নই দিল্লীগী প্রগতি মাইদান্দা বাইওতেক স্তার্তঅপ এক্সপো – ২০২২ হৌদোকখ্রে। মহাক্না বাইওতেক প্রদক্ত ই-পোর্তেল অমসু হৌদোকখি। কেন্দ্র মন্ত্রী, শ্রী পিয়ুশ গোয়ল, শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, দাঃ জিতেন্দ্র সিংহ, বাইওতেক সেক্তরগী স্তেকহোলদর, অখঙ-অহৈ, এস.এম.ই., ইনভেস্তরশিংসু অতোপ্পা মীওইশিংগা লোয়ননা শরুক য়াখি।

প্রধান মন্ত্রীনা থৌরম অসিদা ৱা ঙাঙবদা ভারতকী বাইও-ইকোনোমীনা মমাংগী চহি ৮দা শরুক ৮গী চাংদা শাহৌ লৌখি হায়খি। “ঐখোয়না বিলিয়ন $১০দগী বিলিয়ন $৮০ য়ৌখি। বাইওতেক্কী মালেমগী ইকোসীস্তেমদা ভারতনা মকোক থোংবা ১০গী মরক্তা চনগদবা মতম কুইরক্ত্রে”, হায়না মহাক্না হায়খি। লৈবাক অসিদা সেক্তর অসিবু চাউখৎহনবদা বাইওতেক্নোলোজী ইন্দস্ত্রী রিসর্চ এসিস্তেন্স কাউন্সিল (বি.আই.আর.এ.সি.)গী থৌদাং কয়াবুসু প্রধান মন্ত্রীনা পনখি। লৈবাক অসিনা অমৃত কালগী মনুংদা অনৌবা ৱাশক কয়া অমা লৌরিবা অসিদা, লৈবাক্কী চাউখৎ-থৌরাংদা বাইওতেক ইন্দস্ত্রীগী থৌদাংসু য়াম্না মরু ওই হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি।

ভারতকী প্রোফেস্নেলশিংগী মালেমগী হেনগৎলক্লিবা ইকায় খুম্নবগী চাংগী মতাংদা প্রধান মন্ত্রীনা অসুম্না হায়খি, “মালেমসিদা ঐখোয়গী আই.তি. প্রোফেস্নেলশিংগী স্কিল অমসুং ইন্নোভেসন্দা লৈরিবা থাজবনা অনৌবা অৱাংবা থাক্তা লৈরি। হৌখিবা দিকেদশিংদা ঐখোয়গী আই.তি. প্রোফেস্নেলশিংবু ইকায় খুম্নবগী মওং-মতৌগা মান্ননা ঐখোয়গী বাইওতেক সেক্তরগী বাইও প্রোফেস্নেলশিংগী মফমদসু ইকায় খুম্নবগী মতৌ উবা ফংলি”।

বাইওতেক্কী লমদা ভারতপু খুদোংচাবশিংগী মফম্নি খন্নবগী অচৌবা মরম মঙা লৈ হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি। অহানবা – দাইভর্স পোপ্যুলেসন অমসুং দাইভর্স ওইবা ক্লাইমেতিক জোন, অনিশুবা – ভারতকী তেলেন্ত লৈরবা হ্যুমেন কেপিতেলগী মীশিং, অহুমশুবা - ভারত্তা কারবার তৌবদা লাইহন্নবগীদমক্তা হোৎনরিবশিং লেপ্তনা হেনগৎলিবা। মরিশুবা - ভারত্তা বাইও-প্রদক্তকী অপাম্বনা লেপ্তনা হেনগৎলিবা, অমসুং মঙাশুবা – ভারতকী বাইওতেক সেক্তর অমসুং মসিগী মায় পাকপগী থৌওংশিংনি।

ভারতকী শেন্মিৎলোনগী মতিক অমসুং মপাঙ্গল হেনগৎহন্নবা সরকারনা লেপ্পা লৈতনা হোৎনরি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি। মহাক্না ‘হোল ওফ গভর্নেমন্ত’ হায়বা ৱাখল্লোন্দা মিৎয়েং চঙলি হায়খি। সবকা সাথ-সবকা বিকাসকী মন্ত্রা অসি ভারতকী তোঙান-তোঙানবা সেক্তরশিংদসু চৎনৈ। সেক্তর খরখক্তদা অহেনবা মিৎয়েং চঙবা অদুগা অতোপ্পা সেক্তরশিংবুনা মরন্নাই লৈজৌ হায়না ইন্থোকপগী ফিভম অদু মসিনা হন্থহল্লে। ঙসিদি, সেক্তর খুদিংনা লৈবাক্কী চাউখৎ-থৌরাংদা শাফু পীরি হায়না মহাক্না হায়খি। মরম অদুনা, সেক্তর খুদিংগী ‘সাথ’ অমসুং সেক্তর খুদিংগী ‘বিকাস’ হায়বসি হৌজিক্কী মতমগী খ্বাইদগী তঙাই ফদবা ওইরিবনি। ৱাখল্লোন অমসুং থবক থৌরমদা অহোংবা লাক্লিবা অসিনা অপাম্বা মহৈসু পীরি হায়না মহাক্না মখা তাখি। হন্দক্কী ইকুই কুইদ্রিবা চহিশিংদা সেক্তর মশিং য়াম্বদা মিৎয়েং চঙলিবা অসিবু মহাক্না খুদম ওইনা পীখি।

