Share
 
Comments
Indian Deaflympics contingent scripts history with best ever haul of medals
“When a divyang athlete excels at international sporting platforms, the achievement reverberates beyond sporting accomplishment”
“Your contribution in creating positive image of the country is many times more than other sportspersons”
“Maintain your passion and enthusiasm. This passion will open new avenues of our country’s progress”

প্রধান মন্ত্রীজীঃ রোহিতজী, অদোমদি জগৎ অসিগী ওইনদি খ্বাইদগী সেনিয়র ওইবনি। রোহিতজীনা শান্নরকপসি চহি কয়া মপুং ফারে?

রোহিতজীঃ ঐহাক্না ইং ১৯৯৭তগী হৌনা ওলিম্পিক্স কয়াদা শরুক য়ারক্লে।

অদোম্না অতোপ্পা শান্নরোইশিংগা চাংয়েংনদুনা শান্নবা মতমদা, অরিবা শান্নরোই কয়া অমগা অদোম্না মাইয়োক্নরমগনি। মসিদা করি এক্সপেরিএন্স ফংবা ঙম্মি?

রোহিতজীঃ সর, ঐহাক্না ইং ১৯৯৭তগী শান্নবা হৌরকপা মতমদা, ঐহাক্না ইশাগী না তাবগী চাংগা লোয়ননা অতোপ্পা শান্নরোইশিংগা কম্পিতিসন তৌরম্মি, ঐহাক্না মায় পাক্নবা হোৎনখি, অমসুং হৌজিক্তি ঐহাক্না ওলিম্পিক্সতা শান্নবা ঙম্লে। না নীংথিজনা তাবা মীওইগা কম্পিতিসন তৌরম্মি, ঐহাক্না মদুদসু মায় পাক্নবা হোৎনখি। হৌজিক্তি, ঐহাক্না মখোয়গা নীংথিজনা চাংয়েংনদুনা শান্নবা ঙম্লে।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ ফরে রোহিত, ইশাগী মরমদা খরা হায়বীয়ু। মশান্না অসিদা করম্না লাকখি, হৌরকপগী মতমদা কনানা ইথিল পীখি? অদুগা অসুক য়াম্না শাংবা মতমসিদা শান্নদুনা লাকপসিদা অৱাবা চোকথবা ফাওদবরা?

রোহিতজীঃ ঐহাক্না অঙাং ওইরিঙৈ মতমদা ইমা-ইপাগা চৎমিন্নবা মতমদা অতোপ্পনা শান্নবা উবদা য়াম্না নুংঙাইবা ফাওই। মতমদুদা করি খনবনো হায়বদি কাওরে। না তাবা মীওইশিংনা শান্নবা উবদা ঐহাকসু শান্নবা পামখি, মদুদা অদুমক ঐহাক্না শান্নগে হায়না লেপখ্রবজাৎনি। অদুদগী মখা তানা অদুম চত্থখ্রে। ঐহাক্না ইং ১৯৯৭তা শান্নবা হৌরকখিবা মতমদা, না তাথীবা মীওইশিং শান্নরমদে, ঐহাক্না পাম্বৈ অমত্তগী মতেং ফংখিদে, পুক্নিং নুংঙাইনবা ৱাহৈখক্তি হায়বীখি। মসিদা ঐহাক্কী ইপাবুংনা য়াম্না তেংবাংখি, চাবা-থকপা, জুইস অমসুং তঙাই ফদবা দাইত খুদিংদা কুপ্না শেন্নবীখি। ইশ্বরনা ঐহাকপু থৌজানবীখি অমসুং ঐহাক্না বেদমিন্তন মশান্নসু য়াম্না পামজখি।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ রোহিতনা দবলদা শান্নমিন্নরিবা অদোমগী মহেশ কৌবা পার্ত্নর অসি অদোমদগী চহি য়াম্না হন্থৈ হায়না তাই।  অদোম্না য়াম্না সেনিয়রনি অদুগা অদোমগা চাংদম্নবদা মহেশতি য়াম্না জুনিয়র ওইরি। অদোম্না মহাকপু করম্না শেন্নবগে, করম্না লমজিং লমতাকপগে, অদোম্না মহাক্কা ইশাগা করম্না চাংদম্নবগে?

