Share
 
Comments
22 lakh houses to be constructed in UP, 21.5 already approved, 14 lakh families already got their housing unit
Guru Saheb’s life and message inspires us to take on the challenges while following the path of service and truth: PM Modi
Uttar Pradesh is among the states that are moving the fastest on building houses for the poor: PM Modi
Aatmnirbhar Bharat is directly linked to the self-confidence of the country’s citizens and a house of one’s own enhances this self-confidence manifold: PM

অদোম পুম্নমক মরুওইনা ইমাশিং – ইচল-ইচেশিং, অদোম পুম্নমকপু হন্না হন্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। অদোম ইশাগী য়ুম, মঙলানগী য়ুম, য়াম্না থুবা মতমদা ফংগদৌরে। নুমিৎ খরনিগী মমাংদা সুর্য় উত্তরায়ন্দা লাকখি। হায়নৈ মতম অসি অফবা থবক্কীদমক খ্বাইদগী মতিক চাই। অসিগুম্বা অফবা মতম অসিদা অদোমগী য়ুম শাননবগীদমক শেল ফংলবদি, নুংঙাইবা অমুক্কা হেনগৎহল্লি। নুমিৎ খরনিগী মমাংদা লৈবাক অসিনা কোরোনা ভেক্সিনগী, মালেমগী খ্বাইদগী চাউবা খোংজং অমা চংশিল্লি। হৌজিক মসি অতোপ্পা থৌনা হেনগৎনীংঙাই ওইবা থবক অমা ওইরি। অদোম পুম্নমক্কা ৱারী শানজনবগী তাঞ্জা ঐনা ফংজরে। অদোম্না অদোমগী ৱাখল্লোনসু ফোংদোক্লে, থৌজালসু পীনবীরে অমসুং ঐনা উরি মদুদি অদোমগী মায়থোংদা নুংঙাইবগী, পেঞ্জবগী মমি তারি। থবক কল্লবা পুন্সি অমগী মঙলান মপুং ফাগদৌরে। মসি অদোমগী মিৎলু অদুদা ঐনা উবা ফংখি। অদোমগী নুংঙাইবা অসি, অদোমগী পুন্সিদা খুদোংচাবতনা থনবা, মসি ঐগী খ্বাইদগী চাউবা থৌজাংল ওইগনি অমসুং প্রধান মন্ত্রী আৱাস য়োজনা গ্রীমীনগী কান্নবা ফংলবা পুম্নমক্তা ঐনা অমুক্কা হন্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি।

ঙসিগী থৌরম অসিদা উত্তর প্রদেশকী রাজ্যপাল, আনন্দীবেন পতেলজী, থৌরম অসিদা ঐগা লোইনরিবা ঐখোয়গী কেবিনেৎকী তেংবাংলোই শ্রীমান নরেন্দ্র সিংহ তোমারজী, উত্তর প্রদেশকী মমিং চৎলবা মুখ্যমন্ত্রী শ্রী য়োগী আতিদ্যনাথজী, উত্তর প্রদেশকী খুঙ্গং চাউখৎ-থৌরাংগী মন্ত্রী মহেন্দ্র সিংহজী, তোঙান তোঙানবা খুঙ্গংশিংগা মরী লৈনরিবা কান্নবা ফংলবা ইচিল-ইনাও অমসুং ইচেল ইচে পুম্নমক, ঙসি তরাশুবা গুরু শ্রী গোবিন্দ সিংহজীগী প্রকাশ পুরবসুনি। শেংলবা থৌরম অসিদা ঐনা গুরু গোবিন্দ সিংহজী সাহেবকী খুয়া খাদা খুরুমজরি। ঐনা লৈবাক মচা পুম্নমক্তা প্রকাশ পুরবকী হায়নীংঙাই লৈতনা নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। গুরু সাহিবনা ঐহাকপু অদুক্কী মতিক থৌজানবীবা অসি ঐগী লাইবক ফবনি। গুরু সাহেবনা সেবক ঐঙোন্দগী লেপ্তনা সেবা ফংবীখি। সেবা অমসুং অচুম্বগী লম্বীদা চৎলদুনা অচৌবদগীনা অচৌবা শিংনবা কয়াসু মায়োক্ননবগী ইথিল ঐখোয়না গুরু গোবিন্দ সিংহজীদগী ফংজখি।.

