Share
 
Comments
পি.এম.না দাহোরগী অদিজাতী মহা সম্মেলন্দা শরুক য়াগনি অমসুং লুপা করোর ২২,০০০গী চাউখৎ-থৌরাংগী তোঙান-তোঙানবা প্রোজেক্ত কয়া শঙ্গাবগা লোয়ননা উরেপ উয়ুংসু তমগনি
প্রধান মন্ত্রীনা জাম্নগরদা দবল্যু.ঐচ.ও. গ্লোবেল সেন্তর ফোর ত্রেদিস্নেল মেদিসিনগী উরেপ উয়ুং তমগনি অমসুং গান্ধিনগরদা গ্লোবেল আয়ুশ ইনভেস্তমেন্ত অমসুং ইন্নোভেসন সম্মিৎসু হৌদোক্কনি
প্রধান মন্ত্রীনা বনসকন্থাগী দিয়োদরদা বনস দাইরী সঙ্কুলগী তোঙান-তোঙানবা চাউখৎ-থৌরাংগী প্রোজেক্তকী উরেপ উয়ুং তম্বগা লোয়ননা লৈবাক মীয়ামদসু খুৎশিন্নগনি
প্রধান মন্ত্রীনা গান্ধিনগরগী কম্মান্দ অমসুং কন্ত্রোল সেন্তর ফোর স্কুলদা চৎকনি

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা এপ্রিল ১৮দগী ২০, ২০২২দা গুজরাতকী খোঙচৎ চৎকনি। এপ্রিল ১৮গী নুংথিলগী পুং ৬তা প্রধান মন্ত্রীনা গান্ধিনগরগী কম্মান্দ অমসুং কন্ত্রোল সেন্তর ফোর স্কুলদা চৎকনি। এপ্রিল ১৯গী অয়ুক্কী চাউরাকপা পুং ৯.৪০দা বনসকন্থাগী দিয়োদরদা বনস দাইরী সঙ্কুলগী তোঙান-তোঙানবা চাউখৎ-থৌরাংগী প্রোজেক্তকী উরেপ উয়ুং তম্বগা লোয়ননা লৈবাক মীয়ামদসু খুৎশিন্নগনি। মখা তারকপদা, নুংথিলগী চাউরাকপা পুং ৩.৩০দা মহাক্না জাম্নগরদা দবল্যু.ঐচ.ও. গ্লোবেল সেন্তর ফোর ত্রেদিস্নেল মেদিসিনগী উরেপ উয়ুং তমগনি। এপ্রিল ২০গী অয়ুক্কী পুং ১০.৩০দা প্রধান মন্ত্রীনা গান্ধিনগরদা গ্লোবেল আয়ুশ ইনভেস্তমেন্ত অমসুং ইন্নোভেসন সম্মিৎসু হৌদোক্কনি। মসিগী মখা তারকপা ওইনা, নুংথিলগী পুং চাউরাক্না ৩.৩০ তারকপা মতমদা, মহাক্না দাহোরগী অদিজাতী মহা সম্মেলন্দা শরুক য়াগনি অমসুং লুপা করোর ২২,০০০গী চাউখৎ-থৌরাংগী তোঙান-তোঙানবা প্রোজেক্ত কয়া শঙ্গাবগা লোয়ননা উরেপ উয়ুংসু তমগনি।

পি.এম.গী কম্মান্দ অমসুং কন্ত্রোল সেন্তর ফোর স্কুল খোঙচৎ

প্রধান মন্ত্রীনা এপ্রিল ১৮গী নুংথিলগী পুং ৬তা গান্ধিনগরগী কম্মান্দ অমসুং কন্ত্রোল সেন্তর ফোর স্কুলদা চৎকনি। সেন্তর অসিনা দেতা সেত করোর ৫০০ হেন্না চহি খুদিংগী খোমজিল্লি অমসুং অচৌবা দেতা এনালাইতিক্স, আর্তিফিসিএল ইন্তেল্লিজেন্স অমসুং মেছিন লর্নিং শিজিন্নদুনা দেতাশিং অসিবু মহৈরোইশিংগী মহৈ তম্বগী মহৈ হেন্না ফগৎহন্নবগীদমক্তা ৱাহন্থোক লৈবা দেতা ওইনা য়েংশিনগনি। সেন্তর অসিনা ওজা অমসুং মহৈরোইশিংগী ওনলাইন এতেন্দেন্স নুংতিগী য়েংশিল্লি, মহৈরোইশিংগী মহৈ তম্বগী মহৈগী সেন্ত্রেলাইজ ওইরবা সেম্মেতিব অমসুং পেরিওদিক এসেসমেন্তকী থৌওং পাংথোকই। সেন্তর অসিগী থৌওংগী মালেমগী ওইনা খ্বাইদগী ফবনি হায়না ৱর্ল্দ বেঙ্কনা হায়খি অমসুং সেন্তর অসিনা অতোপ্পা লৈবাশিংবুসু মসিদা লাক্তুনা মসিদগী তমজনবা পাউজেলসু পীখ্রে।

