Share
 
Comments
India's Energy Plan aims to ensure energy justice: PM
We plan to achieve ‘One Nation One Gas Grid’ & shift towards gas-based economy: PM
A self-reliant India will be a force multiplier for the global economy and energy security is at the core of these efforts: PM

হিজ এক্সিলেন্সী শ্রী দেন ব্রুলেৎ, য়ু.এস.কী ইনর্জীগী সেক্রেতরী,

হিজ রোয়ল হাইনেস প্রিন্স অদবুল-অজিজ, সৌদি অরাবিয়াগী ইনর্জী মন্ত্রী,

দা. দানিএল য়র্জিন, ভাইস চিয়র্মেন, আই.ঐচ.এস. মার্কিৎ,

ঐগী মরূপ শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান,

গ্লবেল ওইল অমসুং গ্যাস ইন্দস্ত্রীগী কেপ্তেনশিং

খুরুমজরি!

ইন্দিয়া ইনর্জী ফোরম সেরা চয়োলগী মরিশুবা তাংকক্তা পুম্নমকপু উবা ফংবদা নুংঙাইবা ফাওজৈ। ঐহাক্না দা. দানিএল য়র্জিনবু মহাক্না ইনর্জী সেক্তরদা লৌবীরিবা থৌদাংগীদমক হরাউ-তয়াম্বা ফোংদোকচরি। মহাক্কী হন্দক্তা নৌনা ফোংখিবা "দি ন্যু মেপ" হায়বা লাইরিক অসিগীদমক হরাউবা ফোংদোকচরি।

মরূপশিং,

হন্দক্কী চহিগী থিম অসি য়াম্নমক চুন্নৈ হায়না খল্লি। মদুদি – "অহোংবা লৈবা মালেমদা ভারতকী ইনর্জীগী তুং" হায়বনি। ঐহাক্না ময়ামদা থাজবা থম্লিঃ ভারত্তা ইনর্জী অদুক্কী মতীক লৈ! ভারতকী তুংগী ইনর্জী অসি মতীক চানা লৈ অমসুং মিপাইনীংঙাই ওইদে। ঐহাক্না অসুম্না করিগীদমক ফাওরিবনো হায়বদু শন্দোক্না তাকচগে।

মরূপশিং,

হন্দক্কী চহি অসি ইনর্জী সেক্তরদদি শিংননীংঙাই ওইরবা চহি অমা ওইখ্রে। ইনর্জী দিমান্দ অসি শরুক অহুম থোকপগী অমা তারে। মমলদা চাং নাইদবগী থৌদোকসু লৈরি। ইনভেস্তমেন্তকী ৱারেপসু শাফু পীরে। মালেমগী গ্লোবেল বোদীশিংনা পানৈ মদুদি লাক্কদবা চহি খরসিদসু মালেমগী ইনর্জী দিমান্দ পীকশল্লক্কনি। অদুবু হায়রিবা এজেন্সীশিং অসিনা ভারতপুদি ইনর্জী কঞ্জুমরগী লুচিংবা অমা ওইনা হৌরক্কনি হায়না পারি। ভারতনা মতম শাংনা মসিগী ইনর্জী কঞ্জুমসন অসি শরুক অনি থোক্না হেনগৎপা য়ারি।

মরূপশিং,

অসিগুম্বা ভাইব্রেন্সী অসি উবা হিরম কয়া অমা লৈরি। খুদম ওইনা এবিএসন লৌসি। ভারত অসি দোমেস্তিক এবিএসনগী লমদা য়েংবদা খ্বাইদগী চাউবা অমসুং খ্বাইদগী য়াঙনা চাউখৎপদা অহুমশুবদা লৈ। ভারতকী কেরিয়রশিং অসি মখোয়গী ফ্লীৎকী চাউবগী চাং অসি ২০২৪ ফাওবদা ৬০০তগী ১২০০তা হেনগৎলবা য়ারি হায়না পানরি। মসিমক য়াম্না চাউনা চোংবা ঙম্লে।

