Share
 
Comments
In the last 8 years, we have made our democracy strong and resilient: PM Modi
Japan is an important partner in building infrastructure & manufacturing capacity in India: PM Modi
India is optimistic about a tech-led, science-led, innovation-led and talent-led future: PM Modi

ভারত ইমানা য়াইফরে, ভারত ইমানা য়াইফরে, ঐহাক্না জপান্দা লাকপা খুদিং, নখোয়না মীনুং উৎপা ঐহাক্না উবা ফংই। চহি কয়াদগী মফম অসিদা লৈরক্লবা মীওই কয়া য়াওরি। জপানগী লোল, মাগী ফিজেৎ, চৎনবী, চীঞ্জাক অসি নখোয়গী পুন্সিগী শরুক অমা ওইরক্লি অমসুং মসিগী শরুক অমা ওইবগী মরমদি ভারতকী ফুরুপশিংগী চৎনবী অসি ইনক্লুসিব ওই। অদুবু মসিগা লোয়ননা জপান্না মাগী ত্রেদিসন, ভেল্যু, পুন্সিগা অচেৎপা মরী থম্মি। মসি অনিগী তুংনফম ওইরি। অদুনা ঐখোয়গী ওইবা ৱাখল্লোন অদু মহৌশানা ফংওগনি।

মরুপশিং,

নখোয়না মফম অসিদা লৈরক্লে, মীওই কয়ানা মফম অসিদা সেত্তল তৌদুনা লৈরি। মফম অসিদা লুংহোংদুনা লৈবা কয়াসু য়াওরি। অদুবু মফম অসিদা মতম শাংনা লৈরবসু তশেংবদি ভারতকী মরমদা অফবা পাউ তাবা মতমদা নখোয়দা নুংঙাইবা পোক্লমগনি। নুংঙাইতবা পাউ তাবদা নুংঙাইতবা পোক্লমগনি। মসি ঐখোয়গী অখন্নবশিং অদুনি, ঐখোয়গী ইমা লৈবাক্তগী লাপ্না লৈরবসু কৈদৌনুংদা মরী অদু তৎনবা তৌদে অমসুং মসিনা ঐখোয়গী খ্বাইদগী চাউবা থৌনা ওইরি।

 

মরুপশিং,

স্বামী বিবেকানন্দনা মহাক্কী ইতিহাসিক ওইরবা ৱারোল পীনবা চিকাগো চৎখিবা অদুগী মমাংদা মহাক্না জপানদসু লাকখি। জপান্না মহাক্কী পুক্নীং-ৱাখলদা অচৌবা ইথিল অমা পীখি। জপান মীয়ামগী লৈবাকনীংবা, জপান মীয়ামগী মশানা মশাদা থাজবা, লুনানবগী মতাংদা জপান মীয়াম্না ৱাখল লৈবা অসি মহাক্না ফোঙনা থাগৎখি। গুরুদেব রবিন্দ্রনাথ তেগোরনা জপান অসি অরিবা অমসুং অনৌবা অনিমক মতম অমত্তদা ওইরিবা লৈবাক অমনি হায়বীরম্মি। অমসুং তেগোরনা হায়খি, “জপান্না মুৎনাইদ্রবা নোংপোক্তগী থম্বাল অমনা চীং লেম্না লৈশাৎ তম্বা অদুগুম্না থোরকই, ইরোলনুংদা লৈরিবা হৌরকফম অদুগা তৎনবা তৌদনা খোঙফম চেৎনা লৈশাৎ তম্মি”। হায়বদি, জপান অসি থম্বালগুম্বা হৌরকফম কাওদনা খোঙফম চেৎনা লেপ্পি। চপ মান্নবা চীং লম্বে মতৌ অদুগা লোয়ননা মফম খুদিংমক্কী মগুন হেনগৎহল্লি। অথোইবা মীওই অসিনা অসুম্না হায়বীরম্বা অসিনা জপানগা ঐখোয়গা লৈনরিবা মরী অদু তাক্লি।