চহি মঙাগী মমাংদা ঐনা য়ু.পি.গী আগরাদগী প্রধান মন্ত্রী আৱাস য়োজনা অসি হৌদোকচবগী লাইবক ফবা অদু ফংজখি। অসুক্কী মতিক তেনখ্রবা মতম অসিদা স্কিম অসিনা লৈবাক অসিগী খুঙ্গংশিংগী শক্তম হোংদোকপা হৌখ্রে। স্কিম অসিগা লোইননা মীওই করোর কয়াগী থাজবা য়াওরি, মখোয়গী মঙলান য়াওরি। প্রধান মন্ত্রী আৱাস য়োজনানা লাইরবদগী লাইরবশিংবুসু থাজবা অসি পীরি মদুদি হোয়, ঙসি নত্ত্রসু হয়েংদি ঐগীসু য়ুম লৈবা য়াই।

মরূপশা,

ঙসি ঐহাক মসিগীদমকসু নুংঙাইবা ফাওই মদুদি য়ু.পি. অসি ঙসিদি লৈবাক অসিগী খুঙ্গং, লোইজি-লোইয়া খুদিংদা লাইরবশিংগীদমক্তা খ্বাইদগী খোংজেল য়াংনা য়ুম শাগৎলক্লিবা রাজ্যশিংগী মনুংদা অমা ওইরে। খোংজেল অদুগী খুদম ঙসিগী থৌরম অসিসুনি। ঙসি অমুক্তদা য়ু.পি.গী ইমুং লাখ ৬তগী হেনবদা হকথেংননা মখোয়গী বেঙ্ক একাউন্তা চাউরাক্না লুপা করোর ২৭০০ মখোয়গী একাউন্ততা ত্রান্সফর তৌখ্রে। মদুগী মনুংদা ইমুং লাখ ৫ হেনবরোমদি মখোয়গী অহানবা ইন্সতোলমেন্ত ফংলি। হায়বদি, খুঙ্গংগী ইমুং লাক মঙাদগী হেনবগী পুন্সিগী ঙাইদরকপা অদু ঙসি লোইরে। নুমিৎ অসি অদোম ময়ামগী কয়াদা চাউরবা নুমিৎনো, কয়াদা য়াইফরবা নুমিৎনো, মসি ঐ ময়েক শেংনা খঙবা ঙম্মি, ফাওবসু ঙম্মি অমসুং পুক্নীংদা পেঞ্জবগী ৱাখল অমা অমসুং লাইরবশিংগীদমক্তা অদুক্কী মতিক য়াম্না থবক তৌজনবগী ইথিলসু ফংজৈ। মতৌ অসুম্না, ঙসি ইমুং লিশিং ৮০সু মখোয়গী য়ুমগী অনিশুবা ইন্সতোলমেন্ত ফংলি। হৌজিক অদোমগী ইমুংগী মথংগী নীংথম থা অসি অদুক্কী মতিক অৱাবা হায়বদু ওইররোই। মথংগী নীংথমথাদা অদোমগী ইশাগী য়ুমসু লৈরগনি, য়ুমদা খুদোংচাবশিংসু ফংলগনি।

