Share
 
Comments
পি.এম.না দাহোরগী অদিজাতী মহা সম্মেলন্দা শরুক য়াগনি অমসুং লুপা করোর ২২,০০০গী চাউখৎ-থৌরাংগী তোঙান-তোঙানবা প্রোজেক্ত কয়া শঙ্গাবগা লোয়ননা উরেপ উয়ুংসু তমগনি
প্রধান মন্ত্রীনা জাম্নগরদা দবল্যু.ঐচ.ও. গ্লোবেল সেন্তর ফোর ত্রেদিস্নেল মেদিসিনগী উরেপ উয়ুং তমগনি অমসুং গান্ধিনগরদা গ্লোবেল আয়ুশ ইনভেস্তমেন্ত অমসুং ইন্নোভেসন সম্মিৎসু হৌদোক্কনি
প্রধান মন্ত্রীনা বনসকন্থাগী দিয়োদরদা বনস দাইরী সঙ্কুলগী তোঙান-তোঙানবা চাউখৎ-থৌরাংগী প্রোজেক্তকী উরেপ উয়ুং তম্বগা লোয়ননা লৈবাক মীয়ামদসু খুৎশিন্নগনি
প্রধান মন্ত্রীনা গান্ধিনগরগী কম্মান্দ অমসুং কন্ত্রোল সেন্তর ফোর স্কুলদা চৎকনি

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা এপ্রিল ১৮দগী ২০, ২০২২দা গুজরাতকী খোঙচৎ চৎকনি। এপ্রিল ১৮গী নুংথিলগী পুং ৬তা প্রধান মন্ত্রীনা গান্ধিনগরগী কম্মান্দ অমসুং কন্ত্রোল সেন্তর ফোর স্কুলদা চৎকনি। এপ্রিল ১৯গী অয়ুক্কী চাউরাকপা পুং ৯.৪০দা বনসকন্থাগী দিয়োদরদা বনস দাইরী সঙ্কুলগী তোঙান-তোঙানবা চাউখৎ-থৌরাংগী প্রোজেক্তকী উরেপ উয়ুং তম্বগা লোয়ননা লৈবাক মীয়ামদসু খুৎশিন্নগনি। মখা তারকপদা, নুংথিলগী চাউরাকপা পুং ৩.৩০দা মহাক্না জাম্নগরদা দবল্যু.ঐচ.ও. গ্লোবেল সেন্তর ফোর ত্রেদিস্নেল মেদিসিনগী উরেপ উয়ুং তমগনি। এপ্রিল ২০গী অয়ুক্কী পুং ১০.৩০দা প্রধান মন্ত্রীনা গান্ধিনগরদা গ্লোবেল আয়ুশ ইনভেস্তমেন্ত অমসুং ইন্নোভেসন সম্মিৎসু হৌদোক্কনি। মসিগী মখা তারকপা ওইনা, নুংথিলগী পুং চাউরাক্না ৩.৩০ তারকপা মতমদা, মহাক্না দাহোরগী অদিজাতী মহা সম্মেলন্দা শরুক য়াগনি অমসুং লুপা করোর ২২,০০০গী চাউখৎ-থৌরাংগী তোঙান-তোঙানবা প্রোজেক্ত কয়া শঙ্গাবগা লোয়ননা উরেপ উয়ুংসু তমগনি।

