Share
 
Comments
ভারত সরকারনা ভারত্তা লৈবা চহি ১৮দগী হেনবা নাগরিক পুম্বা লেম্না ভেক্সিন ফংহনগদৌরি
রাজ্যশিংদা লৈরিবা ভেক্সিনেসনগী চাদা ২৫ ভারত সরকারনা পায়খৎলগনি: পি.এম.
ভারত সরকারনা ভেক্সিন পুথোক্লিবশিংগী অপুনবা পোত্থোক্তগী চাদা ৭৫ লৈশিল্লগনি অমসুং রাজ্যশিংদা লেম্না পীরগনি: পি.এম.
প্রধান মন্ত্রী গরীব কল্যান অন্না য়োজনা দীপাবলি ফাওবা শাংদোকখ্রে: পি.এম.
নবেম্বর ফাওবা মীওই কোতি ৮০দা থা খুদিংগী লেম্না চেং-হৱাই ফংহল্লগনি:পি.এম.
কোরোনানা, হন্দক্কী চহি চাম্মা অসিদা খ্বায়দগী শাথিনা অৱা-অনা তাহল্লি: পি.এম.
লাক্কদৌরিবা নুমিৎ খরনি অসিদা ভেক্সিন য়েন্থোকপা হেনগৎহল্লগনি: পি.এম.
প্রধান মন্ত্রীনা অনৌবা ভেক্সিনগী চাওখৎ-থৌরাংগী মরমদা পাউদমখ্রে
অঙাংগী ভেক্সিনশিং অমসুং নাজেল ভেক্সিন চাংয়েং চত্থরি: পি.এম.
ভেক্সিনগী মরমদা অকি-তুজুংবা পোকহল্লিবশিং অসি মীয়ামগী পুন্সিদা শিংনবনি: পি.এম.

প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি জাতিদা ৱা ঙাংখ্রে।

প্রধান মন্ত্রীনা লায়চৎ অসিদা মপুন্সি মাংখ্রবা মীওইশিংগীদমক অৱাবা ফোংদোকখ্রে। হন্দক্কী চহি চাম্মা অসিদা লায়চৎ অসিনা খ্বায়দগী চাওনা অৱা-অনা থোকহল্লি হায়বা পল্লদুনা, লায়চৎ অসি হৌজিক্কী মতমদা মালেমদা হান্না থেংনখিদ্রিবা অমনি, প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি লৈবাক অসিনা মাইকৈ কয়াদা মাংজিল থাদুনা লায়চৎ অসিবু লান্থেংনরি। শ্রী মোদীনা মরুওইবা ৱাফম কয়া অমা লাওথোকখি।

রাজ্য কয়া অমনা ভেক্সিনেসনগী থৌরাংদা অমুক হন্না খন্নবগী অপাম্বা পীরকপা অমসুং সিস্তেম অসিবু মেগী ১গী মমাংদা ওইখিবা অদু পুরক্নবগী অপাম্বা পীরকপা অসিদা প্রধান মন্ত্রীনা লাওথোকখি মদুদি রাজ্যশিংদা লৈরিবা ভেক্সিনেসনগী চাদা ২৫ ভারত সরকারনা পায়খৎলগনি হায়না ফিরেপ লৌরে। হায়রিবা অসি চয়োল অনিগী মনুংদা পুথোক্লগনি। চয়োল অনি অসিদা কেন্দ্র অমসুং রাজ্যশিংনা অনৌবা লমজিং-লমতাক্কী মতুং ইন্না তঙাইফদনা লৌখৎকদবা থৌরাংশিং লৌখৎলগনি। প্রধান মন্ত্রীনা মখা তানা লাওথোকখি মদুদি জুন ২১গী মতুংদগী ভারত সরকারনা ভারত্তা লৈবা চহি ১৮দগী হেনবা নাগরীক পুম্বা লেম্না ভেক্সিন পীরগনি। ভারত সরকারনা ভেক্সিন পুথোক্লিবশিংগী অপুনবা পোত্থোক্তগী চাদা ৭৫ লৈশিল্লগনি অমসুং রাজ্যশিংদা লেম্না পীরগনি। রাজ্যগী সরকার অমত্তনা ভেক্সিনগীদমক চাদিং তৌহল্লোই। হৌজিক ফাওবদা মীওই কোতি কয়া অমা লেম্না ভেক্সিন ফংখ্রে, হৌজিক চহি ১৮গী শরুকসু হাপচিল্লে। ভারত সরকারনা নাগরিক পুম্বা লেম্না ভেক্সিন ফংহনগনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হন্না ফোংদোকখি।  

