Share
 
Comments
Ro-Pax service will decrease transportation costs and aid ease of doing business: PM Modi
Connectivity boost given by the ferry service will impact everyone starting from traders to students: PM Modi
Name of Ministry of Shipping will be changed to Ministry of Ports, Shipping and Waterways: PM Modi

করিগুম্বা প্রোজেক্ত অমা হৌবদা করিগুম্বা ইজ ওফ দোইং বিজিনেসসু হেনগৎলকই অমসুং মসিগা লোইননা ইজ ওফ লিবিংসু করম্না হেনগৎলকপগে, হায়বদুগী মসি খ্বাইদগী হেনবা খুদম্নি। হৌজিক ঐনা অদুগুম্বা ইচিল-ইনাও, ইচে-ইচল মরি-মঙাগা ৱারী শানবগী তাঞ্জা ফংজখি অমসুং মখোয়না মখোয়গী খঙলু-উরুবশিং অদু, মখোয়না তীর্থ চৎপগী ৱাখলবু খনবা ওইরো, ভেহিকলবু খ্বাইদগী য়াম্না শোকহন্দনবগী মতাংদা খন্নববু ওইরো, মতম কন্নবগী মতাংদবু ওইরো, লৌবুক্তা থাবা মহৈ-মরোং মাংহন্দনবগী মতাংদা খন্নববু ওইরো, ফ্রেশ ফ্রুইৎ, ভেজিতেবল, সুরতকুম্বা কৈথেল ফাওবা পুনবগী অদুক্কী মতিক ফবা মওংদা মরূপ পুম্নমক্না মখল অমরোমদা মসিগী য়েংবা য়াবা মিৎয়েংশিং, মদু ঐগী মাংদা থমখি অমসুং মদুনা মরম ওইদুনা ললোন-ইতিক তৌবদা কান্নবা ফংগদবশিং অদুনা, স্পীদ য়াম্না হেনগৎহল্লগনি, ঐনা খল্লি মদুদি য়াম্না নুংঙাইরবা ফিভম অমনি। ললোন ইতিক তৌববু ওইরো, থৌমীবু ওইরো, শিন্মীবু ওইরো, লৌমী ওইরো, স্তুদেন্তশিং ওইরো, পুম্নমক্না কনেক্তিবিতী অসিগী কান্নবা ফংগদৌরিবনি। ঐখোয় মশেলগী মরক্তা লাপ্নবা হন্থরগদি, পুক্নীংদসু য়াম্না পেঢ্জবা ফাওই। ঙসি অমরোমদা গুজরাতকী মীয়াম্না দীপাবলীগী কুহ্মৈগী অচৌবা খুদোল অসি ফংলি। নুংঙাইবগী তাঞ্জা অসিদা লেংশিনবীরিবা গুজরাতকী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমান বিজয় রুপানীজী, কেন্দ্র সরকারদা ঐগী মন্ত্রীমন্দলগী খোংলোই, ভাই মানসুখ ভাই মান্দবিয়াজী, ভারতীয় জনতা পার্তীগী গুজরাত প্রদেশকী অধ্যক্ষ অমসুং সংসদতা ঐগী খোংলোই ওইবীরিবা শ্রীমান সি.আর. পাতিলজী, গুজরাত সরকারগী মন্ত্রী পুম্নমক, সাংসদ পুম্নমক, বিধায়ক পুম্নমক, অতৈ মীয়ামগী মীহুৎ পুম্নমক অমসুং তোঙান তোঙানবা মফমদা মশিং য়াম্না পুনবীররিবা ঐগী নুংশিরবা ইচিল-ইনাও, ইচল-ইচেশিং! ঙসি ঘোঘা অমসুং হজীরাগী মরক্তা রো-পেক্স সর্বিস হৌদোকপদগী, সৌরাস্ত্রীয় অমসুং খা গুজরাত, মফম অনিমক্কী মীয়ামগী মতম কুইনদগী মঙজরক্লবা মঙলান অদু মপুং ফারে, মতম কুইনদগী ঙাইজরকপা অদু লোইশিল্লে। হজীরাদা ঙসি অনৌবা তর্মিনেলসু মীয়ামদা কৎথোক্কনি। ভাবনগর অমসুং সুরতকী মরক্তা শাবা মসিগী অনৌবা সমুদ্রগী কনেক্তিবিতী অসিগীদমক্তা অদোম পুম্নমক্তা হন্না হন্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি, হন্না হন্না য়াইফ-পাউজেল পীজরি!!