পি.এম.গী কম্মান্দ অমসুং কন্ত্রোল সেন্তর ফোর স্কুল খোঙচৎ

প্রধান মন্ত্রীনা এপ্রিল ১৮গী নুংথিলগী পুং ৬তা গান্ধিনগরগী কম্মান্দ অমসুং কন্ত্রোল সেন্তর ফোর স্কুলদা চৎকনি। সেন্তর অসিনা দেতা সেত করোর ৫০০ হেন্না চহি খুদিংগী খোমজিল্লি অমসুং অচৌবা দেতা এনালাইতিক্স, আর্তিফিসিএল ইন্তেল্লিজেন্স অমসুং মেছিন লর্নিং শিজিন্নদুনা দেতাশিং অসিবু মহৈরোইশিংগী মহৈ তম্বগী মহৈ হেন্না ফগৎহন্নবগীদমক্তা ৱাহন্থোক লৈবা দেতা ওইনা য়েংশিনগনি। সেন্তর অসিনা ওজা অমসুং মহৈরোইশিংগী ওনলাইন এতেন্দেন্স নুংতিগী য়েংশিল্লি, মহৈরোইশিংগী মহৈ তম্বগী মহৈগী সেন্ত্রেলাইজ ওইরবা সেম্মেতিব অমসুং পেরিওদিক এসেসমেন্তকী থৌওং পাংথোকই। সেন্তর অসিগী থৌওংগী মালেমগী ওইনা খ্বাইদগী ফবনি হায়না ৱর্ল্দ বেঙ্কনা হায়খি অমসুং সেন্তর অসিনা অতোপ্পা লৈবাশিংবুসু মসিদা লাক্তুনা মসিদগী তমজনবা পাউজেলসু পীখ্রে।

পি.এম.গী বনসকন্থাগী দিয়োদরদা লৈবা বনস দাইরী সঙ্কুল খোঙচৎ

বনসকন্থা জিলাগী দিয়োদরদা অপুনবা লুপা করোর ৬০০ চঙনা শাখিবা অনৌবা দাইরী কমপ্লেক্স অমসুং অলু প্রোসেস তৌনবা প্লান্ত অমবু প্রধান মন্ত্রীনা এপ্রিল ১৯গী অয়ুক্কী পুং ৯.৪০দা লৈবাক মীয়ামদা খুৎশিন্নগনি। অনৌবা দাইরী কমপ্লেক্স অসি গ্রীনফিল্দ প্রোজেক্ত অমনি। মসিনা নুংতিগী ওইনা শঙ্গোম লিতর লাখ ৩০ প্রোসেস তৌবা, বত্তরগী চাউরাকপা তোন ৮০ পুথোকপা, আইস ক্রীম লিতর লাখ ১ পুথোকপা, কন্দেন্স তৌরবা শঙ্গোম (খোয়া) তোন ২০ প্রোসেস তৌবা অমসুং চোকোলেত তোন ৬ প্রোসেস তৌবা ঙমহনগনি। অলু প্রোসেস তৌনবা প্লান্ত অসিনা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, অলু চিপ, অলু তিক্কী, পেত্তীনচইংবা অলুগী তোঙান-তোঙানবা পোত্থোক পুথোক্কনি অমসুং মসিগী মরক্তগী অয়াম্বা পোত্থোকশিংবুনা মীরমদসু থাদোক্কনি। প্লান্তশিং অসিনা মফমসিগী লৌমীশিংগী মপাঙ্গল হাপকনি অমসুং লমদম অসিগী খুঙ্গংগী শেন্মিৎলোনবুসু হেন্না চাউখৎহনগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা লৈবাক্কী মফমদা বনস কম্ম্যুনিতী রেদিও স্তেসন খুৎশিন্নগনি। কম্ম্যুনিতী রেদিও স্তেসন অসি লৌমীশিংগী মফমদা লৌউ-শিংউ অমসুং এনিমেল হসবেন্দরীগা মরী লৈনবা মরু ওইবা ই-পাউ পীনবা লিংখৎপনি। রেদিও স্তেসন অসিনা চাউরাকপা খুঙ্গং ১৭০০কী লৌমী লাখ ৫ হেনববু শম্নহনগনি হায়না থাজবা থম্লি।

প্রধান মন্ত্রীনা পালনপুরদা লৈবা বনস দাইরী প্লান্ততা চীজকী পোত্থোক অমসুং ৱে পাউদর পুথোকপগী পাকথোক চাউথোক্লবা ফেসিলিতী অমবুসু লৈবাক মীয়ামদা খুৎশিন্নগনি। মসিদা নত্তনা, প্রধান মন্ত্রীনা ওর্গানিক মেন্যুর অমসুং বাইওগ্যাস প্লান্ত অমা গুজরাতকী দামাদা লিংখৎলিবা অসিবুসু লৈবাক মীয়ামদা খুৎশিন্নগনি।

