Share
 
Comments
I dedicate this (Seoul Peace) award to the 1.3 billion people of India for giving me the opportunity to serve them: PM Modi
India’s growth story is not only good for the people of India but also for the entire world: PM Modi
The time has come for all right-thinking nations to join hands to completely eradicate terrorist networks: PM Modi

সিওল পীস প্রাইজ কলচরেল ফাউন্দেসনগী চেয়রমেন ৱোন ই-হিয়োক

নেস্নেল এসেমব্লীগী স্পীকর, মুন ই-সাং

কলচর মিনিস্তর, দো জোং-ৱান

য়ুনাইতেৎ নেসন্সকী হান্নগী সেক্রেতরী জেনেরেল, বান কি-মুন

সিওল পীস প্রাইজ কলচরেল ফাউন্দেসনগী অতৈ মেম্বরশিং,

শক্নাইরবশিং

ইবেম্মশিং অমসুং ইবুংঙোশিং

মরূপশিং,

খুরুমজরি!

ময়াম পুম্নমকপু তরাম্না ওকচরি,

সিওল পীস প্রাইজ পীরকপদা ঐনা ইকায়খুম্নবা উৎচরি। মসিগী মনা অসি ঐঙোন্দা পীবা নত্তে, মসি ভারতকী মীয়ামদা পীবনি। মনা অসি চহি মঙাগী মনুংদা ভারতমচা বিলিয়ন ১.৩ হেনবগী থৌনা অমসুং হৈশিংবনা ভারতনা পুরকখিবা মাইপাকপশিং অদুদা পীবনি। মরম অদুনা মখোয় ময়ামগী মহুৎ শীন্দুনা ঐনা মনা অসি লৌজরি অমসুং ঐগী ইকায়খুম্নবা অদু উৎচরি।মালেম অসি ইমুং অমনি হায়বা পাউজেল অসিনা পীরিবা ৱাঙুলোন অদু মশক খঙবা ওইনা মনা অসি পীবনি। মহাভারতকী লান মনুংদা ভাগাবান কৃঞ্চনা ভগবৎ গীতা তম্বীদুনা লানফমদা শান্তিগী পাউজেল পীবা অদুগী কলচরল অদুগীদমক মনা অসি পীবনি। মসিগী মনা অসি ঐখোয় ময়াম্বু তাকপী-তম্বীরিবা লৈবাক অদুদা পীবা মনানি।

 

 

ওঁ দয়ৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষংশান্তি, পৃথ্বীশান্তি, পৃথ্বীশান্তিরাপঃ শান্তিরৌষধয়ঃশান্তিছ| 
বনস্পতয়ঃ শান্তিবির্শ্বেদেতাঃ শান্তির্ব্রহমশান্তি, সর্বঁশান্তিঃ, শান্তিরেবশান্তি, সামাশান্তিরেধি॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

মসিনা হায়রি:

অহাংবদা অতিয়া লৈবা মফম খুদিং শান্তি লৈবা ওইসনু,

মহৌশাদা লৈরিবা ঐখোয়গী গ্রহ শীনবা থুংনা।

নুংদা শান্তি ফংবা ওইরসনু।

মসিগী মনা অসি মতম চুপ্পদা মশাগী অনীংবশিংগী মহুৎতা খুন্নাইগী য়াইফনবা থবকশিং হান্না পাংথোকপা মীওইশিংগীনি। ঐখোয়না মহাত্মা গান্ধীগী চহি ১৫০শুবা মপোক কুমওন থৌরম পাংথোকপা চহিদা মনা অসি ঐঙোন্দা পীরকপদা ঐনা ইকায়খুম্নবা উৎচরি। মনা অসিদা য়াওরিবা লুপা ক্রোর ১.৩০গী শেনফম অসি নামামী গঙ্গে ফন্দা ঐনা হাপচিনগনি। ভারতকী মীয়াম্না অশেংবনি হায়না লৌনরিবা অমসুং ঐগী লৈবাক্কী নুপা অমসুং নুপী মিলিয়ন কয়াগী শেন-থুমগী হিংনবগী লম্বী অমা ওইরিবা তুরেল অমা শেংদোক্নবা থবক ঐখোয়না পায়খৎলি।

