Share
 
Comments
The Rajya Sabha gives an opportunity to those away from electoral politics to contribute to the nation and its development: PM
Whenever it has been about national good, the Rajya Sabha has risen to the occasion and made a strong contribution: PM
Our Constitution inspires us to work for a Welfare State. It also motivates us to work for the welfare of states: PM Modi

ইকাইখুম্নজরবা থৌরম মপু অমসুং ইকাইখুম্নজরবা হাউস, অদোমগী থোংদগী ২৫০শুবা মীফম অসিদা শরুক য়াবীরিবা এম.পি. পুম্নমক্কী মফমদা হন্না হন্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি, অদুবু মীফম ২৫০ অসিগী মনুংদা চৎখিবা খোংচৎশিং, হৌজিক ফাওবদা থৌদাং য়াখিবশিং, পুম্নমকশিং অদু থাগৎনীংঙাইগী মশক্নি, মখোয় পুম্নমকপুসু ইকাই খুম্নজবগা লোইননা নীংশিংজরি।

সভাপতিজী, অদোম্না য়াম্নমক আর্তিক্যুলেৎ ৱেদা তোঙান তোঙানবা থৌদোক অনিবু পুনশিন্দুনা হৌজিক থম্বীখিবা, ঐনা লৌজৈ মদুদি লৈবাক অসিদা ইবা পাম্বশিংনা, মসিদা মখোয় শোইদনা পুক্নীং থিংজিল্লক্কনি, ইরক্কনি মদুদি মীফম ২৫০, মসি অসুম্না মতম হৌহনখিবা অদু নত্তে, খন্ননীংঙাই ওইবা খোংচৎ অমসু ওইখি। হৌজিক অদোম্না হায়বীখি মদুদি করিগুম্বা বিল অমা অসুম্না লাকখিবদা মদু লোইশিন লোইশিন্না মদুগা তশেংনা খেন্নবা বিল অমা হেক্তা লাকই। মতমদি অসুম হোংখি, ফিভম অসুম হোংখি অমসুং সদন্না হোংলক্লিবা ফিভম অদু মায়োক্নবগা লোইননা মদুদা মশাবু লুপশিন্নবা হোৎনজৈ। ঐনা খঙই মদুদি মসি য়াম্না চাউবা অমনি অমসুং মসিগীদমক্তা মদু ফাওবদা থবক তৌখিবা সদনকী মীহুৎ খুদিংমক অদু থাগৎনীংঙাইগী মশক্নি, নত্ত্রবদি কনাগুম্বনা খনবা য়াই চহি ২০গী মমাংদা ঐদি মফম অসিদা স্তেন্দ লৌখিবনি হৌজিক ঐ স্তেন্দ করম্না হোংদোকপা ঙমগনি। অদুবু অদোম্না মতৌ অসুম্না আর্তিক্যুলেৎ তৌদুনা ৱাফম অসিবু পুথোকপীরি, মদু ঐখোয়গী ৱাখলগী খোংচৎকী মমিনি, ভারতকী চাউখৎ খোংচৎকী মমিনি অমসুং মালেমগী থাক্তা ভারতনা মতৌ করম্না অনৌ অনৌবা ৱাফমশিংদা লীদ তৌনবগী মতিক লৈবা, মসিগী অসিদা মমি তারি। অমসুং মসিগী থবক অসি সদন অসিদগী তৌখিবনি, মরম অসিনা সদন অসি মশা মরোমদোম চাউথোকচবা পোকচৈ।