 

মরুপশিং,

হন্দক ঐহাক্না জপান্দা লাকপা অসিদা ঐখোয়গী দিপ্লোমেতিক ওইবা মরী অসি চহি হুমফুতরা শুরি, দিকেদ তরেৎ শুরি। মরুপশিং, মফম অসিদা লৈবদা নখোয়নসু থেংনরমগনি। মীপুম খুদিংমক্না ভারত অমসুং জপান অসি নেচরেল পার্তনরশিংনি হায়না ফাওই। ভারতকী চাউখৎ থৌরাংগী খোঙচৎতা জপান্না মরু ওইবা থৌদাং অমা লৌখি। জপানগা ঐখোয়গা লৈনরিবা মরী অসি অচেৎপা, স্পিরিচুএলিতী, কোওপরেসন অমসুং ঐখোয়গী ওইবা অদুগুম্বা মরীনি। জপানগা ঐখোয়গা লৈনরিবা মরী অসি থৌনাগী, ইকাই খুম্নবগী, মালেমগী অমত্তা ওইবা ফিরেপকীনি। জপানগা ঐখোয়গা লৈনরিবা মী অসি বুদ্ধগী, বোদ্ধগী, জ্ঞানগী, ধ্যানগীনি। ঐখোয়গী মহাকাল অদুগুম্না জপান্দা দাইকোকুতেন। ঐখোয়গী ব্রহ্ম অদুগুম্বা জপান্দা বোনতেন, ঐখোয়গী ইমা সরস্বাতিগুম্বা জপান্দা বেনজাইতেন। ঐখোয়গী মহাদেবি অসি লক্ষ্মীনি অদুগুম্না জপানগীনি কিচিজোতেন অসিনি। ঐখোয়গী গনেশগুম্না জপানগী কাঙ্গিতেন লৈ। করিগুম্বা জপান্দা জেনিজমগী চৎনবী লৈরবদি ঐখোয়না মেদিতেসন তৌবা অসি থৱায় অমদি হকচাংগী মেদিয়ম অমনি হায়না লৌই।

 

২১শুবা চহিচা  অসিদসু ঐখোয়না ভারত অমসুং জপানগী মসিগী চৎনবী অসি অচেৎপা ফিরেপকা লোয়ননা মাংদা পুরি, অমসুং ঐহাক কাশিগী এম.পি.নি অমদি ঐহাক্না য়াম্না চাউথোকচবা ৱাফম অমা হায়জনীংই মদুদি জপানগী হান্নগী প্রধান মন্ত্রী সিয়া পৈনা কাশিদা লাকখি মহাক্না কাশিদা অচৌবা খুদোল অমা পীরমখি। জপানগা লোয়ননা চুংশিন্নদুনা রুদ্রাক্ষ শাখি অমসুং ঐহাক্কী মতম অমদা থবক মফম ওইরিবা অহমদাবাদকী জেন গার্দেন অমসুং কাইজেন একাদেমী অসিনা ঐখোয়বু হেন্না নকশিন্নহল্লি।

 

