Share
 
Comments
At every level of education, gross enrolment ratio of girls are higher than boys across the country: PM Modi
Lauding the University of Mysore, PM Modi says several Indian greats such as Bharat Ratna Dr. Sarvapalli Radhakrisnan has been provided new inspiration by this esteemed University
PM Modi says, today, in higher education, and in relation to innovation and technology, the participation of girls has increased
In last 5-6 years, we've continuously tried to help our students to go forward in the 21st century by changing our education system: PM Modi on NEP

খুরুমজরি!

কর্নাতকাগী গভর্নর অমদি মৈসুর য়ুনিভর্সিতীগী চান্সেলর শ্রী ৱজু ভাই ৱালা জী, কর্নাতকাগী মহৈ মশিং মন্ত্রী দোক্তর সি.এন. অস্বথ নারায়ন জী, মৈসুর য়ুনিভর্সিতীগী ভাইস চান্সেলর প্রোফেসর জি. হেমন্ত কুমার জী, থৌরম অসিদা শরুক য়ারিবা ওজা পুম্নমক, মহৈরোয়শিং, ভাবক পুম্নমক, ইচল ইচে, ইচিন ইনাউশিং পুম্নমক! অহানবমক্তদা অদোম পুম্নমকপু ‘মৈসুরু দসরা’, ‘নার-হব্বা’গী নুংঙাইরবা য়াওফ পাউজেল পীজরি‍!

মতম খরগী মমাঙদা ঐনা ফোতো খরা উখি, হন্দক্তি কোরোনাগী খুদোংথিবা খরনা মরম ওইরগা অথিংবা কয়া লৈজরবসু হরাউ কুমহৈগী ৱাখল্লোনদি হান্নগুম লৈরি‍। অসিগুম্বা ৱাখল্লোন অসিদা নুমিৎ খরনিগী মমাঙদা নোং কন্না চুখিবনা অপনবা পীনবা হোৎনখি‍। অৱাবা তারবা ঈমুংশিংগী অৱাবদা ঐনা শরুক য়াজরি‍। কেন্দ্র লৈঙাক অমসুং কর্নাতকা লৈঙাক্না পুন্না তেংবাং পীননবা থৌরাং পুম্নমক লৌখৎলি‍।

মরূপশিং, অদোমগীদমক্তদি ঙসি অসি য়াম্না মরুওইবা নুমিৎনি‍। অসিগুম্বা থৌরমশিংদা নহা ওইরিবা মরূপশিংগা হকথেংননা মায়-মায় ওনশিন্নদুনা উনবা ফংনবা ঐনা হোৎনৈ‍। অদুগা মৈসুরদা লাকপা, মৈসুর য়ুনিভর্সিতীকী চাউথোকচনিংঙাই ওইরবা, চহি চাম্মশুবা কনভোকেসন থৌরম অসিগী শরুক অমা ওইবা ফংবগী ৱাফমসিদি তোঙানবা ৱাফম অমনি‍। অদুবু হন্দক্তি কোরোনানা মরম ওইরগা ঐখোয় হকথেংননা নত্তবা ভর্চুএল ওইনা শরুক য়ারি‍। ঘতি-কোৎসৱদা ই স্মরনিয় সমারন-ভদা সন্দর্ভ-দল্লী নিমগেললরিগু অভিনন্দনে-গরু.ইন্দু পদবী প্রমানপত্র পদেয়ুক্তিরুব এল্লরিগু সুভাসয়-গরু. বোধকা সিব্বন্দিগু সুভাসয়-গরত্তু কোরুত্তেনে.

মরূপশিং, মৈসুর য়ুনিভর্সিতী ঙল্লিঙৈ মতমগী ভারতকী ইনাক খুল্লবা মহৈ মশিংগী ফীভম অমসুং তুংগী ভারতকী অশা অমসুং মতিংগী মরুওইবা মফমনি‍। য়ুনিভর্সিতী অসিনা ‘রাজর্ষি’ নালৱাদি কৃষ্শরাজ ৱদেয়ার অমসুং এম. ভিস্বেস্বরেয়া জীগী মঙলান অমসুং হোৎনজমল মহৈ য়ালহনখিবনি‍।