ঐগীদমক্তদি লাইবক ফবগী হিরম অমনি মদুদি ঙসি মরু ওইরবা তাঞ্জা অসি য়েংজনবা অমসুং মসিদা শরুক য়াজনবগী তাঞ্জা ফংজরি। মসি ঐ তশেং তশেংনা হায়বা ঙম্মি মদুদি করিগুম্বদা সদন অসি অমখক্তা ওইগদ্রা নত্ত্রগা অনি ওইগদ্রা হায়না সংবিধান শেম্বশিংগী মরক্তা খন্ন-নৈনখি, অদুবু খঙবা ঙম্মি মদুদি সংবিধান শেম্বশিংনা পীরম্লিবা থৌরাং, অসি কয়াদা কান্নবা ওইরবনো অমসুং কয়াদা চাউখ্রবা কন্ত্রিব্যুসন তৌরিবনো। করিগুম্বা মখাগী সদন অসি মখোংদগী শম্নৈ হায়রবদি মথক্কী সদন অসিনা লাপ্না উবা ঙম্মি। অমসুং মতৌ অসুম্না ভারতকী চাউখৎ-খোংথাংদা মখাগী সদনদা মখোংদগী শম্নরক্লিবা মতম মতমগী পোৎশকশিংগী মমি অদু ফোংদোক্লবদি ফম্লিবা অখঙ-অহৈশিং হায়বদি মথক্তা লৈরিবশিং অদু খরা লাপ্না উবা ঙম্মি, অদুনা তুংগী শক্তম অদুসু উবা ঙম্মি, অনি অসিগী কম্বাইনেসন অসি ঐখোয়গী সদন অনিমক্তা ঐখোয়না উবা ফংই।

সদন অসিনা পুৱারী ওইরবা মিৎকুপ কয়া উখ্রে। পুৱারী শেমসু শেমখ্রে অমসুং পুৱারী শেম্বসু উখ্রে অমসুং মথৌ তারকপা মতমদা পুৱারী অদুগী মমাই লৈথোকপদসু সদন অসিনা য়াম্না চাউনা মাই পাকপা ফংখ্রে। মতৌ অসুম্না লৈবাক অসিগী অফাওবা মীওইশিংনা সদন অসিবু লুচিংখি, সদন অসিদা শরুক য়াখি অমসুং মরম অসিনা ঐখোয়গী লৈবাক্কী চাউখৎ-থৌরাংগী খোংজেল অসিদা নীং তম্লবা মতুংগী পোৎশক কয়া য়োমশিনগদৌরিবনি। হৌজিক্তি চহি ৫০-৬০গী মতুংদা পোৎশক কয়ামরুম্না শেপ লৌখ্রে, অদুবু মদু হৌরকপা মতমদা ফীয়র ওফ অন্নোন্দা ঐখোয় চৎথবা তারম্মি। মতম অদুগুম্বা মেচ্যুরিতীগা লোইননা পুম্নমক্না লমজিংখিবা, পীখিবা, পুম্নমকশিং অদু মশানা য়াম্না চাউরবা ৱাফম অমা ওইখি।

ইকাই খুম্নজরবা সভাপতিজী, মসি সদনগী য়াম্না চাউবা মগুন অমনি অমসুং মরু ওইবা মরম অনিখক্তি – অমনা মসিগী পর্মানেন্ত কৌগদ্রা নত্ত্রগা ইতর্নেল কৌগদ্রা, অমসুং অনিশুবনা মখল-মখা দাইবর্সিতীনি। পর্মানেন্ত ওইবগী মরমদি, ইতর্নেল ওইবগী মরমদি লোকসভাদি কাইবা নাই, মসিদি পোকপা নত্ত্রগা হৌজিক ফাওবা কাইবা নাইদ্রি, হায়বদি মসি ইতর্নেলনি। মীয়াম অমা লাকখিনি, চৎখিনি অদুবু থৌরাং অসিদি ইতর্নেল ওইদুনা লৈ। মসি থোইদোকপা মগুন অমনি। অদুগা অতোপ্পা অমনা মখল মখা অসিনি – মরমদি মসি রাজ্যশিংগী মীহুৎশিংনা মরু ওইনা য়াওই। অমরোমদা ভারতকী ফেদরেল স্ত্রকচরগী থৱাই অদুনা মফম অসিদা মিৎকুপ খুদিংগী ঐখোয়দা ইথিল পীবীরি।