রতনপুরাগী খিমানা অমসুং ভিলদি অমদি থাৱরদা লিংখৎকদবা তোন ১০০গী কেপাসিতী লৈবা গোবর গ্যাস প্লান্ত মরিগী উরেপ উয়ুংসু প্রধান মন্ত্রীনা তমগনি।

ত্রেদিস্নেল মেদিসিনগী দবল্যু.ঐচ.ও. গ্লোবেল সেন্তর

প্রধান মন্ত্রীনা এপ্রিল ১৯গী নুংথিলগী চাউরাকপা পুং ৩.৩০দা মোরিসসকী প্রধান মন্ত্রী, শ্রী প্রবিন্দ কুমার জগনোথ অমসুং দবল্যু.ঐচ.ও.গী দাইরেক্তর জেনেরেল, দাঃ তেদ্রোস ঘেব্রেসিয়স য়াওবা থৌরম অমদা জাম্নগরদা দবল্যু.ঐচ.ও. গ্লোবেল সেন্তর ফোর ত্রেদিস্নেল মেদিসিন (জি.সি.তি.এম.)গী উরেপ উয়ুং তমগনি। জি.সি.তি.এম. অসিনা ত্রেদিস্নেল মেদিসিনগী মালেম শিনবা থুংবগী অহানবা অমসুং অমত্তা ঙাইরবা মালেমগী আউতপোস্ত সেন্তর ওইগনি। মসিনা গ্লোবেল ৱেলসেনকী মালেমগী হব অমসু ওইরক্কনি।

গ্লোবেল আয়ুশ ইনভেস্তমেন্ত অমসুং ইন্নোভেসন সম্মিৎ

প্রধান মন্ত্রীনা এপ্রিল ২০গী অয়ুক্কী পুং ১০.৩০দা গুজরাতকী গান্ধিনগরদা লৈবা মহাত্মা মন্দিরদা পাংথোক্কদবা গ্লোবেল আয়ুশ ইনভেস্তমেন্ত অমসুং ইন্নোভেসন সম্মিৎ হৌদোক্কনি। মোরিসসকী প্রধান মন্ত্রী, দবল্যু.ঐচ.ও.গী দি.জি.সু থৌরম অসিদা শরুক য়াগনি। নুমিৎ হুম্নি চত্থগদবা সম্মিৎ অসিদা শক্নাইরবা ৱাঙাংলোই ৯০ অমসুং একজিবিতর ১০০গা লোয়ননা প্লেনরী সেসন ৮, রাউন্দতেবল ৬, ৱর্কশোপ অমসুং সিম্পোজিয়ম ২ মনুং চনগনি। সম্মিৎ অসিনা ইনভেস্তমেন্তকী মতিক খঙদোকপদা তেংবাংগনি অমসুং ইন্নোভেসন, রিসর্চ অমসুং দিভেলপমেন্ত, স্তার্ত-অপ ইকোসীস্তেম অমসুং ৱেলনেস ইন্দস্ত্রীবু ইনোৎ হাপকনি। মসিনা ইন্দস্ত্রীগী মকোক থোংবা, একাদমিসিয়ন অমসুং স্কোলরশিংবু অমত্তা ওইনা পুরক্তুনা তুংদা খুৎশম্নরকপা য়াবগী প্লেৎফোর্ম অমা ওইনা মথৌ তৌগনি।

পি.এম.গী দাহোরগী অদিজাতী মহা সম্মেলনগী খোঙচৎ

প্রধান মন্ত্রীনা এপ্রিল ২০গী নুংথিলগী পুং চাউরাক্না ৩.৩০ তারকপা মতমদা দাহোরগী অদিজাতী মহা সম্মেলন্দা শরুক য়াগনি অমসুং মসিদা লুপা করোর ২২,০০০গী চাউখৎ-থৌরাংগী তোঙান-তোঙানবা প্রোজেক্ত কয়া শঙ্গাবগা লোয়ননা উরেপ উয়ুংসু তমগনি। সম্মেলন অসিদা চাউরাকপা মীওই লাখ ২ হেনবনা শরুক য়াগনি হায়বগী থাজবা লৈরি।

