Share
 
Comments
India is the land of 'Buddha', not 'Yuddha' (war): PM Modi at #UNGA
Terrorism is the biggest threat to humanity, world needs to unite and have a consensus on fighting it: PM at #UNGA
India is committed to free itself from single-use plastic: PM Modi at #UNGA

খুরুমজরি,

ইকায় খুম্নজরিবা অধ্যক্ষ মহোদয়,

য়ুনাইতেদ নেসন্সকী ৭৪শুবা মীফমদা ভারত মচা কোতি ১৩০গী মায়কৈদগী ৱা ঙাংবা ফংজবা অসি ঐহাক্কীদমক চাওথোকচনিঙাই তঞ্জা অমনি।

মসি য়াম্না অখন্নবা থৌরম অমসুনি মরমদি, চহী অসি মালেম পুম্বনা মহাত্মা গান্ধীগী ১৫০শুবা মপোক কুমওন থৌরম পাংথোক্লি।

মহাক্কী অচুম্বা অমসুং অহিংশাগী পাওজেল অদু ঙসিসু মালেমগী শান্তি, প্রোগ্রেস অমসুং দিবেলপমেন্তকা মরী লৈনরি।

অধ্যক্ষ মহোদয়,

চহী অসিদা মালেমগী খ্বাইদগী চাওবা মীখল পাংথোকখি। মালেমগী খ্বাইদগী চাওবা দেমোক্রেসীদা, হৌজিক ফাওবদা খ্বাইদগী মশিং য়াম্লবা ভোতরনা ভোৎ পীদুনা ঐহাক অমসুং ঐহাক্কী সরকারবু অনিশুবা তর্মগীদমক শক্তি শিন্নবিরে। মদুনা মরম ওইরগা অমুক হন্না অদোমগী মাংদা মফম অসিদা লেপচরি।

অধ্যক্ষ মহোদয়,

চাওখৎলক্লিবা লৈবাক অমনা মসিগী লৈবাক মীয়ামগীদমক চহী মঙা খক্তদা তোইলেৎ মিলিয়ন ১১০ হেন্না শাদুনা মালেমগী খ্বাইদগী চাওবা সেনিতেসন কেম্পেন মায় পাক্না ইমপ্লিমেন্ত তৌবা ঙম্বা অসি মালেম পুম্বগীদমক পুক্নিং থৌগৎনিঙাই ওইবা পাউজেল অমনি।

চাওখৎলক্লিবা লৈবাক অমনা মীওই কোতি ৫০বু চহী খুদিংগী লুপা লাখ ৫ ফাওবগী লেম্না লায়েংবগী খুদোংচাবা পীরিবা মালেমগী খ্বাইদগী চাওবা হেল্থ ইন্সুরেন্স স্কিম মায় পাক্না পায়খৎপা অসিনা মালেমদা অনৌবা লম্বী অমা উৎলি।

চাওখৎলক্লিবা লৈবাক অমনা মালেমগী খ্বাইদগী চাওবা ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুজন স্কিম মায় পাক্না পায়খৎলিবা, চহী মঙা খক্তগী মনুংদা লায়রবশিংগীদমক বেঙ্ক একাউন্ত কোতি ৩৭ হেন্না হাংদোকখিবা অদুনা মালেম পুম্বদা লৈরিবা লায়রবশিংদা থাজবা পোকহল্লে।

চাওখৎলক্লিবা লৈবাক অমনা মশাগী নাগরিকশিংগীদমক মালেমগী খ্বাইদগী চাওবা দিজিতেল আইদেন্তিফিকেসন প্রোগ্রাম হৌদোকপা, মখোয়গী মফমদা বাইওমেত্রিক আইদেন্তিতী অমা পীবা, মখোয়গী হক অদু ঙাক্তুনা থমহনবা, অমদি শেঞ্জা–থুমজা চেক তৌদুনা দোলর বিলিয়ন ২০ হেন্না কনবা ঙম্লিবা অসিনা মালেমদা অনৌবা আশা অমা পীরি।