অমসুং মীফম ২৫০ অসিগী মনুংদা অমসুং ঐনা খল্লি মদুদি মসিগী খ্বাইদগী চাউবা খুদম বাব সাহেব অম্বেদকর মশামক্নি। মরমদি মরম অমা নত্ত্রগা অমদগী মহাকপু লোকসভাদা য়ৌহনখিদে। অদুবু বাবা সাহেব অম্বেদকরগী মরমদগী লৈবাক অসিনা য়াম্না চাউবা কান্নবা ফংখিবা অদু রাজ্যসভা অসিননি অমসুং মরম অসিনা ঐখোয়না ৱাফম অসিগীদমক চাউথোকচৈ মদুদি লৈবাক অসিনা বাবা সাহেব অম্বেদকরগুম্বা মহাপুরুশ কয়ামরুমদগী ঐখোয়দা কান্নবা কয়া ফংহনখিবা সদন অদু মসিনি। লৈঙাক পাইরিবা মীওইশিংবু অচুম্বা লম্বীদা চৎননবা ইথিল পীননবা অকনবা থবক সদন অসিনা তৌখি। মসি কয়াদা চাউরবা থবক অমনো, মসিগীদমক ঐখোয় চাউথোকচবা য়াই অমসুং থবক অসি ঐখোয় পুম্নমক্কীদমক নীংশিংনীংঙাইনি।

ইকাইখুম্নজরা সভাপতিজী, ঐখোয়গী অহানবা উপ-রাস্ত্রপতিজী দাক্তর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনজীনা সদন অসিগী মতাংদা হায়বীরম্বা ৱাফম অদু, মদু ঐ অদোমগী মাংদা থমজগে। দাক্তর রাধাকৃষ্ণনজীনা হায়বীরম্মি, চৌক্রি অসিদা ফমদুনা মহাক্না হায়বীরম্মি অমসুং মদু ঙসিসু অদুক্কী মতিক কান্নবা ওইরি। অদুগা অদোম ইকাই খুম্নজরবা প্রনব মুখর্জীগী ৱাফম পনবীরবা নত্ত্রগা ইশামক্কী অৱাবা ৱারী ফোংদোকপীরকপদা, ৱাফম পুম্নমক অসি মসিদা য়াওরি অমসুং মতম অদুদা রাধাকৃষ্ণনজীনা হায়বীরম্মি – ঐখোয়গী ৱাখল্লোন, ঐখোয়গী লমচৎ, অমসুং ঐখোয়গী ৱাখল অদুমক্না সদন অনি লৈবা ঐখোয়গী সংসদকী সিস্তেম অসিগী অচুম্বশিং অদু ফোংদোক্কনি। সংবিধানগী শরুক ওইরিবা মসিগী অনি থোকপা থৌরাং অসিগী চাংয়েং ঐখোয়গী থবকশিংনা ওইগনি। ঐখোয়না অহানবা ওইনা ঐখোয়গী সংসদকী থৌওংদা সংসদ অনি থম্বা হৌরি। ঐখোয়না হোৎনবা তাই ঐখোয়গী ৱাখল, অচুম্বা অমসুং ৱাখল তাবনা লৈবাক অসিদা থৌরাং অসি চুম্মি হায়বদু উৎকদবনি।