প্রধান মন্ত্রীনা লুপা করোর ১৪০০ হেনবগী প্রোজেক্ত শঙ্গাগনি। নর্মদা তুরেলগী বেসিন্দা চাউরাকপা লুপা করোর ৮৪০ চঙনা শাবা দাহোর দিস্ত্রিক্ত সাউদর্ন এরিয়া রিজনেল ৱাতর সপ্লাই স্কিম্বুসু মহাক্না শঙ্গাগনি। মসিনা দাহোর জিলাগী খুঙ্গং চাউরাক্না ২৮০ অমসুং দেবগর বারিয়া শহরগী মীয়ামগী ঈশিংগী তঙাই ফদবশিং পীগনি। প্রধান মন্ত্রীনা দাহোর স্মার্ত সিতীগী চাউরাকপা লুপা করোর ৩৫৫গী প্রোজেক্ত ৫সু শঙ্গাগনি। প্রোজেক্তশিং অসিগী মনুংদা ইন্তিগ্রেতেদ কম্মান্দ অমসুং কন্ত্রোল সেন্তর (আই.সি.সি.সি.) বিলদিং, স্তোর্ম ৱাতর দ্রেনেজ সীস্তেম, সিৱরেজ থবক, সোলিদ ৱেস্ত মেনেজমেন্ত সীস্তেম অমসুং রেন ৱাতর হার্ভেস্তিং সীস্তেম য়াওরি। প্রধান মন্ত্রী অৱস য়োজনাগী মখাদা লুপা করোর ১২০গী কান্নবশিংবু পাঞ্চমহল অমসুং দাহোর জিলাগী ত্রাইবেল মীওই ১০,০০০দা পীগনি। প্রধান মন্ত্রীনা অতোপ্পা ময়াম অমগা লোয়ননা, কে.ভি. ৬৬কী ঘোরিয়া স্তেসন, পঞ্চায়ত হাউস অমসুং আঙ্গনৱারী কয়াসু শঙ্গাগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা দাহোরদা লৈবা প্রদক্সন য়ুনিত্তা ঐচ.পি. ইলেক্ত্রিক লোকোমোতিব ৯০০০ শাবগী য়ুনিৎ অমগীসু উরেপ উয়ুং তমগনি। প্রোজেক্ত অসিদা লুপা করোর ২০,০০০ শেনফম চঙলি। স্তীম লোকোমোতিবশিংবু মতম-মতমগী মতুং ইন্না থুগায়নবা ইং ১৯২৬তা লিংখৎখিবা দাহোর ৱর্কশোপ অসিবুসু ইনফ্রাস্ত্রকচর হেন্না ফগৎহনবগা লোয়ননা ইলেক্ত্রিক লোকোমোতিব মেন্যুফেকচরিং য়ুনিত্তা ওন্থোক্লগনি। মসিনা চাউরাকপা মীওই ১০০০০ হেনবদা থবক কয়া হকথেংননা অমসুং নাকোইননা পীগনি। প্রধান মন্ত্রীনা রাজ্য সরকারগী লুপা করোর ৫৫০গী তোঙান-তোঙানবা থবক কয়াগী উরেপ উয়ুংসু তমগনি। মসিগী মনুংদা অতোপ্পা থবক কয়াগা মরক্তগী ৱাতর সপ্লাইগা মরী লৈনবা লুপা করোর ৩০০গী প্রোজেক্ত, লুপা করোর ১৭৫গী দাহোর স্মার্ত সিতী প্রোজেক্ত, দুধিমাতী রিভর প্রোজেক্তকা মরী লৈনবা থবকশিং, ঘোরিয়াগী জি.ই.তি.সি.ও. সব স্তেসন য়াওরি।