মরূপশা,

সর্বিস অসিদগী ঘোঘা অমসুং হজীরাগী মরক্তা লম্বীগী অরাপ্পা অসি কিলোমীতর চাহুম হুম্ফুতরানি, মদু সমুদ্রগী লম্বীদা শুপ্নগী কিলোমীতর ৯০ খক্তা ওইরগনি। হায়বদি অরাপ্পা অদু কভর তৌবদা পুং ১০দগী ১২ ফাওবা চংলম্বা অদু হৌজিক শুপ্নগী পুং ৩-৪তম চংলগনি। মসিনা মতমবুসু কনগনি, অদোমগী চাদিংসু হন্থহনগনি। মসিদা নত্তনা লম্বীদা ত্রাফিকসু হন্থহনগনি, নুংশিৎ মোৎশিনবা হন্থহনবদসু মতেং ওইরগনি। হৌকি হায়খিবা অদুগুম্না, চহি অসিগী মনুংদা, দেতা অসি মশানা য়াম্না চাউবা দেতা অমা ওইজরবনি, চহি অসিদা চাউরাক্না পেসেঞ্জর লিশিং ৮০ হায়বদি পেসেঞ্জর-গারী লিশিং ৮০, চাউরাক্না ত্রক লিশিং ৩০ অনৌবা সর্বিস অসিগী কান্নবা লৌবা ফংলগনি। খনবীয়ু, পেত্রেল-দিজলসু কয়া য়াম্না কনবা ঙমগদৌরিবনো।

মরূপশা,

খ্বাইদগী মরুওইবা ৱাফমদি মসিনি, মদুদি গুজরাতকী য়াম্না চাউবা বিজিনেস সেন্তর অমগা লোইননা, সৌরাস্ত্রগী কনেক্তিবিতী অসি লমদম অসোমগী পুন্সি হোংদোক্কদৌরিবনি। হৌজিক সৌরাস্ত্রগী লৌমীশিং অমসুং যা-শন য়োকপশিংনা উহৈ-ৱাহৈ, ইঞ্ছাং-নাপী অমসুং শঙ্গোম সুরত ফাওবা য়ৌহনবদা য়াম্না লাইনা থোক্লগনি। শরক্কী লম্বীদা হান্না উহৈ-ৱাহৈ, ইঞ্ছাং-নাপী অমসুং শঙ্গোমগুম্বা পোৎলমশিং য়াম্না কুইনা চংবনা মরম ওইদুনা অমসুং ত্রক্কী মনুংদা নিকথোক-খোৎতোক তৌবনা মরম ওইদুনা য়াম্না অমাং-অতাসু থোকহনখি মরুওইনা অহৈ-ৱাহৈ, ইঞ্ছাং-নাপীদা য়াম্না অমাং অতা থোকহল্লবা অদু হৌজিক ফরগনি। হৌজিক সমুদ্রগী লম্বীদা শা-শন য়োকপশিং অমসুং লৌমীশিংগী পোৎথোকশিং খোংজেল য়াংনা, হেন্না শাফবা মওংদা কৈথেল ফাওবা য়ৌবা ঙম্লগনি। মতৌ অসুম্না সুরত্তা ললোন-ইতিক তৌবা মরূপ-মপাংশিং অমসুং শিন্মী মরূপশিংগীদমক্তা চৎথোক-চৎশিন অমসুং ত্রান্সপোর্তেসন য়াম্না লাইনা অমসুং হোংনা ফংলগনি।