লনাইগী হোস্পিতালশিংনা ভেক্সিন চাদা ২৫ হকথেংননা লৈবগী মওং অসি চৎনখিগনি হায়না শ্রী মোদীনা খঙহনখ্রে। ভেক্সিনগী লেপখ্রবা মমল অসিগী মহুৎতা লনাইগী হোস্পিতালশিংনা সর্বিস চার্জ ওইনা শুপ্নতগী লুপা ১৫০ লৌননবগী রাজ্য সরকারনা য়েংশিনগনি।

য়াম্না মরুওইনা লাওথোকখিবা অমনা, প্রধান মন্ত্রী গরীব কল্যান অন্না য়োজনা দীপাবলি ফাওবা শাংদোকখিবগী প্রধান মন্ত্রীনা লৌখিবা ফিরেপ অসিনি। হায়রিবা অসিনা নবেম্বর ফাওবদা মীওই কোতি ৮০দা থা খুদিংগী লেম্না চেং-হৱাই ফংহনখিগনি। লায়চৎ মনুং অসিদা সরকার অসিনা লায়রবশিংগীদমক মরুপ-মপাং অমা ওইনা লেপ্লি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি।

মমাংদা অমুক্তা থোকখিদা মওংদা অনিশুবা ৱেবকী এপ্রিল অমসুং মে থাগী মনুংদা মেদিকেল ওক্সীজেনগী দিমান্দ লাকখিবা অসি পল্লদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি থেংনরিবা অৱাবা অসি সরকারগী সিস্তেমগী ৱার ফুতিং ওইনা থেংনখি। ভারতকী পুৱারীদা হায়রিবা মেদিকেল ওক্সীজেন দিমান্দগী থাক অসি অমুক্তা থেংনখিদ্রি হায়না শ্রী মোদীনা হায়খি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি মালেমগী ওইনা, ভেক্সিন পুথোক্লিবা কম্পনিশিং অমসুং লৈবাকশিংনা মালেমগী ওইনা ভেক্সিন দিমান্দ তৌরকপা অসিদগী য়াম্না তানা লৈরি। অসিগুম্বা ফিভম অসিদা মেদ ইন ইন্দিয়া ভেক্সিন অসি অরুবা অমা ওইখি। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি ভারতনা ভেক্সিনশিং অসি মপাল লমদা শেমগৎখ্রবা মতুং চহি তরাগী মতুংদা ফংখিবনি। হৌখিবা মতম পুম্বদা অতোপ্পা লৈবাকশিংনা ভেক্সিনগী থবক লোইখ্রবা ফাওবদা ভারতনা ভেক্সিনেসনগী থৌরাং হৌবা ঙমদবগী ফিভমদা লৈখিবনি। শ্রী মোদীনা হায়খি মদুদি পান্দম অমগী মখাদা থবকশিং পাংথোকপনা ঐখোয়না চহি ৫-৬তা চাদা ৬০দগীনা ৯০ ফাওবা ভেক্সিনেসন য়ৌশিনবা ঙম্বনি। ঐখোয়না ভেক্সিনেসনগী খোঙজেল য়াংখৎহনবতা নত্তনা মিৎয়েং শান্না থম্লি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি।  