মরূপশা,

আত্মনির্ভর ভারতকী মরী অসি লৈবাক অসিগী মীয়ামগী আত্মবিশ্বাসকা হকথেংননা লৈনৈ। অমসুং য়ুম অসি মীওইবগী মশানা মশাবু থাজজবা অসি শরুক কয়া হেনগৎহল্লিবা থৌরাং অমনি, ইকাই খুম্ননীংঙাই ওইরবা খুদোল অমনি। ইশা ইশাগী য়ুম লৈরবদি তুদু লৈতাবা ওই। মখোয়না খল্লি মদুদি পুন্সিদা অফ-ফত্তা থোক্লবসু য়ুম লৈরবদি মতেং ওইনগনি। মখোয়না খল্লি মদুদি ময়ুম শারবনিনা নোমদি লাইরবসু কোক্লগনি। অদুবু ঐখোয়না উরি মদুদি মমাংদা পাল্লম্বা সরকারশিং অদুগী মতমদা করি ফিভম ওইরম্বগে। ঐনা মরুওইনা উত্তর প্রদেশকী মরমদা হায়জরিবনি। লাইরবশিংনা মসি খনবা ফাওভা খল্লুদে মদুদি সরকারনা য়ুম শাদবদসু মতেং পাংবা য়াই হায়বসি। হান্না লৈরম্বা আৱাস য়োজনাশিং, মখোয়গীদমক য়ুম শারম্বা থাক, মদুসু কনামতদা লোৎপা নত্তে। অরানবা পোলিসীগী মরালনি, অদুবু ‘লাইবক্তা তম্লম্বা’ হায়বা অসিদা খাংবা তাখি ঐগী লাইরবা ইচিল-ইনাওশিং। খুঙ্গংদা লৈরিবা লাইরবশিংবু অৱাবা অসিদগী কোকহন্নবগীদমক, লাইরবশিংদা পক্কাগী য়ুম পীনবগীদমক প্রধান মন্ত্রী আৱাস য়োজনা গ্রামীন (খুঙ্গং) হৌদোকখি। লৈবাক অসিনা নীং খা তম্বগী চহি ৭৫ মপুং ফারকপা ফাওবদা লাইরবা ইমুং পুম্নমক্তা পক্কাগী য়ুম পীনবগী পান্দম থম্লি। পান্দম অসি মপুং ফাহন্নবগীদমক্তা হৌখিবা চহি খরা অসিদা চাউরাক্না য়ুম করোর ২ শুপ্নগী খুঙ্গংগী লমদম খক্তদা শাখি। প্রধান মন্ত্রী আৱাস য়োজনা মথন্তগী মখাদসু চাউরাক্না য়ুম করোর চানি য়াঙ্খৈরোমগী শো, মীয়ামদা খুৎশিন্নখ্রে। য়ুমশিং অসি শাননবগীদমক চাউরাক্না লুপা করোর লাখ অমা মখাই কোন্দ্র সরকার মথন্তনা পুথোকখি।

