Share
 
Comments
হোলী গুরু পুরব অমসুং কার্তারপুর সাহিব কোরিদুর অমুক হন্না হাংদোকপদা লৈবাক মীয়ামদা হরাওবা ফোংদোকখ্রে
“ঙসি ঐহাক্না লৈবাক পুম্বদা হায়ননা লাক্লি মদুদি ঐখোয়না এগ্রীকলচরেল লো অহুমক হন্দোক্নবা ৱারেপ লৌরে। থা অসিগী অরোইবদা হৌগদবা পার্লিয়ামেন্ত সেসন্দা, ঐখোয়না মসিগী এগ্রীকলচরেল লো অহুমক লৌথোক্নবা কন্সতিত্যুসনেল থৌওংশিং মপুং ফানা লোইশিল্লগনি”
“২০১৪দা ঐঙোন্দা প্রধান মন্ত্রী ওইনা লৈবাক অসিবু সেবা তৌননবা খুদোংচাবা পীরকপা মতমতা, ঐখোয়না এগ্রীকলচরগী চাউখৎ থৌরাং অমসুং লোমীগী নুঙাই য়াইফবদা হান্না খুদোংচাবা পীখি”
“ঐখোয়না এম.এস.পি. খক্তা হেনগৎতে, অদুবু সরকারগী প্রোক্যুরমেন্ত সেন্তর রেকোর্দ ওইগদবা মশিংসু শেম্লি। ঐখোয়গী সরকারনা পোৎলমশিং লৈরিবা অসি হৌখিবা দিকেদ কয়াদা রেকোর্দ ওইরি”
“ফার্ম লোশিং অহুমগী পন্দমদি লৈবাক অসিগী লৌমীশিং মরুওইনা লৌমী মচাশিং মপাঙ্গল কনখৎহনবনি, মখোয়না পুথোক্লবা পোত্থোকশিং অসিগী চপ চাবা মমল ফংগদবনি অমসুং পোত্থোকশিং অসি য়োন্নবা ওপসন কয়া অমা পীবনি”
“মসিগী লোশিং অসি লৌমীশিং মরুওইনা লৌমী মচাশিং নুঙাই য়াইফনবা, এগ্রীকলচরেল সেক্তরগী য়েংলগা, ‘গানব-গরিব’কী য়াইফরবা তুংলমচৎ অমা
“ঐখোয়না এম.এস.পি. খক্তা হেনগৎতে, অদুবু সরকারগী প্রোক্যুরমেন্ত সেন্তর রেকোর্দ ওইগদবা মশিংসু শেম্লি। ঐখোয়গী সরকারনা পোৎলমশিং লৈরিবা অসি হৌখিবা দিকেদ কয়াদা রেকোর্দ ওইরি”
“ঙসি ঐহাক্না লৈবাক পুম্বদা হায়ননা লাক্লি মদুদি ঐখোয়না এগ্রীকলচরেল লো অহুমক হন্দোক্নবা ৱারেপ লৌরে। থা অসিগী অরোইবদা হৌগদবা পার্লিয়ামেন্ত সেসন্দা, ঐখোয়না মসিগী এগ্রীকলচরেল লো অহুমক লৌথোক্নবা কন্সতিত্যুসনেল থৌওংশিং মপুং ফানা লোইশিল্লগনি”

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি ভিদিও কনফরেন্সকী খুৎথাংদা লৈবাক মীয়ামদা ৱা ঙাংখ্রে।

লৈবাক মীয়ামদা ৱা ঙাংলদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা গুরু নানক জয়েন্তিগী থৌরমদা মীয়ামদা য়াইফ পাউজেল পীখ্রে। মহাক্না হরাওবসু ফোংদোকখি মদুদি চহি অমা মখায়গী মতুংদা কার্তারপুর সাহিব কোরিদুর হৌজিক অমুক হাংলে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি “ঐহাক্না মীয়ামগী লোয়ননা দিকেদ মঙা লোয়নরকপদা লৌমীশিংনা থেংনরকপা অৱা-অনা কয়া অমা উরকখ্রে, মরম অসিননি, ঐবু ২০১৪দা প্রধান মন্ত্রী ওইনা মীয়ামগী সেবা তৌনবা খুদোংচাবা অসি পীবিরকপা মতমদা ঐখোয়না এগ্রীকলচরগী চাউখৎ থৌরাং অমসুং লোমীগী নুঙাই য়াইফবদা হান্না খুদোংচাবা পীখি”। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মরু-মরাং, ইন্সুরেন্স, মার্কেত অমসুং সেবিং অসি লৌমীশিংগী ফগৎনবা খোঙথাং ওইনা লৌখৎলি। অফবা মখলগী মরু মরাংগা লোয়ননা, সরকার অসিনা লৌমীশিংদা নীম্না য়োম্বা য়ুরিয়া, সোইল হেলথ কার্দ অমসুং মাইক্রো ইরিগেসনশিংসু পীখি। 

প্রধান মন্ত্রীনা উৎখি মদুদি লৌমীশিংনা মখোয়না ৱানা থবক শুরিবা অসিগীদমক য়েংলগা মখোয়দা মমল চপ চানা ফংনবা খোঙথাং কয়া অমা পায়খৎলি। লৈবাক অসিদা খুঙ্গংগী ওইবা মার্কেত ইনফ্রাস্ত্রকচর মপাঙ্গল কনখৎহল্লি। “ঐখোয়না এম.এস.পি. খক্তা হেনগৎতে, অদুবু সরকারগী প্রোক্যুরমেন্ত সেন্তর রেকোর্দ ওইগদবা মশিংসু শেম্লি। ঐখোয়গী সরকারনা পোৎলমশিং লৈরিবা অসি হৌখিবা দিকেদ কয়াদা রেকোর্দ ওইরি” হায়না মহাক্না হায়খি।