ঙসিদগী চহি ১০২গী মমঙদা ঙসিগী নুমিৎসিদা রাজর্ষি নালৱাদি কৃষ্ণরাজ ৱদেয়ারনা মৈসুরু য়ুনিভর্সিতীগী অহানবা কনভোকেসন হৌদোকখি হায়বা ৱাফমসি ঐগীদমক্তদি য়াম্না নুংঙাইরবা ৱাফম অমনি‍। মতমদুদগী হৌরগা ঙসি ফাওবা মনিগী মফম অসিনা লৈবাক্কী চাউখৎ থৌরাংদা মরুওইবা থৌদাং লৌখিবা মরূপ কয়াদা অসিগুম্বা থৌরমসিদগী পুন্সিগী খোঙচৎ হৌখিবা থেংনখ্রে‍। ভারতরত্ন দোক্তর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন জীগুম্বা অচৌবা মীওই কয়ানা মহৈ তম্ফমশঙ অসিদা মহৈরোয় কয়াগী পুক্নীং থৌগৎখি‍। অসুম্না অদোম পুনমক্কী মফমদা অদোমগী ইমুং মনুংশিংগা লোয়ননা ঐখোয়না থাজাবা ৱাংনা থম্লি অমদি তৌহন্নিংবা কয়াসু লৈরি‍। ঙসি অদোমগী য়ুনিভর্সিতী, অদোমগী প্রোফেসরশিং, ওজাশিংনা অদোমদা দিগ্রীগা লোয়ননা লৈবাক অমদি খুন্নাইগীদমক থৌদাংসু শিন্নরিবনি‍।

মরূপশিং, মফমসিদা মহৈ মশিং অমসুং লৌশিং অসি নহাশিংগী পুন্সিগী মরুওইবা খোঙফম অনি ওইনা লৌনৈ‍। মসি চহি লিশিং কয়াদগী মফমসিগী চৎনবী ওইদুনা লাক্লি‍। ঐখোয়না মহৈ মশিংগী ৱারী শাবদা মসি দিগ্রী পাস তৌনবখক্কী ৱাফম নত্তে‍। ঙসিদি নুমিৎ অসি পুন্সিগী মথংগী খোঙথাঙগীদমক অনৌবা ফিরেপ লৌননবা ইহুল পীরি‍। হৌজিক অদোম ফোর্মেল য়ুনিভর্সিতী কেম্পস অমদগী থোরক্তুনা তশেংবা পুন্সিগী য়ুনিভর্সিতীগী পাক চাউরবা কেম্পস অমদা চৎশিল্লিবনি‍। কেম্পস অসি অদোম্না তানশিনখ্রিবা লৌশিং অমসুং মদু শীজিন্নবনা কান্নরক্কদবা মফম অমনি‍।

মরূপশিং, শক্নাইরবা কনারা অইবা অমদি ৱাখল খনবা গোরুরু রামস্বামী অয়ঙ্গর জীনা হায়বিরম্মী – মহৈ মশিংনা পুন্সিগী লম্বীনি‍। হায়বদি মহৈ মশিং হায়বসি পুন্সিগী খুদোংথিবা লম্বীশিংদা মৈঙাল পীরিবা পোৎশক অমনি‍। ঙসি ঐখোয়গী লৈবাক অসিনা অওনবা পুরকপগী মরুওইবা লম্বী অমদা চৎলকপা মতমসিদা মহাক্কী ৱাহৈশিং য়াম্না হেন্না ময়েক লারক্লি‍। হৌখিবা চহি ৫-৬সিদা ঐখোয়গী মহৈ মশিং, ভারতকী এজুকেসন সিস্তেম, মহৈরোইশিংনা ২১শুবা চহিচাসিদা মথৌ তারকপশিংগী মরক্তা মাঙদা চঙশিন্নবগী মরুওইবশিংগী লমদা মতেং পাংনবা থৌরাং খুদিংমক হোৎনদুনা লাক্লি‍। মরুওইনা অৱাংবা থাক্কী মহৈ মশিংগী মচাক মথুমশিং শেমগৎপদগী হৌরগা লৈরিবা মওং মতৌশিং শেমদোকপা ফাওবসিদা অহেনবা মীৎয়েঙ থমখি‍। ভারতপু অৱাংবা থাক্কী মহৈ মশিংগী মালেমগী মকোন অমা ওইহন্নবগীদমক, ঐখোয়গী নহাশিংগী চাংদম্ননিংঙাই ওইহন্নবগীদমক, মতিং লৈহন্নবগীদমক অমদি মশিং য়ামহন্নবগীদমক তাঙ্কক খুদিংদা হোৎনদুনা লাক্লি‍।