মরুপশিং,

ঙসিগী মালেম অসিনা ভগৱাব বুদ্ধনা তাকপীরম্বা লম্বেলদা চৎপা য়াম্না তঙাই ফদে। মসি ঙসিগী মালেম্না মায়োক্নরিবা শীংনবা পুম্নমক অসিদগী, হিংসা, এনার্কী, তেরোরিজম, ক্লাইমেৎ চেঞ্জ ওইরবসু মীওইবা জাতিবু কন্নবগী লম্বী ওইরি।ভগৱান বুদ্ধনা হকথেংননা থৌজাল পীনবীরম্বা অসিগীদমক ভারত অসি লাইবক ফৈ। মহাক্কী ৱাখল্লোনশিং অসি শীজিন্নদুনা ভারতনা লেপ্পা লৈতনা মীওইবা জাতিগী শেবা তৌরি। শীংবা কয়া লাক্লবসু, ফনা চাউরবসু ভারতনা মদুগী ৱারোইশিন অদুমক পুরকপা ঙম্মি। কোরোনানা মরম ওইদুনা চহি চামাদা থোকপা খ্বাইদগী চাউবা খুদোংথিবনা ঐখোয়গী মাংদা তদুনা লৈখি, ঙসি ফাওবা কনা অমত্তনা করি থোক্কদগে খঙদে। অহানবদা মসি লাকপা মতমদা করম্না লাকশিনগনি কনা অমত্তনা খঙখিদে। ভেক্সিন লৈখিদে অমসুং ভেক্সিন পুথোক্কনি হায়বা খঙখিদে। ভেক্সিনগী মতাংদা চীংনবনা থনখি। তম্বা ঙমদবগী ফীভম অমদা লৈখি। ফীভমশিং অদুদসু ভারতনা মালেমগী অতোপ্পা লৈবাকশিংদা হীদাক-লাংথক থাখি। ভেক্সিনশিং লৈরবা মতমদা ভারতনা মাগী প্রজা করোর কয়াদা ‘মেদ ইন ইন্দিয়া’ ভেক্সিনশিং কাপখি অমসুং মালেমগী লৈবাক ১০০ হেনবদসু থাখি

 

 

মরুপশিং,

ভারতনা হেল্থ সর্ভিসেস ফগৎহন্নবা অমুক্তা তৌখিদ্রিবা মওংদা ইনভেস্তমেন্তশিং তৌরি। মনুং হঞ্জিনবা মফমশিংদা হেল্থ ফেসিলিতীশিং য়ৌহন্নবা লৈবাক অসিদা অনৌবা ৱেলনেস সেন্তর লাখ কয়া শাগৎলি। ঙসি ৱর্ল্দ হেল্থ ওর্গনাইজেসন (দবল্যু.ঐচ.ও.)না ভারতকী আশা ৱার্করশিং, আশাগী ইচিল-ইনাওশিংদা দিরেক্তর জেনরেলস গ্লোবেল হেল্থ লীদর এৱার্দ পীদুনা ইকাই খুম্নখি হায়বা ৱাফম অসি তাবদা নখোয়না নুংঙাইবা পোক্কনি। ভারতকী আশা ইচে-ইচল লাখ কয়ানা মেতর্নেল কিয়রদগী হৌরকগা ভেক্সিনেসন তৌবা, ন্যুত্রিসনদগী হৌরগা লুনানবা অসিনা লৈবাক অসিগী হেল্থ কেম্পেন্দা শাহৌ পীরি। ঙসি ঐহাক্না জপানদগী ঐখোয়গী আশা ৱার্কর পুম্নমক্তা থাগৎপা ফোঙদোকচরি। মখোয়বু ইকাই খুম্নবা উৎচরি।

 

মরুপশিং,

ভারতনা ঙসিগী মালেমগী শীংনবশিং অসি কোকহন্নবা করম্না মতেং পাংবগে। মসিগী অতোপ্পা খুদম অসি এনভাইরনমেন্তনা ওইরি। ঙসি ক্লাইমেৎ চেঞ্জ অসি মালেম্না মায়োক্নরিবা মরু ওইবা হীরম অমা ওইরক্লি। ঐখোয়না শীংনবশিং অসি ভারত্তসু থেংনরে অমদি মসি মায়োক্নবা ঙম্নবা পাম্বৈশিং থীরি। ভারতনা ২০৭০ ফাওবদা নেৎ জিরো ওইনবা হোৎনরি। ইন্তর্নেস্নেল সোলর এলাইন্স অসিগুম্বা গ্লোবেল ইনিসিএতিবশিং অসি পাইখৎখি। ক্লাইমেৎ চেঞ্জনা মরম ওইরগা মালেম অসিদা নেচরেল দিজাস্তরগী খুদোংথিবা হেনগৎলক্লি। জপানগী মীয়ামদগী দিজাস্তরশিং অসিগী খুদোংথিবা অসি হেন্না নীংথিনা কন্না খঙগনি। জপান্না নেচরেল দিজাস্তরশিং মায়োক্নবা ঙম্নবা শেম-শারি। শীংনবশিং অসি জপানগী মীয়াম্না মায়োক্নরিবা অসিদগী করিগুম্বা খরা তমশিনবা য়াই। মসিগী সোল্যুসন ফংলি অমসুং সিস্তেমশিং দিবেলপ তৌরি। মাইকৈ অসিদা ভারতনা সি.দি.আর.আই (কোলিজন ফোর দিজাস্তর রেসিলিয়েন্ত ইনফ্রাস্ত্রকচর)দা মাংজিল থারি।

