Share
 
Comments
প্রধান মন্ত্রীনা থৌরম অসিদা নীংশিং শেনয়েক অমসুং পোস্তেজ স্তাম্প ফোঙখি
“লৈবাক অসিনা শীংথানীংঙাই ওইরবা গুরুশিংগী পাউতাক মতুং ইন্না তুংলমচত্তা খোঙদারী”
“চহি ১০০ মীখা পোল্লবা মতুংদা ফংখিবা ভারতকী নীংতম্বগা মসিগী স্পিরিচুএল অমসুং কলচরগী খোঙচত্তগী তোঙান্না খাইদোকপা য়ারোই”
“ঔরংজেবকী তমথীবা ৱাখল্লোগী মাঙদা, গুরু তেঘ বহাদুরজীনা ‘হিন্দ দি চাদর’গী শক্তম লাংখি”
“ঐখোয়না অনৌবা ভারতকী মঙালদা গুরু তেঘ বহাদুরজীগী থৌজালবু মফম খুদিংদা উবা ফংলি”
“ঐখোয়না ‘এক ভারত’ অসিবু গুরুগী লৌশিং অমসুং থৌজালগী মওংদা মফম খুদিংদা উবা ফংলি”
“ঙসিদি, ভারতনা মালেমগী তংদু লৈতাদবা ফিভম কয়াগী মরক্তা লৈরবফাওবা মশাগী তংদু লৈতাবা ফিভমগা লোয়ননা শান্তি পুরক্নবা তকশিল্লি অমসুং ভারতনা মশাগী ঙাকশেলগীদমক্তা খোঙফম চেৎলি”

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি নই দিল্লীগী লাল কিলাদা পাংথোকপা শ্রী গুরু তেঘ বহাদুরজীগী ৪০০শুবা প্রকাশ পুরবকী হরাওবা ফোংদোকপগী থৌরমদা শরুক য়াখি। প্রধান মন্ত্রীনা শ্রী গুরু তেঘ বহাদুরজীগী মফমদা থৌনিজখি। রাগী ৪০০না শবদ/কির্তন কৎপা মতমদা প্রধান মন্ত্রীনা থৌনিজদুনা ফমদুনা লৈখি। প্রধান মন্ত্রীবু থৌরম অসিগী মনুংদা সিখকী লুচিংবশিংনা ইকায় খুম্নবা উৎখি। প্রধান মন্ত্রীনা থৌরম অসিদা নীংশিং শেনয়েক অমসুং পোস্তেজ স্তাম্প ফোঙখি।

প্রধান মন্ত্রীনা থৌরম অসিদা ৱা ঙাংবদা লৈবাক অসিনা শীংথানীংঙাই ওইরবা গুরুশিংগী পাউতাক মতুং ইন্না তুংলমচত্তা খোঙদারী হায়না ফোংদোকখি। প্রধান মন্ত্রীনা গুরুশিংগী খুয়াখাদা মকোক নোঞ্জখি। লাল কিলানা গুরু তেঘ বহাদুরজীগী অথৌবা ওইখিবগী থৌওংবু উহৌখিবা অসিবু প্রধান মন্ত্রীনা অহেনবা মিৎয়েং চঙদুনা নীংশিংলদুনা মসিনা লৈবাক্কী পুৱারীগী মমি তাবতা নত্তনা লৈবাক্কী ইথিল অমসু ওইরি হায়না ফোংদোকখি। ৱাফমশিং অসিবু খন্নরবা মতুংদা, মফম অসিদা ঙসিগী থৌরম পাংথোক্লিবা অসিগী মরু ওইবা ৱাফম কয়া লৈ হায়না মহাক্না মখা তাখি।

প্রধান মন্ত্রীনা চহি ১০০ মীখা পোল্লবা মতুংদা ফংখিবা ভারতকী নীংতম্বগা মসিগী স্পিরিচুএল অমসুং কলচরগী খোঙচত্তগী তোঙান্না খাইদোকপা য়ারোই হায়না মিৎয়েং চঙখি। মসিনা মরম ওইরগা, লৈবাক অসিনা মান্নবা ৱারেপকা লোয়ননা নীংতম্বগী অমৃত মহোৎসব অমসুং শ্রী গুরু তেঘ বহাদুরজীগী ৪০০শুবা প্রকাশ পুরব অমত্তা ওইনা পাংথোক্লিবনি। “ঐখোয়গী গুরুশিংনা লৌশিং অমসুং স্পিরিচুএলিতীগা লোয়ননা খুন্নাই অমসুং চৎনবগীগী থৌদাং লৌখি। মখোয়না পাঙ্গল হায়বসিবু সেবা তৌবগী পাম্বৈ অমা ওইহনখি”, হায়না মহাক্না মখা তাখি।