মরূপশা,

উত্তর প্রদেশতা আৱাস য়োজনাগী ৱাফম হেক পল্লকপদা ঐ অরিবা ৱাফম খরা নীংশিংলকই। মমাংগী সরকারগী মতমদা, মতুংদা অদোম্না মখোয়বু তান্থোকখি ঐ নীংশিংলি মদুদি ২০১৬তা ঐখোয়না স্কিম অসি লোঞ্চ তৌখি, মদুদা কয়াদা অৱাবা ওইখিবা। হান্নগী সরকার অদুদা, কয়ারক হন্না ভারত সরকারগী মায়কৈদগী ঐগী ওফিস্তগী চিথী কয়া ইখি, মদুদি য়োজনা অসিগী কান্নবা মখোয়গী বেঙ্ক একাউন্ততা ঐখোয়না পৈশা থাবা ঙম্ননবা লাইরবশিংগী বেনিফিসরীশিংগী মিং থাবীরকউ। ঐখোয় পৈশা থাননবা শেম-শাদুনা লৈখি। অদুবু কেন্দ্র সরকারগী চিথীশিং অদু , মীফম কয়াগী মনুংদা হায়জখিবশিং অদুবু থৌওইনা লৌখিদে। সরকার অদুগী থৌওং অদু ঙসিসু য়ু.পি.গী লাইরবশিংনা কাওবা লৈতে। ঙসি য়োগীজীগী সরকারগী অচেৎপা অসিগী ফলনি, মহাক্কী তীম অপুনবগী হোৎনবগী মহৈননি ঙসি আৱাস য়োজনাগী থবক্কী খোংজোলসু হোংদোক্লিবা, অমসুং মওংসু হোংদোক্লে। স্কিম অসিগী মখাদা য়ু.পি.দা চাউরাক্না গ্রামীন অৱাস লাখ ২২ শাগদবনি। মদুগী মনুংদা য়ুম লাখ ২১ মখায়দগী হেন্না শাবগী অয়াবসু পীখ্রে। অসুক্কী মতিক তেনখ্রবা মতমদা য়ু.পি.গী খুঙ্গংশিংদা লাইরবা ইমুং লাখ ১৪ মখায়না মখোয়গী পক্কাগী য়ুমসু ফংখ্রে। অমসুং ঐনা ঙসি মসি উবদা হরাওবা ফাওই মদুদি য়ু.পি.দা সি.এম. আৱাস য়োজনাগী অনম্বা থবক সরকার অসিনা তৌরি।

মরূপশা,

ঐখোয়গী লৈবাক্তা স্কিমশিংগী পুৱারী অসি চহি কয়া লিরবনি। হান্নসু লাইরবশিংনা অফবা য়ুম, অহোংবা য়ুম মথৌ তারকই। অদুবু স্কিমশিং অদুগী মওং অদু লাইরবশিংগীদমক য়াম্না ফত্তবা ওইহনখি। মরম অসিনা চহি মরি-মঙাগী মমাংদা কেন্দ্র সরকারনা আৱাস য়োজনা অসিদা থবক তৌরকপদা, ঐখোয়না অরানবশিং অদু কোকহন্নবা, অরানবা থৌরাংশিং অদু চুমথোক্নবা অমসুং অনৌবা পাম্বৈ থিদোক্নবা, অনৌবা পোলিসী শেম্ননবগী ৱাফমদা ঐখোয়না অখন্ননা মিৎয়েং চংখি। অমসুং মদুদা য়ুমগী থাজবা মাংলুরবা খুঙ্গংগী লাইরবশিং অদুদা খ্বাইদগী হান্না য়ৌশিনখি।

মরূপশা,

ঙসি লৈবাক অসিনা হোৎনরি মদুদি মরু ওইবা খুদোংচাবশিংদা খুঙ্গং অমসুং শহরগী মরক্তা খেন্নবা হন্থহনগদবনি। খুঙ্গংদা মীচম মীয়ামগীদমক্তা, লাইরবগীদমক্তসু পুন্সি শহরগুম্না লাইথোকহনগদবনি। মরম অসিনা, প্রধান মন্ত্রী আৱাস য়োজনাবু অমাংশঙ, ইলেত্রিক্ত, ঈশিং অসিনচিংবা মরুওইবা খুদোংচাবশিংসু য়াওহল্লি। ইলেক্ত্রিক্ত কনেক্সন, গ্যাস কনেক্সন, অমাংশঙ, পুম্নমক অসি য়ুমগা লোইননা পীরি। হৌজিক লৈবাক অসিগী খুঙ্গং খুঙ্গংদা পাইপ কনেক্সন্দগী অফবা থক্নবা ঈশিং য়ৌহন্নবগীদমক্তা ‘জল জীবন মিশন’ পায়খৎলি। পান্দমদি কনাগুম্বা লাইরবা অমবু মথৌ তাবা খুদোংচাবশিংগীদমক্তা অৱাবা মায়োক্নদনবা, কোইচৎ চৎপগী মথৌ তাদনবনি।