রোহিতজীঃ মহেশ অসি য়াম্না অঙাংনি। মহাক্না ইং ২০১৪দগী ঐহাক্কা শান্নমিন্নবা হৌখিবনি। ঐহাক্কী য়ুমগী অনকপদা লৈরম্মি, ঐহাক্না মঙোন্দা য়াম্না তাকপী। করম্না লেং ওৎকনি, হার্দৱর্ক করম্না তৌগনি হায়বা তাকপী। দীফলিম্পিক্সকীদমক্তা করম্না শেম শাগদগে হায়বগী মতাংদা মহাক দিসবেলেন্স খরা ওইরম্মি, অদুবু ঐহাক্না তাকপা খুদিংদা মহাক্না ঐহাকপু য়াম্না শৌগৎলি।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ রোহিতজী, ঐখোয়না অদোমগী নাকলদা লেপ্লি। অদোমগী ইশাগী অমসুং শান্নরোই অমগী পুন্সি অনিমক্তা লুচিংবগী মগুন চেল্লি হায়বা ঐহাক্না উবা ফংই। অদোমগী ইশাদা থাজবগী চাং য়াম্না ৱাংই অমসুং অদোম্না করিসু কিদে। অদোম্না মতম পুম্বদা লৈবাক্কী নহারোলশিংগী ইথিল ওই হায়না ঐহাক্না য়াম্না থাজনা খল্লি। অদোম্না পুন্সিগী খুদোংচাদবা কয়াদা মাইথীরে হায়না খক লৌদে। মপু ইবুংঙোনা অৱাৎপা অমা পীবিরে হায়বদি খঙলে, অদুবু অদোম্না মাইথীরে হায়না খক লৌদে। অদোম্না মমাংগী চহি ২৭তগী লৈবাক্কীদমক্তা মেদল লৌদুনা লাকপা ঐহাক্না খঙই। অদোম্না হৌজিক ফাওবদা পেন্দ্রি, অহেনবা খরা ফংনীংলি অমসুং অদোম্না চহি য়ামশিল্লকপগা লোয়ননা অদোমগী পরফোর্মেন্সনা হেন্না ফগৎলক্লিবা অসিসু ঐহাক্না উবা ফংলি। অদোম্না ইশাগী পান্দম্বু নৌথোকহন্দুনা চৎলি। অনৌবা পান্দম ফংনবা অদুমক হোৎনবা লেপ্তে। মিংচৎ কয়া ফংবদা লেপথোক্তবা অমসুং পেনবা নাইদবা হায়বসিনা শান্নরোই অমগী মরু ওইবা মগুন্নি। শান্নরোই অমনা হেন্না ৱাংবা পান্দম থম্মি অমসুং মদু ফংনবা অঙম্বা থাদুনা হোৎনৈ। অসিগুম্বা হোৎনজমনগী মহৈ ওইনা মখোয়না করিগুম্বা অমা নত্ত্রগা অমদি শোইদনা ফংই। ঐহাক, ঐহাক্কী লৈবাক্কী মাইকৈদগী রোহিতজীবু য়াম্না থাগৎচরি অমসুং য়াইফ পাউজেল পীজরি।

রোহিতজীঃ সরবুসু ঐহাক্না থাগৎচরি অমসুং ইকায় খুম্নবা উৎচরি।

লাউথোকপা মীওইঃ শ্রী বিরেন্দ্র সিংহ (রেস্তলিং)

প্রধান মন্ত্রীজীঃ বিরেন্দ্রজী, অদোম কমদৌরিবগে>

বিরেন্দ্র সিংহঃ সর, ঐহাক য়াম্না নুংঙাইজরি।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ অদোম নুংঙাইরিকো?

বিরেন্দ্র সিংহঃ হোই, সর।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ অদোমগী মরমদা খরা হায়বীয়ু। লৈবাক মীয়াম্না অদোমগী পাউদম তাবা পাম্লি।

বিরেন্দ্র সিংহঃ ঐহাক্কী ইপাবুং অমসুং ইখুরাসু মুক্নারোইনি। ঐহাক্না মখোয়বু য়েংদুনা মুক্না শান্নবা তমখি, মসিগী মহৈ অসি ঐহাক্কী ইফমদা চঙখি অমসুং মসিবু হেন্না ফগৎহন্নবা ঐহাক্না লেপ্তনা হোৎনরি। ঐহাক্না অঙাং ওইরিঙৈদগী হৌনা ইমা পাবুংনা ঐহাকপু শৌগত্তুনা লাকখি। ঐহাক্কী ইপাবুংনা শৌগৎপদগী ঐহাক্না মখা তানা মুক্না তমথখি অমসুং ঙসিগী থাক অসিদা য়ৌবা ঙমজরে।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ পাবুং অমসুং খুরাদি পেনবা ফংলবরা?