মরূপশিং,

সিওল পীস প্রাইজ অসি ১৯৮৮দা সিওলদা পাংথোকখিবা ২৪শুবা সম্মর ওলেম্পিক্স মাইপাকপগী নীংশিংবা ওইনা লিংখৎখিবনি। গেম্স অদু ভারতনা ফজনা নীংশিংলি। মরমদি মদু মহাত্মা গান্ধীগী মপোক নুমিৎতা লোইশিনখি। গেম্স অদুনা কোরিয়াগী খ্বাইদগী ফজরবা কলচর, কোইরিয়াগী মীয়োক-মীচান ফজবা অমসুং কোরিয়াগী শেন-থুমগী ফিবম ফবা অদু উৎখি। অমসুং কাউদবা অমনা, মালেমদা অনৌবা শান্নবগী শক্তি লৈরবা লৈবাক অমা থুংলবা হৌখি। হায়রিবা গেম্স অদু মালেমগী পুৱারীদা মরুওইবা অমসু ওইখি। মালেমগী ওইনা খুদোংচাদবা কয়া মায়োক্নরিঙৈ মতমদা ১৯৮৮গী ওলেম্পিক্স অদু পাংথোকখি। মতম অদুদা ইরান-ইরাক লান লোইখিবদা ঙাইরি। অফগানিস্থানগী মতাংদা চহি অদুগী অঙনবা শরুক্ত জেনেভা একোর্দ খুৎয়েক পীনখি। কোল্দ ৱার লোইশিনখিদুনা, নুংঙাই য়াইফবা অনৌবা মতম অমা লাক্লগনি হায়না য়াম্না থাজনা লৈনবা মতমনি। ১৯৮৮দা লৈরম্বা মালেমগী ফিবমশিং অদুগা চাংদম্নবদা ঙসি ওইরিবা মালেমগী ফিবমশিং অসিনা হিরম কয়াদা ফবা হেল্লি।মালেমগী ওইনা লায়রবা হন্থরক্লি। হকশেল অমসুং মহৈ-মশিং তম্বগী থবকশিং ফগৎলক্লি।অদুবু, হৌজিক ফাওবা মালেমগী ওইনা শিংনবা কয়া মায়োক্নরি। খরানা অরিবনি, খরানা অনৌবনি। সিওল ওলেম্পিক্স পাংথোক্কদবা থা খরাগী মমাংদা, ক্লাইমেত চেঞ্জগী মতাংদা মীয়াম্না অহানবা চেকশিন-ৱারোল পীবা হৌখি।

 

ঙসদি, মসি মীওইবা খুন্নাইদা য়াম্না চাউনা শিংনবা অমা ওইরে। সিওল  ওলেম্পিক্সগী চয়োল খরাগী মমাংদা অল-কৈদা কৌবা লুপ অমা শেমখি। ঙসিদি, রেদিকেলাইজেসন অমসুং তেরোরিজম অসি মালেমগী ওইনা চৎথরক্লে অমসুং মালেমগী শান্তি অমসুং সেক্যুরিদাদা অচৌবা শিংনবা অমা ওইরে। হৌজিক মালেম অসিদা মীওই মিলিয়ন কয়া চানবা, য়ুম, হকশেল, সেনিতেসন, মৈ অমসুং পুন্সিগী চিংলেম্বা মতিক চানা ফংদনা লৈরি। তশেংনা, লম অসিদা তৌগদবা থবক ময়াম অমা লৈরি। ঐখোয়না থেংনরিবা অৱাবশিং কোকহনবগী থবক অসি য়াম্না ৱাবা অমনি। মদুগী শরুক অদুদা ভারতসু য়াওরি। মালেমগী অপুনবা মীশিংগী শরুক তরুক থোকপগী অমা ওইরিবা ভারতকী মীয়ামগী য়াইফনবা ঐখোয়না থবক পায়খৎলি। অকনবা শেন-থুমগী মচাকশিং লৈদুনা ঙসি ভারত অসি মালেমদা য়াংনা চাউখৎলক্লিবা ইকোনোমী অমা ওইরি।

ঐখোয়না শেন-থুমগী অচৌবা অহোংবা কয়া পায়খৎপদগী মসি ওইরকপনি। খুন্নাই অমসুং শেন-থুম চাউখৎপদা মেক ইন ইন্দিয়া, স্কিল ইন্দিয়া, দিজিতেল ইন্দিয়া অমসুং ক্লিন ইন্দিয়ানা মতেং পাংখি। মী খুদিংমক শেন-থুমগী কান্নবা ফংহন্নবা, শেন্থং ফংনবা, দিজিতেল ত্রান্সসেক্সন ফংনবা, লম্বী-থোং লৈহন্নবা, অপীকপা অমসুং য়াইমরপ ওইনা চাউবা ফার্মশিং শৌগৎনবা অমসুং ভারতকী নাগরিকশিং ফগৎহন্নবা ঐখোয়না অকনবা মীৎয়েং থম্লি। স্বচ্ছ ভারত অভিয়ান্না লু-নানবা ভারত ওইহল্লে; ২০১৪দা সেনিতেসন চাদা ৩৮ ওইরম্বদগী হৌজিক চাদা ৯৮ য়ৌরে। চাক থোংনবা গ্যাস শীজিন্নদুনা উজ্জ্বলা য়োজনানা খুঙ্গংগী নুপীশিংগী পুন্সি ফগৎহল্লে; লায়রবা মীওই মিলিয়ন ৫০০ হেনবদা অয়ুশ্মান ভারতনা হেল্থ ইন্সুরেন্স পীরি অমসুং হায়রিবা থবকশিং অসিনা ভারতনা য়ু এনগী সস্তেনেবল দিবেলবমেন্ত গোলশিং ফংনবা লম্বীদা চংশিল্লি। করিগুম্বা ঐখোয়না মী অমদা কান্নবা অমা হেক্ত ফংহন্নবা থবক পায়খৎকদবা লৈরবদি লায়রবশিংদগী খ্বাইদগী লায়রবা অমসুং অশোনবশিংদগী খ্বাইদগী শোনবশিং নীংশিংনবা মহাত্মা গান্ধীগী পাউতাকশিং অদুনা ঐখোয়বু লমজিংবীদুনা ঐখোয়না থবকশিং পায়খৎলি।