বাইওতেক সেক্তরগী ওইনসু, মমাংদা পাংথোকখিদ্রিবা থবক কয়া অমা পাংথোকখ্রে অমসুং মসিগী মহৈনা ঐখোয়না স্তার্তঅপ ইকোসীস্তেমদা উবা ফংলি। “হৌখিবা চহি ৮দা লৈবাক্কী স্তার্ত-অপ মশিংনা চাম্মা খরদগী লিশিং ৭০ য়ৌখ্রে। মসিগী স্তার্ত-অপ লিশিং ৭০ অসি চাউরাক্না ইন্দস্ত্রী ৬০দা শেমখিবনি। মসিগী মরক্তগী, লিশিং ৫দগী হেনবা স্তার্ত-অপশিংদি বাইওতেক্কা মরী লৈনৈ। ১৪শুবা স্তার্তঅপ খুদিংনা বাইও তেক্নোলোজী সেক্তরগী ওই অমসুং মমাংগী চহি খক্তদা বাইও তেক স্তার্তঅপ ১১০০ থোক্লকখি”, হায়না প্রধান মন্ত্রীনা পাউদমখি। সেক্তর অসিদা তেলেন্ত কয়া চঙশিল্লকপগী মতাংদা পল্লদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা বাইওতেক সেক্তরগী ইনভেস্তর মশিংনা শরুক ৯ হেনগৎলে অমসুং বাইওতেক ইনক্যুবেতর অমসুং মখোয়গীদমক্তা ফন্দিং তৌবগী চাংসু শরুক ৭ হেনগৎলে হায়খি। বাইওতেক ইনক্যুবেতরগী মশিংনা ইং ২০১৪দা ওইরম্বা ৬তগী হৌজিক ৭৫ য়ৌরে। বাইওতেক্কী পোত্থোকশিংগী মশিংসু হান্নগী ১০দগী ঙসিদি ৭০০ হেন্না লৈরে হায়না মহাক্না মখা তাখি।

সরকারগী মখা পোনবগী থৌওংদগী ৱাংমা লান্নবগীদমক্তা, সরকারনা অনৌবা ইন-এব্লিং ইন্তর্ফেস পীবগী চৎনবী অমবু পুক্নিং থৌগৎলি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি। বিরাক্কুম্বা প্লেৎফোর্মশিংবু ঙসিদি মপাঙ্গল হাপ্লি অমসুং সেক্তর কয়া অমনা থোউওং অসিবু য়েংনরি। মহাক্না স্তার্তঅপশিংগী ওইবা স্তার্তঅপ ইন্দিয়াগী খুদম পীখি। স্পেস সেক্তরগী ইন-স্পেস, দিফেন্স স্তার্তঅপকী আইদেক্স, সেমি কন্দক্তরগী ওইনা ইন্দিয়া সেমিকন্দক্তর মিসন, নহারোলশিংগী মরক্তা ইন্নোভেসন লৈহন্নবা পুক্নিং থৌগৎপগী ওইনা স্মার্ত ইন্দিয়া হেক্কাথোনগী খুদমশিংসু মহাক্না পনখি। অদুগা বাইওতেক স্তার্ত-অপ এক্সপোসু খুদম অমা ওইনা মহাক্না পনখি। “সবকা প্রয়াসকী ইথিলগা কোন্ননা, সরকার অসিনা অনৌবা ইন্সতিত্যুসন কয়াগী খুত্থাংদা লৈবাক্কী খ্বাইদগী ফবা ৱাখল্লোনশিংবু অমত্তা ওইবা প্লেৎফোর্ম অমদা পুরক্লি। মসিদি লৈবাক্কী অতোপ্পা অচৌবা কান্নবা অমনি। লৈবাক অসিনা রিসর্চ অমসুং একাদমিয়াদগী অনৌবা লৌশিং কয়া ফংই, ইন্দস্ত্রীনা রিএল ৱর্ল্দ ভ্যু করিনো হায়বদা তেংবাংই অমসুং সরকারনা তঙাই ফদবা পোলিসী অমসুং ইনফ্রাস্ত্রকচর পী”, হায়না প্রধান মন্ত্রীনা শন্দোক্না তাকখি।

প্রধান মন্ত্রীনা “বাইওতেক সেক্তর অসি দিমান্দনা খ্বাইদগী হেন্না শাফু পীবা সেক্তরশিংগী মরক্তা অমনি। চহি খরসিদা ভারত্তা পুন্সি মহিং লাইহনবগী চত্থরকপা খোঙথাংশিংনা বাইওতেক সেক্তরগী অনৌবা খুদোংচাবা কয়া পুরক্লি” হায়না মিৎয়েং চঙখি। হকশেল, লৌউ-শিংউ, ইনর্জী, নেচরেল ফার্মিং, বাইও ফোর্তিফাইস সীদকী হীরমদা চাউখৎলক্লিবশিংনা সেক্তর অসিগী অনৌবা খুদোংচাবা কয়া হাংদোক্লি হায়না মহাক্না মহাক্কী ৱারোল লোইশিনখি।

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

Explore More
পরিক্ষা পে চর্চা ২০২২দা পি.এম.না মহৈরোই, মমা-মপা অমসুং ওজাশিংগা ৱারী শাবদা থমখিবা ৱারোলগী মনিপুরী ৱাহন্থোক

Popular Speeches

পরিক্ষা পে চর্চা ২০২২দা পি.এম.না মহৈরোই, মমা-মপা অমসুং ওজাশিংগা ৱারী শাবদা থমখিবা ৱারোলগী মনিপুরী ৱাহন্থোক
PM Narendra Modi continues to be most popular global leader with approval rating of 74%: Survey

Media Coverage

PM Narendra Modi continues to be most popular global leader with approval rating of 74%: Survey
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 13 মাৰ্চ, 2022
August 13, 2022
Share
 
Comments

Our Prime Minister Narendra Modi continues to be the most popular among global leaders.

Owing to the leadership of PM Modi, India shines bright on multiple fronts today. Citizens show appreciation.