বিরেন্দ্র সিংহঃ পেন্দ্রি, মখোয়না ঐহাক্না অহেনবা কয়া তৌহন্নীংই, মখা তানা শান্নবা পাম্লি, হান্নদগী হেন্না মায় পাকপা পাম্লি। না তাবা শান্নরোইশিংনা মখা তানা শান্নবা, মায় পাকপা কয়া ফংবসি ঐহাকসু উই। ঐহাকসু মখোয়গা শান্নরম্মি, মখোয়বু ঐহাক্না মাইথীবা কয়া পীখ্রবনি, ঐহাকসু সেলেক্সন ফংলুরবনি, অদুবু না তাবা ঙমদবনা মরম ওইরগা ঐহাকপু তান্থোকখি। মসিদা ঐহাক য়াম্না পেনখিদে অমসুং খাঙবা ঙমদবদগী য়াম্না কপখি। অদুবু ঐহাক্না না-পঙবা খুন্নাইগী মনুংদা তিল্লকপা মতমদা ঐহাক তু চুংবা ফাওখি অমসুং নুংঙাইবগী ঙমখৈ লৈখিদে। ঐহাক্না অহানবা মেদল ফংবা মতমদা, হৌজিক্তি য়ারে, না তাবশিংগী মতুংদা করিগী কোইতান তান্নগদৌরিবনো হায়না ঐহাক্না খল্লকখি। হৌজিক্তি ঐহাক্না না-পঙবা খুন্নাইগী মনুংদা ইশাগী মিংচৎ শেম্বা ঙম্লে অমসুং হেন্না মিংচৎ লৈহনবসু ঙম্লগনি। ঐহাক্না মেদল কয়া ফংখ্রে, ২০০৫দা, মদুগী মতুংদা অমুক ২০০৭তা, অদুগা ঐহাক্না তর্কিদা ঐহাক্কী অহানবা ওলিম্পিক্সকী মায় পাকপা ফংখি।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ ফরে বিরেন্দ্রজী, খরগা তম্বীখো। অদোম্না ইং ২০০৫দগী হৌদুনা দীফলিম্পিক্স খুদিংদা মেদল ফংদুনা লাক্লি। অসিগুম্বা থংন-থংনবা মায় পাকপসি করম্না ওইথোক্লিবনো? মসিগী মরুমদা অদোমদা ইথিল পীরিবসি করিননো?

বিরেন্দ্র সিংহঃ ঐহাক্না প্রেক্তিস্তা থৱাই চঙলিবা অসিগুম্বা দাইত্তদি থৱাই কয়া চঙদে। ঐহাক্না না তাবা মীওইশিংগা অয়াম্বা মতমদা প্রেক্তিস তৌমিন্নৈ। ঐনা য়াম্না কন্না হোৎনৈ। মদুনা লেম্না খক মাঙদে, অসুম্না তৌদুনা লেপ্তনা শান্নবদগী হান্নদগী হেন্না নীংথিজনা শানবা ঙম্বগী মতৌ ঐহাক্না উবা ফংই। ঐহাক্না অহিং-নুংথিল প্রেক্তিস্তা মতম য়াম্না থাদৈ। ঐহাক্না মপান্দা শান্নবা চৎপা খুদিংগী ইমা-ইপাগী খুয়াখাদা শোক্তুনা য়াইফ-মঙ্গোল লৌদুনা অমসুং লৈবাক থাদোক্লবা তুংদা মখোয়বু নীংশিংদুনা শান্নবা হায়বসিনা ঐহাক্কী পান্দম্নি। অদুগা ঐহাক্না মায় পাক্তুনা হল্লকপদা য়াম্না নুংঙাইবা ফাওই। ঐহাক্কী ৱাখল্লোন্দা ঐহাক্না মায় পাকপা ঙমগনি হায়বগী থাজবা পুদুনা চৎলি।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ ফরে, বিরেন্দ্র, অদোম্না শান্নমিন্নবা মতমদা মখোয়দগী করিগুম্বা খরা তমজবা ফংজবা মালেমগী করম্বা শান্নরোই লৈবগে? মখোয়গী মশান্না য়েংনীংবা ফাওবা করম্বা শান্নরোই লৈবগে?