মরূপশিং, নীংতম্লবা চহি কয়াগী মতুংসিদসু ইং ২০১৪গী মমাঙদা লৈবাকসিদা আই.আই.তি. ১৬ লৈরম্মী‍। হৌখিবা চহি ৬সিদা চাংচত্তা চহি খুদিংগী অনৌবা আই.আই.তি. অমমম লিংখৎলক্লি‍। মসিগী মরক্তা অমদি কর্নাতকাগী ধারৱারদা লিংখৎখিবনি‍। ইং ২০১৪ ফাওবদা ভারত্তা ত্রিপল আই.তি. ৯ লৈরম্মী‍। মসিগী মতুং চহি ৫সিদা ত্রিপল আই.তি. ১৬ লিংখৎখ্রে‍। হৌখিবা চহি ৫-৬সিদা আই.আই.এম. ৭ লিংখৎখ্রে‍। মদুগী মমাঙদনা আই.আই. এম. ১৩ লৈরম্মী‍। মতৌ অসুম্না চাউরাক্না চহী ৬০রোমসিদা লৈবাকসিদা এইমস ৭খক্তনা সর্ভিস পীরম্মী‍। ইং ২০১৪গী মতুংদা মসিদী শরুক অনি হায়বদি এইমস ১৫ লৈবাকসিদা লিংখৎখ্রে নৎত্রগা মথৌ তৌবা হৌবা য়ারবা ফীভমদা লৈরে‍।

মরূপশিং, হৌখিবা চহি ৫-৬সিদা অৱাংবা থাক্কী মহৈ মশিংগী লমদা পায়খৎওইবা থৌরাংশিং অসি শুপ্নতগী ইন্সতিত্যুসনশিং লিংখৎপখক্তদা লোইবা নত্তে‍। হায়রিবা ইন্সতিত্যুসনশিং অসি চলাইবদা অওনবা পুরকপদগী হৌরগা জেন্দর অমসুং সোসিএল পার্তিসিপেসন হেনগৎহন্নবা থৌরাংশিংসু পায়খৎখি‍। অসিগুম্বা ইন্সতিত্যুসনশিং অসিদা মখোয়গী মথৌ তাবশিংগী মতুং ইন্না ৱারেপ লৌজবা ঙমহন্নবগীদমক অহেনবা মনীং তম্বা পীরি‍। অহানবদা আই.আই.এম. এক্তকী মখাদা লৈবাক শিনবা থুংবদা লৈরিবা আই.আই.এম.শিংদা অহেনবা মঙম পীখ্রে‍। মেদিকেল মহৈ মশিংগী লমদসু অরোন অথুপ কয়া লৈরম্মী‍। মদু কোকহন্নবগীদমক মীৎয়েঙ চঙখি‍। ঙসি লৈবাকসিদা মেদিকেল এজুকেসনদা লৌথুপ লৌকোয় লৈতবা ফীভম পুরক্নবগীদম নেসনেল মেদিকেল কম্মিসন লিংখৎখ্রে‍। হোমিওপেথী অমসুং অতহ ভারতকী হকশেলগী হীরমশিংগী মতাংঙদা মহৈ মশিং তম্বিবদা অওনবা পুরক্নবগীদমক্তসু অনৌবা আইন অনি শেমখ্রে‍। মেদিকেল এজুকেসন্দা পুরক্লিবা অওনবা অসিনা লৈবাক্কী নহাশিংনা মেদিকেলগী লমদা মহৈ মশিং তম্বগী সিত হেন্না ফংলগনি হায়না থাজনরি‍।

