Share
 
Comments
PM Modi launches projects pertaining to Patna metro, construction of ammonia-urea complex at Barauni and extension LPG pipe network to Patna and Muzaffarpur
I feel the same fire in my heart that’s burning inside you, says PM Modi in Bihar referring to the anger and grief in the country after the terror attack in Pulwama
Our aim is to uplift status of those struggling to avail basic amenities: PM

ভারত ইমানা – য়াইফরে

ভারত ইমানা – য়াইফরে

ভারত ইমানা – য়াইফরে

ফম্বাকথক্তা লেংশিনবীরিবা শক্নাইরবশিং অমসুং মশিং য়াম্না লেংবীরক্লিবা ঐহাক্কী নুংশিজরবা ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং।

ময়াম পুম্নমক্না অসুক য়াম্না ঐখোয় পুম্নমকপু থৌজাল পীবীনবা লেংবীরক্লিবা অসিগীদমক ময়াম পুম্নমকপু ইকোক নোন্দুনা তৌবীমল খঙবা উৎচরি। পতনাদগীসু ভীদিওগী থোংদা মীওই কয়া অমা শরুক য়ারিবা অসিসু ঐহাক্না উবা ফংজরি। পতনা অমসুং হজারীবাগতা পাংথোক্লিবা প্রোগ্রাম অসিদা শরুক য়ারিবা পুম্নমকপু ঐহাক্না খুরুমজরি।

মরূপশিং, আদি কুম্বস্থলী সিমরিয়া ধাম লৈরিবা, বিহার কেসরী শ্রী কৃষ্ণ সিংহনা সত্যগ্রহ তৌখিবা লমদম, লৈবাক অসিনা শকখঙলবা কবি রামধারী সিংহ দিনকরগুম্বা পীনবীখিবা অদুগুম্লবা বেগুসরায়বু, বিহারগী শেংলবা লমদম্বু ঐহাক্না খুরুমজরি। ঐহাক্না লৈবাক অসিগীদমক থৱায় থাখিবা পতনাগী অথৌবা কোন্সতেবল সঞ্জয় কুমার সিনহা অমসুং ভাগলপুরগী অথৌবা রতন কুমার থাকুরবুসু ইকায় খুম্নবা উৎচরি। মখোয়গী ইমুং মনুংগী মফমদা অৱাবা ফোংদোকচরি। অমদি লৈবাক মীয়ামগী থম্মোয়দা চাক্লিবা মৈরি অদু ঐহাকসু ফাওরি। ময়ামগী থম্মোয়দা চাক্লিবা মৈরি অদুমক ঐহাক্কী থম্মোয়দা চাক্লি।

মরূপশিং, ঙসি বিহারগী মায়কৈ খুদিংদা চাউখৎপা পুরক্নবা লুপা কোতি লিশিং কয়াগী প্রোজেক্ত কয়া অমা শঙ্গাবা অমসুং উরেপ উয়ুং তম্বগী থৌরম পাংথোক্লি। মসিদা পতনাবু অমসুং শহর অসিবু স্মার্ত ওইহনবগা মরী লৈনবা প্রোজেক্তশিং য়াওরি। বিহারগী ইন্দস্ত্রীয়েল দিবেলপমেন্ত অমসুং নহাশিংগী এমপ্লোইমেন্তকা মরী লৈনবা প্রোজেক্তশিংনি অমসুং বিহারগী মীপুম খুদিংমক্কীদমক হকশেলগী খুদোংচাবশিং হেঙ্গৎহনগদবা প্রোজেক্তশিংসু মসিদা য়াওরি। অসুক য়ামখ্রবা প্রোজেক্তশিং অসিগীদমক ঐহাক্না ময়াম পুম্নমকপু, নীতীশ বাবু অমসুং মহাক্কী অপুনবা তীম্বু হন্না-হন্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। ঙসি ঐখোয়গী ইরক্তা ভোলা বাবু লৈবীরম্লগদি মহাক্না কয়াদা নুংঙাইজরমগদবা।