বিরেন্দ্র সিংহঃ রেস্তলর লৈরিবা কয়া অসিনা শান্নবদা করম্বা খুজিন-থৌরাং শিজিন্নবগে হায়না ঐহাক্না য়েংই। মখোয়গী মতৌ য়েংদুনা ঐহাক্না মাইয়োক্নবা শান্নরোইবু করম্না মাইথীবা পীগনি হায়না য়েংই অমসুং তমজৈ। মখোয়না করম্না শান্নৈ হায়না ঐহাক্না য়ুমদা লৈবা মতমদসু অদুমক খন্দুনা লৈ। মখোয়দগী হেন্না নীংথিজনা শান্নদুনা মখোয়বু মাইথীবা পীবা ঙম্নবা ঐহাক্না ৱারেপ লৌই। ঐহাক্না পাখৎকদবা নত্তে। ঐহাক্কী মহৈনা মখোয়বু নীংথিজনা মাইয়োক্নদুনা মাইথীবা পীগে হায়না ঐহাক্না খল্লি।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ বিরেন্দ্রনা শান্নবগী লমদা ওজাসু ওইবা অমসুং মহৈরোইসু ওইবসি য়াম্না নুংঙাইবা ৱাফম অমনি। মসিদি মশা মথন্তনা য়াম্না চাউবা ৱাফম অমনি। অদোমগী ইশাদা থাজবগী পাঙ্গলনা অতোপ্পদা ইথিল পীরিবনি। লৈবাক্কী শান্নরোই অমসুং নহারোলশিংনা অদোমগী মফমদগী তমজনীংঙাই য়াম্না লৈ। মখোয়না তমজগদৌরিবা অসিদি অদোমগী নীংহন্নবা লৈতনা লেপ্তনা হোৎনবগী মতৌ অসিবুনি। খ্বাইদগী মথক্তা য়ৌবা হায়বসি য়াম্না লুবনি, অদুবু মতোন্দা অদুমক লৈদুনা মীথোই মীহেনবা ঙম্নবা হোৎনবনা হেন্না লুই। অদোম্না খ্বাইদগী মকোক্তা লৈনবা য়াম্না কন্না হোৎনৈ। অদোমগী ইখুরা, ইপাবুংনা অদোমগী মতম পুম্বদা শৌগৎলি অমসুং তেংবাংই। মকোক্তা য়ৌবা হায়বসি ৱাফম অমনি, য়ৌরবা তুংদা মফমদু কন্দুনা লেংদনা লৈবা ঙম্লিবসি অদোমগী তোঙানবা পাঙ্গলনি। মরম অদুনা শান্ন-খোৎনবগী মালেম্না মসিবু খঙই, অদোমদগী তমজগনি অমসুং মসিগীদমক্তা অদোম্বু ঐহাক্না থাগৎলি অমসুং য়াইফ পাউজেলসু পীজরি।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ ধনুশ, অদোমগী মিংদি তেন হায়বনি, অদুবু শান্নবনা শুতিং শান্নরি?

ধনুশঃ হোই সর, ঐহাক শুতিং শান্নজৈ।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ অদুদি, ধনুশনা ইশাগী মরমদা খরা হায়বীয়ু।

ধনুশঃ হোই, হায়জগে। ঐহাক্না শুতিংগী প্রেক্তিস লেপ্তনা তৌজৈ। ঐহাক্কী ইমুংনা তাঙ্কক খুদিংদা ঐহাকপু য়াম্না শৌগৎপনা ঐহাক্না মায় পাক্কদবনি, খ্বাইদগী মকোক তাগদবনি হায়বা খনহল্লি। ঐহাক্না মীরমদা মরিরক শান্নবা চৎলুরে, মসিদা ঐহাক্না গোল্দ মেদল খক লৌগদবনি হায়বা ৱারেপকা লোয়ননা চৎচৈ।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ ধনুশজী, অদোমগী মহৈরোইশিংনা মশান্না অসিদা খুমাং চাউশিন্না মখা চত্থবা পাম্মি, মসিদা অদোম্না করম্না তেংবাংবগে?

ধনুশঃ ঐখোয়না মশান্না অসিদা খুমাং চাউশিন্না মখা চত্থবা ঙমগনি হায়না অঙাংশিংদা হায়জনীংই। ঐখোয়না হোৎনবা লেপ্লোইদবনি। প্রেক্তিস লেপ্তনা তৌবনা অদোমগী মায় পাকপদা তেংবাংগনি। অদোম্না লেপ্তনা চেন-চোংগদবনি, ফিত ওইনা লৈফম থোকই। ঐহাক্না মসিখক হায়জনীংই।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ অদোম য়োগ তৌবীবরা?

ধনুশঃ হোই, ঐহাক্না মতম কুইনদগী য়োগ তৌদুনা লাকচরি।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ অদুগা মেদিতেসনসু তৌবীবরা?

ধনুশঃ তৌজৈ, অদুবু য়াম্নদি তৌজদে, ধ্যান তৌবনা মরম ওইরগা মরক-মরক্তা তৌজৈ।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ শুতিংদা মেদিতেসন অমসুং ধ্যান তৌবনা মতেং য়াম্না পাঙই হায়বা অদোম খঙঙিকো?

