Share
 
Comments
Uttar Pradesh has greatly benefitted from PM SVANidhi scheme: PM
Banks are reaching the doorsteps of poor to provide loans for helping the latter start their ventures: PM
For the first time since independence street vendors are getting unsecured affordable loans: PM Modi

হৌজিক ঐনা প্রধান মন্ত্রী স্বানিধি য়োজনাগী কান্নবা ফংলিবশিংগা ৱারী ৱাতায় শানবা মতমদা ময়ামদু নুংঙাইবা অমসু ফাওবা অমদি অঙকপা অমসু ফাওবগী ইথিল অমা ফংখি‍। হান্নদি থবক তৌবা শেল পায়বশিংসু লোন লৌনবগীদমক্তা বেঙ্কশিংদা কোইচৎ চৎপা মথৌ তারম্মী‍। লায়রবা মীওইশিং, লম্বীদা থেলা ইল্লিবা মীওইশিংদি বেঙ্ক মনুংদা চঙবগী ৱাখলফাওবা খন্নরমদে‍। ঙসিদি বেঙ্কশিংনা মশানা মখোয়গী মনাক্তা লাক্লি‍। কোয়চৎ চৎনবা য়াওদনা মখোয়গী থবক অমুক হৌজনবগী লোন ফংলি‍। অদোম খুদিংমক্কী মায়থোঙদা তারিবা নুংঙাইবগী মমি অসি উরগা ঐসু য়াম্না নুংঙাইবা ফাওই‍। অদোম পুম্নমকপু অদোমগী থবক্কীদমক, ইরোমদোম লেপচদুনা মাঙদা চঙশিন্নবগীদমক য়ু.পি. অমসুং লৈবাকসিবু মাঙদা পুখৎনবগীদমক য়াম্লবা য়াইফ পাউজেল পীজরি‍।

অদুগা ঙসি ঐনা অদোমগা ৱারী শানবা অসিদা লাইরিক য়াম্না হৈজদবা অমদি লায়রনা হিংজরিবা ইচল প্রীতিনা মশাদা থাজবগা লোয়ননা অনৌবা তেক্নোলোজীসু তমশিল্লি‍। মহাক্কী লল্লোন ইতিকপু মাঙদা পুখৎনবগীদমক থবক তৌরি অমদি মাগী ইমুং মনুং পুম্নমক্কীদমকসু মহাক্না ৱাখল ৱারি‍। মতৌ অসুম্না বনারসকী মরূপ অর্বিন্দ জীগা ঐনা ৱারী শানবদা অর্বিন্দ জীনা ৱাফম অমা তম্লকখিবদু তমশিনবদা কান্নবা ৱাফম্নি অমদি মদুবু লৈবাকসিগী লাইরিক লাইসু হৈরবা মীয়াম্না শোয়দনা লৌশিনগনি হায়না ঐনা খল্লি‍।

মহাক্না সোসিএল দিস্তেন্সিংগীদমক করিগুম্বা অদোম্না চৎন-পথাপশিংবু ইল্লবদি মহাক্না শারিবা পোৎলমশিংগী মরক্তগী অমা খুদোল ওইনা মমল লৌদনা পীরি‍। করিসু লৈত্রবা মীওই অমনা কয়াদা চাউখ্রবা থবক তৌরিবনো‍ হায়বদু য়েংবিয়ু‍। মসিদগী হেনবা ৱাখল্লোন করি লৈরিবগে‍। অদুগা ঐখোয়না লখনৌদা লৈবা বিজয় বহাদুরগা শানবা মতমদা মহা থেলা ইল্লি‍। অদুবু কমদৌনা লল্লোন ইতিক্কী মেনেজমেন্তগী মওং মতৌদা মতম মাঙহন্দনা থবকপু মাঙদা পুখৎকনি হায়বা ৱাফম মহাক মমুৎ তানা খঙই‍। য়েংবিয়ু মসি ঐখোয়গী লৈবাকসিগী পাঙ্গলনি‍। মখোয়শিং অসিনা লৈবাকসিবু মাঙদু পুখৎলিবনি, মখোয়গী হোৎনজমলনা লৈবাকসিবু মাঙদা পুখৎলিবনি‍।

