Bangladesh Bhavan is a symbol of the cultural ties between India and Bangladesh: PM Modi
Gurudev Tagore connects India and Bangladesh: PM Modi
Gurudev Tagore's credo of Universal Humanism is reflected in the Union Government's guiding principle of "Sabka Saath, Sabka Vikas”: PM Modi

মরূপ ওইরিবা লৈবাক বঙ্গলাদেশকী প্রধান মন্ত্রী সৈখ হসিনাজী, অথোইবা লেংবীরকপশিং, মুখ্য মন্ত্রীজী, রাজ্যপাল সাহেব, মরূপশিং।

বঙ্গলাদেশ ভবন অসি ভারত অমসুং বঙ্গলাদেশকী সংস্কৃতিগী লৈনরিবা মরি অদুগী খুদম্নি। ভবন অসিনা লৈবাক অনিমক্কী মীওই কোতি কয়াগী মরক্তা কলা, লোন, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ইমুং মনুং অমগুম লৈনরিবা মরি অমসুং মীওৎ মীনৈগী মায়োক্তা লান্থেংনখিবা অচেৎপা মরি অদুগীসু খুদম্নি। ভবন অসি শেমগৎ শাগৎপগীদমক ঐহাক্না হসিনাজী অমসুং বঙ্গলাদেশকী মীয়াম্বু হাইনীংঙায় লৈতনা থাগৎচরি।

গুরুদেব তেগোর অসি ভারত অমসুং বঙ্গলাদেশ লৈবাক অনিমক্কী জাতিগী ইশৈশিংগী শৈরেংবনি, মহাক্কী লমদম অসিদা রমজানগী য়াইফরবা থা অসিদা ভবন অসিবু শঙ্গারিবা অসিমক য়াইফরবা তাঞ্জানি।

মরূপশিং, য়ুনিবর্সিতী অসিগী অমদি শেংলবা লমদম অসিগী পুৱারী অসি বঙ্গলাদেশকী নীং তম্বা, ভারতকী নীংতম্বা অমদি বঙ্গালবু শরুক অনি থোক্না খাইদোকখিবা অদুদগী হেন্না লিরবা পুৱারীনি।

বঙ্গবন্ধু সৈখ মুজিবুর রেহমানবু বঙ্গলাদেশতা ইকায় খুম্নরিবা চাং অদুমক ভারত্তসু ইকায় খুম্নৈ। নেতাজী স্বামী বিবেকানন্দা, সুভাস চন্দ্র বোস অমসুং মহাত্মা গান্ধীবু ভারত্তা ইকায় খুম্নরিবা অদুমক বঙ্গলাদেশতসু উবা ফংই।

বঙ্গলাদেশকী শক্নাইরবা মীওই কয়া অমগী মমিং য়ুনিবর্সিতী অসিগা শম্নরি। মখোয়শিং অদুগী মরক্তা রিজৱানা চৌধরী বন্ন্যা, অদিতী মোহসিন, লিলী ইস্লাম, লীনা তপোশী, শর্মিলা বেনর্জী অমসুং নিস্সার হুসৈনগুম্বা শক্নাইরবশিং য়াওরি।
বঙ্গবন্ধু মশামকসু গুরুদেবগী ৱাখল্লোন অমসুং মহাক্কী কলাদা লুপচবা মীশক ওইরম্মি। তেগোরগী অদুগুম্লবা য়ুনিবর্সেল হ্যুমেনিজমগী ৱাখল্লোন অদুনা বঙ্গবন্ধু সৈখ মুজিবুর রেহমানগী পুক্নিং শুমহৎখি। বঙ্গবন্ধুগী পুক্নিং হুরবা ৱাফমশিংগী অচৌবা শরুক অমদি গুরুদেবগী শোনার বাঙ্গলা ওইখি। তেগোরগী য়ুনিবর্সেল হ্যুমেনিজমগী ৱাখল্লোন অদুমক ঐখোয়গী ইন্সপিরেসন্নি।

মরূপশিং, ঙসি মফম অসিদা বঙ্গলাদেশ ভবন শঙ্গারিবা অসিগুম্না বঙ্গলাদেশকী কুশ্তিয়া জিলাদা গুরুদেব তেগোরগী ময়ুম কুথীবারীবু নৌনা শেমজিন-শাজিন্নবা থৌদাং অদু ঐখোয়না লৌরি।