মরূপশিং, ভারতকী নোংচুপ থংবা শরুক্তা শেল থুমগী ফিভম ফরিবা অসিদগী হেন্না ফনবা শক্তি অদু ঐখোয়গী বিহার অমসুং নোংপোক ভারত্তা লৈরি। এন.দি.এ. সরকারনা বিহার য়াওনা নোংপোক ভারতকী চাউখৎ থৌরাংগীদমক, মোদর্ন ইনফ্রাস্ত্রকচরগীদমক প্রোজেক্ত মথং মথং পায়খৎলিবা অসিনা মরম ওইদুনা লমদম অসি লৈবাক অসিগী দিবেলপমেন্তপু অনৌবা খোংজেল পীগদবা মরুওইবা লমদম ওইগদবা মতম অদু কুইররোই।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, বিহার য়াওনা নোংপোক ভারতকী ফিভম ফগৎহন্নবা পান্দমগা লোয়ননা হৌখিবা প্রোজেক্তশিংগী মনুংদা প্রধান মন্ত্রী উর্জা গঙ্গা য়োজনাসু অমনি। স্কিম অসিগী থোংদা উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝার্খন্দ, নোংচুপ বেঙ্গল অমসুং ওরিশাবু গ্যাস পাইপ লাইন্না শম্নহল্লে। প্রোজেক্ত অসিগী অহানবা ফেজতা জগদীশপুর- হল্দিয়া পাইপলাইনগী পতনা- ফুলপুর সেক্সনসু ঙাইহাক্কী মমাংদা শঙ্গাখ্রে। ময়াম্না নীংশিংবীরমগনি মদুদি চাউরাক্না চহী অহুম মখায়গী মমাং, ২০১৫গী জুলাই থাদা পতনামক্তদগী ঐহাক্না মসিগী উরেপ উয়ুং তমখিবনি। গ্যাস পাইপলাইনগী ফেসিলিতীবু মাংলোমদা পুখৎতুনা হল্দিয়া- দুর্গাপুর এল.পি.জি. পাইপলাইনসু মুজফরপুর অমসুং পতনা ফাওবা শাংদোক্লগনি। মদুগী উরেপ উয়ুংসু ঙসি তমখ্রে।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, প্রোজেক্ত অসিনা চাউরবা থবক অহুম অমুক্তদা পুন্না পাংথোক্লগনি। অহানবদা বরৌনীদা অমুক হন্না নৌহৌনা মথৌ তৌবা হৌরগদবা ফর্তিলাইজরগী ইন্দস্ত্রীদা গ্যাস ফংহল্লগনি; অনিশুবদা পতনাদা পাইপকী খুত্থাংদা য়ুমথোং খুদিংদা গ্যাস ফংহন্নবা থবক পায়খৎলগনি। পেত্রোল-দীজলগী মহুত্তা সি.এন.জি. শিজিন্নদুনা গারীশিং চেলহনবা য়ারগনি। পতনাদদি সিতী গ্যাস দিস্ত্রীব্যুসনগী প্লান্তসু শঙ্গাখ্রে। মদুনা হৌজিক্তি মফম অদুগী ইমুং লিশিং কয়াবু পাইপকী গ্যাস স্তোব ফাওবা য়ৌহল্লগনি। প্রোজেক্ত অসিগী অহুমশুবা কানবা অদুদি মফম অসিগী ইন্দস্ত্রীশিংদা গ্যাস মতিক চানা ফংলবদি মদুনা গ্যাস বেজ ইকোনোমীগী অনৌবা ইকোসিস্তেম দিবেলপ তৌরগনি, নহারোলশিংবু এমপ্লোইমেন্তকী অনৌবা খুদোংচাবা ফংলগনি, অমরোমদা উর্জা গঙ্গা প্রোজেক্তনা মফম অসিগী মীয়াম অখন্ননা মিদল ক্লাসকী পুন্সিদা য়াম্না চাউনা অহোংবা পুরক্লগনি।