পি.এম.গী বনসকন্থাগী দিয়োদরদা লৈবা বনস দাইরী সঙ্কুল খোঙচৎ

বনসকন্থা জিলাগী দিয়োদরদা অপুনবা লুপা করোর ৬০০ চঙনা শাখিবা অনৌবা দাইরী কমপ্লেক্স অমসুং অলু প্রোসেস তৌনবা প্লান্ত অমবু প্রধান মন্ত্রীনা এপ্রিল ১৯গী অয়ুক্কী পুং ৯.৪০দা লৈবাক মীয়ামদা খুৎশিন্নগনি। অনৌবা দাইরী কমপ্লেক্স অসি গ্রীনফিল্দ প্রোজেক্ত অমনি। মসিনা নুংতিগী ওইনা শঙ্গোম লিতর লাখ ৩০ প্রোসেস তৌবা, বত্তরগী চাউরাকপা তোন ৮০ পুথোকপা, আইস ক্রীম লিতর লাখ ১ পুথোকপা, কন্দেন্স তৌরবা শঙ্গোম (খোয়া) তোন ২০ প্রোসেস তৌবা অমসুং চোকোলেত তোন ৬ প্রোসেস তৌবা ঙমহনগনি। অলু প্রোসেস তৌনবা প্লান্ত অসিনা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, অলু চিপ, অলু তিক্কী, পেত্তীনচইংবা অলুগী তোঙান-তোঙানবা পোত্থোক পুথোক্কনি অমসুং মসিগী মরক্তগী অয়াম্বা পোত্থোকশিংবুনা মীরমদসু থাদোক্কনি। প্লান্তশিং অসিনা মফমসিগী লৌমীশিংগী মপাঙ্গল হাপকনি অমসুং লমদম অসিগী খুঙ্গংগী শেন্মিৎলোনবুসু হেন্না চাউখৎহনগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা লৈবাক্কী মফমদা বনস কম্ম্যুনিতী রেদিও স্তেসন খুৎশিন্নগনি। কম্ম্যুনিতী রেদিও স্তেসন অসি লৌমীশিংগী মফমদা লৌউ-শিংউ অমসুং এনিমেল হসবেন্দরীগা মরী লৈনবা মরু ওইবা ই-পাউ পীনবা লিংখৎপনি। রেদিও স্তেসন অসিনা চাউরাকপা খুঙ্গং ১৭০০কী লৌমী লাখ ৫ হেনববু শম্নহনগনি হায়না থাজবা থম্লি।

প্রধান মন্ত্রীনা পালনপুরদা লৈবা বনস দাইরী প্লান্ততা চীজকী পোত্থোক অমসুং ৱে পাউদর পুথোকপগী পাকথোক চাউথোক্লবা ফেসিলিতী অমবুসু লৈবাক মীয়ামদা খুৎশিন্নগনি। মসিদা নত্তনা, প্রধান মন্ত্রীনা ওর্গানিক মেন্যুর অমসুং বাইওগ্যাস প্লান্ত অমা গুজরাতকী দামাদা লিংখৎলিবা অসিবুসু লৈবাক মীয়ামদা খুৎশিন্নগনি।

রতনপুরাগী খিমানা অমসুং ভিলদি অমদি থাৱরদা লিংখৎকদবা তোন ১০০গী কেপাসিতী লৈবা গোবর গ্যাস প্লান্ত মরিগী উরেপ উয়ুংসু প্রধান মন্ত্রীনা তমগনি।