মরূপশা,

গুজরাত্তা রো-পেক্স ফেলী সর্বিসকী খুদোংচাবশিং অসি শেমগৎপদা মীওই কয়ামরুমগী অৱামল য়াওরি, মসি অদু লাইনা ওইখিবা নত্তে। মসি তৌবদা লম্বীদা খুদোং থিবা কয়া থেংনখি, শিংনবা কয়া থেংনখি। অসিগুম্বা প্রোজেক্ত কয়াগা ঐ হান্নদগী লোইনদুনা লাক্লে মরম অদুনা অদুগুম্বা সমস্যাশিং অদুগী মতাংদা ঐ য়াম্না খঙই, করম করম্বা খুদোংথিবশিংদগী করম্না নান্থোক্কনি, করি করিগুম্বা মতমদা ওইথোকপা ঙমগদ্রা ঙমলোইদ্রা হায়না খনবা ফাওবা য়াওরকই মরমদি ঐখোয় ময়ামগীদি অনৌবা থেংনবনি গুজরাত্তা অদুনা ঐনা পোৎুলম পুম্নমক উখ্রে অদুনা মসিগীদমক্তা হোৎনখিবা পুম্নমক্তু ইকাই খুম্ননীংঙাইগী মশক্নি। ইঞ্জীনিয়র্স পুম্নমকপু, শিন্মীশিংবু ঐনা ঙসি অখন্নবা মওংদা তৌবীমল খঙবা উৎচরি, থৌনা ফবগা লোইননা হোৎনবীদুনা অমসুং ঙসি মঙলান অসিবু মঙফাওনহন্দুনা উৎলরে। ঙসি অদুগুম্বা হোৎনখিবশিং অদুনা, থৌনাশিং অদুনা, গুজরাতীশিংগীদমক্তা অনৌবা খুদোংচাবা পুদুনা লাক্লে, অনৌবা তাঞ্জা পুদুনা লাক্লে।

মরূপশা,

গুরাতকী সমদ্রগী ললোন-ইতিক তৌবগী ৱাৎত-পাদবা লন অমা লৈজরক্লি। হৌজিক মানসুখ ভাইনা চহি লিশিং কয়াগী ৱারী লিবীখ্রে করম্না ঐখোয়না সমুদ্রগী ললোন-ইতিক অসিগা লোইনরকখিবগে হায়বদো। ভারতনা মতৌ করম্না হৌখিবা চহি তরাগী খুজিং অনিরোমসিদা মসিগী সমুদ্রগী ৱাৎত-পাদবা অসিবু খঙজদুনা পোর্ত লেদ দিবেলপমেন্তবু মরু ওইনা লৌখিবগে, মসি গুজরাতী পুম্নমক্কীদমক চাউথোকচনীংঙাইনি। মতম অসিদা গুজরাতকী কোস্তেলগী মফমশিংদা ইনফ্রাস্ত্রকচর অমসুং দিবেলপমেন্তকী অতোপ্পা প্রোজেক্তশিংদা অখন্নবা মিৎয়েং থম্লি। রাজ্য অসিদা শিপবিল্দিং পোলিসী শেমববু ওইরো, শিপবিল্দিং পার্ক শাববু ওইরো, নত্ত্রগা স্পিসিএলাইজ তৌরবা তর্মিনেলশিং শেমগৎপবু ওইরো, ইনফ্রাস্ত্রকচর খুদিংমক্তা মরু ওইনা লৌদুনা লাক্লি। খুদম ওইনা দহেজদা সোলিদ কার্গো, কেমিকেল অমসুং এল.এন.জি. তর্মিনেল অমসুং মুন্দ্রাদা কোল তর্মিনেল। মসিগা লোইননা, ভেসেল ত্রাফিক মেনেজমেন্ত সিস্তেম অমসুং গ্রাউন্দ ব্রেকিং কনেক্তিবিতী প্রোজেক্তপুসু ঐখোয়না মপুং ফানা পুখৎলি। অসুম্না হোৎনবশিং অসিতনা গুজরাতকী পোর্ত সেক্তরনা অনৌবা মায়কৈ অমা ফংলিবনি।