মরূপশিং, বরৌনীগী ফর্তিলাইজর ইন্দস্ত্রী অসি লমদম অসিগী মচা অমদি মফম অসিগী অহানবা মুখ্যমন্ত্রী দাক্তর শ্রীকৃষ্ণ সিংহগী মফমদা ঐখোয়গী মায়কৈদগী ইকায় খুম্নবা উৎচবনি। মহাক্না মসিবু মফম অসিদা লিংখৎনবগীদমক কয়ারক হন্না হোৎনখি, অদুবু তেক্নিক অদু মতম কুইরবা ওইবনা মসি থিংজিনখি। হৌজিক্তি মফম অসিদা গ্যাস য়ৌহনবা ঙম্লবনিনা মসিবু গ্যাস শিজিন্নদুনা চত্থগদবা ওইহল্লে।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, বরৌনী খক্তা নত্তনা গোরখপুর, সিন্দরী অমসুং ওরিশাগী তালচরদসু অসিগুম্বা মখলগী ইন্দস্ত্রীশিংবু নৌহৌননা মথৌ হৌহন্নবা থবক খোংজেল য়াংনা চত্থরি। মসি পুম্নমক অসিবু ওইথোকপা ঙমহল্লিবা অসি প্রধান মন্ত্রী উর্জা গঙ্গা য়োজনাননি।

মরূপশিং, অসিগুম্লবা মশিং য়াম্লবা ফর্তিলাইজর ইন্দস্ত্রীশিং অসিনা মফম অসিগী লৌমী ইচিল-ইনাওশিংবু হার মতিক চানা ফংহনবতা নত্তনা নহারোলশিংবু থবক ফংহন্নবগী অনৌবা খুদোংচাবসু ফংহল্লগনি। ঐখোয়গী লৌমী ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিংগীদমক হন্দক্কী বজেৎতা সরকারনা পুৱারী ওইরবা স্কিম অমসু লাওথোকখ্রে। প্রধান মন্ত্রী কিসান সম্মান য়োজনাগী মখাদা মথংগী চহী ১০দা লুপা কোতি লাখ তরেৎ মখায় লৌমীশিংগী একাউন্তা দাইরেক্ত ওইনা দিপোজিৎ তৌরগনি। মসিনা বিহারগী লৌমীশিংদা চাউনা কান্নহল্লগনি।

মরূপশিং, ঐখোয়গী সরকারনা কনেক্তিবিতীদসু অখন্নবা মীৎয়েং থম্লি। ঙসি মফম অসিদগী রাঞ্চি-পতনা ৱিক্লী এক্সপ্রেস লমথাখ্রে। মসিগী মথক্তা বরৌনী-কুমেদপুর, মুজাফরপুর-রাক্সোল, ফাতুহা-ইস্লামপুর, বিহারশারিফ-দানিয়াৱান রেল লাইনশিংগী ইলেক্ত্রিফিকেসনগী থবকসু মপুং ফানা পায়খৎলে।

মরূপশিং, রেলগা লোয়ননা ঐখোয়না শহরশিংদসু মান্ননা ত্রাফিক সিস্তেমশিং দিবেলপ তৌরি। ঐহাক্না পতনাদা লৈরিবা মীয়াম্বু হন্না-হন্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি মরমদি পাতলিপুত্র অসি হৌজিক মেত্রো রেলনা শম্নহল্লগনি। লুপা কোতি লিশিং ১৩ হেন্না চাদিং তৌদুনা প্রোজেক্ত অসি হৌজিক হৌজিক্কী দরকার ওইবা অদুগা লোয়ননা তুংগী দরকার ওইবা অদুদা মীয়েং থম্দুনা দিবেলপ তৌরগনি। মসিগা লোয়ননা পতনা রিভর ফ্রন্ত দিবেলপ তৌবনা পতনাদা লৈরিবা মীয়াম অমসুং মফম অদুদা লাক্লিবা লমকোয়বশিংবু তোঙানবা এক্সপরিয়েন্স অমা ফংহল্লগনি।