মরূপশা,

লৈবাক অপুনবনা হকথেংনখ্রবা, মালেম অপুনবনা হকথেংনখ্রবা, মীওইবা খুন্নাইনা হকথেংনখ্রবা, মীপুম খুদিংমক্না হকথেংনখ্রবা, কোরোনাগী মতম অসিনা উত্তর প্রদেসকী চাউখৎ-থৌরাংগী হোৎনরিবশিং অসিবু লেপহনখিদে, চৎথহনখি, খোংজেল য়াংনা মাংদা চখৎখি। মীরমদ্রা লৈখ্রবা ঐখোয়গী ইচিল-ইনাওশিংনা খুঙ্গংদা হল্লকখি, মখোয়বু শোইদ-ঙামদনা য়ুমদা হল্লক্নবগীদমক য়ু.পি.না থৌখিবা থবকশিং অদুসু অদুক্কী মতিক শিংথানীংঙাইনি। য়ু.পি.না গরীব কল্যান অভিয়ানগী মখাদা করোর ১০গী মেন দেজগী থবক শেম-শাখি, অমসুং লৈবাক অসিদা অহানবা মফম ফংখি। মসিদগী মশিং য়াম্না খুঙ্গংগী মীয়াম্না খুঙ্গংমক্তদা থবক ফংখি, মসিদগীসু মখোয়গী পুন্সি অরাইবা ওইহনখি।

মরূপশা,

ঙসি মীচম মীয়ামগী পুন্সিবু লাইথোকহন্নবগীদমক্তা য়ু.পি.দা পায়খৎলিবা থবকশিং অসি, নোংপোক্তগী হৌরগা নোংচুপ ফাওবা, অবধদগী হৌরগা বন্দেলখন্দ ফাওবা পুম্নমক্না ফংলি। আয়ুশ্মান ভারত য়োজনাবু ওইরো নত্ত্রগা রাস্ত্রীয় মিশন, উজ্জ্বলা য়োজনা ওইরো নত্ত্রগা উজালা য়োজনাগী মখাদা পীরিবা অহোংবা ব্লব লাখ কয়া, মসিনা মীয়ামগী পৈশাসু কল্লি অমসুং মখোয়গী পুন্সিবুসু লাইথোকহল্লি। হৌখিবা চহি মরিরো মঅসিদা য়ু.পি. সরকারনা কেন্দ্র সরকারগী স্কিমশিংবু খোংজেল য়াংনা খুমাং চাউশিল্লিবা অসিনা য়ু.পি.বু অনৌবা শক্তাক অমা ফংহল্লে অমসুং অনৌবা মতোন অদুসু ফংহল্লে। অমরোমদা মরাল লৈরবশিং অমসুং ইরাং হৌহনবশিংদা অকনবা খোংথাং অমসুং অমরোমদা কাংলোনগী থৌরাংদা লাকশিনবা, অমরোমদা এক্সপ্রেসৱেদা খোংজেল য়াংনা পায়খৎলিবা থবক অদুগা অমরোমদা এম্সকুম্বা অচৌবা ইন্সতিত্যুৎ, মেরুত এক্সপ্রেস ৱেদগী হৌরগা বুন্দেলখন্দ-গঙ্গা এক্সপ্রেসৱে ফাওবা অসিনা, য়ু.পি.দা চাউখৎপগী খোংজেল য়াংশিলহনগনি। মরম অসিননি ঙসি য়ু.পি.দা অচৌবা কম্পনীশিংসু লাক্লিবা অসি, অমসুং অপীক-অপীকপা ইন্দস্ত্রীশিংগীদমক্তসু লম্বী হাংলি। য়ু.পি.গী ‘ৱন দিস্ত্রিক্ত ৱন প্রদক্ত’ স্কিম অসিদগী মফম অসিগী আর্তিস্তশিংনা অমুক হন্না থবক ফংবা হৌরে। ঐখোয়গী খুঙ্গংদা লৈরিবা মফম অসিগী আর্তিস্তশিংগী, লাইরবশিংগী, শিন্মীশিংগী আত্মনির্ভরতা অসিনা আত্মনির্ভর ভারতকী পান্দম অদুবুসু মপুং ফাহনগনি অমসুং হোত্নরিবশিং অসিগী মরক্তা প্রধান মন্ত্রী আৱাস য়োজনাগী থোংদা য়ুম ফংলিবশিং অসি, য়ুম অসি মখোয়গীদমক্তদি য়াম্না চাউরবা তেংবা গী থবক ওইরগনি।

