Share
 
Comments
In the Information era, first-mover does not matter, the best-mover does : PM
It is time for tech-solutions that are Designed in India but Deployed for the World :PM

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি ভিদিও কনফরেন্সিংগী খুত্থাংদা বেঙ্গালুরুদা তেক সম্মিৎ হৌদোকখ্রে। সম্মিৎ অসি কর্নাতকা সর্কারগা লোয়ননা কর্নাতকা ইন্নোভেসন অমসুং তেক্নোলোজী সোসাইতী (কে.আই.তি.এস.); কর্নাতকা সর্কারগী ভিজন গ্রুপ ওন ইনফোর্মেসন তেক্নোলোজী, বাইওতেক্নোলোজী অমসুং স্তার্ত-অপ; সোফৱেয়র তেক্নোলোজী পার্ক ওফ ইন্দিয়া (এস.তি.পি.আই.) অমসুং এম.এম. এক্তিব সাই-তেক কম্ম্যুনিকেসন্সনা শিনবনি। চহি অসিগী সম্মিৎ অসিগী থীমদি “মথং অসি হৌজিক্নি” হায়বা অসিনি। ইলেক্ত্রোনিক্স অমসুং আই.তি., কম্ম্যুনিকেসন্স অমসুং লো অমসুং জস্তিসকী কেন্দ্র মন্ত্রী শ্রী রবি শঙ্কর প্রসাদ অমসুং কর্নাতকাগী মুখ্য মন্ত্রী শ্রী বি.এস. য়েদ্দীরুপাসু থৌরম অসিদা শরুক য়াখি।

প্রধান মন্ত্রীনা ঙসিদি দিজিতেল ইন্দিয়া অসি সরকারগী মহৌশাগী ওইনা পাঙথোকপা থৌরাং অমখক ওইনা উবগী থৌওংবু লেপখিদুনা লায়রবা অমসুং তোখায়না লৈবা খুন্নাইগী মীওইশিং অমসুং সরকারগী মনুংদা লৈবা মীওইশিংগী পুন্সি মহিংগী শরুক অমা তসেংনা ওইরকপা অসিদা নুংঙাইবা ফোংদোকখি।

তেক সম্মিৎ অসিদা ৱা ঙাংলদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খিবদা দিজিতেল ইন্দিয়ানা মরম ওইদুনা ঐখোয়গী লৈবাক অসিনা মীওইবদা হেন্না মিৎয়েং চঙবা চাউখৎপা পুরকপগী থৌওং পাঙথোকপগী মওং উবা ফংলে হায়খি। তেক্নোলোজীবু অসিগুম্বা পাক-চাউবা মওংদা শিজিন্নবা অসিনা লৈবাক মীয়ামদা তোঙান-তোঙানবা অহোংবা কয়া পুরক্লে অমসুং মসিগী কান্নবশিং অসি ময়েক শেংনা উবা ঙম্লে হায়না মহাক্না হায়খি। মহাক্না মখা তানা হায়খিবদা সর্কারনা দিজিতেল অমসুং তেক-সোল্যুসনগী মার্কেৎশিং শেম্বতা নত্তনা মসিবু স্কিম খুদিংগী মপুং ওইবা শরুক অমসু ওইহনখ্রে হায়খি। মহাক্কী লৈঙাক্কী মওং অসিদি তেক্নোলোজীদা অহেনবা মিৎয়েং চঙবা অমসুং মসিগী খুত্থাংদা ক্লিক অমদা লৌউবা কয়ানা শেলগী তেংবাং ফংখিবা অমসুং মালেমগী খ্বাইদগী চাউবা হেল্থকেয়র স্কিম, আয়ুশমান ভারতপু মাই-পাক্না চলায়খিবা থৌওংশিংগী খুত্থাংদা মীওইবগী চাউথোকচনা হিংবা ঙম্বগী মতিকসু হেনগৎহল্লে হায়না মহাক্না মখা তানা হায়খি। লোকদাউনগী অকনবা মতম ফাওবদা তেক্নোলোজীনা ভারতকী লায়রবশিংদা মতিক চাবা অমসুং অথুবা মতমদা তেংবাং পীবা ঙমহনখিবা অদুদা মহাক্না মিৎয়েং চঙখি। মসিগী তেংবাংবগী থৌওং অসিগী পাক-চাউবা অসিগা চাংদম্নবা য়াবা অতোপ্পা কয়া য়াম্না লৈতে হায়না মহাক্না হায়খি।