মরূপশিং,

ভারতনা ফগৎলকপগী ৱারী অসি ভারতকী মীয়াম খক্তগী অফবগী ৱারী নত্তে, মসি মালেম পুম্নমক্কীনি। ঐখোয়না নোংম-নোংমগী শম্নবা হেনগৎলক্লিবা মালেমদা হিংলি। অহুমশুবা খ্বাইদগী চাউবা ইকোনোমী অমা ওইনা, ঐখোয়না ফগৎলকপা অমসুং নুংঙাইবা অসিনা মালেমগী চাউখৎলকপা অমসুং ফগৎলকপদা মতেং পাংগনি। শান্তি লৈবা, তংদু লৈতাবা অমসুং শেন-থুমগী মরি লৈনবা মালেম অমা শেম্নবা ঐখোয়না হোৎনরি। ভারতনা মালেমগী লৈবাকশিংগী দাইত্ব লৈবা লৈবাক অমা ওইনা, ক্লাইমেত চেঞ্জ থেংননবা ঐখোয়না মাংজিল থারি।

 

মমাংঙৈদগী হৌনা কার্বোন ফুদ-প্রিন্ত য়াম্না নেম্না লৈজরবসু, ভারতনা মালেমগী ওইনা ক্লাইমেত চেঞ্জ থেংনবদা শরুক য়াদুনা লাক্লি। লৈবাক মনুংগী ওইনা, নেস্নেল এক্সন প্লান অমা শেমদুনা কার্বোন থাদোকপা হন্থহন্নবা, উমং হেনগৎহন্নবা, মমাংঙৈদগী চৎনরক্লবা কার্বোন য়াওবা ফুয়েলশিং রেন্যুএবল ইনর্জীশিংনা মহুৎ শীন্নবা থবক পায়খৎলে। মপান নাইদ্রবা সোলর ইনর্জীনা ফোসিল ফুয়েলশিংগী মহুৎ শীন্নবা ৱাখল মান্নবা লৈবাকশিংগা পুনশিন্দুনা ইন্তর্নেস্নেল সোলর এলাইন্স হৌদোক্লে। য়ু এনগী পীস কিপ্পিং ওপরেসনশিংদা লান্মী মতেং পাংবা লৈবাকশিংগী মরক্ত ঐখোয়না মকোক্তা লৈরি। কোরিয়ন পেনিন্সুলাদা শান্তি থম্নবা মতেং পাংবা ঙম্বদা ঐখোয়না চাউথোকচবা পোক্লি।

মুক্নবা লৈবা মফমশিংদা ঐখোয়না ওপরেসনশিং পাংথোক্লি অমসুং ভারতমচাশিং কনবতা নত্তনা লৈবাক কয়াগী মীওইশিং কল্লি। ঐখোয়না অতোপ্পা লৈবাকশিংগী চাউখৎ-থৌরাংগী থবকশিংদা পাংবা য়াবা মতেং পাংলি। হায়রিবা থবকশিং অসিগী মতেংনা, অমগা অমগা শম্নরবা মালেম অসিগী কান্নবশিং খুদিংমক ফংমিন্নবা হোৎনরি। হৌখিবা চহি খরা অসিদা ঐগী সরকারনা লৈবাক কয়াগা লৈনবা মরিশিং নৌনা ফগৎহল্লে অমসুং অনৌবা মরি কয়া শেম্লে।ঐখোয়গী এক্ত ইস্ত পোলিসীগী মখাদা কোরিয়া য়াওনা নোংপোক এসিয়াদা ঐখোয়না লৈবাকশিংগা লৈনবা মরি নৌনা ফগৎহল্লে। প্রসিদেন্ত মুনগী নিউ সাউদর্ন পোলিসীদা ঐনা হরাওবা ফোঙদোক্লি।

