Awaas Yojana does not just provide homes to the rural poor but also gives them confidence: PM Modi
Now the houses under the PM Awaas Yojana have water, LPG and electricity connections when they are handed over to the beneficiaries: PM
We need to strengthen the poor to end poverty: PM Modi

অফবা য়ুম ফংখিবা, শাগৎচরকপা মংলানগী য়ুম ফংখিবা, মখোয়গী মচাশিংগী তুংগী পুন্সি অদু নিংথিরনি হায়বগী থাজবা লৈরবা মরূপ খরগা হৌজিক ৱারী শান্নজখি। হৌজিক মধ্য প্রদেশকী ইমুং লাক্ষ অনিগা লিশিং কুন মঙানা মশাগী য়ুমদা চংগদৌরে, য়ুমদা চংগদৌরিবশিংগী মফমদা নুংঙাইবা ফোংদোকচরি।মসি পুম্নমক অসি মধ্য প্রদেশ অসিগী থৌরম অসিদা শম্নরিবা তেকনোলোজীগী মরূপশিংদগী ওইহনবা ঙমহল্লিবনি।

ঙসি অদোম অসি হৌকিবা চহি ৬সিদা য়ুং ফংখিবা, ভারা হুল্লরোইদবা, স্লমদা নত্তবা, ফত্তবা য়ুম ওইদ্রবা, মশাগী ময়ুমদা লৈরিবা, অফবা য়ুমদা লৈরিবা লৈবাক অসিগী ইমুং করোর অমগা হুম্ফুতরামঙাগী মনুং চল্লববনি। শিংদুগী মনুং চল্লবনি।

মরূপশিং, হন্দক্তি অদোম খুদিংমক্কী দীৱালী, অদোম খুদিংমক্কী হরাও-কুহ্মৈশিং অসি মখল অমগী ওইনা নুংঙাইরগনি। কোরোনাগী থোরক্লমদ্রবদি অদোমগী পুন্সিগী অসুক নুংঙাইরবা মিৎকুপসিদা অদোমগী য়ুমদা অদোমগী য়ুমগী মী ওইনা অদোমগী প্রধানসেবক অসিনা য়াওজবা ফংজরমগদনি। অদুগা অদোমগী নুংঙাইবগী কুহ্মৈ অসিদা শরুক য়ারমগদবনি অদুবু কোরোনাগী ওইরিবা ফীভম অসিদা লাপ্না লৈদুনা অদোম পুম্নকপু উবা ফংজরি। অদুবু হৌজিক্কী ওইনদি অসুমহাইনা অসুম্মক!!!

ঙসিগী থৌরম অসিদা মধ্য প্রদেশকী রাজ্যপাল শ্রীমতী আনন্দী বেন পতেলজী, রাজ্য অসিগী মমিং লৈরবা মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজজী সিংহ চৌহানজী, কেন্দ্রগী মন্ত্রীমন্দলদা ঐহাক্কা খোংবু ওইমিন্নরিবা নরেন্দ্র সিংহ তোমারজী, ঐহাক্কী মরূপ জ্যোতীরাদিত্যজী, মধ্য প্রদেশকী মন্ত্রীশিং, মীহুৎশিং, সাংসদ অমসুং এম.এল.এ.শিং, গ্রাম পঞ্চায়েৎকী মীহুৎশিং অমসুং মধ্য প্রদেশকী के খুঙ্গং-খুঙ্গংশিংগা মরি লৈনরিবা ঐহাক্কী নুংশিজরবা ইচিল-ইনাওশিং!

ঙসি মধ্য প্রদেশতা অপুনবা ওইনা গৃহপ্রবেশ তৌবগী থৌরম অসিদালাইরবা ইমুং লাক্ষ অমগা লিশিং কুনমঙাগী ওইনা নিংশিংদুনা লৈহৌরগদবা মিৎকুপ্তুমক্নি, লৈবাক অসিগী ময়ুম লৈজদবশিংদা মশাগী অফবা য়ুম পীনবগীদমক্তসু অচৌবা খোংথাং অমনি। ঙসিগী থৌরম অসি মধ্যপ্রদেশ য়াওনা লৈবাক অসিগাৃী ময়ুম লৈজদবা খুদিংমক্তা থাজবা লৈহল্লগদবা মিৎকুপ অমসুনি। হৌজিক ফাওবা মশাগী ময়ুম লৈজদবশিংগীসু, নোংমদি শোইদনা মাগীসু ময়ুম শাগনি হায়না খঞ্জবিংগীসু মংলান অদু মপুং ফারগনি। 