প্রধান মন্ত্রীনা হায় হন্দক্তী, ভারতনা চিংনবা অমত্তা লৈতনা অমদি য়াম্না শেংনা তৌবা পোলিসি অমসুং লেপ্পা লৈতনা কন্না হোৎনবনা ভারত্তা অমত্তা নত্তনা মেদ-ইন-ইন্দিয়া ভেক্সিন অনি হৌদোকখ্রে। ঐখোয়গী সাইন্তিস্তশিংনা মখোয়না তৌবা ঙম্বা অদু উৎখ্রে। ঙসি ফাওবদা লৈবাক অসিদা ভেক্সিন দোজ কোতি ২৩ শিন-লাংদুনা ফংহনখ্রে।   

কোবিদ-১৯ কেসনা লিশিং খর খক্তা ঙাইরিঙৈদা ভেক্সিন তাস্ক ফোর্স শেমদুনা থমখ্রে অমসুং ভেক্সিন কম্পনীশিংনা চাংয়েং চৎথবদা সরকারনা অঙম্বা মতেং পাংখি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা অমুক হন্না পনখি। য়াম্না কন্না হোৎনবা অমসুং অকনবা থবক্না ভেক্সিন য়েন্থোকপগী থবক অসি লাক্কদৌরিবা নুমিৎ খরনি অসিদা হেনগৎলগনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা পাউদমখি। ঙসিদি কম্পনী তরেৎনা ভেক্সিন মখল কয়া অমা পুথোক্লি হায়না মহাক্না হায়খি। ভেক্সিন অহুমগী চাংয়েং য়াম্না খুমাং চাওশিন্না লৈরে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা পাউদমখি। প্রধান মন্ত্রীনা অঙাং অমসুং ‘নাজেল ভেক্সিন’ অমগী ওইবা ভেক্সিন অনিগী চাংয়েংগী মরমদা হায়খি।

প্রধান মন্ত্রীনা ভেক্সিনেসন দ্রাইবকী মতাংদা মফম কয়াদগী লাক্লিবা মিয়েংশিংদা য়েংশিনখি। কোরোনাগী কেসশিংনা হন্থরকপা অসিদা রাজ্যশিংনা অপাম্বা ফংদবগী ৱাহংশিং লাক্লি অমসুং মীওই খরদগী করিগীদমক কেন্দ্র সরকারনা ফীরেপ পুম্বা লৌরিবনো হায়বা ৱাহং লাক্লি। লোকদাউন্দা কোমথোকহনবা অমসুং মীওই খুদিংমক চপ মান্নদে হায়বা ৱাফম থমলক্লি। শ্রী মোদীনা হায় মদুদি জানুৱারীগী ১৬তগী হৌদুনা এপ্রিলগী লোইরকপা ফাওবদা ভারতকী ভেক্সিনেসনগী থৌরমশিং অসি অয়াম্বনা কেন্দ্র সরকারগী মখাদা পাংথোকখি। মাংজিল থাবা পুম্বা লেম্না ভেক্সিনেসন ফংহনবা অমসুং মীয়াম্না মখোয়গী ভেক্সিনেসন মতম লাকপদা মখোয়গী মথৌ উৎখি। ভেক্সিনেসনগী মচা খায়দোক্নবা দিমান্দ তৌরক্লিবা মরক অসিদা চহি খায়না হেন্না মরুওইবা পীনবগী ফিরেপ লাক্লি। মখল কয়াগী শাফুশিং লাক্লি অমসুং মেদিয়াগী সেকসন খরদা মসিবু কেম্পেইন ওইনা লৌরি।      

প্রধান মন্ত্রীনা ভেক্সিনেসন অসিগী মরমদা তোঙা শন্দোক্লিবা মীওইশিংদা তৌদনবা খঙহল্লি। হায়রিবা মীওইশিং অসি মীয়ামগী পুন্সিদা শিংনবনি অমসুং হায়রিবা মখোয় অসিদগী চেকশিন্না লৈবা মথৌ তাই হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি। 

 

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Over 26.69 crore Covid-19 vaccine doses provided to states, UTs: Health ministry

Media Coverage

Over 26.69 crore Covid-19 vaccine doses provided to states, UTs: Health ministry
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Social Media Corner 16th June 2021
June 16, 2021
Share
 
Comments

PM Modi addressed the largest digital and start-up Viva Tech Summit

Citizens praise Modi Govt’s resolve to deliver Maximum Governance