ঐখোয়গী থেলা ইনবা হোকরশিংনা মসিগীদমক লৈঙাকপু থাগৎলক্লি, ঐবু থাগৎপা ফোঙদোরক্লি‍। অদুবু মসিগী ক্রেদিত ঐনা ইহান হান্না ঐখোয়গী বেঙ্কশিং, ঐখোয়গী বেঙ্ককী শিন্মীশিংনা হোৎনজবা অসিদা পীজরি‍। বেঙ্ককী শিন্মীশিংগী থৌগলগী ৱাখল্লোন য়াওদনা চাউখ্রবা থবক অসি তেনখ্রবা মতম অসিদা তৌবা ঙমবা নত্তে‍। ঐখোয়গী বেঙ্কশিংগী শিন্মীশিংগী মফমদা ঙসি ঐনা থম্মোয়নুংদগী হরাও তয়ামবা ফোঙদোকচরি অমদি লায়রবশিংগী পুক্নীংদা ফাওরিবা ইথিল অসি মখোয়গী মনাক্তা য়ৌখিবা মতমদা মখোয়না থবক তৌনিংবগী ইথিল শরুক কয়া হেনগৎহনগনি‍।

লায়রবা মীয়ামগী য়াইফ-থৌজালশিং অদু মখোয়গী পুন্সিবু অমুক হন্না মাঙদা চঙশিনবা ঙমহন্নবগীদমক হোৎনরিবা বেঙ্ককী শিন্মীশিংদুনা ফংফম থোকই অমদি মরম অসিনা অদোমগী য়াইফ-থৌজাল খুদিংমক বেঙ্ককী শিন্মীশিংদা য়ৌহনবা হায়বসিনা ঐগী অপামবনি‍। ঐখোয়গী অসিগুম্লবা থৌরাং অসিনা কুমহৈ হরাওগী মতমসিদা লায়রবশিংগী পুন্সিদা মঙাল ফংলি‍। মসি য়াম্না চাউবা থবক্নি‍। থৌরমসিদা ঐগা লোয়ননা শরুক য়ারিবা উত্তর প্রদেশকী মুখ্য মন্ত্রী য়োগি অদিত্যনাথ জী, য়ু.পি. লৈঙাক্কী অতৈ মন্ত্রীশিং, য়ু.পি.গী দিস্ত্রিক্ত খুদিংমক্তগী শরুক য়ারিবা স্বানিধি য়োজনাগী কান্নবা ফংলিবা মীওইশিং বেঙ্কশিংদগী শরুক য়াবিরিবা ইকায়খুম্নরবা মীওইশিং, ঐগী নুংশিজরবা ইচিল ইনাউশিং ঙসিগী নুমিৎ অসি আত্মনিরভর ভারতকী য়াম্না মরুওইবা নুমিৎ অমনি‍।

খ্বায়দগী লুরবা ফীভমশিং ফাওবা লৈবাকসিনা কমদৌনা মায়োক্নবগে, য়ু.পি.গী মীয়াম্না খুদোংথিবা ফীভমবু থেংননবা করমবা থৌনা লৈবগে হায়বদু ঙসিগী নুমিৎসিনা খুদম্নি‍। কোরোনানা মালেমদা লান্দারকপা মতমদা ভারতকী লায়রবশিংগী মতাঙদা অৱাবা ৱাখল্লোন কয়া ফোঙদোক্নখিবনি‍। ঐগী লায়রবা ইচিল ইনাউশিংনা কমদৌনা অৱাবা য়ামদনা মায়োক্নহনগদগে, কমদৌনা লায়রবশিং অসিনা খুদোংচাদ্রবা ফীভম অসিদগী লান্থোরক্কদৌরিবনো হায়বসিদা কেন্দ্রদা ৱাখল ৱাখি‍। ৱায়রিবা ৱাখল অসিগা লোয়ননা লৈবাকসিনা লুপা করোর লাখ ১ লিশিং ৭০গী গরিব কল্য়ান য়োজনা হৌদোকখি, লায়রবা কয়া মপুক থন্দনা তুমহন্দনবা ৱাখল ৱাখি‍। লুপা করোর লাখ ২০গী শেন্মিৎলোনগী পেকেজ লাউথোকপা মতমদা লায়রবশিংগী কান্নগদবা, মখোয়গী পুকচাক পীবদা অহেনবা মীৎয়েঙ থমখি‍। ঙসি ঐখোয়গী লৈবাকসিগী মীচম মীয়াম্না মখোয়দা খ্বায়দগী লুরবা তানফমদগী ফাওবা নান্থোরক্নবা থৌনা লৈ হায়বা উৎলে‍। পি.এম. স্বানিধি য়োজনানা লায়রবা শিন্মীশিংদা মতেং অসি পীরি‍। অদুগা ঙসি ঐখোয়গী থেলাদা লম্বীগী চিদাইদা পোৎ য়োল্লিবা মীওইশিংনা মখোয়গী থবক অমুক হন্না হৌবা ঙম্লি, অমুক হন্না মরোমদোম লেপচদুনা মাঙদা চঙশিল্লি‍।