মরূপশিং, ঙসিগী নুমিৎসি ইরৈচা করোর কয়াগী অচুম্বা অনিংবা-অপাম্বগা লোয়ননা শেমখিবা সরকারগী য়োজনাশিংসু মাই পাকই অদুগা বেনিপিসিয়রীশিংদা ফংহল্লি হায়বগী থাজবদুসু হেন্না চেৎশিলহল্লি। ঙসি মংলান্দা শাগৎচরকপা য়ুম ফংখিবা মরূপশিংগী থম্মোইনুংদা নুংঙাইরমগদবা, থাজজরমগদবদু ঐহাক খংবা ঙম্মি। ঐহাক্না অদোম মরূপশিংদা হায়জগদবদি মসিগী য়ুম অসিনা অদোমগী হেন্না ফবা তুংগী পুন্সি অমগী অনৌবা য়ুম্ফম্নি হায়বসিনি। মসিদগী অদোম্না অনৌবা পুন্সি অদু হৌবিয়ু। ইচা-ইশুশিংবু, ইমুং-মনুংবু অনৌবা পন্দোল অমদা পুদুনা চৎপিয়ু। অদোম্না খুমাং চাউশিল্লবদি লৈবাক অসিসু খুমাং চাউশিনগনি।

মরূপশিং, কোরোনাগী মতম অসিদা অপনবা কয়া অমা লৈরগসু  লৈবাকপুম্বদা প্রধানমন্ত্রী আৱাস য়োজনাগী মখাদা য়ুম লাক্ষ ১৮ শাবা মপুং ফাখ্রে। মসিদগী য়ুম লাক্ষ ১ লিশিং ৭৫ অসি মধ্য প্রদেশখক্তদা শাখি। হৌজিক থবক অসি থুনা য়াংনা পাংথোক্লিবা অসিসু রেকোর্দ অদুম্মক ওইজরবনি। প্রধান মন্ত্রী আৱাস য়োজনাগী মখাদা য়ুম অমা শাবদা চাংচৎ ওইনা নুমিৎ ১২৫নি চংই।  অদুবু হৌজিক ঐহাক্না হায়জগদৌরিবা অসি লৈবাক অসিগী ওইনা, মেদিয়াগী মরূপশিংগী ওইনসু য়াম্না পোজিতিব ওইবা পাওনি। কোরোনাগী তানফমসিদা পি.এম.আৱাস য়োজনাদগী নুমিৎ ৪৫দগী ৬০ ফাওবদং চংনা য়ুম শারে। অৱা-অনা নংলবা মতমসিবু খুদোংচাবদা ওন্থোকপগী য়াম্না অথোইবা খুদম্নি। অদোম্না খনবিরমগনি মসি করম্না ওইথোক্লিবনো হায়না।  হান্না নুমিৎ ১২৫ চংলম্বা অদু হৌজিক নুমিৎ ৬০গী মনুংদা করম্না ওইথোকপা ঙম্লিবনো হায়না।