মরূপশিং, রাজর্ষি নালৱাদি কৃষ্ণরাজ ৱদেয়ারনা মহাক্কী অহানবা কনভোকেসনগী থৌরমদা “ঐগী ইমাঙদা নুপী গ্রেজুএত ১গী মহুত্তা ১০ উবা ফংলম্লবদি হেন্না ফরমগদবনি’ হায়না হায়খি‍। ঙসি ঐনা দিগ্রী ফংলবা ইচানুপী কয়া ফংলি‍। ঐঙোন্দা হায়রকপদা ঙসি মফমসিদা দিগ্রী ফংলিবা মহৈরোইশিংগী মরক্তা নুপীমচাশিংনা নুপামচাশিংদগী মশিং হেল্লি হায়রি‍। মসি ভারতকী হোংলক্লিবা মশক্নি‍। ঙসিদ মহৈ মশিংগী থাক খুদিংদা নুপীমচাশিংগী গ্রোস এনরোল্মেন্ত রেসিও নুপামচাশিংদগী হেল্লি‍। অৱাংবা থাক্কী মহৈ মশিংদসু, ইনোভেসন অমসুং তেক্নোলোজীগা মরী লৈনবা মহৈ মশিংগী লমদসু নুপীমচাশিংনা শরুক য়াবা হেনগৎলক্লি‍। চহি ৪গী মমাঙদা লৈবাকসিগী আই.আই.তি.শিংদা নুপীমচাশিংগী মিং চনবগী চাং শুপ্নতগী চাদা ৮ ওইরমবদু চহি অসিদা শরুক অনি হেন্না হায়বদি চাদা ২০ ফাওবা য়ৌরে‍।

মরূপশিং, এজুকেসন সেক্তরদা পুরক্লিবা অওনবা পুম্নমকসি অনৌবা নেসনেল এজুকেসন পোলিসীনা অনৌবা মায়কৈ, অনৌবা খোঙফম পীরগনি‍। নেসনেল এজুকেসন পোলিসী প্রী নর্সরীদগী হৌরগা পি.ঐচ.দি. ফাওবা মহৈ মশিংগী মতাঙপু মথৌ তাবা অহোংবা পুরক্কদবা অচৌবা থৌরাং অমনি‍। ঐখোয়গী লৈবাকসিগী ইচঙ থৌরবা নহাশিংবু হেন্না চাংদম্ননিংঙাই ওইহন্নবা মায়কৈ কয়া লোঙবা থৌরাং অমদা মীৎয়েঙ থম্লি‍। হোৎনরিবা থৌরাংদি ঐখোয়দি নহাশিংবু খোঙজেল য়াঙনা হোংলক্লিবা থবক্কী মওং মতৌ অসিদা চুশিন্ননবনি‍। স্কিলিং, রি-স্কিলিং অমসুং অপ-স্কিলিং মতমসিগী খ্বাইদগী মরুওইবা মথৌ তাবা ওইরি‍। নেসনেল এজুকেসন পোলিসীদা ৱাফমসিগী মতাঙদা মীৎয়েঙ হেন্না চঙলি‍।

মরূপশিং, মৈসুর য়ুনিভর্সিতীনা পোলিসী অসিবু চৎনহন্নবা খোঙজেল য়াঙনা লৌখৎলিবা থৌরাং লৌখৎপসিদা ঐঙোন্দা নুংঙাইবা ফাওই‍। এন.ই.পি.গী মখাদা অদোম্না মল্তি-দিসিপ্লিন প্রোগ্রামশিং হৌদোক্নবা হোৎনরি হায়না ঐনা লৌই‍। অদোম্না তৌবা ঙম্বা থাক্কী মতুং ইন্না অদোম্না হীরমশিংগী মরমদা লেপথোকপা য়াগনি‍। মসিদা অদোম্না মালেমগী তেক্নোলোজী অমসুং ইরমদমগী নাৎ অনিমক পুন্না তম্মিন্নবা য়াগনি‍। অদুগুম্বা তেক্নোলোজীশিং অদু অদোম্না ইরমদমগী পোত্থোকশিংগী ফীভম ফগৎহন্নবা শীজিন্নবা য়াই‍।