মরূপশিং, ঐহাক্না নীংশিংলি মদুদি মমাং চহিদা ভারতকী লান্মীশিংবু বঙ্গাদেশনা ইকায় খুম্নখিবা মতম অদু পুক্নীং নুংশিবা মতাং অমা ওইখি। মদু বঙ্গলাদেশকী নীংতম্বগীদমক থৱায় থাখিবা অদুগুম্লবা ভারতকী লান্মী ১৬৬১ অদুগী মফমদা ইকায় খুম্নবা উৎপীখি। লৈবাক অমনা য়ুম্লোন্নবা লৈবাক অমগী লান্মীশিংবু মতৌ অসুম্না ইকায় খুম্নবীবা অসি তোয়না থোক্তে।
মরূপশিং, হৌখিবা চহি খরদগী ভারত অমসুং বঙ্গলাদেশকী লৈনরিবা মরিগী পন্দুপ অমা ইবা হৌরে। মতম অমদা ৱারোইশিন পুরকপা ঙম্লরোই হায়না খন্নরম্বা লৈকংগী ঙমখৈ অমদি সমুদ্রগী ঙমখৈগুম্বা মরুওইবা বাইলেতরেল ইশুশিংগী ৱারোইশিন পুরক্লে। লম্বী থোঙ ওইগেরা, রেল ওইগেরা নত্রগা ইশিং লম্বী ওইগেরা মদু নত্রগনা কোস্তেল সিপ্পীং ওইগেরা, ঐখোয়না কনেক্তিবিতীগী লমদা খোংজেল য়াংনা মাংলোমদা চংশিল্লি। ১৯৬৫দগী থিংদুনা লৈরম্লবা কনেক্তিবিতীগী লম্বীশিং অমুক হন্না হাংদোক্লে অমদি কনেক্তিবিতীগী অনৌবা মায়কৈ অমা দিবেলপ তৌরে।

মমাং চহি মক্তদা কোলকাতাদগী খুলনা ফাওবগী এয়ার কন্দিসন ত্রেন সর্বিস হৌদোকখ্রে। মদুবু ঐখোয়না বন্ধন হায়না মমিং থোল্লে। অমদি বন্ধনগী লম্বীদা ঐখোয়না ঐখোয়গী লৈনরিবা মরি অসি মাংলোমদা পুদুনা চৎলি।

বঙ্গলাদেশকী ইলেক্ত্রিক্কী অৱাৎপা অদু ভারত্তগী লেপ্তনা পীরি। হৌজিক মেগাৱাৎ ৬০০ পীরি। চহি অসিদা হেঙ্গৎহন্দুনা মেগাৱাৎ ১১০০ ওইহন্নবা পান্দম থম্লি।

ভারতকী অৱাং নোংপোক রাজ্যশিংদা ইন্তর্নেৎকী কনেক্সন অমা বঙ্গলাদেশতগীসু লাক্লি। বঙ্গলাদেশকী দিবেলপমেন্তকীদমক প্রধান মন্ত্রী সৈখ হসিনানা খল্লিবা প্রায়োরিতীশিং অদুগী কোওপরেসনগীদমক ভারতনা দোলর বিলিয়ন ৮গী লাইন্স ওফ ক্রিদিৎকী থৌরাং তৌরে।

স্পেস তেক্নোলোজীদসু বঙ্গলাদেশ মাংলোমদা চংশিল্লি। হন্দক্তা বঙ্গলাদেশনা মখোয়গী অহানবা সেতলাইত, বঙ্গবন্ধু থাগৎখ্রে। মসিগীদমক প্রধান মন্ত্রী অমসুং বঙ্গলাদেশকী মীয়ামগী মফমদা য়াইফ-পাউজেল পীজরি। ঙসি ভারত্তা ঐখোয়না স্পেস তেক্নোলোজীবু লাইরবশিংগী পুন্সিগী ফিভম ফগৎহন্নবা অমদি সিস্তেমদা ত্রান্সপরেন্সী পুরক্নবগীদমক শিজিন্নরি। তুংদা স্পেস তেক্নোলোজীগী লমদসু ঐখোয়গী লৈবা অনিগী মরক্তা কোওপরেসনগী অনৌবা থোঙ অমা হাংলগনি হায়না ঐহাক্না থাজবা থম্লি।