অধ্যক্ষ মহোদয়,

ঐহাক্না মফম অসিদা লাকপা মতমদা, বিলদিং অসিগী চংফমদা ‘নো মোর সিঙ্গল য়ুজ প্লাস্তিক’ হায়না থারিবা অদু উবা ফংখি। ঐহাক্না সভা অসিদা ৱাফম অসি ফোংদোকপদা নুঙাইবা ফাওই মদুদি ঙসি ঐহাক্না মফম অসিদা ৱা ঙাংলিবা মতম অসিদা ভারত পুম্বা সিঙ্গল য়ুজ প্লাস্তিকতগী নান্থোক্নবা অচৌবা খোংজং চংশিল্লি।

লাক্কদৌরিবা চহী ৫দা ঐখোয়না ঈশিং য়োক্তুনা থম্বদা পুক্নিং থৌগৎপগা লোয়ননা য়ুমথোং কোতি ১৫দা থক্নবা ঈশিং ফংহল্লগনি।

লাক্কদৌরিবা চহী ৫দা ঐখোয়না কিলোমীতর ১,২৫,০০০ হেন্না শাংবা লম্বী–থোং শেমগৎলগনি।

ইং ২০২২, ভারতনা ৭৫শুবা নিংতম্বা নুমীৎ থৌরম পাংথোকপা মতমদা, লায়রবশিংগীদমক য়ুম মিলিয়ন ২০ শানবা ঐখোয়না থৌরাং তৌরি।

তি.বি. মপুং ফানা মুত্থৎনবা মালেম অসিনা ২০৩০ ফাওবগী পান্দম থম্লগসু ভারত্তা ২০২৫ ফাওবদা মপুং ফানা মুত্থৎনবগী মায়কৈদা থবক তৌরি।

অধ্যক্ষ মহোদয়,

ভারত চহী লিশিং কয়া লীরবা অথোয়বা সংস্কৃতি অমনি, মীয়ামগী য়াইফ থৌরাং অসি ঐখোয়গী সংস্কৃতিগী শরুক্নি। মীয়াম্না শরুক য়াবগী খুত্থাংদা মীয়ামগী য়াইফ থৌরাং পুরকপা অসি ঐহাক্কী সরকারগী মন্ত্রনি।

ভারত মচা কোতি ১৩০গী মংলানবু মংফাওনহনবগী মথক্তা সরকারনা হোৎনরিবশিং অসিনা মালেপ পুম্বদসু কান্নবা পীরগনি।

ঐখোয়না ঐখোয়গী প্রজাগী য়াইফনবা খক্তা নত্তনা মালেম পুম্বগী য়াইফনবগীদমক থবক তৌরি। মরম অদুননি ঐখোয়গী মোতো অসি ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাস, সবকা বিশ্বাস’ ওইরিবা।

অধ্যক্ষ মহোদয়,

চহী ৩০০০গী মমাংদা, ভারতকী অথোইবা কবি, করিয়ন পুনগুনদ্রানরনা মালেমগী খ্বাইদগী লীরবা লোন অমা ওইরিবা তামিলদা ইবিরম্মি:

“য়াদুম উরে, য়াবরুম কেরির”

হায়বদি, ঐখোয় মফম পুম্নমক অমসুং মীওই পুম্নমক্কী মনুং চল্লি।

অধ্যক্ষ মহোদয়,

করিগুম্বা পর–কেপিতা ইমিসনগী মতাংদা গ্লোবোল ৱার্মিংগী মায়কৈদা ভারতকী কন্ত্রীব্যুসন অসি য়াম্না নেমজরবসু মসিগী মায়োক্তা লৌখৎপা খোংথাংদা ভারতনা মাংজিল থারি।

অমরোমদা ঐখোয়না রিন্যুয়েবল ইনর্জী গিগাৱাৎ ৪৫০ ফাওবগী পান্দম অদু ফংনবগী মায়কৈদা থবক তৌরি অমদি অতোপ্পা অমরোমদা ঐখোয়না ইন্তরনেস্নেল সোলর এলাইন্স শেমগৎনবা অনৌবা খোংথাংসু লৌখৎলি।