মরূপশিং, ঐখোয়গী লৈবাকসিদা মায়কৈ মরি লোঙবা অওনবা পুরক্লিবা অসিগুম্না মমাঙদা অমুক্তা থোকখিদ্রি‍। হান্নদি ৱারেপ অমা লৌরবসু মদু সেক্তর অমদা ওইরম্মী অমদি অতোপ্পা সেক্তর অমদি নাথৈদুনা থম্লম্মি‍। হৌখিবা চহি ৬সিদা অওনবা কয়া লাকখ্রে, সেক্তর কয়াদা অওনবা পুরকখ্রে‍। করিগুম্বা এন.ই.পি.না লৈবাক্কী এজুকেসন সেক্তরগী তুংগী ফীভম ফগৎহল্লবদি মদু অদোমগুম্বা নহা ওইরিবা মরূপশিংবুসু মপাঙ্গল কলহনগদৌরিবনি‍। লৌউ-শিংউগা মরী লৈনবা অওনবশিংনা লৌমীশিংবু মপাঙ্গল কলহনবগুম্না, লেবরগী অওনবনা শিন্মীশিং অমসুং ইন্দস্ত্রী অনিমক্তা চাউখৎপা, শাফবা অমদি ইনোৎ পীরি‍। দাইরেক্ত বিনিফিত ত্রান্সফরনা পব্লিক দিস্ত্রিব্যুসন সিস্তেমদা অহোংবা পুরকপগুম্না য়ুম লৈরিবশিংদা রেরাদগী শাফবা ফীভম ফংলি‍। লৈবাকসিবু খাজনাগী লাংদগী নান্থোকহন্নবগীদমক জি.এস.তি. পুরকখিবগা লোয়ননা খাজনা থিরিবশিংবু খুদোংচাদবা ফীভমদগী কোকহন্নবগীদমক হন্দক্তা ফেসলেস এসেসমেন্ত খুদোংচাবা হৌদোক্লে‍। ইন্সোল্ভেন্সী বেঙ্করপ্তসী কোদকী মখাদা অহানবা ওইনা ইন্সোলভেন্সীগীদমক লিগেল ফ্রেমৱর্ক অমা শেমবগা লোয়ননা এফ.দি.আই.দা অহোংবা পুরকপদগী মফমসিদা ইনভেস্তমেন্ত হেনগৎলক্লে‍।

মরূপশিং, অদোম্না হৌখিবা চহি ৬-৭সিদা অওনবা পুরকপগী খোঙজেল অমদি হীরমশিং অনিমক পাকথোক চাউথোরকপা উবিরম্লগনি‍। লৌউ-শিংউ, স্পেস, ঙাকশেল, এভিএসন, লেবরদা ওইরবসু সেক্তর খুদিংমক্তা চাউখৎপা পুরক্নবগীদমক মথৌ তাবা অওনবা পুরক্লি‍। হৌজিক লাক্লিবা ৱাহঙদি পুম্নমকসি করিগীদমক্তা তৌরিবনো হায়বসিনি‍। পুম্নমকসি অদোমগুম্বা নহা করোর কয়াগীদমক্তা তৌরিবনি‍। চৎলিবা চহি ১০ অসি ভারতকী চহি তরা ওইহন্নবগীদমক তৌরিবনি‍। ঐখোয়গী য়ুম্ফম চেৎহল্লবা মতমদতা চৎলিবা চহি ১০সি ভারতকী ওইগদৌরিবনি‍। নহা ওইরিবা ভারতকী পুন্সিশিংদা চৎলিবা চহি ১০সিনা অচৌবা খুদোংচাবা ফীভম পুরক্কদৌরিবনি‍।