মরূপশিং, মসিগী অয়াংবসিদা শহরশিংদগী খুঙ্গংদা হল্লকখিবা ঐখোয়গী শিন্মী মরূপশিংগী অচৌবা থৌদাং য়াওরি।  মখোয়দা থবক তৌবা ঙম্বগী মতিক-ময়াই লৈ, উইলসু লৈ অদুগা মসিগা মরি লৈনরিবা অমদি মখোয়গী মরম্না মহৈ অসি ফংলিবনি। অসিগুম্বা মরূপশিংনা প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যান রোজগার অভিয়ান্দগী মপুং ওইনা কান্নবা অসি লৌদুনা মশাগী ইমুং অদু পুবগা লোয়ননা লাইরবা ইচিল-ইনাওশিংগী য়ুম শাবিরি। প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যান রোজগার অভিয়ান্দগী মধ্য প্রদেশ য়াওনা লৈবাকসিগী রাজ্যশিং কয়া অমগী লুপা করোর লিশিং ২৩রোমগী থবক অসি মপুং ফানা পাংথোকখ্রে হায়বসিদা নুংঙাইবা ফাওই। কেম্পেন অসিগী মখাদা পি.এম. গরীব কল্যান রোজগার অভিয়ান্দগী য়ুমদি অদুম্মক শারি, য়ুম খুদিংদা ঈশিং ফংহনবগী থবক ওইরো,আঙ্গনৱাদী অমসুং পঞ্চায়েৎকী শঙলেনশিং শাবা ওইরো, শা-শনশিংগী শেদ শাবা ওইরো, পুখ্রী নত্রগা গুহা তৌবা ওইরো, খুঙ্গংগী লম্বি শেম্বিবা ওইরো, খুঙ্গং চাউখৎনবগা মরি লৈনবা থবকশিং তৌখ্রে। মসিদা কান্নবা অনি ফংখ্রে। অমদি শহরশিংদগী খুঙ্গংদা হল্লকখিবা শিন্মীশিংদা থবক ফংহল্লে। অতোপ্পা অমনা চেক, সিমেন্ত, লৈঙোই অমসুং শানবগী মচাক য়োনবশিংনা লল্লোন-ইতিক তৌবগী পোৎ শিৎহল্লে।   মতৌ অসিগুম্না প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যান রোজগার য়োজনা অভিয়ান অসি লুরবা তানফম অসিদা খুঙ্গংগী শেন্মিৎলোনগীসু অফবা তেংবাং ওইরক্লি। মসিদগী প্রধানমন্ত্রী আৱাস য়োজনাগী মখাদা পাংথোক্লিবা থবকশিং অসিনা কান্নবা ফংলি।

মরূপশিং, ঐঙোন্দা মীওই কয়ানা য়ুম অসি হান্নসু লৈবাক অসিদা শাখি, সরকারগী য়োজনাশিংগী মখাদা শাখি, অদুগা জদোম্না মতৌ করম্না অহোংবা পুরক্লিবনো হায়না হংখি। লাইরবশিংগী য়ুম শানবগীদমক্তা লৈবাক অসিদা চহি কয়াদগী য়োজনাশিং পাংথোক্তুনা লাক্লি। অদুবু নিং-খা তম্লবা মতুংদা অহানবা চহি তরাদুমক্তদা কাংলুপকী ওইনা চাউখৎনবগী থবক-থৌরাং অসি হৌরকখি।  চহি ১০-১৫দা অসিগুম্বা য়োজনাশিং অসিদা করিগুম্বা খরা হাপচিনখি, মমিং হোংদোকখি। অদুবু লাইরবা করোর কয়াদা ময়ুম পীনবগী পান্দম ওইখিবা, য়াম্না  ইকাই খুম্ননিংঙাই ওইবা পুন্সি ফংহন্নবগী পান্দম অদু য়ৌবা ঙমখিদে। মসিগী মরমদি হান্না শেমখিবা য়োজনা অসি সরকারদা মপান তাংবা ওইখি,  সরকারনা য়াম্না কা হেন্না খুৎ থিংজিনবিখি। মদুগী  য়োজনাশিং অসিদা য়ুমগা মরি লৈনবশিংগী ৱারেপ অসি সরকারনা, অদুসু দিল্লীদগী লৌরকখি।য়ুম অদুদা লৈগদৌরিবা মী অদুদা করিসু হংবিরমখিদে। হৌজিক কোলোনীগী মওংদা লৈহন্নবা মওংদা তৌখিবাশহরগী পরিং অদুদা শহরগুম্না শাহন্নবা হোৎখি। অদুবু ঐখোয়গী ত্রাইবেল ইচিল-ইনাওশিংগী য়ুম্লৈ-কৈরৈ অসি শহরদা লৈরিবা মীশিংগী য়ুম্লৈ-কৈরৈ অদুদগী য়াম্না তোঙাল্লি। মখোয়না মথৌ তাবশিং অসি তোঙাল্লি। মরম অসিনা সরকারনা শাবা য়ুমশিং অদুদা মশাগী ওইবগী ৱাখল ফাওবা ঙমখিদে। মসিদা নত্তনা হান্নগী  য়োজনাশিং অদুদা নুং-পান শেংনা উহনবা ৱাৎলম্মি, অশোইবা কয়া অমসু লৈখি। ঐহাক্না মসিগী মতাংদা য়াম্না ৱা চাউথোকহন্নিংখিদে। মরম অসিনা মদুগী য়ুমশিং অদুগী ক্বালিতীসু য়াম্না ফৎলমদে। অদুগী মথক্তা মৈগুম্বা য়াম্না মরুওইবশিংগী ওইনা বেনিফিসিয়রীশিংদা সরকারগী ওফিসশিংদা তোঙান্না শেল কক্লমখি। মসিগীশিং অসিগী মহৈনা য়োজনাশিংগী মখাদা য়ুম অদু শারবসু থুনা হোংজিনবা য়ারমদে, মদুদা গৃহপ্রবেশ তৌরমদে।