 

মরুপশিং,

ভারতনা গ্রীন ফ্যুচর, গ্রীন জোব কেরিয়র রোদমেকী মাইকৈদা ঙসি য়াম্না খোঙজেল য়াংনা চংশিল্লি। ইলেক্ত্রিক মোবিলিতী অসি ভারত্তা চাউনা শাহৌ পীরি। হাইদ্রোকার্বোনশিংগী মহুৎ শিন্নবা গ্রীন হাইদ্রোজেন শেম্নবা অখন্নবা মিসন অমা হৌদোকখ্রে। বাইও-ফ্যুএলগা মরী লৈনবা রিসর্চ অমসুং ইনফ্রাস্ত্রকচর শেম্নবা চাউনা থবক পাইখৎলি। ভাতনা মাগী অপুনবা ইনস্তোল পাৱর কেপাসিতীগী চাদা ৫০ দিকেদ অসি লোইরকপদা নন-ফোসিল ফ্যুএলদগী শীজিন্নবা ফিরেপ লৌখি।

মরুপশিং,

ভারত মচাশিংনা সমস্যাশিংগী ৱারোইশিন পুরক্কনি হায়না থাজবা থম্মি। থাজবা অসি লম খুদিংদা, মাইকৈ খুদিংদা, খোঙথাং খুদিংদা উবা ফংই। হৌখিবা চহি অনিদা মালেমগী গ্লোবেল সপ্লাই চেনদা কাইথরকখিবগী ফীভম। ঙসি মসি মালেমগী ওইনা অচৌবা সমস্যা অমা ওইরি। অসিগুম্বা ফীভম অসি তুংদা থোকহনদনবা ঐখোয়না আত্মনির্ভরগী ফিরেপকা লোয়ননা মাংদা চংশিল্লি অমসুং ঐখোয়গী আত্মনির্ভর অসি ভারত খক্তগী নত্তে। মসি স্তেবল ওইবা থাজবা য়াবা গ্লোবেল সপ্লাই চেন অমদা চাউনা ইনভেস্তমেন্ত তৌনবসু ওইরি। ঙসি মালেম পুম্বনা ভারতনা অমুক্তা ওইখিদ্রিবা মওংদা থবক পাইখৎলিবা অসিগী খোঙজেল অসি খঙবা ঙম্লে। মালেমনা ঙসি ভারতনা মাগী ইনফ্রাস্ত্রকচর, ইন্সতিত্যুস্নেল কেপাসিতী বিল্দিংদা মীৎয়েং চংলিবা অসি অমুক্তা উখিদ্রি হায়বা খঙলে। ঐখোয়গী মসিগী কেপাসিতী অসি শেমগৎলকপদা জপান্না মরু ওইবা পার্তনর অমা ওইখি। মুম্বাই-অহমদাবাদ হাই স্পীদ রেল, দিল্লী-মুম্বাই ইন্দস্ত্রিএল কোরিদোর ওইরবসু, দেদিকেতেদ ফ্রৈৎ কোরিদোর ওইরবসু, মসি ভারত-জপানগী কোওপরেসনগী অচৌবা খুদমশিংনি।