মরূপশা,

শুপ্নগী পোর্ত্তা ফিজিকেল ইফ্রাস্ত্রকচর শেমগৎপদা নত্তনা, পোর্তশিং অদুগী অকোইবদা লৈরিবা মরূপশিংগী পুন্সিসু লাইহন্নবা, মসিগীদমক্তসু থবক তৌরি। কোস্তেল এরিয়া অসিগী ইকোসিস্তেম অপুনবা অসিমক অনৌবা মওংগী ওইনা ঐখোয়না মিৎয়েং থম্লি। মদু সাগরখেদুগুম্বা ঐখোয়গী মিশন-মোদ স্কিম ওইরো নত্ত্রগা শিপিং ইন্দস্ত্রীদা মফম অদুগী নহাশিংগী স্কিল দিবেলপমেন্ত তৌদুনা মখোয়বু থবক পীববু ওইরো, গুজরাত্তা পোর্ত লেদ দিবেলপমেন্তকী অকোইবা য়াম্না চাউনা লৈরি। সরকারনা কোস্তেল এরিয়াদা মখল খুদিংগী ইনফ্রাস্ত্রকচরগী খুদোংচাবশিং শেমগৎলি।

মরূপশা,

অসিগুম্না হোৎনবশিংগী ফল ওইনা গুজারত ঙসি অমরোমদা ভারতকী সমুদ্রগী থোঙ্গাল ওইনা শেমগৎলি। গেৎৱে ওইররি, গেৎৱে ওফ প্রোসপরিতী, হৌখিবা চহি তরাগী খুজিং ২দা থাইনগী চৎনবী হিথাংফম চলাইবগী মওংদগী হোংদোক্তুনা অপুনবা কম্প্রিহেন্সিবকী অমত্তা ঙাইরবা মোদেল অমা গুজরাত্তা চৎনরে। মোদেল অসি ঙসি বেঞ্চমার্ক অমা ওইনা শেমগৎলি। ঙসি মুন্দ্রা ভারতকী খ্বাইদগী মল্তিপর্পোজ হিথাংফম অমসুং সিক্কানা খ্বাইদগী চাউবা কেপ্তিব হিথাংফম ওইরি। হোৎনবশিং অসিগী ফল ওইনা গুজরাতকী হিথাংফম, লৈবাক অসিগী অথোইবা সমুদ্রগী সেন্তরশিং ওইনা ফাওগৎলক্লি। হৌখিবা চহিদা লৈবাক অসিগী অপুনবা সমুদ্রগী ললোন ইতিক তৌবগী শরুক চাদা ৪০দগী হেন্না, গুজরাতকী হিথাংফমশিংগী ওইরি, মসি গুজরাতকী মীয়ামদসু ঙসি ঐনা অহানবা ওইনা ফোংদোক্লবনি। 

মরূপশা,

সরকারগী হোৎনবা অসিনা, ঘোঘা-দহেজগী মরক্তা ফেরী সর্বিসসু অথুবা মতমদা অমুক হন্না হৌরগনি। প্রোজেক্ত অসিগী মাংদা মহৌশাগা মরী লৈনবা শিংনবা কয়া মায়োক্নখি। মখোয়বু অনৌবা তেক্নোলোজীগী থোংদা লোইশিন্নবা হোৎনরি। ঐনা থাজৈ মদুদি, ঘোঘা অমসুং দহেজগী মীয়াম্না য়াম্না থুনা অমুক হন্না ফংলগনি।