মরূপশিং, এন.দি.এ. সরকারগী ওইবা দিবেলপমেন্তকী পান্দম অসি পরিং অনিদা লৈরি, ইনফ্রাস্ত্রকচর দিবেলপমেন্ত অমসুং চহী ৭০গী মথক্তগী দরকার ওইবা চংদবা য়াদবশিং ফংনবা লান্থেংনরিবা অদুগুম্লবা শোত্থরবা কাংলুপকী ফিভম ফগৎহনবনি। ঐখোয়গী অদুগুম্লবা ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিংগীদমক চেক্কী য়ুম শাবা, মখোয়গী চাকখুমবু মৈখু চেলহন্দবা, গ্যাস কনেক্সন পীবা, মখোয়গী ময়ুমশিংবু ইলেক্ত্রিসিতীগী মঙাল ফংহনবা, তোইলেৎ থম্বা, মখোয়বু অনা লায়েংগী খুদোংচাবা ফংহনবা, হিদাক লাংথক্কী চাদিং হন্থহনবা, মচানুপীশিংগীদমক এজুকেশনগী খুদোংচাবা ফংহনবা, অসিগুম্লবা প্রোজেক্ত কয়া অমা ঐখোয়গী সরকারনা পায়খৎলি। অনৌবা ভারতকী লম্বী অসি ত্রেক অনি অসিদগী ফাওদুনা চৎলি। কেন্দ্র সরকারগা আৱাস য়োজনাগী মখাদা বিহারদা লাইরবশিংগী য়ুম লাখ ১৮ হেন্না শাখ্রে। মদুগী মনুংদা য়ুম লিশিং ৫০ হেন্না বেগুসরাইদা শাখি।

মতৌ অসুম্না অমৃৎ মিসনগী মখাদা বিহারগী আরা, হাজীপুর, পতনা, সাসারাম, মোতিহারী, ভাগলপুর, মুঙ্গের, সিৱানগুম্বা শহর ২৭পু মোদর্ন ফেসিলিতীশিংনা শম্নহনবগী থবক চত্থরি। ঙসিসু পতনাগা লোয়ননা বিহারগী অতোপ্পা মফমশিংগীদমক থক্নবা ঈশিং, তোইলেত্তগী ঈশিং চিথোক্নবা অমসুং হকশেলগা মরী লৈনবা প্রোজেক্ত ২২গী উরেপ উয়ুং তমখ্রে। মসিনা নমামী গঙ্গে মিশন্দা অহেনবা শক্তি ফংলগনি। শহর অসিসু লু-নাল্লগনি, মফম অসিগী ঈশিং শেংলগনি।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, এন.দি.এ. সরকারনা লাইরবা অমসুং মিদল ক্লাসকী হকশেলগী লমদা চাউনা ইনোৎ পীরি। বিহারদা হেল্থ সর্বিসকী মীৎয়েংদা ঙসি অসি পুৱারী ওইরবা নুমীৎ অমনি। ছপরা অমসুং পুর্নিয়াদা হৌজিক অনৌবা মেদিকেল কোলেজ শাগদৌরে, অমদি ভাগলপুর অমসুং গয়াগী মেদিকেল কোলেজসু অপগ্রেদ তৌরে। মসিদসু নত্তনা বিহারদা পতনা এইম্সকী মথক্তা অতোপ্পা এইম্স অমা শানবা থবকসু চত্থরি। খুদোংচাবা পুম্নমক অসি ফংলবা মতুং বিহারগী মীয়াম্না অরুবা লৈনাশিংগী লায়েংনবগীদমক বিহারগী মপান্দা চৎপগী মথৌ তাদ্রে।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, এন.দি.এ. সরকারনা আয়ুশ্মান ভারত য়োজনা প্রধান মন্ত্রী হেল্থ স্কিম হৌদোক্লে। স্কিম অসিনা লৈবাক পুম্বগী চাউরাক্না লাইরবা কোতি ৫০গী আশাগী মঙাল ওইবা ঙম্লে। মসিগী মনুংদা মীওই কোতি মঙা হেনবদি বিহারদগীনি। হৌজিক ফাওবদা স্কিম অসি নুমীৎ ১৫০ ফাওবা ফাদ্রি, অসুক তেনখ্রবা মতম অসিদা লৈবাক অসিগী লায়রবা ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচে চাউরাক্না লাখ ১২বু মসিনা লেম্না লায়েংবা ফংহনবা ঙমখ্রে। মসিগী মনুংদা বিহারদগীসু মীওই লিশিং ১২ মখায় হেন্না লায়েংবগী খুদোংচাবা ফংবা ঙমখ্রে। হন্দক্তা ঐখোয়গী সরকারনা জেনরেল কেতেগোরীগী লাইরবশিংগীদমক চাদা ১০ রিজার্বেসনগী খুদোংচাবা ফংহল্লে। মসি অতোপ্পা কাংলুপকী রিজার্বেসন অদু কায়হন্দনা পাংথোকপনি।