মীফম ২৫০গী খোংচৎকী মতুংদা, খঙলক-উরক্লবা কয়াগী মতুংদা মতম অসিদা লাক্লিবা মীরোলশিংগী থৌদাং অসি হেন্না হেনগৎলকই মদুদি দাক্তর রাধাকৃষ্ণনজীনা নীংজরম্বা অদুদগী ঐখোয় হন্থবদি ওইদবরা, ঐখোয়না অনীংবশিং অদু মপুং ফাহল্লিবরা, হোংলক্লিবা চহি চা অসিদা অনীংবশিং অদুবুসু ঐখোয়না হেন্না ফবা ভেল্যু এদিসন তৌরিবরা, মসি খনবগী মতমনি। অমসুং ঐনা থাজৈ মদুদি সদনগী হৌজিক্কী মীরোল অসিসু অমসুং লাক্কদৌরিবা মীরোল অদুসু দাক্তর রাধাকৃষ্ণনজীগী নীংজবশিং অদু মপুং ফাহন্নবা লেপ্তনা হোৎনদুনা লৈগনি অমসুং মদুবু লাক্কদৌরিবা মতম অসিদা লৈবাক অসিবু …।

করিগুম্বা হৌজিক, ইকাইকুম্নজরবা সভাপতিজীনা হায়বীখিবগুম, করিগুম্বা ঐখোয়না হৌখিবা মীফম ২৫০গী মরমদা নৈনরুরগদি মসিদা পাস তৌখিবা মরুওইবা পুৱারী ওইরবা বিল কয়া অদু অমরোমদা লৈবাক অসিগী কাংলোন ওইখ্রে, লৈবাক অসিগী পুন্সিবু চলাইনবগী য়ুম্ফম ওইখ্রে। অমসুং মসিগীদমক্তা ঐ ইশামক কান্নবা ফংলি, অমসুং ঐনা পুম্নমক্কী মফমদা থাগৎপা ফোংদোকচরি অমসুং ঐখোয়না পোৎলমশিং অদু তমজরবদি, খঙজরবদি ময়াম অমা ফংলকই অমসুং মদু ঐনা মফম অসিদগী খঙখি। অদুনা ঐগীদমক্তদি অদোম ময়ামগী মরক্তা করি করিগুম্বদা লাকচদুনা তাবগী তাঞ্জা ফংজৈ, মদুদা মশানা অদুম লাইবক ফবা ওইজরে।

করিগুম্বা ঐখোয় হৌখিবা চহি মঙা অদুদা য়েংলুরবদি, সদন অসিমক্ননি তলাক অহুমগী কাংলোন লৈগদ্রা লৈরোইদ্রা, পুম্নমক্না খন্নখি মফম অসিদা পন্দুনা লৈরগনি, অদুবু সদন অসিগী মেচ্যুরিতীনি মদুদি মসিনা য়াম্না চাউবা মরু ওইবা ৱুমেন এম্পাৱরমেন্তকী থবক সদন অসিদা তৌখি। ঐখোয়গী লৈবাক্তা খাক্তুনা থম্বগী মায়োক্তা লৈদুনা মিৎকুপ খুদিং খৎনবগী মরু হুনখি। মদুদগী ইরাং শাগৎনবা য়াম্না কন্না হোৎনখি। অদুবু মসি চাউথোকচনীংঙাইগী ৱাফম্নি মদুদি সদন অসিনা মীচম মীয়ামগী লাইরবা ইমুংগী চাদা তরা খাক্তুনা থম্নবগী ৱারেপ লৌখি, অদুবু লৈবাক অসিদা মফম অমত্তদসু চরাংনবা থোকখিদে, য়ানীংদবা অমত্তসু উৎখিদে, শৌগৎপগী ৱাখল্লোন থোরকখি, মসিসু সদন অসিনা মরম ওইদুনা ওইবা ঙমখিবনি।

মতৌ অসুম্না ঐখোয়না খঙই জি.এস.তি. – মতম কুইনদগী, থৌদাং পুরিবা লৈঙাক অমা হেক্তনা কন্না হোৎনখি। অৱাৎপা লৈ, লৈতে, শেমদোক্কদবনি, শেমদোক্লোইদবনি – দিবেৎ পুম্নমক অসি চৎথখি অদুবু ৱান নেসন ৱান তেক্স সিস্তেমগী মাইকৈদা সদন অসিনা অমত্তা ওইনা য়ানদুনা লৈবাক অসিবু মাইকৈ পীননবা থবক তৌখি অমসুং মদুনা মরম ওইদুনা অনৌবা থাজবা অমগা লোইননা মালেম অসিদা ঐখোয় ঐখোয়গী ৱাফম অদু থম্বা ঙমখি।