মরূপশা,

সমুদ্রগী ললোন-ইতিক তৌবগীদমক্তা এক্সপর্ত শেম-শানবা, ত্রেন্দ তৌরবা মেনপাৱর লৈনবা, গুজরাত্তা মেরীতাইম য়ুনিভর্সিতী অসি য়াম্না চাউবা সেন্তর অমনি। সেক্তর অসিগা মরী লৈনবা তঙাইফদবশিংগীদমক্তা প্রোফেস্নেল এজুকেসন পীগদবা লৈবাক অসিগী অহানবা ইন্সতিত্যুৎনি। ঙসি মফম অসিদা সমুদ্রগী আইন অমসুং মালেমগী ললোন-ইতিক তৌবগী আইন তম্বদগী হৌরগা মরীতাইম মেনেজমেন্ত, শিপিং, লোজিস্তিক্স মসিদসু এম.বি.এ. ফাওবা তম্বগী খুদোংচাবা য়াওরি। য়ুনিভর্সিতী অসিদা নত্তনা লোথলদা, হৌজিক মানসুখ ভাইনা হাইফেৎ পনবীরম্বা, লোথলদা লৈবাক অসিগী সমুদ্রগী লনবু খোমজিনগদবা অহানবা নেস্নেল ম্যুজিয়ম শেম্নবগী মায়কৈদসু থবক চৎথরি।

মরূপশা,

ঙসিগী রো-পেক্স ফেরী সর্বিসপু ওইরো নত্ত্রগা মতম খরগী মমাংদা হৌদোকখিবা সী প্লেনগুম্বা খুদোংচাববু ওইরো, মসিদগী ৱাতর-রিসোর্সেস বেজ ইকোনোমীদা খোংজেল য়াম্না হাপ্লি অমসুং অদোম য়েংবীয়ু, ঈশিং, কংফাল অমসুং অতিয়া অহুমদা মতম অসিদা গুজরাতনা য়াম্না চাউবা জম্প অমা তৌরি। মতম খরগী মমাংদা ঐহাক্না গিরনারদা রোপৱেগী মায়খুম হাংদোকখিবা অদুনা তুরিজমদসু শাফু পীরগনি, পেসেঞ্জরশিংগী খুদোংচাবা হেনগৎহল্লগনি অমসুং অতিয়াদা চৎপগী অনৌবা লম্বী অমা পীরগনি। মসিগী মতুংদা ঐহাক সী-প্লেনগী খুদোংচাবা ফংখি, মফম অমদগী ঈশিংদগী পাইবা, অতোপ্পা মফম অমদা ঈশিংদা কুম্বা অমসুং ঙসি সমুদ্র মনুংদা ঈশিংগী থোংদা চৎপা হায়বদি অমুক্তদা মখল কয়াগী খোংজেল হেনগৎকদৌরিবনো, মসি অদোম তশেংনা ৱাখলনা লাম্বা ফংবীগনি।

মরুপশা,

সমুদ্রগী ৱারী শারকপা অসিদা, ঈশিংগী ৱারী শারকপদা মসিগী পাক-চাউবা, ঙাগা মরী লৈনবা ললোন-ইতিক্তগী হৌরগা সী-বীদগী লৌউদগী হৌরগা ৱাতর ত্রান্সপোর্ত অমসুং তুরিজম ফাওবা য়াওরি। হৌখিবা চহি কয়াদা লৈবাক অসিদা ব্লু ইকোনোমীবু মপাঙ্গল কলহন্নবা য়াম্না কন্না হোৎনখি। অহানবদা ওসীন ইকোনোমীগী মতাংদা ঙাংনরম্মি অমসুং হৌজিক্তি ঐখোয় ব্লু ইকোনোমীগী মতাংদসু ঙাংনরি।

মরুপশা,

ঙসি লৈবাক অপুনবগী সমুদ্রগী ঙমখৈদা পোর্তশিংগী কেপাসিতীসু হেনগৎহল্লি অমসুং অনৌবা পোর্তশিং শেমগৎপগী থবকসু খোংজেল য়াংনা পায়খৎলি। লৈবাক অসিদা চাউরাক্না লৈরিবা কিলোমীতর লিশিং ২১গী ঈশিংগী লম্বী অসি, লৈবাক্কী চাউখৎ-থৌরাংদা করম্না অদুক্কী মতিক শিজিন্নবা য়াগনি, হায়বসিগী মতাংদা হোৎনরি। সাগরমালা প্রোজেক্তকী মখাদা ঙসি লৈবাক অপুনবদা প্রোজেক্ত ৫০০দগী হেন্না পায়খৎলি। লুপা লাখ কয়াগী প্রোজেক্তশিং অসিদগী খরদি মপুং ফাখ্রে।