ধনুশঃ হোই, মপুং ফানা ফোকস তৌবগী মথৌ য়াম্না তাই। পান্দমদা নীংথিজনা ফোকস তৌদুনা পুক্নিং লেপ্পগী মথৌ য়াম্না তাই।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ ফরে, ধনুশ। চহি নৌরিঙৈদগী হৌনা অদোম্না মালেমগী মফম কয়াদা চত্তুনা মায় পাকপা কয়া ফংখ্রে। মসিদা অদোমগী খ্বাইদগী চাউবা ইথিল কনাদগী ফংই, কনানা অদোমদা ইথিল পী হায়বা অমুক্তা হায়বীয়ু।

 

ধনুশঃ ঐহাক্না ইমাগা য়াম্না নক্নৈ। মহাক্কা লৈবদা ঐহাক্না য়াম্না নুংঙাইবা ফাওই। ঐহাক্কী ইপাবুংসু ঐহাকপু য়াম্না শৌগৎলি, নুংশিবী। অদুবু, ইং ২০১৭তা ঐহাক্না ৱাখল ৱারম্মি, মদুদা ইমানা ঐহাকপু য়াম্না শৌগৎপীখি, লেপ্তনা প্রেক্তিস তৌরবা মতুংদা মায় পাকপা হৌরকপদা ঐহাক্না নুংঙাইবা ফাওবা হৌরকখি। অদুনা ঐহাক্কী ইথিলদি ঐহাক্কী ইমানা অদুম ওইদুনা লৈরক্লে।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ ধনুশ, ঐহাক্না অহানবদা অদোমগী ইমা অমসুং পাবুংবু খুরুমজরি, মরু ওইনা অদোমগী ইমাবু। অদোম্না হায়বগী মখা পোন্না, ইমানা অদোম্বু করম্না শেন্নবীখি, পুক্নিং থৌগৎপীখি, অদোম্না কম্পিতিসিন থেংনবদা মায় পাক্নবা করম্না তেংবাংই, শিংনবা কয়া মাইয়োক্নবা ঙম্নবা অদোম্বু করম্না শেম-শাবী হায়বা ঐখোয়না খঙলে। অদোম অসি তসেংনা য়াম্না লাইবক ফবা মীওইনি। অদোম্না খেলো ইন্দিয়াদগীসু অনৌবা খরা তম্নবা, অনৌবা ৱারোল কয়া খঙনবা হোৎনৈ হায়না হায়বীরে। খেলো ইন্দিয়ানা ঙসিদি লৈবাক অসিদা অফবা শান্নরোই কয়া পীরি। শান্ন-খোৎনবদা থৱাই য়াওজবা কয়াবুসু মখা তানা শান্নবদা তেংবাংলি। অদোম্না ইশাগী পাঙ্গল খঙলে। অদোমগী মহৈ অমসুং মতিক্না হৌজিক উরিবসিদগী হেল্লি হায়বা ঐহাক্না থাজৈ, অদুনা অদোম্না মসিদগী হেন্না পাংথোক্তুনা উৎকনি হায়বসিসু ঐহাক্কী থাজবনি। মায় পাকপা ওইয়ুকো।

ধনুশ- থাগৎচরি।

লাউথোক্লিবা মীওইঃ সুশ্রী প্রিয়েশা দেশমুখ - শুতিং

প্রধান মন্ত্রীজীঃ অদুদি, প্রিয়েশা অদোম অসি পুনেদগীনিকো।

প্রিয়েশাঃ তসেংবদি, ঐহাক মহারাস্ত্রদগীনি। ঐহাক্কী মিং প্রিয়েশা দেশমুখ কৌই। ঐহাক্না চহি নিপালদগী শুতিং প্রেক্তিস তৌরক্লি। ঐহাক্না মসিগী মমাংদা বেদমিন্তন শান্নরম্মি, মশান্না লোইনমক শান্নরম্মি, মাইথীবদগী শুতিংনা হেন্না লাই খনখিবনি। অদুদগী ঐহাক্না ইং ২০১৪দা শুতিংদা চঙখিবনি। মসিগী মতুংদা ইং ২০১৪-১৫দা নেস্নেল কেম্প পাংথোকখিবদা ঐহাক্না ইশাগী কেতগোরীদা গোল্দ মেদল অহুম অমসুং ওপন কেতগোরীদা সিলভর মেদল ফংবা ঙমখি। অদুগা অহানবা ৱর্ল্দ চেম্পিয়নশিপ রসিয়াদা পাংথোকখিবা অদুদা ঐহাক্না অহানবা ওইনা ইন্তর্নেস্নেলদা শান্নখি। মদুদা ঐহাক্না অকীবা খরা ফাওখি অমসুং ৱাখলসু ৱাখি। অদুবু, ইবোক্কী থৌজালদগী অমসুং ঐহাক্কী পাবুংনা অমবু ওইরো, ঐহাক্না চৎলিবসি অহানবনি অদুনা ওইনীংবা অমা ওইজসনু অমসুং হৌজিক পর্ফোরমেন্স তৌদুনা উৎলো হায়না পুক্নিং থৌগৎখি।  ঐহাক্না করি ফংই হায়বা খঙখিদে, অদুবু অকোনবা ওইনা ক্বালিফাই ওইবা মতমদা ফাইনেলগী ওইরমখি, ফাইনেল শান্নরে অমসুং ঐহাক্না মেদল ফংখি।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ ফরে, অদোম্না ইং ২০১৭তা তরুকশুবা মফমদা লাকখি। হন্দক্তি গোল্দ লৌরক্লে। মসি অপীকপা মায় পাকপা নত্তে। অদুগা, অদোম হৌজিকসু পেন্দ্রি, হৌজিক ইশাদা কন্না ৱাকৎচরিকো।

