Share
 
Comments
সেন্তর অসিদা সর্দার পতেলগী মীতম খিনখ্রে
“সরদার পতেলগী মীতম্না ঐখোয়গী কলচরেলগী ওইবা ভেল্যুশিং মপাঙ্গল কনখৎহনবতা নত্তনা লৈবাকশিং অনিগী মরক্তা লৈনরিবা মরীগী খুদম অমসু ওইরি”
“ভারত অসি লৈবাক অমা খক্তা নত্তে অদুবু ৱাখল অমা অমসুং কলচর অমসুনি”
“ভারতনা অতোপ্পবু হেক্তা মাংহল্লগা মশাগী চাউখৎনবগীদমক্তা মংলান তৌবা লৈতে”
“নিংতম লান্মীশিংনা মংজরম্বা ভারত অমগী মংলান অদু মতমগা চুন্নহনগনি অমসুং খুমাং চাউশিনহনগনি, অমসুং অমুকসু মখোয়না খনখিবা, ৱাখল্লোন অমসুং মসিগী হৌরকফমদা য়াম্না লুনা শম্নরি”
“সর্দার পতেলনা চহি লিশিং কয়াগী লেগেসীবু নিংশিংহনবা সোম্নাথ লাইশঙবু হিংগৎহনখি”
“অজাদি কা অমৃত মহোৎসব মনুংদা, সর্দার পতেলগী মংলান অনৌবা ভারত অমা পুথোক্নবগীদমক ৱাশক্নবা ঐখোয়না অমুক হন্না লেপ্লি”
“ভারতকী অমৃতকী ৱাশক্না মালেম শিনবা থুংনা শন্দোক্লি অমসুং মালেম্বু অমত্তা ওইহল্লি”
“ঐখোয়না কন্না হোৎনরিবা অসি ঐখোয়গী খক্তা নত্তে। মীওইবা খুনাই অমা য়াইফবা অসি ভারতকী চংশিল্লিবা চাউখৎ থৌরাংগা মরী লৈনৈ”

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা, কানাদাগী, ওন্তারিও, মার্খামদা, সনাতন মন্দির কলচরেল সেন্তর (এস.এম.সি.সি.)দা সর্দার পতেলগী মীতম শঙ্গাবদা ভিদিও মেসেজ অমগী খুৎথাংদা ৱা ঙাংখ্রে।

অহৌবদা, প্রধান মন্ত্রীনা অজাদি কা অমৃত মহোৎসব অমসুং গুজরাত দেগীদমক্তা হরাও তয়াম্বা ফোংদোকখি। মহাক্না পনখি মদুদি মহাক্না কানাদা চৎপগী মনুংদা সনাতন মন্দির কলচরেল সেন্তরগী অফবা শাফু অমা ফাওখি। মহাক্না অখন্ননা ২০১৫দা মহাক্না চৎখিবা মতমদা ভারত্তগী হৌখিবা মীওইশিংনা নুংশিবা অপাম্বা পীবিরকপবু নিংশিংলি। “সনাতন মন্দিরদা লৈরিবা সর্দার পতেলগী মীতম অসিনা ঐখোয়গী কলচরেল ভেল্যু খক্তা মপাঙ্গল কনখৎহনবতা নত্তনা লৈবাক অনি অসিগী লৈনরিবা মরীগী খুদম অমা ওইরি,” হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি।

দাইসপোরাদা লৈরিবা ভারতকী ইথোস অমসুং ভেল্যুশিং শন্দোক্না হায়রদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি মীরোল কয়াদা ভারতমচানা মালেমগী মফম অমদা হেক্তা লৈবা য়াই অদুবু ভারতমচা অমা ওইবগী হৌনবী অমসুং ভারত্তা খনজবা অদুদি কৈদৌনুংদা মাংলোই। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি, ভারতমচাশিংনা, মখোয়গী ময়ুমগীদমক লৈবাক্কী থবকশিং কৎথোকপগা লোয়ননা তৌই অমসুং মখোয়গী দেমোক্রেতিক ওইবা ভেল্যুশিং থম্মী অমসুং মথৌদাং তৌবগী ৱাখল্লোল মশাগা লোয়নদুনা লৈজৈ। মরম অসিননি “ ভারত অসি লৈবাক অমখক্তা নত্তে অদুবু ৱাখল্লোল অমসুনি, কলচর অমসুনি। ভারত অসি অৱাংবা থাক্কী ৱাখল খনবা অদুনি -ঐখোয়না হায়রিবা “বাসুধেব কুতুম্বকম’। ভারতনা অতোপ্পবু হেক্তা মাংহল্লগা মশাগী চাউখৎনবগীদমক্তা মংলান তৌবা লৈতে”।   