লৈবাক অসিগী অপুনবা অমসুং অমত্তা ওইবা – সদন অসিদা ১৯৬৪দা তৌখিবা ৱাশক মদুদি চহি অমগী মনুংদা থবক অদু পাংথোক্কনি, তৌবা ঙমখিদবা, সেক্সন ৩৭০ অমসুং ৩৫(এ) সদন অসিদা লৈবাক অসিবু মাইকৈ পীনবগী থবক সদন অসিনা হান্না তৌখি মথংদা লোকসভানা তৌখি অমসুং মরম অদুনা সদন অসি মশানা অদুমক লৈবাক্কী অপুনবা – অমত্তা ওইবা অসিগীদমক্তা মরু ওইবা ৱারেপকী মনুংদা লৌখিবা থৌদাংশিং অদু, মশানা মথন্তা অদুম উৎচরে।

ঐখোয়গী সংবিধান শেম্বীখিবশিংনা ঐখোয়দা পীবীরম্বা থৌদাংশিং, ঐখোয়গী অহানবা থৌদাংদি য়াইফবা রাজ্যনি, অদুবু মদুগা লোইননা থৌদাংদি – রাজ্যশিংবু য়াইফহনবনি। হায়বদি ভারত হায়বদি ঐখোয়না য়াইফরবা রাজ্য ওইনা থবক তৌবনি অদুবু মতম অদুমক্তদা ঐখোয় ময়ামগী থৌদাংদি – রাজ্যশিংবুসু য়াইফহনবনি। অমসুং অনি অসি পুনশিন্দুনা, রাজ্য অমসুং কেন্দ্র পুনশিন্দুনা লৈবাক অসি মাংদা পুখৎপা ঙমগনি অমসুং থবক অদু তৌবদা সদন অসিনা মরমদি মসি রাজ্যগী রিপ্রজেন্তেসন্না য়াম্না কন্না তৌই, য়াম্না চাউবা থৌদাং লৌখি অমসুং ঐখোয়গী সংবিধানগী ওইবা লুপ কয়াবু থৌনা হাপ্নবগীসু ঐখোয়না থবক তৌখি। ঐখোয়গী অপুনবা সাঞ্চা, ঐখোয়গী লৈবাক্কী চাউখৎ-থৌরাংগীদমক্তা মরু ওইবা ৱাফম্নি অমসুং রাজ্য অমসুং কেন্দ্র পুন্না থবক তৌমিন্নরবতদা, চাউখৎপা হায়বদু ওইগদৌরিবনি।

লৈবাক্কী চাউখৎপা অমসুং রাজ্যশিংগী চাউখৎপা – মসি তোঙান তোঙানবা পোৎশক নত্তে। রাজ্যগী চাউখৎপা য়াওদনা লৈবাক অসি চাউখৎপা য়ারোই অমসুং লৈবাক্কী চাউখৎপগী মেপ অদু রাজ্যশিংগীগা খেন্নরবসু রাজ্যনা চাউখৎপা ঙম্লোই। অমসুং ৱাফমশিং অসি সদন অসিনা খ্বাইদগী হেন্না ফোংদোকই। নীয়ম কয়া কেন্দ্র সরকারনা শেম্মি। নীয়মশিং অদুদা রাজ্যশিংগী অপাম্বশিং, রাজ্যশিংগী ফিভম, রাজ্যশিংগী খঙ-হৈবা, রাজ্যশিংগী নুংতিগী অৱাবশিং –  ৱাফমশিং অসিবু সরকারগী কাংলোন শেম্বদা য়াম্না চেকশিনবা মওংদা কনানা পুরকপা ঙম্বগে হায়ববু সদন অসিনা পুরকপা ঙম্মি, সদন অসিগী মীহুৎশিংনা পুরকই।