প্রিয়েশাঃ হোই পেন্দে, ঐহাক ইশাদসু থাজবা ৱাৎলি, অকীবা অমা পোক্লি। অদুবু ইবোক অমসুং ঐহাক্কী পাবুংগা লোয়ননা ঐহাক্কী গুরু, অঞ্জলী ভাগ্বতনা ঐহাক্না তৌফম থোকপা তৌ, অদুবু ঙমগনি হায়বা ৱাখল খল্লু হায়না তাকপীখি। অদুগা হন্দক ব্রাজিলদা অনিশুবা ওলিম্পিক্স পাংথোকখিবা মতমদা ঐহাক্না ধনুশকা লোয়ননা তীমগী গোল্দ মেদল ফংখি। ওলিম্পিক্স মমাংদা ঐহাক্কী ইবোক লৈখিদে, ঐহাক্না মেদল শোইদনা ফংগনি হায়না মহাক্না ৱাশকহনখি। মহাক্না খঙহৌদনা লৈখিদ্রবা মতুংদা ঐহাক্না মহাক্কী মঙলান মঙফাওনহনবা ঙম্বা অসিদা ঐহাক য়াম্না নুংঙাইজৈ।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ প্রিয়েশা, ঐহাক্না অহানবমক্তদা অদোমগী কোচ, অঞ্জলী ভাগ্বতপু থাগৎচরি, মহাক্না অদোমগীদমক্তা থৱাই হকচাং য়াওনা হোৎনখি।

প্রিয়েশাঃ থাগৎচরি সর।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ অদোম, অদোমগী ইমা-পাবুং অমসুং কোচনা থৱাই হকচাং য়াওনা হোৎনরবদি মদুনা অচৌবা অহোংবা অমা শোইদনা পুরকপা ঙমগনি হায়বসি ঐহাক্না থম্নীংই। অহোংবসি ঐহাক্না উবসু ফংলি। ফরেনে, অদোম অসি পুনেদগীনিকো, পুনেগী মীয়াম্না অশেংবা মরাথী ঙাঙিকো।

প্রিয়েশাঃ হোই খঙজৈ, ঐহাক মরাথীনি।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ অদুদি, অদোম্না হিন্দি য়াম্না নীংথিজনা ঙাঙলিবসি করম্ননো?

প্রিয়েশাঃ ঐহাক মরাথী, হিন্দি লোইনমক ঙাংই, অদুবু মরাথীদি ইশাগী লোলনি। মালেমদা ঐহাক্না শুপ্নগী লোল অমখক ঙাঙগদবনি হায়না ঐহাক্না খন্দে, লোল খুদিংমক ঙাঙগদবনি খল্লি, অদুবু ঐহাক মরাথীদদি কয়া য়াম্না ৱারী শাদে।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ অদোমগী ইবোক্না অদোম্বু মতম পুম্বদা পুক্নিং থৌগৎপী হায়না ঐহাক্কী ইফমদা পাউদম্লকখি, অদোম্বু কৈদৌনুংদা থৱাই ৱাহনখিদে হায়। অদোম্না শিংনবা কয়া মাইয়োক্নদুনা লান্থোকপা ঙম্লে, অদুগা অতোপ্পা অনৌবা পাম্বৈ কয়া পাংথোক্তুনা শিংনবশিংদগী করিগুম্বা খরা তমজনবা হোৎনৈ হায়বা ঐহাক খঙই। ঐহাক্না অদোম্বু থাগৎলি অমসুং থৌজালসু পীরি। অদোম্না মীয়ামদা ইথিল পীবা লেপকনুকো।

প্রিয়েশাঃ থাগৎচরি সর।

লাউথোক্লিবা মীওইঃ জাফ্রীন শাইক - তেন্নিস

প্রধান মন্ত্রীজীঃ জাফ্রীন নমস্তে!