মরূপশিং,

ভারতনা থাজৈ মদুদি ইনর্জী ফংহনবা মতমদা মদু লায়না লৈবা ঙমহনগদবনি অমসুং থাজনীংঙাই ওইগদবনি। মসিদা খক্তনি সোসিও-ইকোনোমিক্তা অহোংবা পুরকপা ঙমগদৌরিবসি। ঐখোয়না ইনর্জী সেক্তরবু মীয়ামদা শক্তি পীবা ঙমগদবা অমসুং মখা তানা "হিংবদা লায়হনগদবা" অমা ওইনা লৌই। ভারতনা চাদা চাম্মা মৈ ঙালহনবা ঙমখ্রে। এল.পি.জি. ফংহনবগী চাং হেনগৎলে। মসিগী অহোং অসিনা ঐখোয়গী খুঙ্গংগী লম, ঐখোয়গী মিদল ক্লাস অমসুং ভারতকী নুপীশিংগী পুন্সিদা মতেং পাংলে।

মরূপশিং,

ভারতকী ইনর্জী প্লান অসিনা ইনর্জী জস্তিস পীনবা পান্দম থম্লি। মসিসু ঐখোয়গী মালেমগী ওইনা তুং কোইনা চাউখৎপা পুরক্নবগী ৱাশক ঙাক্না চত্তুননি। মসিনা তাক্লিবসি ভারত মচা কয়াগী পুন্সি মহিং চাউখৎনবগীদমক অহেনবা ইনর্জী হায়বনি। অদুবু, মসিদা কার্বোন থাদোকপগী চাংসু নেম্না হায়বনি।

মরূপশিং,

ঐখোয়গী ইনর্জী সেক্তর অসি চাউখৎপা, ইন্দস্ত্রীদা কায়দবা অমসুং অকোইবগীসু খনবা হায়বসিদা মীৎয়েং থমগনি। মসিনা মরম ওইদুননি, ভারত অসি রিন্যুএবল সোর্স ওব ইনর্জীগী মায়কৈদা চঙশিনবা খ্বাইদগী এক্তিব ওইবা লৈবাকশিংগী মরক্তা লৈরিবসি।

মরূপশিং,

হৌখিবা চহি ৬লোমসিদা, এল.ই.দি. বল্ব করোর ৩৬ নত্ত্রগা মিলিয়ন ৩৬০ হেন্না য়েন্থোকখ্রে। এল.ই.দি. বল্বকী মমলসু শরুক ১০ হেন্না হন্থরে। স্মার্ত এল.ই.দি. স্ত্রীৎ লাইৎ করোর ১.১ নত্ত্রগা মিলিয়ন ১১ হেন্না খিনখ্রে। মসিনা চহি অমদা ইনর্জী বিলিয়ন য়ুনিৎ ৬০ হেন্না তুংশিনবা ঙম্লে। থৌরাং অসিগা লোইননা গ্রীন হাউজ গ্যাস থাদোকপগী চাং অসি চহি খুদিংগী কার্বোন দাইওক্সাইদ তন করোর ৪.৫ নত্ত্রগা মিলিয়ন ৪৫ ওইগনি হায়না পারি। মসি পুম্নমকসিগা লোইননা, ঐখোয়না চহি খুদিংগী লুপা করোর ২৪,০০০ নত্ত্রগা বিলিয়ন ২৪০ তুংশিনবা ঙম্লে। অসিগুম্বা থৌরাংশিং অসিননি, ভারত অসি ক্লিন ইনর্জী ইনভেস্তমেন্তকী খ্বাইদগী পুক্নীং চিংশিন্নীংঙাই ওইবা কৈথেল অমা ওইরে হায়বগী রিপোর্ত লাক্লিবসি।

মরূপশিং,

ঐহাক্না হায়খিবগুম্না, ভারতনা মতম চুপ্পদা মালেমগী য়াইফনবগীদমক খন্দুনা হোৎনৈ। ঐখোয়না মালেমগী কম্ম্যুনিতীগী মাংদা থমখিবা ৱাশক ঙাক্নবগী লম্বীদা চঙশিল্লি। ঐখোয়না রিন্যুএবল ইনর্জীগী ইন্সতোল কেপাসিতী অসি ২০২২ ফাওবদা গিগাৱাৎ ১৭৫ য়ৌনা হেনগৎনবা পান্দম থমখি। হায়রিবা পান্দম অসি ঐখোয়না ২০৩০ ফাওবদা গিগাৱাৎ ৪৫০ য়ৌনা হেনগৎহনখ্রে। ইন্দস্ত্রীএলাইজ ওইরবা মালেমগী মফমশিংগা চাংদম্নবদা ভারতনা কার্বোন থাদোকপদা খ্বাইদগী নেম্বা লৈবাক ওইরি। অদুবু, ঐখোয়না ক্লাইমেৎ চেঞ্জ থেংননবা হোৎনবদি লেপ্তনা চঙশিনখিগনি।