মরূপশিং, লৈবাকসিগী খ্বাইদগী ফবা মহৈ মশিংগী ইন্সতিত্যুৎ অমা ওইবা মরম্না মৈসুর য়ুনিভর্সিতীবুসু হোংলক্লিবা ফীভমগী মতুং ইন্না ইনোভেত তৌবা মথৌ তাগনি‍। হান্নগী ভাইস চান্সেলর, শক্নাইরবা কবি-সাহিত্যকার ‘কুবেম্পু’ জীনা য়ুনিভর্সিতীগী মেন কেম্পসবু মান-সাঙ্গগোত্রী হায়বদি পুক্নিংগী নুংগী ইচেল’ হায়বা মিংথোল পীরম্মি, মসিদগী অদোম্না লেপ্পা নাইদবা ইনোৎ ফংগদৌরিবনি‍। অদোম্না ইনক্যুবেসন সেন্তর, তেক্নোলোজী দেভেলপমেন্ত সেন্তর, ‘ইন্দস্ত্রী-একাদমিক লিঙ্কেজ’ অমসুং ‘ইন্তর-দিসিপ্লিনরী রিছর্চ’নচিংবা হীরমশিংদা অহেনবা মীৎয়েঙ চঙবা মথৌ তাই‍। মতমগী ওইবা অমদি মালেমগী ৱাফমশিংগা লোয়ননা লমদমসিগী নাৎ, লমদমসিগী কলা অমসুং খুন্নাইগী ৱাফমশিংগা মরী লৈনবা হীরমশিংদা থিজিনবগী থবকশিংদা পুক্নিং থৌগৎপগী চৎনবী মখা তানা চত্থরকখিগনি হায়না য়ুনিভর্সিতীদা থাজবসু থম্লি‍।

মরূপশিং, ঙসি মমীং লৈরবা কেম্পস অসিদগী মপান্দো থোরকপা মতমদা অদোমগী মফমদা ৱাফম অমখকসু হায়নীংই‍। অদোম খুদিংমক্কী মফমদা লৈরিবা থৌনা, অদোমগী মতিংগী মতুং ইন্না অহেনবা তান্নবা মতম পুম্নমক্তা হোৎনৌ‍। অদোম্না অকক্নবা লৈই অমগী মনুংদা, উপু অমগী মনুংদা চন্নবা লৈবগী মথৌ তাদে‍। অদোম্না চন্নবা হোৎনরিবা উপু অদু অদোমগীদমক শারকপা ওইরমদবা য়াই‍। ইশাগীদমক মতম কায়থোকসি, নুংদা খন্থদুনা য়েংসি অমদি অদোমগী পুন্সিনা পীরক্লিবা লৈবাক লৈহাউগা মরী লৈনবা পোৎশক খুদিংমক খন্থদুনা থেংননবা হোৎনসি‍। মসিনা অদোমগী তুংগী লম্বী খনবদা য়াম্না মতেং ওইগনি‍। অনৌবা ভারত খুদোংচাবশিংগী তুংনফমনি‍। কোরোনাগী অসিগুম্লবা লাংফম অসিদসু ঐখোয়গী মহৈরোয়শিংনা অনৌবা স্তার্ত-অপ কয়া অমা লিংখৎলক্লি হায়বসি অদোম্না উবা ফংলম্লগনি‍। হায়রিবা স্তার্ত-অপশিং অসি কর্নাতকাগীতা নত্তনা লৈবাক পুম্বগী থৌনা ওইগদৌরিবনি‍। অসিগুম্লবা য়াম্লবা খুদোংচাবনা থল্লবা মফমসিদা অদোম্না অদোমগী মতিং, হোৎনবা কনবনা মাঙওইনরগা লৈবাক্কীদমক থৌদাং কয়া লৌরকখিগনি হায়না ঐনা থাজৈ‍। অদোম্না চাওখৎপা হায়বসি অদোমখক্তগী নত্তে লৈবাক্কী চাওখৎপা ওইগদৌরিবনি‍। অদোম নরোমদোম লেপচবা ঙমলক্লবা মতমদা লৈবাকসিসু মরোমদোম লেপচবা ঙম্লক্কদৌরিবনি‍। অমুক্কা হন্না মরূপ পুম্নমকপু হেন্না ফবা তুংগী পুন্সিগীদমক য়াম্লবা য়াইফ-পাউজেল পীজরি‍।

হন্না হন্না থাগৎচরি‍ !

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
India creates history, vaccinates five times more than the entire population of New Zealand in just one day

Media Coverage

India creates history, vaccinates five times more than the entire population of New Zealand in just one day
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM condoles loss of lives due to drowning in Latehar district, Jharkhand
September 18, 2021
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed deep grief over the loss of lives due to drowning in Latehar district, Jharkhand. 

The Prime Minister Office tweeted;

"Shocked by the loss of young lives due to drowning in Latehar district, Jharkhand. In this hour of sadness, condolences to the bereaved families: PM @narendramodi"