সর্কারনা সেবাশিং কয়া পীবদা হেন্না নীংথিবা অমসুং ফগৎহনবা থৌওং ওইনবা দেতা এনালাইতিক্সকী মতিক শিজিন্নখি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি। ঐখোয়গী স্কিমশিং অসিনা ফাইলশিং অসি নীংথিনা শিজিন্নবা ঙমখিবা অমসুং অসিগুম্বা খোঙজেল অমসুং পাক-চাউবগী থৌওংগা লোয়ননা মীয়ামগী পুন্সি হোংহনখ্রিবা অসিগী মরু-ওইবা মরমদি তেক্নোলোজীনি হায়না মহাক্না পনখি। ঐখোয়না মীয়াম খুদিংদা মৈ ফংহনবা ঙমখ্রিবা, তোল বুথশিং লানবদা থুগৎহনলিবা, অতেনবা মতমদা য়াম্লবা মীয়ামদা তিকা থাবা ঙমগনি হায়বগী থাজবা লাক্লিবা অসিগী মরমদি তেক্নোলোজীনি হায়না মহাক্না হায়খি।

প্রধান মন্ত্রীনা তেক সেক্তর্শিংবু লায়চৎ অসিগী মনুং অসিদা নীংহন্নবা লৈতবগী থৌওং উৎখিবগীদমক্তা থাগৎপা ফোংদোকখি। দিকেদ অমগী মনুংদা ওইরমগদবা তেক্নোলোজী শিজিন্নবগী চাং অসি শুপ্নগী থা খরগী মনুংদা শিজিন্নবা ঙমখি হায়না মহাক্না মিৎয়েং চঙলদুনা পনখি। মফম অমা হেক্তদগী থবক তৌরকপা অসি মহৌশা ওইরে অমসুং তুংদসু অদুম ওইরগনি। মহৈ-মশিং তম্বা, হকশেল অমসুং পোৎ-চৈ লৈবগী হীরমশিংদা চাং ৱাংনা তেক্নোলোজী শিজিন্নবগী মওং উবা ফংলগনি হায়না মহাক্না হায়খি।

ইন্দস্ত্রীগী য়ুগকী মাই-পাকপশিং অদু হৌজিক্তি থাইনা ওইরে, অমসুং হৌজিক্তি ঐখোয়না ইনফোর্মেসনগী য়ুগকী ময়াইদা লৈরবনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি। মহাক্না হায়খিবদা, ইন্দস্ত্রীগী য়ুগতা অহোংবা অসি য়াম্না তপ্না লাক্লম্মি, অদুবু ইনফোর্মেসনগী য়ুগ অসিদদি অহোংবা অসি অনৌবা থৌওং অমসুং মশক-থোকপা মওংদা লাক্লে। ইন্দস্ত্রীগী য়ুগতা অহানবা থবক পাংথোকপদা য়াম্না লুনা লৌনরম্বা অদুগী মহুত্তা হৌজিক্কী ইনফোর্মেসনগী য়ুগ অসিদদি খ্বাইদগী নীংথিজনা থবক পাংথোকপদা হেন্না লুনা লৌনরে হায়না মহাক্না মরু ওইনা পনখি। হৌজিক লৈরিবা কৈথেলগী চৎনবীবু থুগাইদুনা মতম অমা হেক্তদা মীওই অমা হেক্তনা অনৌবা পোত্থোক পুথোকপা ঙম্লে হায়না মহাক্না মখা তানা হায়খি।