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি কানাদা নত্ত্রগা অতৈ লৈবাক্তা লৈরিবা সনাতন লাইশঙনা লৈবাক অদুবুসু ভেল্যু হেনগৎহল্লি। কানাদাদা অজাদি কা অমৃত মহোৎসবকী থৌরম পাংথোকপা মতমদা, পাংথোক্লিবা অদু দেমোক্রেতিক ভেল্যু শিয়র তৌবনি। “ঐহাক্না থাজৈ, মসিগী ভারতকী নিং-খা তম্বাগী অমৃত মহোৎসবকী থৌরম পাংথোকপা অসিনা কানাদাগী মীয়াম্না ভারতপু হেন্না মুন্না খঙবগী খুদোংচাবা অমা পীরগনি,” হায়না মখা তাখি।

সর্দার পতেলগী মফম অমসুং মীতমবু অনৌবা ভারতকী চাওরবা পিকচরনি হায়রদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি নিংতম লান্মীশিংনা মংজরম্বা ভারত অমগী মংলান অদু মতমগা চান্নহনগনি অমসুং খুমাং চাউশিনহনগনি, অমসুং অমুকসু মখোয়না খনখিবা, ৱাখল্লোন অমসুং মসিগী হৌরকফমদা য়াম্না লুনা শম্নরি। মরম অসিননি, হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি, নৌনা ওইরকপা ভারতকী নিং-তম্বদা, সরদার পতেলনা চহি লিশিং কয়াগী লেগেসীবু নিংশিংনবগীদমক্তা সোম্নাথ লাইশঙ হিংগৎহল্লি। “ঙসি, অজাদি কা অমৃত মহোৎসব মনুংদা, সর্দার পতেলগী মংলান ওইরিবা অনৌবা ভারত অমা শেম্নবা ৱাশক লৌনবগীদমক্তা ঐখোয়না লেপ্লি অমসুং ‘স্তেচু ওফ য়ুনিতী’ অসিনা মপুং ওইবা পুক্নিং থৌগৎপা অমনি” হায়না প্রধান মন্ত্রীনা মরুওইবা পীখি। সনাতন মন্দির কলচরেল সেন্তরদা লৈরিবা ‘স্তেচু ওফ য়ুনিতী’গী অতোপ্পা মীতম অসিনা ভারতকী অমৃতকী ৱাশক অসি ভারতকী ঙমখৈ খক্তা লোইদে হায়বা তাক্লি। ৱাশক অসিনা মফম খুদিংদা শন্দোক্তুনা মালেম পুম্বা শম্নহল্লি, হায়না মহাক্না হায়খি।

প্রধান মন্ত্রীনা অমৃতকী ৱাশক্কী মালেমগী ওইবা মওং মতৌ হন্না নিংশিংখি অমসুং হায়খি ঐখোয়না আত্মানির্ভর ভারতকী মতাংদা ৱারী শারকপা মতমদা, ঐখোয়না মালেমগী ওইনা থবক-থৌরমশিং চংশিন্নবা অনৌবা ওইথোকপা য়াবশিং হাংদোক্নবগী ৱারী শাগনি। মসিগা মান্ননা য়োগা পুথোকপদা, মীপুম খুদিংমক্না লায়না অমত্তা লৈতবা হায়না ৱাখলদা ফাওরি। সস্তেনেবল দিবলপমেন্ত অমসুং ক্লাইমেৎ চেঞ্জগুম্বা ইসুশিংদা ভারতনা মীওইবা খুনাই পুম্বগী ওইনা শরুক য়ারি। “ঐখোয়না কন্না হোৎনরিবা অসি ঐখোয় খক্তগী নত্তে। মীওইবা খুনাই পুম্বা য়াইফবা অসি ভারতকী চংশিল্লিবা চাউখৎ থৌরাংগা মরী লৈনৈ”।  প্রধান মন্ত্রীনা ভারতকী দাইসপোরাশিংদা মসিগী পাউজেল অসি শন্দোকপদা অহেনবা থৌদাং লৌনবা হায়দুনা মরুওইবা পীখি অমসুং লোইশিনখি।  

 

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
India’s non-fossil energy has grown by 25 per cent in 7 years

Media Coverage

India’s non-fossil energy has grown by 25 per cent in 7 years
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM applauds those who are displaying their products on GeM platform
November 29, 2022
Share
 
Comments
GeM platform crosses Rs. 1 Lakh crore Gross Merchandise value

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has applauded the vendors for displaying their products on GeM platform.

The GeM platform crosses Rs. 1 Lakh crore Gross Merchandise value till 29th November 2022 for the financial year 2022-2023.

In a reply to a tweet by Union Minister, Shri Piyush Goyal, the Prime Minister tweeted;

"Excellent news! @GeM_India is a game changer when it comes to showcasing India’s entrepreneurial zeal and furthering transparency. I laud all those who are displaying their products on this platform and urge others to do the same."