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
‘Never thought I’ll watch Republic Day parade in person’

Media Coverage

‘Never thought I’ll watch Republic Day parade in person’
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Text of PM's speech at NCC Rally at the Cariappa Parade Ground in Delhi
January 28, 2023
Share
 
Comments
“You represent ‘Amrit Generation’ that will create a Viksit and Aatmnirbhar Bharat”
“When dreams turn into resolution and a life is dedicated to it, success is assured. This is the time of new opportunities for the youth of India”
“India’s time has arrived”
“Yuva Shakti is the driving force of India's development journey”
“When the country is brimming with the energy and enthusiasm of the youth, the priorities of that country will always be its young people”
“This a time of great possibilities especially for the daughters of the country in the defence forces and agencies”

केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, श्री अजय भट्ट जी, सीडीएस अनिल चौहान जी, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव, डीजी एनसीसी और आज विशाल संख्या में पधारे हुए सभी अतिथिगण और मेरे प्यारे युवा साथियों!

आजादी के 75 वर्ष के इस पड़ाव में एनसीसी भी अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इन वर्षों में जिन लोगों ने एनसीसी का प्रतिनिधित्व किया है, जो इसका हिस्सा रहे हैं, मैं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना करता हूं। आज इस समय मेरे सामने जो कैडेट्स हैं, जो इस समय NCC में हैं, वो तो और भी विशेष हैं, स्पेशल हैं। आज जिस प्रकार से कार्यक्रम की रचना हुई है, सिर्फ समय नहीं बदला है, स्वरूप भी बदला है। पहले की तुलना में दर्शक भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं। और कार्यक्रम की रचना भी विविधताओं से भरी हुई लेकिन ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के मूल मंत्र को गूंजता हुआ हिन्दुस्तान के कोने-कोने में ले जाने वाला ये समारोह हमेशा-हमेशा याद रहेगा। और इसलिए मैं एनसीसी की पूरी टीम को उनके सभी अधिकारी और व्यवस्थापक सबको हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आप एनसीसी कैडेट्स के रूप में भी और देश की युवा पीढ़ी के रूप में भी, एक अमृत पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अमृत पीढ़ी, आने वाले 25 वर्षों में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी, विकसित बनाएगी।

साथियों,

देश के विकास में NCC की क्या भूमिका है, आप सभी कितना प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, ये हमने थोड़ी देर पहले यहां देखा है। आप में से एक साथी ने मुझे यूनिटी फ्लेम सौंपी। आपने हर दिन 50 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए, 60 दिनों में कन्याकुमारी से दिल्ली की ये यात्रा पूरी की है। एकता की इस लौ से ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना सशक्त हो, इसके लिए बहुत से साथी इस दौड़ में शामिल हुए। आपने वाकई बहुत प्रशंसनीय काम किया है, प्रेरक काम किया है। यहां आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। भारत की सांस्कृतिक विविधता, आपके कौशल और कर्मठता के इस प्रदर्शन में और इसके लिए भी मैं आपको जितनी बधाई दूं, उतनी कम है।

साथियों,

आपने गणतंत्र दिवस की परेड में भी हिस्सा लिया। इस बार ये परेड इसलिए भी विशेष थी, क्योंकि पहली बार ये कर्तव्य पथ पर हुई थी। और दिल्ली का मौसम तो आजकल ज़रा ज्यादा ही ठंडा रहता है। आप में से अनेक साथियों को शायद इस मौसम की आदत भी नहीं होगी। फिर भी मैं आपको दिल्ली में कुछ जगह ज़रूर घूमने का आग्रह करुंगा, समय निकालेंगे ना। देखिए नेशनल वॉर मेमोरियल, पुलिस मेमोरियल अगर आप नहीं गए हैं, तो आपको जरूर जाना चाहिए। इसी प्रकार लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम में भी आप अवश्य जाएं। आज़ाद भारत के सभी प्रधानमंत्रियों से परिचय कराता एक आधुनिक PM-म्यूजियम भी बना है। वहां आप बीते 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा के बारे में जान-समझ सकते हैं। आपको यहां सरदार वल्लभभाई पटेल का बढ़िया म्यूजियम देखने को मिलेगा, बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बढ़िया म्यूजियम देखने को मिलेगा, बहुत कुछ है। हो सकता है, इन जगहों में से आपको कोई ना कोई प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले, जिससे आपका जीवन एक निर्धारत लक्ष्य को लेकर के कुछ कर गुजरने के लिए चल पड़े, आगे बढ़ता ही बढ़ता चला जाए।