ইকাইখুম্নজরবা সভাপতিজী, ২০০৩দা সদন অসিগী চহি ২০০ শুখি, মতম অদুদসু নীংশিং থৌরম পাংথোকখি অমসুং মতম অদুদসু সরকার অদু এন.দি.এ.গী ওইখি অমসুং অতল বিহারী ভাজপেয়ীনা প্রধান মন্ত্রী ওইবীখি। অদুনা ২০০শুবা মীফমগী মতমদা ইকাইখুম্নজরবা অতলজীনা পীবীরম্বা ৱারোল অদু য়াম্না ইন্তরেস্তিং ওইখি। মহাক্কী ৱা ঙাংবগী তোঙানবা মতৌ অমা লৈজৈ। মহাক্না হায়বীরম্মি মদুদি ঐখোয়গী সংসদীয় লোক্তন্ত্রগী শক্তি হেনগৎহন্নবগীদমক্তা সেকেন্দ চেম্বর লৈরি অমসুং মহাক্না মসিমসু চেকশিলহল্লমখি মদুদি সেকেন্দ হাউস অসিবু কনাগুম্বনা সেকেন্দরী ওইহন্নবগী অরানবা থবক কৈদৌঙৈদসু তৌরোইদবনি। সেকেন্দ হাউস অসিবু কনাগুম্বনা সেকেন্দরী ওইহন্নবগী অরানবা থবক কৈদৌঙৈদসু তৌরোইদবনি হায়বগী চেকশিল ৱা অসি অতলজীনা পীবীরম্বনি।

অতলজীগী ৱারোলশিং অদুবু ঐনা হেক পারুবদা ঐনা খনখি মসিবু ঙসিগা মরি লৈনবা মওং খরদা পুথোক্কে হায়রগদি ঐনা হায়গনি মদুদি রাজ্যসভা সেকেন্দ হাউসনি, সেকেন্দরী হাউস কৈদৌঙৈদসু ওইদে অমসুং ভারতকী চাউখৎ-থৌরাংগীদমক্তা মসি সপোর্তিব হাউস ওইনা অদুম্মক লৈহনগদবনি।

ঐখোয়গী সংসদকী সিস্তেম অসিনা চহি ৫০ শুরকপা মতমদা অতলজীনা ৱারোল অমা পীবীখি, সংসদকী সিস্তেমগী চহি ৫০ শুরকপদা অমসুং ৱারোল অদুদা য়াম্না কবি ওইবা মওংদা মহাক্না ৱাফম অমা হায়খি। মহাক্না হায়খি মদুদি – তুরেল অমগী ইচেল অদু তোর্বান্দ অদুনা চেৎনা লৈরিমখৈ ফনা চেল্লি। অমসুং মহাক্না হায়খি মদুদি ভারতকী সংসদ অসি ঐখোয়গী লোক্তন্ত্রগী সিস্তেম ওইরিবা ইচেল অদুনি – তোর্বান্দ অমনা লোকসভানি, অতোপ্পা তোর্বান্দ অমনা রাজ্যসভানি। অনি অসি চেৎলবা মতমদতা লোক্তন্ত্রগী ইচেল অদু য়াম্না চেকশিনবা মওংদা চেন্থগদৌরিবনি। ৱাফম অসি ইকাই খুম্নজরবা অতলজীনা মতম অদুদা হায়বীরম্বনি।