ভারতনা ইনফোর্মেসনগী য়ুগ অসিগী মাং-থাবা ঙম্নবা মফম চাবা মফমদা নীংথিনা লৈরবনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি। মহাক্না হায়খিবদা, খ্বাইদগী অফবা ৱাখল্লোন লৈবা মীওইশিং অমসুং খ্বাইদগী চাউবা কৈথেল অসি ভারত্তা লৈরবনি। ঐখোয়গী লমদমগী তেক-সোল্যুসনশিং অসিনা মালেমগী থাক্তা থোকপা ঙম্বগী মতিক লৈরে হায়না মহাক্না ফোংদোকখি। হৌজিক্কী মতম অসি ভারত্তদি শাবা অদুবু মালেমগী ওইনা শিজিন্নবা তেক-সোল্যুসনগী মতম্নি হায়না মহাক্না হায়খি। আই.তি. ইন্দস্ত্রীদগী তেক্সকী পোৎলুম হন্থহন্নবা সর্কারনা হন্দক্তা লৈরিবা পোলিসীশিংগী ৱারেপ খুদিংমক অসি তেক অমসুং ইন্নোভেসন ইন্দস্ত্রীশিংবু হেন্না চাউখৎনবা পান্দমগা লোয়নননি হায়না মহাক্না হায়খি। সর্কারনা মতম পুম্বদা তেক ইন্দস্ত্রীগী স্তেক-হোলদর্শিংগা পাউ-ফাওননবা হোৎনৈ অমসুং ভারতকী ওইনা তুংদসু নীংথিনা চৎনবা য়াগদবা পোলিসী ফ্রেমৱর্কশিং শেম্নবা হোৎনৈ হায়না মহাক্না মখা তানা হায়খি।

ফ্রেমৱর্ক্কী থাক্তা লৈদুনা ৱাখল খনবগী থৌওং অসিনা মাই-পাকপা পোত্থোক কয়াগী ইকোসীস্তেম অমা শাবা ঙম্বগী মতিক লৈবগী ৱাফম অসিদা প্রধান মন্ত্রীনা অহেনবা মিৎয়েং চঙখি। য়ু.পি.আই., নেস্নেল দিজিতেল হেল্থ মিসন, স্বামিত্বা স্কিম্নচিংবা ফ্রেমৱর্ক্কী থাক্তা লৈদুনা ৱাখল খনবগী থৌওংগী খোঙথাং কয়া অমগী মমিংশিংসু মহাক্না পনখি। দিফেন্স সেক্তরনা চাউখৎলক্নবগী লম্বীসু তেক্নোলোজীনা য়াৎলি হায়না মহাক্না হায়খি। তেক শিজিন্নবা হেনগৎলকপা অসিগা লোয়ননা দেতা ঙাক-শেনবগা লোয়ননা সাইবর-সেক্যুরিতীগী তঙাই ফদবশিংগী মতাংদসু অহেনবা মিৎয়েং চঙখি। সাইবর এতেক্ত অমসুং ভাইরসশিংগী মাইয়োক্তগী দিজিতেলগী পোত্থোকশিং অসিবু তেক্ত কায়দনা লৈহনবা ঙমগদবা অচৌবা সাইবর সেক্যুরিতী সোল্যুসন শেম্বগী থৌওং অসিদা নহাশিংনা অচৌবা থৌদাং লৌবা য়াই হায়বা ৱাফমসু মহাক্না হৌদোকখি।

বাইও-সাইন্স, ইঞ্জিন্যারিংনচিংবা সাইন্সকী হীরমশিংদা পাকথোক চাউথোকপা অমসুং অনৌবা থৌওং পাঙথোকপা অসি য়াম্না তঙাই ফদবনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি। অনৌবা থৌওং পাঙথোকপনা চাউখৎগী মরু ওইবা মরম অমা ওইগনি অমসুং ঐখোয়গী নহাশিংগী হৈ-শিংবা অমসুং অনৌবা তৌনিংবগী ইথিল লৈবা অসিনা হীরম অসিদদি ভারতনা অতৈদগী অহেনবা খুদোংচাবা লৈ হায়না মহাক্না হায়খি। ঐখোয়গী নহাশিংগী মতিক অমসুং তেক্নোলোজীনা ওইথোকহনবা য়াবা কয়া অসিদি লোইবা নাইরোই হায়না মহাক্না মখা তানা পনখি। হায়রিবশিং অসিবু ঐখোয়গী লৈজবী থাদুনা শিজিন্নবগী মতম অদু য়ৌরক্লে। ঐখোয়গী আই.তি. সেক্তর্না ঐখোয়বু চাউথোকচনা লৈহনবা ঙমগনি হায়বগী থাজবা লৈ হায়না মহাক্না ফোংদোকখি।

 

Click here to read full text speech

Pariksha Pe Charcha with PM Modi
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Cumulative vaccinations in India cross 18.21 crore

Media Coverage

Cumulative vaccinations in India cross 18.21 crore
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 16 মে, 2021
May 16, 2021
Share
 
Comments

Prime Minister Narendra Modi reviewed preparations to deal with the impending Cyclone Tauktae

PM Modi’s governance – Sabka Saath Sabka Vikas