অদোম পুম্নমকপু উত্তরায়নগী মতুংদা অদোমগী পুন্সিগী মতম অদুসু মঙলান পুম্নমক মঙফাওনহনগদৌরিবনি। য়ুম অসিনা মশানা অচৌবা থৌরাং অমা ওই। হৌজিক য়েংবীয়ু অঙাংশিংগী পুন্সি হোংদোক্লগনি। মখোয়গী মহৈ-মশিং তম্বদা অহোংবা পুরক্লগনি, অনৌবা ইরোমদোম থাজবা অমা পুরক্লগনি। অমসুং পুমনমক অসিগীদমক্তা ঐগী মায়কৈদগী অদোম পুম্নমকপু হন্না হন্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। ঙসি ইমা – ইচে-ইচল পুম্নমক্না ঐবু থৌজানবীরিবা অসিদা, ঐনা থমোই শেংনা মখোয়দা তৌবীমল খঙবা উৎচরি অমসুং অদোম ময়াম্বু হন্না হন্না থাগৎচরি।

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Agri, processed food exports buck Covid trend, rise 22% in April-August

Media Coverage

Agri, processed food exports buck Covid trend, rise 22% in April-August
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister’s comments at the Global COVID-19 Summit: Ending the Pandemic and Building Back Better Health Security to Prepare for the Next
September 22, 2021
Share
 
Comments

Excellencies,

The COVID-19 pandemic has been an unprecedented disruption. And, it is not yet over. Much of the world is still to be vaccinated. That is why this initiative by President Biden is timely and welcome.

Excellencies,

India has always seen humanity as one family. India's pharmaceutical industry has produced cost-effective diagnostic kits, drugs, medical devices, and PPE kits. These are providing affordable options to many developing countries. And, we have shared medicines and medical supplies with over 150 countries. Two indigenously developed vaccines have received "Emergency Use Authorization" in India, including the world's first DNA-based vaccine.

Several Indian companies are also involved in licensed production of various vaccines.

Earlier this year, we shared our vaccine production with 95 other countries, and with UN peace-keepers. And, like a family, the world also stood with India when we were going through a second wave.

For the solidarity and support extended to India, I thank you all.Excellencies,

India is now running the world's largest vaccination campaign. Recently, we vaccinated about 25 million people on a single day. Our grassroots level healthcare system has delivered over 800 million vaccine dose so far.

Over 200 million Indians are now fully vaccinated. This has been enabled through the use of our innovative digital platform called CO-WIN.

In the spirit of sharing, India has made CO-WIN and many other digital solutions available freely as open-source software.

Excellencies,

As newer Indian vaccines get developed, we are also ramping up production capacity of existing vaccines.

As our production increases, we will be able to resume vaccine supply to others too. For this, the supply chains of raw materials must be kept open.

With our Quad partners, we are leveraging India's manufacturing strengths to produce vaccines for the Indo-Pacific region.

India and the South Africa have proposed a TRIPS waiver at the WTO for COVID vaccines, diagnostics and medicines.

This will enable rapid scaling up of the fight against the pandemic. We also need to focus on addressing the pandemic economic effects.

To that end, international travel should be made easier, through mutual recognition of vaccine certificates.

Excellencies,

I once again endorse the objectives of this Summit and President Biden's vision.

India stand ready to work with the world to end the pandemic.

Thank you.
Thank you very much