মরূপশিং, ২০১৪দা অরিবা এক্সপরিএন্সশিংদু নৈনরগা হান্নগী অরিবা য়োজনা অসি শেমদোকখি অদুগা প্রধান মন্ত্রী আৱাস য়োজনাগী মওংদা পুম্নৌ নৌবা ৱাখল্লোন অমগা লোয়ননা য়োজনা অসি চৎনহনখি।

মসিদা বেনিফিসিয়রীশিং অসি খনবদগী হৌরগা য়ুমদা চংবফাওবা নুং-পান শেংনা থবক পাংথোকপসিনা হান্না মরুওইনা তৌখি। হান্নদি লাইরবনা সরকারগী মতুংদা কোইচেন চেনবা তারমখি, হায়বিনবা মীসু কোইথি থিবা তাখি, ঙসি ঐখোয়গী য়োজনা অসিদা সরকারনা মীয়ামগী মনাক্তা ওইনা চৎলি। থিবা তাই অমদি খুদোংচাবা অসি পীগদবা ওই। হৌজিক্তি কনাগুম্বা অমগী অপাম্বগী মতুংইন্না লিস্তা মিং হাপচিনবা অমদি লৌথোকপা য়াই। খনবদগী হৌরগা শাবা ফাওবা বৈজ্ঞানিক অমসুং নুং-পান উবা মওংদা তৌনরি। মচাক্তগী হৌরগা শাবফাওবা মফমদুগী থাক্তা ফংবা অমদি শিজিন্নবা পোৎশিং অদু হান্না মরুওইবা মওংদা তৌরি। য়ুমগী দিজাইনসিসু মফমদুগী মথৌ তাবশিংগী মতুংইন্না শারি অমদি য়ানা লৌশিল্লি। মপুং ওইনা নুং-পান শেংনা থাক খুদিং মপুং ফানা য়েংশিনবগা লোয়ননা বেনিফিসিয়রীশিংনা মশানা ময়ুম শাজৈ। য়ুম অদু অসুম-অশুম শারগা মদুগী শেল অদুসু মহাক্কী একাউন্তা হাপ্লকই। কনাগুম্বা অমনা পুকচেল শেংদনা থবক তৌনবা হোৎনরকপা তারবসু মদু ফাননবা লম্বি কয়া অমা শেম্লে।

মরূপশিং, প্রধানমন্ত্রী আৱাস য়োজনাগী য়াম্না অথোইবা অসি মহাক্কী চুমথাংগী ওইবা মওং অদুনি। চুমথাংদা মচু-মচু লৈবা অদুগুম্না প্রধানমন্ত্রী আৱাস য়োজনাগী মখাদা শাবা য়ুমশিংগীসু মচু লৈ। হৌজিক লাইরবনা য়ুমখক্তা নত্তনা অমাংশঙসু ফংলগনি, উজ্বলাগী গ্যাস কনেক্সনসু ফংলগনি, সৌভাগায য়োজনাগী মৈগী কনেক্সনসু ফংলি, উজালাগী এল.ই.দি. বল্বসু ফংলি, ঈশিংগী কনেক্সন, পুম্নমক য়ুমগা কোন্ননা পংলি। হায়বদি প্রধানমন্ত্রী আৱাস য়োজনাদা য়ুম্ফম ওইরগা য়োজনা কয়া অমা বেনিফিসিয়রীশিংদা হকথেংননা ফংলি।  মসিবু পাকথোক-চাউথোকহন্দুনা প্রধানমন্ত্রী আৱাস য়োজনাগা লোয়ননা য়োজনা ২৭ হাপচিনখিবা অসিগীদমক্তা ঐহাক্না শিবরাজজী সরকার অসিবু অমুক্কা হন্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি।