মরূপশিং, লৈবাকসিদা জুন ১দা পি.এম. স্বানিধি য়োজনা হৌদোকখি‍। অদুগা জুলাই ২দা হায়বদি থা অমদা ওনলাইন পোর্তেলদা মসিগীদমক এপ্লিকেসন ফংবা হৌখি‍। য়োজনাশিংগী মরক্তা অসুম্না খোঙজেল য়াঙবা লৈবাকসিদা অহানবা ওইনা থেংনখি‍। লায়রবশিংগীদমক লাউথোকখিবা অসি য়াম্না থুনা থবক ওইনা ওন্থোরক্কনি হায়বসি মাঙলমচৎকী মওং মতৌ উরুরগা কনানসু খল্লুবা নত্তে‍। স্ত্রীত ভেন্দরশিংগীদমক গরেন্তী য়াওদবা ইনসিক্যুর লোন পীনবগী থৌরাং অসি নীং তম্লবা মতুংদা অহানবনি‍। ঙসি লৈবাকসিনা অদোমগীদমক্তা লেপ্লি, অদোম্না হোৎনরিবশিংদুবু ইকায় খুম্নবা উৎলি‍। ঙসি লৈবাকসিগী খুন্নাইগী মশক অসিদা আত্মনিরভর ভারত অভিয়ান্দা অদোম্না লৌরিবা থৌদাং শকখঙলি‍।

মরূপশিং, থঔরাং অসিদা ঐখোয়গী লম্বীগী চিদাইদা থেলা ইন্দুনা চৎলিবা হোকরশিংদা অৱাবা পোৎলুম অমত্তা পুহন্দনবা ৱাফম হৌরকপা মতমদগী থমদুনা লাক্লি‍। হৌরকপা মতমদা মীওই কয়া অমনা মখোয়না লোন লৌনবগীদমক করি করি চে-চাং পীগদগে, করমবা গরেন্তী পীগদগে হায়বা ৱাফমসিদা ৱাখল ৱারম্মী‍। মরম অসিনা লায়রবশিংগীদমক শেমখিবা অতৈ থৌরাংশিংগুম্না হায়রিবা থৌরাং অসিদসু তেক্নোলোজীবু মরুওইনা শীজিন্ননবা খঙহনখি‍। চে-চাং অমত্তা য়াওদনা, গরেন্তর অমত্তা য়াওদনা, মরক্কী মী অমত্তা য়াওদনা, অমদি লৈঙাক্কী ওফিসশিংদা হঞ্জি হঞ্জিন চৎপগী মথৌ তাদনা অদোম ইশানা এপ্লিকেসন ওন্লাইন্দা থাগৎপা য়াই, নৎত্রজা কম্মন সর্ভিস সেন্তর অমদা, নগর পালিকা থৌমী নৎত্রগা বেঙ্ক ব্রাঞ্চ অমদা চত্তুনা এপ্লিকেসন থাজিনবা য়াহনখি‍। মসিগী মহৈনা ঙসি থেলা ইনবা হোকর, স্ত্রীত ভেন্দর অমত্তনা মখোয়গী থবক অমুক হৌজনবগীদমক অতোপ্পা কনাগী মফমদা চৎলুবগী মথৌ তাহন্দ্রে‍। বেঙ্ক মশানা লাক্তুনা শেল পীররি‍।