ত্রেদিস্নেল মেদিসিনগী দবল্যু.ঐচ.ও. গ্লোবেল সেন্তর

প্রধান মন্ত্রীনা এপ্রিল ১৯গী নুংথিলগী চাউরাকপা পুং ৩.৩০দা মোরিসসকী প্রধান মন্ত্রী, শ্রী প্রবিন্দ কুমার জগনোথ অমসুং দবল্যু.ঐচ.ও.গী দাইরেক্তর জেনেরেল, দাঃ তেদ্রোস ঘেব্রেসিয়স য়াওবা থৌরম অমদা জাম্নগরদা দবল্যু.ঐচ.ও. গ্লোবেল সেন্তর ফোর ত্রেদিস্নেল মেদিসিন (জি.সি.তি.এম.)গী উরেপ উয়ুং তমগনি। জি.সি.তি.এম. অসিনা ত্রেদিস্নেল মেদিসিনগী মালেম শিনবা থুংবগী অহানবা অমসুং অমত্তা ঙাইরবা মালেমগী আউতপোস্ত সেন্তর ওইগনি। মসিনা গ্লোবেল ৱেলসেনকী মালেমগী হব অমসু ওইরক্কনি।

গ্লোবেল আয়ুশ ইনভেস্তমেন্ত অমসুং ইন্নোভেসন সম্মিৎ

প্রধান মন্ত্রীনা এপ্রিল ২০গী অয়ুক্কী পুং ১০.৩০দা গুজরাতকী গান্ধিনগরদা লৈবা মহাত্মা মন্দিরদা পাংথোক্কদবা গ্লোবেল আয়ুশ ইনভেস্তমেন্ত অমসুং ইন্নোভেসন সম্মিৎ হৌদোক্কনি। মোরিসসকী প্রধান মন্ত্রী, দবল্যু.ঐচ.ও.গী দি.জি.সু থৌরম অসিদা শরুক য়াগনি। নুমিৎ হুম্নি চত্থগদবা সম্মিৎ অসিদা শক্নাইরবা ৱাঙাংলোই ৯০ অমসুং একজিবিতর ১০০গা লোয়ননা প্লেনরী সেসন ৮, রাউন্দতেবল ৬, ৱর্কশোপ অমসুং সিম্পোজিয়ম ২ মনুং চনগনি। সম্মিৎ অসিনা ইনভেস্তমেন্তকী মতিক খঙদোকপদা তেংবাংগনি অমসুং ইন্নোভেসন, রিসর্চ অমসুং দিভেলপমেন্ত, স্তার্ত-অপ ইকোসীস্তেম অমসুং ৱেলনেস ইন্দস্ত্রীবু ইনোৎ হাপকনি। মসিনা ইন্দস্ত্রীগী মকোক থোংবা, একাদমিসিয়ন অমসুং স্কোলরশিংবু অমত্তা ওইনা পুরক্তুনা তুংদা খুৎশম্নরকপা য়াবগী প্লেৎফোর্ম অমা ওইনা মথৌ তৌগনি।

পি.এম.গী দাহোরগী অদিজাতী মহা সম্মেলনগী খোঙচৎ

প্রধান মন্ত্রীনা এপ্রিল ২০গী নুংথিলগী পুং চাউরাক্না ৩.৩০ তারকপা মতমদা দাহোরগী অদিজাতী মহা সম্মেলন্দা শরুক য়াগনি অমসুং মসিদা লুপা করোর ২২,০০০গী চাউখৎ-থৌরাংগী তোঙান-তোঙানবা প্রোজেক্ত কয়া শঙ্গাবগা লোয়ননা উরেপ উয়ুংসু তমগনি। সম্মেলন অসিদা চাউরাকপা মীওই লাখ ২ হেনবনা শরুক য়াগনি হায়বগী থাজবা লৈরি।