মরূপশিং,

ভারতকী রিফোর্মগী খোঙচৎ অসি হৌখিবা চহি তরুক্লোম অসিদা হেন্না খোঙজেল য়াঙশিল্লে। ইনর্জী সেক্তর অসিদা অনৌবা মশক থোকপা রিফোর্ম কয়া অমা উরে। এক্সপ্লোরেসন অমসুং লাইসেন্সিং পোলিসীসু ফেব্রুৱারী ১৯দা শেমখ্রে। পান্দমসু 'রেভিন্যু'দগী 'প্রদক্সন' হেনগৎনহনবদা হোংলে। থবক থৌরম কয়া মনুং মপান ফাওনা উনবা অমসুং স্ত্রিম লাইন তৌনবা মীৎয়েং চঙলি। ঐখোয়না রিফাইনিং কেপাসিতী অসি ২০২৫ ফাওবদা চহি অমদা মেত্রিক তন মিলিয়ন ২৫০দগী ৪০০ ফাওবদা চাউখৎনবা পান্দম থম্লি। দোমেস্তিক গ্যাস পুথোকপগী চাং হেনগৎপা হায়বসি সরকারগী মরুওইবা পান্দম অমা ওইরে। ঐখোয়না 'লৈবাক অমা গ্যাস গ্রিদ অমা' ফংনবা অমসুং গ্যাসতা য়ুম্ফম ওইবা শেন্মিৎলোন্দা মায় ওনশিন্নবা পান্দম থম্লি।

মরূপশিং,

মতম কুইনগী মমাংদগী, মালেম অসিনা ক্রুদকী মমল কা হেন্না হেনগতপগী শক্তম অমা উরি। ঐখোয়না মতীক চাবা মমলদা পুরক্নবা হোৎনবদা মথৌ তাই। ঐখোয়না থাও অমসুং গ্যাস্কী মনুং মপান ফাওনা উবা অমসুং ফ্লেক্সিবল ওইবা কৈথেল অমগী মায়কৈদা হোৎনবা চঙই।

মরূপশিং,

নেচরেল গ্যাসকী দোমেস্তিক প্রদক্সন হেনগৎনবগীদমক অমসুং গ্যাস্কী মার্কেৎ প্রাইস দিস্কোবরীদা চাং মান্নবা ঙম্নবগীদমক, ঐখোয়না থা অসিগী অঙনবা শরুক্তা নেচরেল গ্যাস মার্কেতিং রিফোর্মশিং লাওথোকখ্রে। মখোয়না নেচরেল গ্যাস য়োনববু ই-বিদ্দিংগী হেন্না চাউনা মার্কেত্তিংগী নীংতম্বা পীরগনি। ভারতকী ইহান হানবা ওতোমেতেদ নেসনেল লেবেল গ্যাস ত্রেদিং প্লেৎফোর্ম অমা চহি অসিগী জুন থাদা হৌদোকখ্রে। মসিনা গ্যাস্কী কৈথেলগী মমল খঙদোক্নবগী থৌওং অমা পীরি।

মরূপশিং,

ঐখোয়না 'আত্মনির্ভর ভারত'কী পান্দম ফংনবগীদমক মাংজিল থানা চঙশিল্লি। মরোমদোম লেপচবা ভারত অমনা মালেমগী শেন্মিৎলোনগী ফোর্স মলতিপ্লাইয়র অমসু ওইগনি। ইনর্জী সেক্যুরিতী হায়বসি ঐখোয়না হোৎনরিবশিং অসিগী ময়োলদা লৈ। ঐখোয়গী থবকশিং অসিনা অফবা মহৈ পুরক্লি হায়বসি তাবদা অদোম হরাওগনি। অসিগুম্বা শিংননীংঙাই ওইরবা মতম অসিদা, ঐখোয়না থাও অমসুং গ্যাস্কী ভেলু চেনগী থোংদা ইনভেস্তমেন্ত তৌবা উরে। অতোপ্পা সেক্তরশিংদসু অসিগুম্বা থবকশিং উরি।