मेरे युवा साथियों,

किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए जो ऊर्जा सबसे अहम होती है, वो ऊर्जा है युवा। अभी आप उम्र के जिस पड़ाव पर है, वहां एक जोश होता है, जुनून होता है। आपके बहुत सारे सपने होते हैं। और जब सपने संकल्प बन जाएं और संकल्प के लिए जीवन जुट जाए तो जिंदगी भी सफल हो जाती है। और भारत के युवाओं के लिए ये समय नए अवसरों का समय है। हर तरफ एक ही चर्चा है कि भारत का समय आ गया है, India’s time has arrived. आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप हैं, भारत के युवा हैं। भारत का युवा आज कितना जागरूक है, इसका एक उदाहरण मैं आज जरूर आपको बताना चाहता हूं। ये आपको पता है कि इस वर्ष भारत दुनिया की 20 सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं के समूह, G-20 की अध्यक्षता कर रहा है। मैं तब हैरान रह गया, जब देशभर के अनेक युवाओं ने मुझे इसको लेकर के चिट्ठियां लिखीं। देश की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं को लेकर आप जैसे युवा जिस प्रकार से रुचि ले रहे हैं, ये देखकर सचमुच में बहुत गर्व होता है।

साथियों,

जिस देश के युवा इतने उत्साह और जोश से भरे हुए हों, उस देश की प्राथमिकता सदैव युवा ही होंगे। आज का भारत भी अपने सभी युवा साथियों के लिए वो प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहा है, जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर सके। आज भारत में युवाओं के लिए नए-नए सेक्टर्स खोले जा रहे हैं। भारत की डिजिटल क्रांति हो, भारत की स्टार्ट-अप क्रांति हो, इनोवेशन क्रांति हो, इन सबका सबसे बड़ा लाभ युवाओं को ही तो हो रहा है। आज भारत जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर में लगातार रिफॉर्म्स कर रहा है, उसका लाभ भी देश के युवाओं को हो रहा है। एक समय था, जब हम असॉल्ट राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट तक विदेशों से मंगवाते थे। आज सेना की ज़रूरत के सैकड़ों ऐसे सामान हैं, जो हम भारत में बना रहे हैं। आज हम अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत तेज़ी से काम कर काम रहे हैं। ये सारे अभियान, भारत के युवाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर के आए हैं, अवसर लेकर के आए हैं।

साथियों,

जब हम युवाओं पर भरोसा करते हैं, तब क्या परिणाम आता है, इसका एक उत्तम उदाहरण हमारा स्पेस सेक्टर है। देश ने स्पेस सेक्टर के द्वार युवा टैलेंट के लिए खोल दिए। और देखते ही देखते पहला प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इसी प्रकार एनीमेशन और गेमिंग सेक्टर, प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार लेकर आया है। आपने ड्रोन का उपयोग या तो खुद किया होगा, या फिर किसी दूसरे को करते हुए देखा होगा। अब तो ड्रोन का ये दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। एंटरटेनमेंट हो, लॉजिस्टिक हो, खेती-बाड़ी हो, हर जगह ड्रोन टेक्नॉलॉजी आ रही है। आज देश के युवा हर प्रकार का ड्रोन भारत में तैयार करने के लिए आगे आ रहे हैं।