প্রধান মন্ত্রীনা লুপা করোর ১৪০০ হেনবগী প্রোজেক্ত শঙ্গাগনি। নর্মদা তুরেলগী বেসিন্দা চাউরাকপা লুপা করোর ৮৪০ চঙনা শাবা দাহোর দিস্ত্রিক্ত সাউদর্ন এরিয়া রিজনেল ৱাতর সপ্লাই স্কিম্বুসু মহাক্না শঙ্গাগনি। মসিনা দাহোর জিলাগী খুঙ্গং চাউরাক্না ২৮০ অমসুং দেবগর বারিয়া শহরগী মীয়ামগী ঈশিংগী তঙাই ফদবশিং পীগনি। প্রধান মন্ত্রীনা দাহোর স্মার্ত সিতীগী চাউরাকপা লুপা করোর ৩৫৫গী প্রোজেক্ত ৫সু শঙ্গাগনি। প্রোজেক্তশিং অসিগী মনুংদা ইন্তিগ্রেতেদ কম্মান্দ অমসুং কন্ত্রোল সেন্তর (আই.সি.সি.সি.) বিলদিং, স্তোর্ম ৱাতর দ্রেনেজ সীস্তেম, সিৱরেজ থবক, সোলিদ ৱেস্ত মেনেজমেন্ত সীস্তেম অমসুং রেন ৱাতর হার্ভেস্তিং সীস্তেম য়াওরি। প্রধান মন্ত্রী অৱস য়োজনাগী মখাদা লুপা করোর ১২০গী কান্নবশিংবু পাঞ্চমহল অমসুং দাহোর জিলাগী ত্রাইবেল মীওই ১০,০০০দা পীগনি। প্রধান মন্ত্রীনা অতোপ্পা ময়াম অমগা লোয়ননা, কে.ভি. ৬৬কী ঘোরিয়া স্তেসন, পঞ্চায়ত হাউস অমসুং আঙ্গনৱারী কয়াসু শঙ্গাগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা দাহোরদা লৈবা প্রদক্সন য়ুনিত্তা ঐচ.পি. ইলেক্ত্রিক লোকোমোতিব ৯০০০ শাবগী য়ুনিৎ অমগীসু উরেপ উয়ুং তমগনি। প্রোজেক্ত অসিদা লুপা করোর ২০,০০০ শেনফম চঙলি। স্তীম লোকোমোতিবশিংবু মতম-মতমগী মতুং ইন্না থুগায়নবা ইং ১৯২৬তা লিংখৎখিবা দাহোর ৱর্কশোপ অসিবুসু ইনফ্রাস্ত্রকচর হেন্না ফগৎহনবগা লোয়ননা ইলেক্ত্রিক লোকোমোতিব মেন্যুফেকচরিং য়ুনিত্তা ওন্থোক্লগনি। মসিনা চাউরাকপা মীওই ১০০০০ হেনবদা থবক কয়া হকথেংননা অমসুং নাকোইননা পীগনি। প্রধান মন্ত্রীনা রাজ্য সরকারগী লুপা করোর ৫৫০গী তোঙান-তোঙানবা থবক কয়াগী উরেপ উয়ুংসু তমগনি। মসিগী মনুংদা অতোপ্পা থবক কয়াগা মরক্তগী ৱাতর সপ্লাইগা মরী লৈনবা লুপা করোর ৩০০গী প্রোজেক্ত, লুপা করোর ১৭৫গী দাহোর স্মার্ত সিতী প্রোজেক্ত, দুধিমাতী রিভর প্রোজেক্তকা মরী লৈনবা থবকশিং, ঘোরিয়াগী জি.ই.তি.সি.ও. সব স্তেসন য়াওরি।

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
Modi image, page committees, Patel govt: How BJP scripted historic win in Gujarat

Media Coverage

Modi image, page committees, Patel govt: How BJP scripted historic win in Gujarat
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs Video meeting of Governors, CMs and LGs to discuss aspects of India’s G20 Presidency
December 09, 2022
Share
 
Comments

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired a video meeting of the Governors and Chief Ministers of States and Lt Governors of Union Territories today, to discuss aspects relating to India’s G20 Presidency.

Prime Minister in his remarks stated that India’s G20 Presidency belongs to the entire nation, and is a unique opportunity to showcase the country’s strengths.

Prime Minister emphasized the importance of teamwork, and sought the cooperation of the States / UTs in the organization of various G20 events. He pointed out that the G20 Presidency would help showcase parts of India beyond the conventional big metros, thus bringing out the uniqueness of each part of our country.

Highlighting the large number of visitors who would be coming to India during India’s G20 Presidency and the international media focus on various events, Prime Minister underlined the importance of States and UTs utilizing this opportunity to rebrand themselves as attractive business, investment and tourism destinations. He also reiterated the need to ensure people’s participation in the G20 events by a whole-of-government and a whole-of-society approach.

A number of Governors, Chief Ministers, and Lt. Governors shared their thoughts during the meeting, emphasising the preparations being done by the states to suitably host G20 meetings.

The meeting was also addressed by External Affairs Minister, and a presentation was made by India's G20 Sherpa.