মরূপশিং, য়ু.পি.গী শেন্মিৎলোন্দদি স্ত্রীত ভেন্দরশিংগী থৌদাং চাউনা য়াওরি‍। য়াম্লবা মীশিং, চাউরবা স্তেত অসিদা থেলা ইন্দুনা পোৎ য়োনবনা ময়োল্লমশিংদা অমদি মখোয় মখোয়গী খুঙ্গঙশিংদা লৈরিবা য়াম্লবা মীওইশিংনা মখোয়গী মথৌ তাবশিং ফংবা ঙমহল্লি অমদি শেল খরদা ওইরবসু তাঞ্জরি‍। য়ু.দি.দা ময়ুম ময়ুমদা লাঞ্জেন্নখিবা ফীভম অদুদা থেলা ইন্দুনা পোৎ য়োনবগী শিন্ফম্না মরম ওইরগা মশিং য়াম্না হন্থহনখি‍। মরম অসিনা পি.এম. স্বানিধি য়োজনাগী কান্নবা ফংবদা ঙসি লৈবাকসিদা য়ু.পি.না মকোক্তা লৈরি‍। ময়োল্লমশিংদা লৈবা স্ত্রীত ভেন্দরশিংগী এপ্লিকেসন মশিং খ্বাইদগী য়াম্না য়ু.পি.দগী লাকখি‍। লৈবাকসিদা হৌজিক ফাওবদা স্বানিধি এপ্লিকেসন লাখ ২৫গী ময়াদা লাক্লে অমদি এপ্লিকেসন লাখ ১২ হেনববু অয়াবা পীখ্রে‍। মসিগী মনুংদা এপ্লিকেসন লাখ ৬ মখায় হেনবদি য়ু.পি.দগী লাকখি, মসিদা এপ্লিকেসন লাখ ৪গী ময়াদি অয়াবা পীখ্রে‍। ঐনা য়ু.পি. লৈঙাকপু, মুখ্যমন্ত্রী য়োগি অদিত্যনাথ জী অমদি মহাক্কা কাঙবুবু থেলা ইল্লিবা হোকরশিংদমক ৱাবিবগীদমক অখন্ননা থাগৎপা ফোঙদোক্লি‍। য়ু.পি.দা স্বানিধি য়োজনাগী লোন এগ্রীমেন্তপু স্তাম্প দ্যুতী লৌহন্দ্রে হায়না ঐঙোন্দা পাউদম্লকখি‍। য়ু.পি.না কোরোনাগী অসিগুম্লবা লাংফম অসিদা থেলা ইনবা হোকর লাখ ৬লোমদা লুপা লিশিং কয়াগী শেলগী তেংবাং পীখ্রে‍। মসিগীদমক য়ু.পি. লৈঙাকপু থাগৎপা ফোঙদোকচরি‍।

মরূপশিং, লায়রবশিংগী মিংদা রাজনিতি তৌবশিংনা লায়রবশিংদা লোন পীবা মতমদা শেল শিংনিংলোইদবা মওংদা লোন পীরমবগী ফীভম অমা লৈবাকসিদা লৈহল্লমখি‍। শেঞ্জা থুমজা অমদি কম্মিসন লৌবশিংনা মতম পুম্নমক্তা পুকচেল শেংদবগী মচৎনা লায়রবশিংগী মকোক থুগাইনবা হোৎনদুনা লাকখি‍। অদুবু ঐনা মমাঙদসু হায়খ্রে, অদুগা ঙসিসু অমুক হন্না হায়রিবসিনি, ঐখোয়গী লৈবাকসিগী লায়রবশিংনা পুকচেল শেংবা অমদি মশাবু ইকায়খুম্নজবা কৈদৌঙদসু মাঙহঞ্জরোই হায়না‍। পি.এম. স্বানিধি য়োজনাগী পাম্বৈনা লায়রবশিংনা অসিগুম্লবা অচুম্বা ৱাফমসিবু অমুক্কা হন্না উৎলি, লৈবাক মাঙদা মখোয়গী পুকচেল শেংবগী খুদম চাংদম পীরি‍। ঙসি লৈবাকসিদা স্ত্রীত ভেন্দরশিংদা স্বানিধি য়োজনাগী লোন পীরি, অমদি অয়ামবনা মখোয়গী লোনশিং মতম চানা শিঙ্গৎলক্লি‍। ঐখোয়গী য়ু.পি.গী স্ত্রীত ভেন্দরশিংসু হোৎনজদুনা মখোয়গী শেল তাঞ্জরি, অমদি শেন্থংসু ফুক্কৎলি‍। মসি ঐখোয়গী লায়রবশিংগী পুক্নীংগী থৌনাদুনি, মসি ঐখোয়গী লায়রবশিংগী হোৎনবগী থৌনাদুনা, মসি ঐখোয়গী লায়রবশিংগী পুকচেল শেংবদুনি‍।