साथियों,

मुझे एहसास है कि आप में से अधिकतर युवा हमारी सेनाओं से, हमारे सुरक्षा बलों से, एजेंसियों से जुड़ने की आकांक्षा रखते हैं। ये निश्चित रूप से आपके लिए, विशेष रूप से हमारी बेटियों के लिए भी बहुत बड़े अवसर का समय है। बीते 8 वर्षों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में बेटियों की संख्या में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। आज आप देखिए, सेना के तीनों अंगों में अग्रिम मोर्चों पर महिलाओं की तैनाती का रास्ता खुल चुका है। आज महिलाएं भारतीय नौसेना में पहली बार अग्निवीर के रूप में, नाविक के रूप में शामिल हुई हैं। महिलाओं ने सशस्त्र बलों में लड़ाकू भूमिकाओं में भी प्रवेश करना शुरू किया है। NDA पुणे में महिला कैडेट्स के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरु हो चुकी है। हमारी सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन की अनुमति भी दी गई है। आज मुझे खुशी है कि लगभग 1500 छात्राएं सैनिक स्कूलों में पढ़ाई शुरु कर चुकी हैं। यहां तक की एनसीसी में भी हम बदलाव देख रहे हैं। बीते एक दशक के दौरान एनसीसी में बेटियों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। मैं देख रहा था कि यहां जो परेड हुई, उसका नेतृत्व भी एक बेटी ने किया। सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में एनसीसी के विस्तार के अभियान से भी बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। अभी तक सीमावर्ती और तटवर्ती क्षेत्रों से लगभग एक लाख कैडेट्स को नामांकित किया गया है। इतनी बड़ी युवाशक्ति जब राष्ट्र निर्माण में जुटेगी, देश के विकास में जुटेगी, तो साथियों बहुत विश्वास से कहता हूं कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाएगा। मुझे विश्वास है कि एक संगठन के तौर पर भी और व्यक्तिगत रूप से भी आप सभी देश के संकल्पों की सिद्धि में अपनी भूमिका का विस्तार करेंगे। मां भारती के लिए आजादी के जंग में अनेक लोगों ने देश के लिए मरने का रास्ता चुना था। लेकिन आजाद भारत में पल-पल देश के लिए जीने का रास्ता ही देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के आदर्शों को लेकर के देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति-भांति की बातें निकालकर के मां भारती की संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही हैं। लाख कोशिशें हो जाएं, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। और इसके लिए एकता का मंत्र ये बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है। भारत के भविष्य के लिए एकता का मंत्र ये संकल्प भी है, भारत का सामर्थ्य भी है और भारत को भव्यता प्राप्त करने के लिए यही एक मार्ग है। उस मार्ग को हमें जीना है, उस मार्ग पर आने वाली रूकावटों के सामने हमें जूझना हैं। और देश के लिए जीकर के समृद्ध भारत को अपनी आंखों के सामने देखना है। इसी आंखों से भव्य भारत को देखना, इससे छोटा संकल्प हो ही नहीं सकता। इस संकल्प की पूर्ति के लिए आप सबको मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं। 75 वर्ष की यह यात्रा, आने वाले 25 वर्ष जो भारत का अमृतकाल है, जो आपका भी अमृतकाल है। जब देश 2047 में आजादी के 100 साल मनाएगा, एक डेवलप कंट्री होगा तो उस समय आप उस ऊंचाई पर बैठे होंगे। 25 साल के बाद आप किस ऊंचाई पर होंगे, कल्पना कीजिये दोस्तों। और इसलिए एक पल भी खोना नहीं है, एक भी मौका खोना नहीं है। बस मां भारती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प लेकर के चलते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है, नई-नई सिद्धियों को प्राप्त करते ही जाना है, विजयश्री का संकल्प लेकर के चलना है। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए- भारत माता की जय, भारत माता की जय! भारत माता की जय।

वंदे-मातरम, वंदे-मातरम।

वंदे-मातरम, वंदे-मातरम।

वंदे-मातरम, वंदे-मातरम।

वंदे-मातरम, वंदे-मातरम।

बहुत-बहुत धन्यवाद।