ৱাফম অমদি তশেংলে মদুদি ভারত অসি ফেদরেল স্ত্রকচরনি, মখল মখাতনা ইথন থল্লি, অদুগা মসিসু মরু ওইবা ৱাফম্নি মদুদি ঐখোয়না লৈবাক্কী ওইবা মিৎয়েং অদুদগী খক নাথৈদুনা চৎলোইদবনি। ঐখোয়না লৈবাক্কী ওইবা মিৎয়েং অদু মতম পুম্নমক্তা ময়াইদা থমগদবনি। অদুবু ঐখোয়না লৈবাক্কী ওইবা মিৎয়েংগা লোইননা লম লমদুগী চাং অদুসু য়াম্না চেকশিন্না থম্বা তাই, মদুতদা ঐখোয়না ৱাখল্লোন অদুবু, চাং অদুগী পাম্বৈনা মাংদা চখৎহনবা ঙমগদৌরিবনি।

রাজ্যসভা অসি অমরোমদা চেক্স এন্দ বেলেন্সকী ৱাখল্লোন মসিগী মরু ওইবা পান্দম অদুগীদমক্তা য়াম্নমক মরু ওই। অদুবু চেকিং অমসুং ক্লোগিং, মসিগী মরক্তা খেন্নবা থম্বা অসি য়াম্নমক তঙাইফদে। অমরোমদা ঐখোয়গী অফাওবা মীওইশিংনা ৱাফম অসি হন্না হন্না হায় মদুদি সদন অসি খন্ন-নৈননবগীদমক ওইহনগদবনি, ৱা ঙাংফম ওইহনগদবনি, তাথোক-তাশিন তৌফম ওইহনগদবনি। খ্বাইদগী কনবা খোন্দাদা ঙাংনজরবসু, মদুনা কনাবুসু শোকহল্লোই, অদুবু মথৌ তারিবদি অপনবা পীবগী মহুত্তা ঐখোয়না ৱারী শাননবগী লম্বী থিগদবনি।

ঐনা থাজৈ মদুদি সদনগী ইাকাই খুম্নবগী মাইকৈদা মথৌ তাবা পুম্নমক অদু পাংথোক্নবগীদমক্তা মীহুৎশিংনা মাগী মাগী থৌদাং পাংথোক্নরি। অদোমগী অৱাবা, নংঙাইবা ফোংদোক্নৈ। ঐখোয় পুম্নমক হোৎনসি, মসিগী ২৫০শুবা মীফম অসিদা ঐখোয় পুম্নমক ৱাশক লৌসি, মরু ওইনা ঐখোয়সু লৌসি মরমদি অদোম্না খজিক্তমক অৱাবা ফাওনবা, অদোমগী পুক্নীং ৱাফম অদুবু ইকাই খুম্ননবা অমসুং অদোম্না পাম্বা মওংদা সদন অসি পাংথোক্নবা ঐখোয় অদোমগা লোইননা লৈদুনা দিসিপ্লিন পুম্নমক ফোলো তৌদুনা থবক পাংথোক্নবা হোৎনসি।

ৱাশক অসিগা লোইননা ঐনা অমুক্কা হন্না মরু ওইরবা খোংথাং অসিদা পুম্নমকপু হন্না হন্না য়াইফ-পাউজেল পীজরি। অমসুং মফম অসি ফাওবা য়ৌহনবীরক্লিবশিংবু, হন্না হন্না থাগৎচবগা লোইননা ঐগী ৱাহৈ লোইশিঞ্জরি।

হন্না হন্না থাগৎচরি।

দোনেসন
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Overjoyed by unanimous passage of Bill extending reservation for SCs, STs in legislatures: PM Modi

Media Coverage

Overjoyed by unanimous passage of Bill extending reservation for SCs, STs in legislatures: PM Modi
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Citizenship (Amendment) Bill will alleviate the suffering of many who faced persecution for years: PM
December 11, 2019
Share
 
Comments

Expressing happiness over passage of the Citizenship (Amendment) Bill, PM Narendra Modi said the Bill will alleviate the suffering of many who faced persecution for years.

Taking to Twitter, the PM said, "A landmark day for India and our nation’s ethos of compassion and brotherhood! Glad that the Citizenship (Amendment) Bill 2019 has been passed in the Rajya Sabha. Gratitude to all the MPs who voted in favour of the Bill."