মরুপশিং,

ভারত্তা অহোংবা পুরক্লিবা অসিদা অখন্নবা ৱাফম অমা য়াওরি। ঐখোয়না ভারত্তা মপাঙ্গল কনবা অমসুং রেসিলিয়েন্ত ওইবা, রেস্পোন্সিবল দেমোক্রেসীগী মশক ঙাক্না থম্মি। হৌখিবা চহি ৮ অসিদা মসিবু ঐখোয়না মীয়ামগী পুন্সিদা অফবা অহোংবা পুরক্নবা পাম্বৈ ওইহনখি। ঙসি খুন্নাই অসিগী মীয়াম্না ভারতকী দেমোক্রেতিক প্রোসেসকা লোয়ননা কন্নেক্ত তৌরি। মসিগী শরুক অমা ওইবগী চাউথোকচবা অমুক্তা পোকখিদ্রিবা মীওইশিং অদুনা মসিদা চাউথোকচবা পোকই। মীখল খুদিংদা রেকোর্দ ওইবা মশিংদা মী থোরক্লি অমসুং নখোয়না করিগুম্বা ভারতকী মীখল অসি কুপ্না য়েংলবদি অদোম্না নুপীনা নুপাদগী হেন্না ভোৎ থাদৈ হায়বা খঙগনি।

মরুপশিং,

তঙাই ফদবা ফীচরশিংগা লোয়ননা ঐখোয়না ভারতকী এস্পিরেসনশিংদা অনৌবা দাইমেন্সন অমা পীরি। ভারত্তা ইনক্লুসিবনেসকী সিস্তেম, লীকেজ প্রুফ গভর্নান্স লৈরি হায়বদি দেলিবরী সিস্তেম অসিদা তেক্নোলোজী মপুং ফানা শীজিন্নরি, মসিনা অপনবা লৈতনা, রিকম্মেন্দেসন য়াওদনা, শেঞ্জা-থুমজা য়াওদনা ফংফম থোকপা মীওইশিংদা য়ৌবা ঙমহল্লি। অমসুং তেক্নোলোজী শীজিন্নবা অসিনা দাইরেক্ত বেনিফিৎ ত্রান্সফর স্কিম অসি মতেং পাংখিম, উমংশিংদা লৈবা ঐখোয়গী প্রজাশিং, ভারতকী খুঙ্গংগী মফমশিংদা লৈরিবা মীওইশিংগী হক ঙাকপা ঙমখি, হৌখিবা চহি অনি, কোরোনাগী ৱারবা মতমদা মতেং পাংখি।


মরুপশিং,

ভারতকী বেঙ্কিং সিস্তেম অসিনা মসিগী অৱাবা মতম অসিদা লেপ্পা লৈতনা ওপরেৎ তৌখি অমসুং মসিগী মরমদি ভারত্তা পুরকখিবা দিজিতেল রিভোল্যুসন অসিনা ওইরি। দিজিতেল নেৎৱার্ক শেমখিবগী শক্তি অসিগী ফল ফংলি। অমসুং জপানদসু নখোয়না তেক্নোলোজী শীজিন্নদুনা দিজিতেল অমসুং কেশলেস ত্রাঞ্জেক্সনশিং তৌবগী মতাংদা খঙবীরমগনি অদুবু মালেমগী তৌরিবা ত্রাঞ্জেক্সন অসিগী চাদা ৪০দি ভারত্তা ওইরি। মসি তাবদা নখোয় শোইদনা নুংঙাইবা পোক্কনি। কোরোনাগী হৌরকপা মতমদা পুম্নমক থিংজিনখি, ভারত সরকারনা মীপুম খুদিংমক্তা য়ৌশিনবা হায়বা অসি ওইথোকখিদে অদুবু বতন অমগী মতেংনা ভারত মচা করোর কয়াদা লায়না য়ৌবা ঙমখি। ফংফম থোকপা মীওইশিংনা মতেং ফংখি, মতম চানা ফংখি, খুদোংথিবা অসি মায়োক্নবা ঙম্নবা থৌনাসু ফংখি। ভারত্তা ঙসি পিপল লেদ গভর্নান্স অসিনা অচুম্বা মওংদা মথৌ তৌরি। গভর্নান্সকী মসিগী মোদেল অসিনা দিলিবরীবু ইফিসিএন্ত ওইহল্লি। মসি দেমোক্রেসীদা থাজবা হেনগৎহন্নবগী অচৌবা মরম অমা ওইরি:


মরুপশিং,
ঙসি ভারতনা নীংতম্বা ফংখিবগী চহি ৭৫শুবা পালন তৌরিবা মতম অসিদা আজাদী কা অমৃত মহোৎসব পাঙথোক্লি। মথংগী চহি ২৫ অসিদা হায়বদি নীংতম্বা ফংখিবগী চহি ১০০ শুবা অসিদা ঐখোয়না করম্বা পনখৈ য়ৌবা পাম্মি হায়বা অদুগী রোদমেপ ভারতনা শেম্মি। মরুশিং, আজাদীকা অমৃত মহোৎসব অসিনা ভারতকী চাউখৎপগী পুৱারী অমা ইরগনি। মসি ঐখোয়না লৌখিবা ফিরেপশিংনি। মসিগী ফিরেপশিং অসি য়াম্না চাউই। অদুবু মরুপশিং ঐহাক্না ফংলকখিবা সংস্কার, কান্নবশিং, ঐহাক্না ইথিল লৌরকখিবা মীওইশিং অসি ঐহাক্কী হৈনবী ওইরক্লি। মরুপশিং ৱাহং অসি মোদীগী ৱাফম নত্তে। ঙসি ভারত্তগী মীওই করোর ১৩০ অমসুং ঐহাক্না চপ মান্নবা মীৎয়েংনা জপানদা লৈরিবা মীওইশিংদা য়েংলি, ইরৈবাকচা করোর ১৩০গী থাজবা, করোর ১৩০গী ফিরেপ, করোর ১৩০গী মঙলানশিং অসি থুংহন্নবা অচৌবা শক্তি অসিগী মহৈ শোইদনা ফংগনি। ঙসি ভারতনা মাগী সভ্যতা, মাগী কলচর, মাগী ইন্সতিত্যুসনগী মাংখ্রবা থাজবা অদু অমুক হন্না ফংবা ঙম্লি। ঙসি মালেম শিনবা থুংবদা লৈরিবা ভারতমচাশিংনা চাউথোকচবগা লোপয়ননা ভারতকী মরমদা ফোঙদোক্লি। অওনবা অসি লাক্লে। মফম অসিদা লাক্ত্রিঙৈ মমাংদা ঐহাক্না ভারতকী গুন অসিনা ইথিল পীরিবা মীওই খরগা উনবগী খুদোংচাবা ফংজখি। অমসুং মখোয়না য়াম্না চাউথোক্না য়োগগী মরমদা ফোঙদোকরকখি। মখোয়না য়োগদা কত্থোক্লি। জপানদা য়োগগী মরমদা তাদবা মীওই কয়া লৈতে। ঐখোয়গী আয়ুর্বেদ, ত্রেদিস্নেল মেদিসিনগী সিস্তেম, ঐখোয়গী মরু-মরাং অসি হৌজিক অরাপ্পা মফমদা য়াম্না পাম্নরে। মীয়াম্না য়াংঙং ওর্দর তৌরি। মসি খক্তা নত্তনা খাদিসু দিমান্দ তৌরি নীংতম্বা ফংলবা মতুংদা মসি লুচিংবশিংগী ফিরোল ওইরক্লি। ঙসি মসি অমুক হন্না হিংগৎহনখি। খাদি অসিদা গ্লোবেল ওইরক্লি। মসিনা ভারতকী মশক্তা অহোংবা পুরক্লি। ঙসিগী ভারত অসিনা মশাগী হৌখ্রবা মতম অদুগীদমক চাউথোকচবা পোকই, মসিগা মান্ননা তেক লেদ, সাইন্স লেদ, ইনোবেসন লেদ, তেলেন্ত লেদ ফ্যুচরগীদমকসু চাউথোকচবা পোকই। জপান্না ইথিল পীদুনা স্বামী বিবেকানন্দজীনা হায়খি ভারতকী নহারোল খুদিংমক্না মখোয়গী পুন্সিদা অমুক্তং ওইরবসু জপানদা চৎকদবনি।