মরূপশিং,

চহি কয়াগী মমাংদগী ভারত অসি শান্তিগী লম অমা ওইদুনা লাক্লি। চহি লিশিং কয়াগী মমাংদগী ভারতকী মীয়াম্না শান্তি অমসুং নুংশিননা পুন্না হিংমিন্নবগী থবকশিং চৎথদুনা লাক্লি।ঐখোয়গী লোন চা কয়া, রাজ্য কয়া অমসুং মরুওইবা ধর্ম্ম কয়া লৈরি। মালেমদা খ্বাইদগী খেন্নবা লৈবাক অমা ওইবদা ভারতনা চাউথোকচবা পোক্লি। ঐখোয়গী লম অসি ধর্ম্ম খুদিংমক্কী মীয়াম অমসুং মীওই খুদিংমক নুংঙাইনা হিংবা লম অমা ওইবগী ঐখোয় চাউথোকচবা পোকই।

মরূপশিং,

কোরিয়াগুম, ভারতসু ঙমখৈ ৱাংমদগী চৈথেং ফংলি। শান্তি ওইনা চাউখৎনবা ঐখোয়না হোৎনরিবা থবকশিং য়াম্না তোইনা ঙমখৈ ৱাংমদগী চৎথরকপা তেরোরিজম্না অপনবা পীরি।চহি ৪০ হেন্না ভারতনা ঙমখৈ ৱাংমদগী চৎথরকপা তেরোরিজমগী চৈথেং ফংদুনা লাক্লি।ঙসিদি লৈবাক খুদিংমক মসিগী অৱাবা অসি ঙমখৈশিংদগী নত্ত্রবসু ফংলে। তেরোরিস্ত নেতৱার্কশিং, মখোয়দা শেন্থং পীবা অমসুং তেরোরিস্তশিংগী ৱাখল্লোনশিং থেংননবা মালেমগী লৈবাকশিং পুন্না থবক তৌমিন্নবগী মতম অদু ওইরে।

 

 

মরূপশিং,

হৌখিবা চহি খরা অসিদা কোরিয়া পেনিন্সুলাদা শান্তি থম্নবা থবক খুমাং চাউশিল্লে। দি পি আর কে অমসুং মালেমগী লৈবাকশিংগী মরক্ত থাজনদবা অমসুং চিংনবা লৈরম্বা অদু কোকহন্নবা প্রসিদেন্ত মুন্না অচৌবা থৌদাং লৌবীবগীদমক থাগৎলি। মসি অপীকপা মাইপাকপা নত্তে।কোরিয়া অনিগী মরক্ত অমসুং য়ু এস এ অমসুং দি পি আর কে অনিগী মরক্তা ৱারী শানবা চৎথরিবা অসিদা ঐগী সরকারনা শৌগৎলি।

কোরিয়াদা হায়নবা অমা লৈ:

সিচাগি বানিদা,

ফজনা হৌরবদি মদু তঙ্খাই অমা মাইপাক্লে  

কোরিয়াগী মীয়াম্না লেপ্তনা কোরিয়া পেনিন্সুলাদা য়াম্না থুনা শান্তি হঞ্জিলহল্লক্কনি হায়না ঐনা থাজবা থম্লি। ১৯৮৮ ওলেম্পিক্সকী থিম শোংগী শরুক অমা হায়রগা ঐ লোইশিনবা পাম্মি, মরমদি মসিনা ঐখোয় পুম্নমক্কী তুংগী য়াইফনবা থাজবশিং য়াওরি: খুৎকা খুৎকা শম্নদুনা, ঐখোয় মফম শীনবা থুংনা লেপ্লি, মসিগী মালেম অসি ঐখোয়না ওইহনবা ঙমগনি, হিংবদা নুংঙাইবা মফম অমা।

গামসা হামনিদা!

থাগৎচরি!

অদোমবু ঙমখৈ লৈতনা থাগৎচরি!

 

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
21 Exclusive Photos of PM Modi from 2021
Explore More
পি.এম.না উত্তর প্রদেশকী বারানসীদা কাশী বিশ্বনাথ ধাম শঙ্গাবদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না উত্তর প্রদেশকী বারানসীদা কাশী বিশ্বনাথ ধাম শঙ্গাবদা থমখিবা ৱারোল
India's Global Innovation Index ranking improved from 81 to 46 now: PM Modi

Media Coverage

India's Global Innovation Index ranking improved from 81 to 46 now: PM Modi
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 16 জনুৱারী, 2022
January 16, 2022
Share
 
Comments

Citizens celebrate the successful completion of one year of Vaccination Drive.

Indian economic growth and infrastructure development is on a solid path under the visionary leadership of PM Modi.