অধ্যক্ষ মহোদয়,

য়ু.এন. পীছকীপিং মিশনশিংদা লান্মী খ্বাইদগী য়াম্না কত্থোকখিবা লৈবাক অদু ভারতনি। ঐখোয় মালেমদা লান নত্তবা বুদ্ধগী শান্তিগী পাউজেল পীখিবা লৈবাক অমগী মীওইনি।

মরম অদুনা ঐখোয়গী খোঞ্জেলদা তেরোরিজমগী মায়োক্তা মালেম অসিবু এলর্ত ওইহন্নবা সেরিয়সনেস অমসুং আউতরেজ লৈরি। মসি লৈবাক অমা খক্তগী নত্তে, মালেম পুম্বদা মীওইবা জাতিগী খ্বাইদগী চাওবা শিংনবশিংগী মরক্তা অমনি হায়বা ঐখোয় খংই। মরম অদুনা মীওইবা জাতিগীদমক তেরোরিজমগী মায়োক্তা মালেম পু্ম্বনা অমত্তা ওইনা লেপকনি হায়বা ঐহাক্না থাজবা থম্লি।

অধ্যক্ষ মহোদয়,

ঙসিদি মালেমগী শক্তমদা অহোংবা লাক্লে।

২১শুবা চহী চাগী অনৌবা থাক্কী তেক্নোলোজীনা সমাজকী পুন্সী, পর্সোনেল পুন্সী, ইকোনোমী, সেক্যুরিতী, কনেক্তিবিতী অমসুং অন্তরজাতিগী মরীশিংদা অহোংবা পুরক্লে।

অসিগুম্বা ফিভম অসিদা, মচেৎ তাবা মালেম অমনা কনাগীসু কান্নবা পুরক্লোই। নত্রগা ঐখোয় পুম্নমক ঐখোয় ইশাগী ঙমখৈ মনুংদা নৈশিন্দুনা লৈবসু ওইথোক্লোয়। অনৌবা যুগ অসিদা ঐখোয়না মল্তিলেতরেলিজম অমসুং য়ুনাইতেদ নেসন্সতা অনৌবা মায়কৈ অমসুং ইনর্জী পীগদবনি।   

অধ্যক্ষ মহোদয়,

চহী চামগা কুনমঙাগী মমাংদা, অথোয়বা স্পিরিচুয়েল গুরু, স্বামি বিবেকানন্দনা চিকাগোদা পাংথোকখিবা ধর্মগী ওইবা মালেমগী পর্লিয়ামেন্ত মনুংদা মালেমদা মহাক্কী পাউজেল পীখি।

পাউজেল অদুদি, “মত তিন্নবা অমসুং শান্তি… অমদি মত তিন্নদবা নত্তবা”।

ঙসিসু, ইন্তরনেস্নেল কমুনিতীগীদমক মালেমগী খ্বাইদগী চাওবা দেমোক্রেসীদগী পাউজেল অসি চপ মান্নরি: “মত তিন্নবা অমসুং শান্তি”।

ময়াম পুম্নমকপু হন্না–হন্না থাগৎচরি।

 
দোনেসন
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Indian Railways achieves major WiFi milestone! Now, avail free high-speed internet at 5500 railway stations

Media Coverage

Indian Railways achieves major WiFi milestone! Now, avail free high-speed internet at 5500 railway stations
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 9 দিসেম্বর, 2019
December 09, 2019
Share
 
Comments

Crowds at Barhi & Bokaro signal towards the huge support for PM Narendra Modi & the BJP in the ongoing State Assembly Elections

PM Narendra Modi chaired 54 th DGP/IGP Conference in Pune, Maharashtra; Focus was laid upon practices to make Policing more effective & role of Police in development of Northeast Region

India’s progress is well on track under the leadership of PM Narendra Modi