মরূপশিং,

ঐখোয়না মালেমগী মরুওইবা ইনর্জী প্লেয়রশিংগা লোইননা স্ত্রেতেজিক অমসুং কম্প্রিহেন্সিব ওইবা ইনর্জী এঙ্গেজমেন্ত পুদুনা চৎলি। ভারতকী য়ুম্লোন্নবনা অহানবা হায়বা পোলিসী অসিগী শরুক অমা ওইনা, ঐখোয়না ঐখোয়গী য়ুম্লোন্নরিবা লৈবাকশিংগা অমুক্তা পুল্লপ কান্নবা ফংমিন্ননবা ইনর্জীগী থোঙ অমা ফাৎনবা হোৎনরি।

মরূপশিং,

নুমিৎকী মশেক মঙালশিংনা মীওইবগী চাউখৎলোনগী খোঙচৎ অসিদা মঙাল পীরি। নুমিৎকী লাইগী চেরিয়ৎপু চিংলিবা শগোল তরেৎকুম্না, ভারতকী ইনর্জীগী মেপ অসিদা মরুওইবা দ্রাইবর তরেৎ য়াওরি। হায়রিবা অহোংবা পুরক্কদবা দ্রাইবরশিং অদুদিঃ

১. গ্যাস্তা য়ুম্ফম ওইবা শেন্মিৎলোন অমগী মায়কৈদা ঐখোয়না হোৎনরিবশিং য়াঙশিনবা।

২. মরুওইনা পেত্রোলিয়ম অমসুং কোইলাশুম্বা ফোসিল ফ্যুলশিং অমোৎপা চেলহন্দনা শীজিন্নবা।

৩. বাইও ফ্যুলশিং শীজিন্নবগী দোমেস্তিক সোর্সশিংদা হেন্না মীৎয়েং চঙবা।

৪. ২০৩০ ফাওবদা গিগাৱাৎ ৪৫০গী রিন্যুএবল তার্গেৎ ফংবা।

৫. মোবিলিতী দি-কার্বোনাইজ তৌনবগীদমক ইলেক্ত্রিসিতী কন্ত্রিব্যুসন হেনগৎহনবা।

৬. হায়দ্রোজেন য়াওনা হৌগৎলক্লিবা ফ্যুলশিংগী মায়কৈদা চঙশিনবা।

৭. ইনর্জী সিস্তেম খুদিংমক্তা দিজিতেল ইন্নোবেসন শীজিন্নবা।

হৌখিবা চহি তরুক্লোম অসিদগী শীজিন্নরক্লবা হায়রিবা মপাঙ্গল লৈরবা পোলিসীশিং অসি মখা তানা শীজিন্নখিগনি।

মরূপশিং,

ইন্দিয়া ইনর্জী ফোরম – সেরা চয়োল অসিনা ইন্দস্ত্রী, সরকার অমসুং খুন্নাইগী মরক্তা লৈবা মরুওইবা ফম্বাক অমা ওইনা মথৌ তৌরি। ঐহাক্না থাজৈ মদুদি অসিগুম্বা কন্ফরেন্স অসিনা হেন্না ফরবা ইনর্জীগী তুং অমা শেম্নবা মহৈ য়াল্লবা খন্ন-নৈনবা অমা ওইরগনি। ঐহাক্না অমুক্কা হন্না হায়জরি – ভারতকী ইনর্জীনা মালেম্বু ইনর্জাইস তৌগনি! থাগৎচরি।

অমুক্কা হন্না থাগৎচরি।

সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Mann KI Baat Quiz
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
India Inc raised $1.34 billion from foreign markets in October: RBI

Media Coverage

India Inc raised $1.34 billion from foreign markets in October: RBI
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Text of PM’s address at Inauguration of InFinity Forum, 2021
December 03, 2021
Share
 
Comments
“last year, in India, mobile payments exceeded ATM cash withdrawals for the first time”
“Transformational initiatives under Digital India have opened doors for innovative Fintech solutions to be applied in governance”
“Now it is time to convert these fintech initiatives into a fintech revolution. A revolution that helps to achieve financial empowerment of every single citizen of the country”
“Trust means that you need to ensure that the interests of people are secured. Fintech innovation will be incomplete without fintech security innovation”
“Our Digital Public Infrastructure solutions can improve the lives of citizens around the world”
“GIFT City is not merely a premise, it represents India. It represents India’s democratic values, demand, demography & diversity. It represents India’s openness to ideas, innovation & investment”
“Finance is the life blood of an economy and technology is its carrier . Both are equally important for achieving Antyodaya

Excellencies,

Distinguished colleagues,

My fellow citizens from the Tech and Finance world, Tens of thousands of Participants from over 70 countries,

Namaskar!