মরুপশিং,


স্বামীজীগী মসিগী অফবা ৱাখল্লোন অসি তুং ইন্দুনা ঐহাক্না জপানগী নহারোল খুদিংমক্না মখোয়গী পুন্সিদা অমুক্তং ওইরবসু চৎনবা হায়জরি। নখোয়গী স্কিল, নখোয়গী তেলেন্ত অমসুং নখোয়গী ওন্তপ্রিনোরশিপ অসিনা জপানগী মগুন হাপ্পি। নখোয়না জপানবু ইন্দিয়ননেসকী তোঙান-তোঙানবা শক্লোনশিং উহল্লি, ভারতকী ওইথোকপা য়াবশিং অদু উহল্লি। লাইনীং-লাইশোন নত্ত্রগা এদভেঞ্চর ওইরবসু ভারতনা জপানগীদমক নেচরেল তুরিস্ত দেস্তিনেসন ওইরি। অদুনা ভারত্তা লাকউ, ভারতকা থবক তৌসি, ফিরেপ অসিগা লোয়ননা জপান্দা লৈরিবা ভারত মচা খুদিংমক্তা ঐহাক্না মসি পাঙথোক্নবা হায়জরি। নখোয়না কন্না হোৎনবনা ভারত অমসুং জপানগী মরুপ ওইবগী মরী অসি অনৌবা পনখৈ তম্না পুখৎপা ঙমগনি হায়না ঐহাক্না থাজৈ। তরাম্না ওকপগী থৌরম অসিদা ঐহাক্না চংলকপদা হরাও তরামখিবা, স্লোগানশিং লাউথোকখি অদু ঐহাক্না উখি অমসুং নখোয়দা য়াওরিবা ভারত মচা অদু উবা ফংখি। মসিদা য়াম্না নুংঙাইবা পোকই। মসিগী মীনুংশিং অসি নখোয়দা মতম চুপ্পদা লৈবা ওইসনু। নখোয়না মশিং য়াম্না তিনখি অমসুং মসিদা তোকিও খক্তা নত্তনা অতোপ্পা মফমশিংদগীসু লাকই হায়না ঐঙোন্দা তাকপীরি। মমাংদা ঐহাক্না লাকখি অদুবু হন্দক্তি ঙমখিদ্রে অদুনা নখোয়না ওইনা লাকপীরি। নখোয় পুম্নমক্কা উনবগী খুদোংচাবা আমা ঐহাক্না ফংজবা অসি নুংঙাই। ঐহাক্না পুম্নমকপু অমুক হন্না থাগৎপা ফোঙদোকচরি। ঐহাক্না থমোয় শেংনা তৌবীমল খঙবা উৎচরি। ভারত ইমানা য়াইফরে, ভারত ইমানা য়াইফরে। হন্না-হন্না থাগৎচরি!

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
India a shining star of global economy: S&P Chief Economist

Media Coverage

India a shining star of global economy: S&P Chief Economist
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM extends greetings to Jewish people around the world on Rosh Hashanah
September 25, 2022
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has extended his warmest greetings to the Prime Minister of Israel, Yair Lapid, the friendly people of Israel, and the Jewish people around the world on the occasion of Rosh Hashanah.

The Prime Minister tweeted;

"Warmest greetings for Rosh Hashanah to my friend @yairlapid, Israel's friendly people and the Jewish community all over the world. May the new year bring good health, peace and prosperity to everyone. Shana Tova!"