জাফ্রীনঃ ঐহাক জাফ্রীন কৌই অমসুং তেন্নিস শান্নরোই অমনি। ঐহাক্না দীফ ওলিম্পিক্স ২০২১দা ব্রোঞ্জ মেদল ফংখি। ঐহাকপু পাবুংনা য়াম্না শৌগৎলি, মহাক্না ঐহাক্কী য়াম্না হোৎনবী। ঐহাক্না ভারত্তদি মেদল য়াম্না লৌরে। ভারতকী প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীবু ঐহাক্না থাগৎচরি।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ অদুদি, জাফ্রীন, অদোম অমসুং পৃথবী সেখরগী পাংবানা নীংথিজনা পাংথোকখ্রেনে। অদোম্না কোর্ত মনুংদা অমনা অমগী তেংবাংনৈ। মতৌ করম্না তেংবাংনবগে?

জাফ্রীনঃ ঐখোয়না অমগী অমগী মতেং পাংই।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ ঐহাক তেন্নিস মশান্নদদি কয়া য়াম্না হৈরক্তে, মদুগী লাইবক ফবদু ঐহাক্না ফংদ্রে। অদুবু, তেন্নিস হায়বসি তেক্নিক্তা য়াম্না মরু ওইবা পীবা মশান্না অমনি অমসুং তেক্নিক্তা অয়াম্বা মিৎয়েং চঙনৈ হায়না ঐঙোন্দা তম্লি। অদোম মশান্না অসিবু লৌশিনবতা নত্তনা লৈবাক মিংচৎ কয়া কয়ারক হন্না পুরকখ্রে। অসিগুম্বা মায় পাকপা ফংনবগীদমক্তা অদোম্না কয়া য়াম্না হোৎনখি?

জাফ্রীনঃ সর, ঐহাক্না য়াম্না হোৎনখি, মতম পুম্বদা হোৎনবা লেপখিদে।

 

প্রধান মন্ত্রীজীঃ অদোম্না লৈবাক্কী নুপীমচাশিং, মখোয়গী তৌবা ঙম্বগী মতিক্কী অতোপ্পা শক্তম অমা ওইবগা লোয়ননা পীক্লিবা নুপীমচাশিংগী ইথিলসু ওইরি। ভারতকী নুপীমচাশিংনা করিগুম্বা অমা পাংথোক্কে খনবদা মখোয়বু থিংবা ঙমদে হায়বসি অদোম্না খুদম ওইনা উৎলে। ঐহাক্কী মাইকৈদগী জাফ্রীনবু থাগৎচরি অমসুং থৌজাল পীরি। অদোম্বু ঙসিগী থাক অসিদা য়ৌহনবদা কন্না হোৎনখিবা অদোমগী পাবুংবুসু ঐহাক্না মরু ওইনা থাগৎচরি।

জাফ্রীনঃ সর, অদোম্না পুম্নমকপু শৌগৎপীরি, তুংদসু অদুমক শৌগৎপীয়ু।

প্রধান মন্ত্রীজীঃ ঐহাক্না শোইদনা তৌগনি।

জাফ্রীনঃ সরবু হন্না হন্না থাগৎচরি!

প্রধান মন্ত্রীজীঃ ঐহাক্না শোইদনা শৌগৎকনি। অদোমগী থৱাই য়াওবগী মতৌ উবদা অদোম্না ঙসি ফাওবদা ফংলিবা মায় পাকপশিং অসিদগী য়াম্না হেন্না চৎপা ঙমখিগনি হায়না ঐহাক্না খল্লি। থৱাই য়াওবগী মতৌ অসি হলহনগনু। মসিগী ইথিল অসিনা লৈবাক অসিদা মায় পাকপগী অনৌবা থোঙ কয়া হাংগদৌরিবনি। ভারতকী য়াইফরবা তুংগী মতম অমা লৈহনগদৌরিবনি। ঐখোয়গী জেনেরেল ওইবা শান্ন-খোৎনবগী মালেমগী মীওইগী মমিং পল্লকপা মতমদা মখোয়গী স্পোর্ত কলচর অমসুং মখোয়গী স্পোর্ত এবিলিতীগী মতাংদা ৱারী শানৈ। অদুবু, দিব্যাং, হকচাংগী হীরমদা অশোইবা লৈদুনা পুন্সি লেল্লিবা মীওই, মখোয়না মালেমগী মনুংদা মশাগী মমিং তাল্লকপা মতমদা মখোয়না শান্নরোই ওইনা মায় পাকপা খক্তা ওইরক্তে, লৈবাক্কী শক্তাকপুসু মখোয়না চিংখৎলি। দিব্যাংশিংসু মান্নবা খুদোংচাবা পীদুনা অহেনবা মিৎয়েং চঙবা লৈবাক্নি অমসুং দিব্যাংশিংগী অসিগুম্বা তৌবা ঙম্বগী মতিকপু নীংজবা লৈবাক্নি হায়বগী শক্তাক অমসু মখোয়না পুরকই।