মরূপশা,

আত্মনির্ভর ভারত্তা ব্লু ইকোনোমীগী শরুক অসি মপাঙ্গল কলহন্নবগীদমক্তা সমুদ্রগা মরী লৈনবা লোজিস্তিক্সপু মপাঙ্গল কলহনবা য়াম্না মথৌ তাই। মসি করিগীনো হায়বদা ঐখোয়গী শেন্মিৎলোন অসিদা লোজিস্তিক্সতা তৌরিবা চাদিংগী শাফু কনবননি। হায়বদি পোৎ-চৌশিংবু লৈবাক্কী মফম অমদগী অতোপ্পা মফম অমদা পুবদা অতোপ্পা লৈবাকশিংগা য়েংনরুবদা ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা ঙসিসু হেন্না চাদিং তৌরি। ৱাতর ত্রান্সপোর্ততগী কোস্ত ওফ লোজিস্তিক্স অসি য়াম্না হন্থহনবা য়াই। মরম অসিনা ঐখোয়গী ফোকস অসি কার্গোগী সীমলেস মুবমেন্ত ফংহনবা ঙমগদবা ইকোসিস্তেম অমা শাবদা থম্লি। ঙসি হেন্না ফবা ইনফ্রাস্ত্রকচরগা লোইননা মেরীতাইম লোজিস্তিক্সকীদমক্তা সিঙ্গল ৱিন্দো সিস্তেমদসু ঐখোয় থবক পায়খৎনবগীদমক্তা মাংদা চংশিল্লি, মসিগীদমক শেম শারি।

মরূপশা,

কুহ্মৈগী মতম অসিদা লৈবা-য়োনবসু নীংথিজনা পাংথোক্লি। লৈব-য়োনবগী মতম অসিদা, ঐ সুরতকী মীয়ামদা করিগুম্বা খরা হায়জনীংই মদুদি মখোয়গীদি তাইবং অসিদা চৎথোক-চৎশিন তৌবগী রুতিন লৈ ঐনা লৈব-য়োনবগী মতম অসিদা ভোকেল ফোর লোকেল, ভোকেল ফোর লোকেলগী মন্ত্র অসি কাওবীগনু। ভোকেল ফোর লোকেল অমসুং ঐনা উরে মদুদি মীয়াম্না খল্লি মদুদি থাওমৈ লৈরবদি ঐখোয় আত্মনির্ভর ওইরে, মদু নত্তে, পোৎলম খুদিংমক্তা পুক্নীং চংগদবনি নত্ত্রবদি মতম অসিদা থাওমৈ খক্তদা, হোয় ঐখোয় ভারতকী থাওমৈ লৈবা অসিসু অফবা ৱাফম্নি। অদুবু করিগুম্বা অদোম ইশামক্তা য়েংবীরগদি, ইশাগী হকচাংদা, ইশাগী য়ুমদা, পোৎ কয়ামরুমদি মপানগী পোৎ ওইরমগনি।