প্রধান মন্ত্রীনা “মসিগী লমদম অসি শুপ্নগী লৈবাক অমা নত্তে, মসিদি ঐখোয়গী শীংথানীংঙাই ওইরবা হেরিতেজ অমসুং নাৎনি। মসিবু মশাগী ৱাখল্লোনবু থোইদোক্না মীথোই মীহেন্নবগীদমক্তা চহি লিশিং কয়া তপস্যগী লৌশিং লৈরবা লাইনীংবা অমসুং গুরু কয়ানা শেন্নদুনা অমসুং য়োকপীদুনা লাক্লিবনি” হায়না হায়খি। গুরু তেঘ বহাদুরজীগী শিবা নাইররোইদবা কত্থোকখীবগী খুদম ওইরিবা মনাক নকপদা লৈরিবা  গুরুদ্বারা শীশগঞ্জ সাহিবনা ঐখোয়দা গুরু তেঘ বহাদুরজীগী কত্থোকখিবা অসি কয়া য়াম্না চাউবগে হায়বা নীংশিংহল্লি হায়না শ্রী মোদীনা হায়খি। ধর্মগী মিংদা মীহাৎ-মীপুন কয়া তৌদুনা মতম অদুদা লাকখিবা ধর্মদা হকচিনবা অমসুং কা-হেন্না অৱা-অনা নংহনবগী থৌওংবু প্রধান মন্ত্রীনা নীংশিংখি। “মতম অদুদা, ভারতকী শক্তাকপু কঞ্জবগী খ্বাইদগী চাউরবা থাজবা অসি গুরু তেঘ বহাদুরজীগী শক্তম লৌদুনা লাকখি। ঔরংজেবকী তমথীবা ৱাখল্লোগী মাঙদা, গুরু তেঘ বহাদুরজীনা ‘হিন্দ দি চাদর’গী শক্তম লাংখি”, হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি। গুরু তেঘ বহাদুরগী কত্থোকপগী থৌওংনা ভারতকী চারোন-শুরোন কয়াদা মশাগী চৎনবী, ইকায় খুম্নবা অমসুং ইশাগী ইজৎকীদমক্তা হিংনবা অমসুং থৱাই থানবা ইথিল পীখি। অচৌবা শক্তি কয়া মাঙখ্রে, অচৌবা শিংনবা কয়া হনখ্রে, অদুবু ভারতনা ওমোর ওইনা লেপ্তুনা ঙসিসু তুংলমচৎকীদমক্তা খোঙদারি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা মখা তাখি। মালেম্না ঙসিদি ভারত্তা থাজবা অমসুং অনৌবা আশা অমগা লোয়ননা য়েংলি হায়না শ্রী মোদীনা ফোংদোকখি। ঐখোয়না অনৌবা ভারতকী মঙালদা গুরু তেঘ বহাদুরজীগী থৌজালবু মফম খুদিংদা উবা ফংলি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা পাউদমখি।

প্রধান মন্ত্রীনা লৈবাক্কী কাচিন কোয়া খুদিংদা গুরুশিংগী ইথিল অমসুং মখোয়গী লৌশিংগী মঙাল লৈরিবা অসিবু মরু ওইনা পল্লদুনা গুরু নানক দেবজীনা ভারতপু অমত্তা ওইনা পুন্সিনখি হায়না ফোংদোকখি। গুরু তেঘ বহাদুরজীগী তুং ইনবশিংনা মফম খুদিংদা লৈখি। পত্নাদা লৈবা শেংলবা পত্না সাহিব অমসুং দিল্লীগী রাকবগঞ্জ সাহিবকী মতাংদা পল্লদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা “ঐখোয়না ‘এক ভারত’ অসিবু গুরুগী লৌশিং অমসুং থৌজালগী মওংদা মফম খুদিংদা উবা ফংলি” হায়খি। সিখকী হেরিতেজকী নুংঙাইবা ফোংদোক্নবা সরকারনা হোৎনরিবা অসিগী মতাংদা পল্লদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা মমাংগী চহি মক্তদা, শাহিবজাদাগী চাউরবা কত্থোকপগী থৌওংবু নীংশিংবা ওইনা দিসেম্বর ২৬পু বীর বাল দিবস হায়না পালন তৌনবা সরকারনা ৱারেপ লৌখিবা অদুবু মীয়ামদা পাউদমখি। সিখকী চৎনবীগী লাইনীংফমশিংবু শম্নহন্নবা সরকারনা লেপ্তনা হোৎনরি। কর্তার সাহিবকীদমক্তা ঙাইনরম্বগী মতম হৌজিক লোইরে, সরকারগী স্কিম কয়া অমনা অসিগুম্বা শেংলবা মফমশিংদা চৎপবু লাইহনবগা লোয়ননা হেন্না খুদোংচাহল্লে। স্বদেশ দর্শন স্কিমগী মখাদা, আনন্দপুর সাহিব অমসুং অমৃতসর সাহিব মনুং চন্না মমিং চৎপা মফম কয়া অমত্তা ওইনা য়াওবা লাইনীংবগী সর্কিৎ অমা অথুবা মতমদা লৈরগনি। হেমকুন্ত সাহিবকী ওইনসু রোপৱেগী থবক্না খুমাং চাউশিনলি। গুরু গ্রন্থ সাহিবকী মতিক মঙালগী মাঙদা কোক নোঞ্জদুনা, শ্রী মোদীনা অসুম্না হায়খি, “শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহিবজী অসি ঐখোয়গী ওইনদি ভারতকী তোঙানবা মগুন চেনবা অমসুং অমত্তা ওইবগী অহিঙবা শাইওনগা লোয়ননা ইশাবু খঙজবগী লমজিং মৈরা অমনি। মরম অদুনা, অফঘানিস্তান্দা ইরাং থোক্লকপা মতমদা সরকারনা পাংথোকপা য়াবা থবক খুদিংমক পাংথোকখি অমসুং গুরু গ্রন্থ সাহিবকী শেংলবা ‘স্বরুপ’শিংবু মতিক চাবা ইকায় খুম্নবগা লোয়ননা ভারত্তা পুরকখি”। সিতিজনশিপ এমেন্দমেন্ত এক্তকী মতুং ইন্না, য়ুম্লোন্নবা লৈবাক্তগী লাকপা সিখ অমসুং মাইনোরিতীশিংগী সিতিজন ওইবা য়াবগী থৌওংবু অয়াবা পীখ্রে হায়না মহাক্না হায়খি।