মরূপশিং, প্রধান মন্ত্রী আৱাস য়োজনা ওইরো নত্রগা স্বচ্ছ ভারত অভিয়ান্দগী শাবা অমাংশঙ ওইরো, মসিদগী লাইরবশিংনা খুদোংচাবা ফংহনবদা নত্তনা থবক ফংবগী অমদি মপাঙ্গল কনখৎহন্নবগীসু অচৌবা লম্বিনি। মরুওইনা ঐখোয়গী খুঙ্গংগী ইচে-ইচলশিংগী পুন্সিদা অহোংবা পুরকদসু অথোইবা থৌদাং লৌরি। প্রধানমন্ত্রী আৱাস য়োজনাগী মখাদা শারিবা য়ুমগী রেজিস্ত্রী অসি অয়াম্বনা নুপীশিংগী মিংদা তৌরি নত্রগা পুনমিন্নরি। মফমদুদা ঙসি খুঙ্গংশিংদা রানীমিস্ত্রী নত্রগা রাজমিস্ত্রী ময়াম অমা লৈরিবা অসিগীদমক্তা অনৌবা তাঞ্জা অমা ফংলে। মধ্য প্রদেশখক্তদা রাজমিস্ত্রী লিসিং ৫০ ত্রেনিং তৌখ্রে অদুগা মসিদা লিশিং ৯দি রানীমিস্ত্রীনি। মসিদগী ঐখোয়গী ইচে-ইচলশিংগী চাগা অমদি থাজজবা অনিমক্তা হেনগৎলক্লগনি। 

মরূপশিং, লাইরবগী, খুঙ্গংগী চাগা অমদি থাজবা অসি হেনগৎলক্লবদি আত্মনির্ভরতা ভারত ওইহন্নবগী ঐখোয়গী ৱাশক অসিসু হেন্না মপাঙ্গল কনখৎহনগনি।  মসিগী আত্মনির্ভরতা অসি মপাঙ্গল কনখৎহন্নবগীদমক্তা খুঙ্গংদা মখল খুদিংগী  অনৌবা ইনফ্রাস্ত্রকচর শেমগৎলি। ২০১৯গী মমাংগী চহি মঙাসিদা অমাংশঙ, গ্যাস, মৈ, লম্বিগুম্বা মরুওইবা খুদোংচাবশিং অসি  খুঙ্গংফাওবা য়ৌহন্নবগীদমক্তা থবক তৌখি, হৌজিক মসিগী মরুওইবা খুদোংচাবশিং অসিগা লোয়ন-লোয়ননা  অনৌবা খুদোংচাবশিংদগীসু খুঙ্গংশিং অসি মপাঙ্গল কনখৎহল্লি। হন্দক্কী অগস্ত ১৫দা লাল কিলাদগী ঐহাক্না লাক্কদৌরিবা নুমিৎ লিশিং ১সিদা লৈবাক অসিগী খুঙ্গং লাক্ষ ৬মুক্তা ওপ্তিকেল ফাইবর তিংবগী থবক মপুং ফাহনগনি হায়না হায়জখি। অহানবদা লৈবাক অসিগী পঞ্চায়েৎ লাক্ষ অনি মখায়মুক্তা ফাইবর য়ৌহন্নবগী পান্দম থমখি, হৌজিক মসি খুঙ্গং-খুঙ্গং ফাওবা য়ৌহন্নবগী ৱাশক শকখ্রে।