ঐখোয়গী লৈবাক্কী মীওইনা শাবা, ঐখোয়গী অপীক অপীকপা মীওইশিংনা শাবা, ঐখোয়না মদুদা খুদোংচাবা করিগী পীরোইদৌরিবনো। লৈবাক অসি মাংদা চখৎহনগদৌরিবা নত্ত্রা মরূপশা, অদুনা মদুগীদমক্তা ঐখোয়গী অপীক অপীকপা মীওইশিংবু, অপীক অপীকপা ললোনবা মীওইশিংবু, অপীক অপীকবা শিন্মীশিংবু, অপীক অপীকপা আর্তিস্তশিংবু, খুঙ্গংগী ঐখোয়গী ইচে-ইচলশিংবু, অসিগুম্বা মখলগী পোৎ শারিবশিং অসি মখোয়গী ওইবা মওংদা পোৎ শারিবশিং অসি অমুক্তং লৈরগা য়েংবীরগা চুম্না অমসুং চাওথোকচনা মালেম অসিদা হায়বীয়ু ঐখোয়গী খুঙ্গংদা শাবনি, ঐখোয়গী জিলাগী মীয়াম্না শাবনি, ঐখোয়গী লৈবাক্কী মীওইনা শাবনি। য়েংবীয়ু অদোমসু চাউথোকচবা শোইদনা পোক্কনি। দিৱালী পাংথোকপগী নুংঙাইবা হেন্না ফংগনি মরম অসিনা ভোকেল ফোর লোকেল, কৈদৌঙৈদসু কম্প্রমাইজ তৌরোইদবনি। লৈবাক অসিনা নীং খা তম্বা চহি ৭৫ পাংথোক্কদৌরি, মতম অদু ফাওবা মন্ত্র অসি ঐখোয়গী পুন্সিগী মন্ত্র ওইহনগদবনি, ঐখোয়গী ইমুংগী মন্ত্র ওইহনগদবনি, ঐখোয়গী য়ুমগী মীপুম খুদিংমক্কী পুক্নীংদা ৱাখল্লোন অসি পোকহন্নবা ঐখোয়দা থৌনা লৈগদবনি মরম অসিনা দিৱালী অসি, দিৱালী অসি ভোকেল ফোর লোকেলগী তর্নিং পোইন্ত অমা ওইহন্নবাবা, ঐনা ঐগী গুজরাতকী ইচিল-ইনাওশিংদা হক লৈনা নীজবা ঙম্মি অমসুং ঐ খঙই মদুদি অদোম কৈদৌঙৈদসু য়াদবা তৌরোই, হৌজিক নন্দলালজীনা হায়বীখিদনা অদোম্না য়াম্না ঙন্না ঐঙোন্দা হায়বীখি, ঐনা মদু চৎনহনখি, য়েংবীয়ু ঐহাক কয়াদা পেনজরবনো মদুদি নন্দলালজীদা ৱাফম অমা হায়বীরমগনি, মদু মহাক্না তাবীরমগনি, মহাক্না ঙসি হৌদোকখ্রে। অদোম পুম্নমকসু ঐগীদমক্তদি নন্দলালনি, লাকলো, ঐখোয় হোৎনরসি, ঐগী লৈবাক্কী লাইরবশিংগীদমক করিগুম্বা খরা তৌরসি। দিৱালী পাংথোকসি, মখোয়গী য়ুমদসু দিৱালী পাংথোকহনসি। থাওমৈ থানসি, লাইরবগী ইমুংদসু থাওমৈ থালহনসি, ভোকেল ফোর লোকেলগী মন্ত্র অসি মাংদা পুখৎসি। ঐনা থাজৈ মদুদি কোরোনাগী মতম অসিদা অদোম পুম্নমকসু মপুং ফানা চেকশিনবগা লোইননা কুহ্মৈশিং পাংথোক্কনি মরমদি অদোমগী ঙাক-শেনবা অদুসু লৈবাক অসিগী ঙাক-শেনবনি। ঐগী নুংশিরবা ইচিল-ইনাওশিং, লৈবাক অপুনবগী ইচিল-ইনাওশিংদা ঐনা ঙসি লাক্কদৌরিবা ধনতেরসপু ওইরো, দীপাবলীবু ওইরো, গুজরাতকীদমক্তা অনৌবা চহিবু ওইরো, ৱাফম পুম্নমক্কীদমক্তা, কুহ্মৈ পুম্নমক্কীদমক্তা হন্না হন্না য়াইফ-পাউজেল পীজরি।

হন্না হন্না থাগৎচরি!

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Indian startups raise $10 billion in a quarter for the first time, report says

Media Coverage

Indian startups raise $10 billion in a quarter for the first time, report says
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM expresses grief over the loss of lives due to heavy rainfall in parts of Uttarakhand
October 19, 2021
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives due to heavy rainfall in parts of Uttarakhand.

In a tweet, the Prime Minister said;

"I am anguished by the loss of lives due to heavy rainfall in parts of Uttarakhand. May the injured recover soon. Rescue operations are underway to help those affected. I pray for everyone’s safety and well-being."