মরূপশিং, চাউখৎ থৌরাং অমসুং থাজবগী অসিগুম্লবা মশিং য়াম্লবা থবকশিং ওইথোক্লিবা অসিগী মরমদি অদোম্না চহী মরি মখায়গী মমাংদা অচেৎপা সরকার অমা শেমখিবা অদুনা ফুল কেপাসিতীগা লোয়ননা, অথুবা মতমদা ৱারেপ লৌবা ঙমহল্লে, ৱারেপ অদু থবক ওন্থোকপা ঙমহল্লে। মরম অদুনা ময়াম পুম্নমকপু অমুক হন্না য়াইফ-পাওজেলগা লোয়ননা মসিগী দিবেলপমেন্তকী প্রোজেক্তশিং অসিনা অনৌবা বিহারগী শক্তম ওইরগনি। ৱাফমশিং অসিগীদমক ময়াম পুম্নমকপু নুংঙাইবা ফোংদোকচরি। নিতীস বাবু অমসুং মহাক্কী অপুনবা তীম্বু হন্না-হন্না তৌবীমল খঙবা উৎচরি।

হন্না-হন্না থাগৎচরি। ঐহাক্কা লোয়ননা খোংজেল হৌনা লাওমিন্নরসি-

ভারত ইমানা – য়াইফরে

ভারত ইমানা – য়াইফরে

ভারত ইমানা – য়াইফরে

হন্না-হন্না থাগৎচরি। 

 
'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
পি.এম.না ‘পরিক্সা পে চর্চা ২০২২’গীদমক্তা শরুক য়ানবগীদমক্তা চেবাউ পীরকখ্রে
Explore More
পি.এম.না উত্তর প্রদেশকী বারানসীদা কাশী বিশ্বনাথ ধাম শঙ্গাবদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না উত্তর প্রদেশকী বারানসীদা কাশী বিশ্বনাথ ধাম শঙ্গাবদা থমখিবা ৱারোল
Corporate tax cuts do boost investments

Media Coverage

Corporate tax cuts do boost investments
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Share
 
Comments
India is one of the countries where the EC can issue notices to people, transfer officials. Our EC and election process set a benchmark for various countries: PM Modi
Pehle Desh, Phir Dal... This has always been the mantra of BJP for all our Karyakartas: PM Modi
Can we take a pledge that in this Azadi Ka Amrit Mahotsav, we ensure at least 75% voting, in every booth?: PM Modi to karyakartas

Prime Minister Shri Narendra Modi today interacted with Page Samiti members from Gujarat via NaMo App. Congratulating the people of India on National Voters’ Day, PM Modi said, “Today is the National Voters' Day. I especially congratulate the millennials on this day. India's Election Commission is a benchmark for the entire world today. Our efforts must be to encourage people to vote.”

While interacting with BJP karyakartas, PM Modi asked them, “Can we take a pledge that in this Azadi Ka Amrit Mahotsav, we ensure at least 75% voting, in every booth?”

PM Modi discussed on barrage of topics with BJP karyakartas that includes Vaccination coverage, Technology related issues, Amba ji, Solar power projects, development of Kutch etc.

Interacting with Shailesh Panchal from Vadodara district, PM Modi said that he was aware that BJP karyakartas were helpful during corona times. He also asked him about the use of technology. Replying to this, Panchal said, “We are active on social media and we have made different whatsapp and messaging groups for different areas to fulfill their particular needs.”

Also, he said, “Pehle Desh, Phir Dal... This has always been the mantra of BJP for all our Karyakartas.” PM Modi said that all Panna Pramukhs from the state should make an effort to know each and every member present in their panna and treat them as their family whether there is an election or not.

PM Modi urged all Panna Pramukhs to sit together and listen to ‘Mann Ki Baat’. He also asked one of the karyakartas to get the photo clicked of all Panna Pramukhs listening to Mann Ki Baat and share with him on the social media.

The Prime Minister has requested Panna Pramukhs for micro donation, to donate small amounts of money to the party fund. He also said, “the 'Kamal Pushp' is an innovative campaign on the NaMo App. I urge the Panna Pramukhs to collect inspiring stories of the Karyakartas who have served the society.” PM Modi also stressed on the need to reduce malnutrition and steps to be taken to eradicate this and other related problems.