 

মরূপশিং, পি.এম. স্বানিধি য়োজনাগী মতাঙদা অদোম্না বেঙ্কতগী, অতোপ্পা লূপশিংদগী হান্ননা ঈ-পাউ ফংলম্লগনি‍। মফমসিদসু অদোমদা মসিগী মতাঙদা হায়খ্রে‍। মসিগী মতাঙদা মীশিং য়াম্না খঙহনবা মথৌ তাই‍। থৌরাং অসিগী মখাদা অদোম্না লায়না লোন ফংগনি অমদি মতম চানা লোন শিংদোকপদা চাদা ৭কী চাংদা শেন্দোয়সু তাগনি‍। অদুগা অদোম্না দিজিতেল পেমেন্ত তৌরবদি থাদা লুপা ১০০গী কেসবেক্কী মওংদা অদোমগী একাউন্ততা চঙলক্কনি‍। মসিনা তাকপদি হায়রিবা অনি অসি তৌবদা নাকল অমদা অদোমগী লোন অদু মপুং ফানা শেন্দোয় য়াওদবা ফীভম ওইগনি শেন্দোয় য়াওদ্রবদি মথংদা অহেনবা লোন লৌবসু য়াগনি‍। হায়রিবা শেনফম অসিনা তুংদা অদোমগী থবকপু মাঙদা চঙশিলহবদা, লল্লোন ইতিক চাউথোকহনবদা মতেং ওইগনি‍। মরূপশিং, ঙসি বেঙ্কশিংগী থোঙ অদোমগীদমক হাংলি, বেঙ্কশিংনা ঙসি অদোমগী মনাক্তা লাক্লিবা অসুম্না মতম অমদা তৌরমবা নত্তে‍। মসি ‘ময়াম পুন্না, ময়াম চাওখৎমিন্নবা, ময়াম থাজমিন্নবা’ হায়রিবা ৱাখল্লোনগী, চহি কয়াগী হোৎনজমলগী মহৈনি‍। মসি লায়রবশিংবু বেঙ্কিং সেক্তরগা শম্নহনবনা করিসু ওইরোই হায়না হায়খিবশিংদুদা পীবা পাউখুম অমসুনি‍।