মসিগী কোরোনাগী তানফম অসিদসু প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যান রোজগার য়োজনাগী মখাদা মসিগী থবক অসি থুনা –য়াংনা পাংথোক্লি। চয়োল খরখক্তংগী মনুংদা লৈবাক অসিগী জিলা ১১৬তা কিলোমিতর লিশিং ৫দগী হেনবা ওপ্তিকেল ফাইবর তিংখ্রে। মসিদগী গ্রাম পঞ্চায়েৎ লিশিং অমগা চনিদগী হেনবদা ৱাইফাই হোৎস্পোৎ লিশিং ১৫ রোম অমদি চাউরাক্না ওপ্তিকেল ফাইবর কনেক্সন লিশিং ১৯ পীখ্রে। মধ্য প্রদেশকী খন্দোক্লবা জিলাশিংদা কিলোমিতর লিশিং অমগা চহুমদগী হেনবা ওপ্তিকেল ফাইবর তিংখ্রে। আদুগা থবক পুম্নমক অসি কোরোনাগী মনুং অসিদা লোইনা তচৌখিবা ঙাক্তনি হায়না ঐহাক্না নিংশিংজগে। অশুক লুরবা তানফম অসিদা তৌখ্রিবনি। খুঙ্গংগী মফম খুদিংদা অফবা অমদি ইন্তর্নেৎ ফংলবদি, মফম খুদিংদা ৱাইফাই হোৎস্পোৎ শারবদি খুঙ্গংগী অঙাংনা মহৈ তম্বদা অমদি নহা ওইরিবশিংনা শেন তান্নবগী হেন্না ফবা খুদোংচাবা ফংগনি।হায়বদি খুঙ্গং অসি হৌজিক ৱাইফাই হোৎস্পোত্তা শম্নবদা নত্তনা অনৌবা থবক পাংথোক্লিবশিংগী, লল্লোন-ইতিক্কীসু হোৎস্পোৎ ওইরগনি।

মরূপশিং, ঙসি সরকারনা তৌজরিবা থৌগলপুম্বা, খুদোংচাবা পুম্বা থুনা পাংথোকপা ঙম্নবা, করপসনসু তৌদনবা অদুগা খুঙ্গংগী মীশিংনা থবক মচা-মচাশিংগীদমক্তা শহরদা লাক্ত্রসু য়ানবা ওনলাইন ওইহনখ্রে।  খুঙ্গং-খুঙ্গংদা ওপ্তিকেল ফাইবর য়ৌহন্দুনা মসিগী থৌগলশিং অমদি খুদোংচাবশিং অসিদসু হেন্না য়াংশিলহল্লগনি হায়বা ঐহাক্না থাজৈ। হৌজিক অদোম্না অনৌবা য়ুম অদুদা লৈবা মতমদা দিজিতেল ভারত অভিয়ান অসিনা অদোমগী পুন্সি মহিং অদু হেন্না লাইথোকহল্লগনি। । খুঙ্গং অমদি লাইরববু হেন্না মপাঙ্গল কনখৎহন্নবগীদমক্তা মসিগী অভিয়ান অসি  হৌজিক হেন্না য়াংনা পাংথোক্লগনি, মসিগী তাজবা অসিগা লোয়ননা অদোম মরূপশিং পুম্নমকপু অফবা য়ুম অসিগীদমক্তা অমুক হন্না লোইবা নাইদনা য়াইফ পাউজেল পীজরি। অদুবু ৱাফম অমদি অদুম্মক নিংশিংবিয়ু অদুগা মসিগী ৱাফম অসি হঞ্জিনৃহঞ্জিন হায়জরি, অদোম পুম্নমক্না শোইদনা নিংশিংবিগনি হায়না থাজৈ। মসিদা নত্তনা ঐহাক্কী ৱা অসি ইনবিগনি, হিদাক থোরক্ত্রিবফাওবা করিমত্তা কোমথোকপীবা তৌবিগনু। গজ অনি লাপ্না লৈনবা, মাস্ককী মথৌ তাবা হায়বা লাইশোনসি কাওবিরোইদবনি। অদোম হকচাং য়াম্না ফনা লৈবা ওইবিয়ু।

মসি হায়জবগা লোয়ননা অদোম পুম্নমকপু হন্না-হন্না থাগৎচরি! অদোম পুম্নমকপু য়াইফ-পাউজেল পীজরি!

Explore More
৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল

Popular Speeches

৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল
India eliminates extreme poverty

Media Coverage

India eliminates extreme poverty
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 3 মার্চ , 2024
March 03, 2024

A celebration of Modi hai toh Mumkin hai – A journey towards Viksit Bharat