মসি য়াম্না চাউবা পাঙ্গল অমনি। মসিনা মরম ওইরগা, অদোম্না মালেমগী মফমদা চৎলুবা খুদিং, অদোমগী অসিগুম্বা মায় পাকপগী থৌওংবু উরুবা মীওইশিংনা অদোমগী মশান্না য়েংলগনি, অদোম্বু য়েংলমগনি, অদোমগী মেদলবু য়েংলমগনি। অদুবু, ভারত অসি মীওই খুদিংবু মান্নবা মিৎয়েংদা য়েংবা, মীওই খুদিংদা মান্নবা খুদোংচাবা পীবগী অকোয়বগী ফিভম লৈরমগনি হায়না মীয়াম অসিনা মবুক্নিংদা খনজগনি। মসিনা লৈবাক্কী শক্তাক অমা শেম্মি। লৈবাক্কী অফবা শক্তাক অমা শেম্বদা অদোম্না শরুক তম্লিবা অসি অতোপ্পা শান্নরোইনা তম্বদগী য়াম্না হেল্লি। মসিদি, মশাগী ওইনা য়াম্না চাউবা ৱাফম অমনি।

হন্দক্কী চাউরবা মায় পাকপা অসিগীদমক্তা অমসুং লৈবাক্কী মিংচৎপু হেন্না ফজহনবগীদমক্তা, ভারতকী মচু অহুমগী ফিরালবু ঙান্থোইনা পাইহনবগীদমক্তা অদোম্বু ঐহাক্না অমুক্কা হন্না থাগৎচরি। অদুগা হায়রিবা থৌওং অসি লৈবাক্কী নীংতম্বগী চহি ৭৫ মপুং ফাবগী মতমদা পাংথোকপগীদমক্তসু অদোম খুদিং অসি মীয়াম পুম্বনা থাগৎফম থোকই।

অদোমগী অসিগুম্বা হোৎনজমন অসিদা অদোমগী অনকপা মীওই, ইমা-ইপা, কোচ অমসুং অদোমগী অকোয়বগী ফিভমশিংগী চাউরবা থৌদাং লৈরমগনি। মরম অদুনা, ঐহাক্না হায়রিবশিং অসিবুসু থাগৎচরি।

মালেমগী চাংয়েংনবগী থৌরম অসিদা শরুক য়ারিবা শান্নরোই খুদিংনা লৈবাক মীয়াম মাঙদা হান্নবা উৎখিদ্রিবা থৌনা উৎলে। মেদল ফাওবা য়ৌবা ঙমখিদবা শান্নরোই য়াওরমগনি, অদুবু মেদলনদি অদোম্বু উখ্রে হায়না খনবীয়ু। হৌজিক্তি, মেদলশিংনা অদুনা অদোম্বু ঙাইদুনা লৈরবনি। অদোম্না মনিংদা লৈহৌরে হায়না কৈদৌনুংদা খনগনু। অদোম্না শোইদবা মায় পাক্কনি, অদুগা মায় পাকখ্রবা মীওইশিংনা অদোমগী ইথিল ওইগনি। হৌজিক ফাওবদা অদোম্না মশান্না অসিগী রেকোর্দ কয়া থুগাইদুনা লাক্লে। হিন্দুস্তানগী রেকোর্দ পুম্নমক অদোম্না থুগাইরবনি।

মরম অদুনা, তীম অসিগীগীদমক্তা ঐহাক্না থম্মোই শেংনা চাউথোকচৈ, ইকায় খুম্নৈ অমসুং নীংতম্বগী অমৃত মহোৎসব অসিদা মখোয়না ইথিল ওইরগদবনি, লৈবাক্কী মচু অহুমগী ফিরালবু মাং থানা পাইহনখিবা অদুনা নহারোলশিংগী ইথিল ওইখ্রে। অসিগুম্বা ৱাখল্লোনগা লোয়ননা ঐহাক্না অদোম্বু অমুক্কা হন্না থাগৎচরি অমসুং তুংদসু মাং থানা চঙশিন্নবা ঐহাক্না থৌজাল নীজরি।

পুম্নমকপু অমুক্কা হন্না থাগৎচরি!

Share your ideas and suggestions for 'Mann Ki Baat' now!
Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
How Direct Benefit Transfer Became India’s Booster During Pandemic, and Why World Bank is in Awe

Media Coverage

How Direct Benefit Transfer Became India’s Booster During Pandemic, and Why World Bank is in Awe
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 7 ওক্তোবর 2022
October 07, 2022
Share
 
Comments

A major push to digital payments in the country. Digital Transactions cross 1 billion-mark

India’s e-commerce industry and manufacturers see tremendous growth in the first week of this year’s festive season