Friends,

I am delighted to inaugurate the first 'Infinity Forum' and welcome you all. 'Infinity Forum' represents the immense possibilities that Fintech has in India. It also shows the huge potential for India's Fintech to provide benefits to the entire world.

Friends,

The history of currency shows tremendous evolution. As humans evolved, so did the form of our transactions. From barter system to metals, from coins to notes, from cheques to cards, today we have reached here. Earlier developments used to take decades to spread across the world but not any more in this era of globalisation .Technology is bringing a big shift in the world of finance. Last year, in India, mobile payments exceeded ATM cash withdrawals for the first time. Fully digital banks, without any physical branch offices, are already a reality and may become common-place in less than a decade.

Friends,

India has proved to the world that it is second to none when it comes to adopting technology or innovating around it. Transformational initiatives under Digital India have opened doors for Fintech innovations to be applied in governance. Technology has also catalyzed financial inclusion. From less than 50% Indians having bank accounts in 2014, we have almost universalized it with 430 million Jan Dhan accounts in the last 7 years. So far, 690 million RuPay cards have been issued. RuPay cards clocked 1.3 billion transactions last year. UPI processed around 4.2 billion transactions in just last month.

Almost 300 million invoices are uploaded on the GST portal every month. More than 12 billion US dollars worth payment is done through the GST portal alone every month. Despite the pandemic, about 1.5 million railway tickets get booked online everyday. Last year, FASTag processed 1.3 billion seamless transactions. PM Svanidhi is enabling access to credit for small vendors across the country. e-RUPI has enabled targeted delivery of specified services without leakages; I can go on and on, but these are just a few examples of the scale & scope of Fintech in India.

Friends,

Financial inclusion is the driver of Fintech Revolution. Fintech is resting on 4 pillars; income, investments, insurance, and institutional credit. When income grows, investment becomes possible. Insurance coverage enables greater risk taking ability and investments. Institutional credit gives wings for expansion. And we have worked on each of these pillars. When all these factors come together, you suddenly find so many more people participating in the financial sector. The large base becomes the perfect springboard for Fintech innovations. Fintech industry in India is innovating to enhance access to finance and the formal credit system to every person in the country. Now it is time to convert these fintech initiatives into a fintech revolution. A revolution that helps to achieve financial empowerment of every single citizen of the country.

Friends,

As we see the widening reach of fintech, there are considerations that need attention. Fintech industry has achieved huge scale, and scale means people from all walks of life as customers. This fintech acceptability among the masses has a unique feature. That feature is trust. The common Indian has shown immense trust in our Fintech ecosystem by embracing digital payments and such technologies! This trust is a responsibility. Trust means that you need to ensure that the interests of people are secured. Fintech innovation will be incomplete without fintech security innovation.

Friends,

We believe in sharing our experiences and expertise with the world and learning from them as well. Our Digital Public Infrastructure solutions can improve the lives of people around the world. Tools like UPI and RuPay provide an unparalleled opportunity for every country. An opportunity to provide a low cost and reliable 'real time payment system' as well as a 'domestic card scheme' and 'fund remittance system'.

Friends,

GIFT City is not merely a premise, It represents the promise of India. It represents India's democratic values, demand, demography & diversity. It represents India's openness to ideas, innovation & investment. GIFT City is a gateway to the global fintech world. (IFSC) at GIFT City was born out of the vision that finance combined with technology would be an important part of India's future development. Our aim is to provide the best International Financial Services not just for India but for the World.

Friends,

Finance is the life blood of an economy and technology is its carrier. Both are equally important for achieving ''Antyodaya and Sarvodaya''. Our flagship Infinity Forum is part of our endeavor to bring together all key stakeholders of the global Fintech Industry to explore the limitless future of the industry. I remember the conversation I had with Mr Mike Bloomberg on this subject when we last met. And I thank the Bloomberg group for their support. Infinity forum is a forum of belief, belief in the spirit of innovation and the power of imagination. Belief in the energy of youth and their passion for change. Belief in making the world a better place. Let us together, explore and advance innovative ideas in Fintech to solve the most pressing issues emerging globally.

Thank You!