 প্রধান মন্ত্রীনা মসিগী চাউরবা কেম্পেন অসিদা হায়খি, লৌমীশিংগী ফিভম ফগৎনবা লৈবাক অসিদা এগ্রীকলচর লোশিং অহুম পুথোক্লি। ফার্ম লোশিং অহুমগী পন্দমদি লৈবাক অসিগী লৌমীশিং মরুওইনা লৌমী মচাশিং মপাঙ্গল কনখৎহনবনি, মখোয়না পুথোক্লবা পোত্থোকশিং অসিগী চপ চাবা মমল ফংগদবনি অমসুং পোত্থোকশিং অসি য়োন্নবা ওপসন কয়া অমা পীবনি। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি চহি কয়াদগী, লৈবাক অসিগী লৌমীশিং, লৈবাক অসিগী এগ্রীকলচরেল এক্সপার্ত অমসুং লৈবাক অসিগী লৌমীগী ওর্গানাইজেসনশিংনা দিমান্দ অসি তৌদুনা লাকখি। মমাংদসু সরকার কয়ানা মসিদা ৱাখল কয়া তৌখি। হন্দকসু হায়রিবা অসি পার্লিয়ামেন্তদা ৱা খন্নখি, ৱাখল কয়া তৌখি অমদি লোশিং অসি পুথোরকপনি। লৈবাক অসি কাচিন কোয়াদা, লৌমী ওর্গানাইজেসন কয়ানা তরাম্না ওক্লি অমসুং মসিবু শৌগৎলি। প্রধান মন্ত্রীনা খোঙথাং অসিবু শৌগৎলিবা ওর্গানাইজেসন, লৌমী অমসুং মীওইশিংবু থাগৎপা ফোংদোকখি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি সরকারনা লো অসি লৌমীশিং মরুওইনা লৌমী মচাশিং নুঙাই য়াইফনবা, এগ্রীকলচরেল সেক্তরগী য়েংলগা, ‘গানব-গরিব’কী য়াইফরবা তুংলমচৎ অমা – খুঙ্গং-লায়রবা, থম্মোয় শেংনা, ময়েক শেংনা অমসুং লোমীশিংগীদমক কৎথোকপগীদমক্নি। মহাক্না মখা তাখি মদুদি, “অসিগুম্বা অশেংবা পোৎশকশিং, মপুং ফানা শেংলবা, লৌমীশিংগী অপাম্বদা, ঐখোয়না হোৎনবা য়াওদনা লৌমীদা তাকপা ঙম্লোই। এগ্রীকলচরেল ইকোনোমীস্ত, সাইন্তিস্তশিং, হেন্না খুমাং চাউশিল্লবা লৌমীশিংনা এগ্রীকলচরেল লো অসিগী মরুওইবা খঙননবা মখোয়না ঙমজবা থাক্তা হোৎনরি”। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি “ঙসি ঐহাক্না লৈবাক পুম্বদা হায়ননা লাক্লি মদুদি ঐখোয়না এগ্রীকলচরেল লো অহুমক হন্দোক্নবা ৱারেপ লৌরে। থা অসিগী অরোইবদা হৌগদবা পার্লিয়ামেন্ত সেসন্দা, ঐখোয়না মসিগী এগ্রীকলচরেল লো অহুমক লৌথোক্নবা কন্সতিত্যুসনেল থৌওংশিং মপুং ফানা লোইশিল্লগনি”।   

হোলী গুরুপুরবকী ইথিলদা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি ঙসি কনাগুম্বা অমত্তদা তাইনরোই অমসুং লৌমীশিংগী য়াইফনবগীদমক মহাক্না অমুক হন্না কৎথোক্তুনা থবক তৌরি। মহাক্না এগ্রীকলচরেল সেক্তরদা মরুওইবা খোঙথাং অমা লাওথোকখ্রে। মহাক্না জেরো বজেৎতিংদা য়ুমফম ওইবা এগ্রীকলচর অমা পুখৎনবা, লৈবাক অসি হোংদোকপা তঙাইফদবা লৈরিবা মতুং ইন্না মহৈ-মরোংগী পেতর্ন হোংদোক্নবা অমসুং এম.এস.পি. অসি হেন্না কান্নবা ফংনবা অমসুং ময়েক শেংনবা কম্মিতী অমা শেম্নবা লাওথোকখ্রে। কম্মিতী অসিদা কেন্দ্র সরকারগী, রাজ্য সরকারগী, লৌমীশিংগী, এগ্রীকলচরেল সাইন্তিস্ত অমসুং এগ্রীকলচরেল ইকোনোমিস্তকী মীহুৎশিং য়াওগনি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
Digital transformation: Supercharging the Indian economy and powering an Aatmanirbhar Bharat

Media Coverage

Digital transformation: Supercharging the Indian economy and powering an Aatmanirbhar Bharat
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM praises German Embassy's celebration of Naatu Naatu
March 20, 2023
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi praised the Video shared by German Ambassador to India and Bhutan, Dr Philipp Ackermann, where he and members of the embassy celebrated Oscar success of the Nattu Nattu song. The video was shot in Old Delhi.

Earlier in February, Korean embassy in India also came out with a video celebrating the song

Reply to the German Ambassador's tweet, the Prime Minister tweeted :

"The colours and flavours of India! Germans can surely dance and dance well!"