ভারতকী ৱাখল্লোনগী ময়োলগী মতাংদা প্রধান মন্ত্রীনা পল্লদুনা অসুম্না হায়খি, “ভারতনা অতোপ্পা লৈবাক নত্ত্রগা খুন্নাই অমদা অকী-তুজুংবা অমত্তা পোকহনখিদ্রি। ঙসি ফাওবদা, ঐখোয়না মালেম পুম্বগী য়াইফ য়ুম্বালগী মতাংদা খল্লি। ঐখোয়না ইশানা মরোমদোম লেপচবা ঙম্বা ভারতকী মতাংদা ৱারী শাবা মতমদফাওবা, অপুনবা মালেমগী চাউখৎপনা খ্বাইদগী মাঙদা থম্লি”। ঙসিদি, ভারতনা মালেমগী তংদু লৈতাদবা ফিভম কয়াগী মরক্তা লৈরবফাওবা মশাগী তংদু লৈতাবা ফিভমগা লোয়ননা শান্তি পুরক্নবা তকশিল্লি অমসুং ভারতনা মশাগী ঙাকশেলগীদমক্তা খোঙফম চেৎলি। গুরুশিংনা থম্বীরম্বা সিখশিংগী নীংথিরবা চৎনবীনা ঐখোয়গী মাঙদা লৈরি হায়না মহাক্না মখা তাখি।

মমাংদা চৎনরম্বা অরীবা থৌওংশিংবু নাথৈদুনা থমদুনা, গুরুশিংনা অনৌবা ৱাখল্লোন কয়া মাঙদা থম্বীখি। মখোয়গী মনাইশিংনা মদুবু ইনখি অমসুং মদুদগী তমজখি। অসিগুম্বা অনৌবা ৱাখল্লোন খনবগী থৌওং অসিমক্না ৱাখল খনবগী অনৌবা থৌওং ওইখি। প্রধান মন্ত্রীনা মখা তাবা ওইনা অসুম্না ফোংদোকখি, “অনৌবা ৱাখল্লোন খনবা, লেপ্তনা শু-নোম্বা অমসুং হোৎনবা অমসুং ১০০%গী চাংদা ৱাখল চেৎপা হায়বসিনা ঙসি ফাওবদা ঐখোয়গী সিখ খুন্নাইগী শক্তাক ওইরি। মসিদি নীংতম্বগী অমৃত মহোৎসবকী মতমদা লৈবাক অসিনা লৌবা ৱারেপ্নি। ঐখোয়না ইশাগী শক্তাক্কীদমক্তা চাউথোকচগদবনি। ঐখোয়না লোকেলগীদমক্তা চাউথোকচগদবনি অমসুং মরোমদোম লেপচবা ঙম্বা ভারত অমা শেমগদবনি”।

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
How MISHTI plans to conserve mangroves

Media Coverage

How MISHTI plans to conserve mangroves
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 21 মার্চ , 2023
March 21, 2023
Share
 
Comments

PM Modi's Dynamic Foreign Policy – A New Chapter in India-Japan Friendship

New India Acknowledges the Nation’s Rise with PM Modi's Visionary Leadership