মরূপশিং, লৈবাকসিদা লায়রবশিংগী জনধন একাউন্ত হাংদোকপা মতমদা মীওই কয়া অমনা মদুদা ৱাহং হংলকখি, নোক্নখি‍। অদুবু ঙসিদি হায়রিবা জনধন একাউন্তশিং অসি ঙসিগী লাংফম অসিদা লায়রবশিংগীদমক্তা কান্নরক্লি, লায়রবশিং মাঙদা চঙশিলহনবদা কান্নরক্লি‍। ঙসিদি লায়রবশিং বেঙ্ককা শম্নহল্লে, শেন্মিৎলোনগী মরুওইবা থৌওংগা শম্নরে‍। মালেমগী চাউর-চাউরবা লৈবাক কয়া মায়থিবা নংখ্রবা চাউখ্রবা শেন্মিৎলোনগী চৈথেং অসি থেংনবদা ঙসি ঐখোয়গী লৈবাক্কী মীচম মীয়াম্না মাঙজিল থানা চৎলি‍। ঙসি ঐখোয়গী ইমাশিং, ইচে ইচলশিং গ্যাসতা চাক থোংলি‍। লোকদাউনগী মনুংদসু মখোয় মৈখু মরক্তা চাক থোংখিদে‍। লায়রবশিংনা লৈনবগীদমক প্রধান মন্ত্রী অৱাস ফংলি, সৌভাগ্য য়োজনাগী মতেংনা য়ুমশিংদা মৈ শম্লি, আয়ুস্মান য়োজনাদগী লুপা লাখ মঙা ফাওবগী লেম্না লাইয়েংবা ফংলি‍। ঙসি ইন্স্যুরেন্স স্কিমগী কান্নবা লায়রবশিংনা ফংলি‍। লায়রবশিংগী ফীভম ফগৎহনবা মখোগী পুন্সি মহিং ফগৎহন্নবা মায় কয়াদা হোৎনবনা লৈবাকসিগী লেঙদ্রবা ফিরেপ্নি‍। ঙসিগী তাঞ্জাসিদা হোকরশিং, লম্বী চিদাইগী দুকান ফম্লিবশিং, লংফৈ লাক্লিবশিং, শিন্মীশিং, লৌমীশিং শরুক য়ারি, ঐনা অদোমগী মফমদা থাজবা পীরি মদুদি অদোমগী ফীভম, অদোমগী লল্লোন ইতিকপু, অদোমগী থবকপু মাঙদা চঙশিলহন্নবগীদমক, অদোমগী পুন্সিবু হেন্না ফবা অমদি কোম্না হিংহন্নবগীদমক তৌবা য়াবা পুম্নমক তৌদনা তোক্লোই‍।

মরূপশিং, কোরোনাগী চৈথেং অদোম পুম্নমক্না খুদোংচাদবগা লোয়ননা থেংনরিবা, চেকশিন্না ঙাকথোক্নবা চৎন-পথাপশিং ইল্লিবা অদুগীদমক ঐনা অদোমবু অমুক্কা হন্না থাগৎপা ফোঙদোকচরি‍। অদোমগী অসিগুম্লবা থৌওং, চেকশিঞ্জবা কয়া অদুনা লৈবাক অসিনা লাইচৎ অসিবু য়াম্না থুনা মায়থিবা পীবা ঙমগদৌরিবনি‍। ঐখোয় পুন্না হোৎনমিন্নদুনা য়াম্না থুনা ইরোমদোম লেপচবা ভারতগী মঙলান মঙফাওনহনবা ঙমগনি হায়না ঐঙোন্দা থাজৈ‍। অদুগা ৱাফম অমনা, মিতর অনিগী অরাপ্পা, শোয়দনা মাস্ক উপ্পা হায়রিবা লাইৱাশিং অসি কুমহৈ হরাওগী মতম অসিদা ঐখোয় খরা হেন্না পুক্নিংদা থমবা চঙই, অৱাৎপা অমত্তা লৈহনবা য়াদে‍। অসিগুম্লবা য়াইফ-পাউজেল কয়াসিগা লোয়ননা ঐনা অমুক্কা হন্না অদোম পুম্নমকপু কুমহৈ হরাওগী য়াম্লবা য়াইফ-পাউজেল পীজরি, য়াম্লবা হরাউ তয়ামবা ফোঙদোকচরি অমদি অদোমগী পুন্সিদা খুমাঙ চাউশিনবা ওইবুয়ু হায়না মপু মাগী মফমদা থৌনিজরি‍।

হন্না হন্না থাগৎচরি‍ !

ভারতকী ওলিম্পিয়নশিংবু পুক্নিং থৌগৎসি! #Cheers4India
Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
'Foreign investment in India at historic high, streak to continue': Piyush Goyal

Media Coverage

'Foreign investment in India at historic high, streak to continue': Piyush Goyal
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
#NaMoAppAbhiyaan makes its way to Delhi’s villages. Leaders and karyakartas double their efforts to ensure that every Booth becomes Extra Mazboot
July 25, 2021
Share
 
Comments

Taking the rural route, the #NaMoAppAbhiyaan bandwagon reaches villages throughout Delhi. With active participation from karyakartas of all ages, the Mera Booth, Sabse Mazboot initiative has now become a great success, both in rural as well as urban areas.

Mera Booth, Sabse Mazboot at Madipur