মরূপশিং, প্রধান মন্ত্রী সৈখ হসিনানা ২০২১ ফাওবদা বঙ্গলাদেশকী মফম খুদিংদা ইলেক্ত্রিসিতী ফংহন্নবা মীৎয়েং থম্লি। অমদি ভারত্তা ঐখোয়না মথং চহি ফাওবদা লৈবাক্কী য়ুমথোঙ খুদিংদা ইলেক্ত্রিসিতী ফংহন্নবা তার্গেৎ তৌরি। ঐখোয়না লৈবাক অসিগী খুঙ্গং খুদিংমক্তা ইলেক্ত্রিসিতী ফংহন্নবা থমখিবা পান্দম অদু ফংবা ঙমখ্রে।

মরূপশিং, ভারতনা ইন্তর্নেস্নেল সোলর এলাইন্সকী ইনিসিয়েতিব লৌরি। মালেমগী লৈবাক কয়া এলাইন্স অসিগী শরুক ওইররে। এলাইন্স অসিনা মালেম পুম্বদা সোলর পৱারগী কেপাসিতীবু এক্সপ্লোর তৌগনি অমদি তোঙান তোঙানবা লৈবাকশিংবু ফন্দিংগী মেকানিজম অমসু থৌরাং তৌগনি। বঙ্গলাদেশসু সোলর এলাইন্সকী শরুক অমা ওইবা অসিদা ঐহাক নুংঙাইবা ফাওই। চহি অসিগী মার্চ থাদা দিল্লীদা ইন্তর্নেস্নেল সোলর এলাইন্সকী মীফম পাংথোকখি। মীফম অদুদা বঙ্গলাদেশকী রাষ্ট্রপতিসু শরুক য়াখিবা অদুদা ঐখোয় নুংঙাইবা ফাওই।

মমাং থাদা ঐহাক্না বঙ্গলাদেশকী নহা ওইরিবা মীওই ১০০গী মীহুৎ অমগা উনখি। মখোয়গী এস্পিরেসন অমসুং মংলান অদু ভারতকী নহাশিংগী এস্পিরেসন অমসুং মংলান অদুগা মান্নৈ। অমদি লৈবাক অনিমক্কী দিবেলপমেন্তকীদমক, ঐখোয়গী নহাশিংগী মংলানশিং অদু মংফাওহন্নবা, ঐখোয় অমত্তা ওইনা থবক তৌমিন্নগদবনি।

মরূপশিং, ঙসি ভারত অমসুং বঙ্গলাদেশনা মরূপ ওইবগী মরি অমগা লোইননা মাংলোমদা চংশিল্লিবা, অমনা অমগী দিবেলপমেন্তদা মতেং পীনরিবা অসি অতোপ্পশিংগীদমক্তা পরা অমনি, খুদম অমনি, খন্ননবা হিরম অমনি।
মরূপশিং, প্রধান মন্ত্রী সৈখ হসিনাজীনা বঙ্গলাদেশপু ২০৪১ ফাওবদা চাউখৎলবা লৈবাক ওইহন্নবা পান্দম থম্লিবা অদু ফংনবা হোৎনবদা ভারতনা মপুং ফানা মতেং পাংগনি।

সৈখ হসিনা মফম অসিদা লেংলকপা অসিগীদমক ঐহাক্না অমুক্কা হন্না তৌবীমল খঙবা উৎচরি। ময়াম পুম্নমকপু বঙ্গলাদেশ ভবন শঙ্গাবা অসিদা নুংঙাইবা ফোংদোকচরি।

থাগৎচরি।

 
Explore More
৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল

Popular Speeches

৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল
Narendra Modi’s Digital Century Gives Democratic Hope From India Amidst Global Turmoil

Media Coverage

Narendra Modi’s Digital Century Gives Democratic Hope From India Amidst Global Turmoil
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM greets people on occasion of Ashadhi Ekadashi
July 17, 2024

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted the people on the occasion of Ashadhi Ekadashi.

The Prime Minister posted on X;

“Greetings on Ashadhi Ekadashi! May the blessings of Bhagwan Vitthal always remain upon us and inspire us to build a society filled with joy and prosperity. May this occasion also inspire devotion, humility and compassion in us all. May it also motivate us to serve the poorest of the poor with diligence.”

“आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा! भगवान विठ्ठलाचे आशीर्वाद नेहमीच आपल्यासोबत असू देत आणि आपल्या सर्वांना आनंद आणि समृद्धीने परिपूर्ण समाजाची उभारणी करण्याची प्रेरणा मिळू दे. या उत्सवामुळे आपल्यामध्ये भक्तीभाव, नम्रता आणि करुणा वाढीला लागू दे. अतिशय प्रामाणिकपणे गरिबातील गरिबाची सेवा करण्यासाठी देखील आपल्याला प्रेरणा मिळू दे.”